ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

2017 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-31 13:52:23

Informacja z otwarcia ofert

WIGN.272.1.2017
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Żarskiego.
 
Zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych   ( t.j.  Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami) informuję:
  1. Na sfinansowanie  ww. zamówienia zamawiający przeznaczył kwotę 310 000,00 zł brutto
  2. Do przedmiotowego postępowania zostały złożone nw. oferty:
Lp.
Nazwa firmy
Adres firmy
Cena brutto
Warunki płatności
 
1.
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60
 ul. Łagiewnicka 60
 30-417Kraków
 
295 941,06 zł
 
30 dni
2.
NOVUM Spółka Akcyjna
ul. Racławicka 146
02-117 Warszawa
 
289 992,61 zł
 
30 dni
3.
Green Spółka
ul. Antoniego Słonimskiego 6
50-304 Wrocław
 
286 251,31 zł
 
30 dni
4.
PGE Obrót Spółka Akcyjna
ul. Tomasza Zana 32A
20-601 Lublin
 
295 941,09 zł
 
30 dni
5.
Technika Energetyczna  Sp. z o.o.
Łubna 38C
05-532 Łubna
 
286 688,68 zł
 
30 dni
6.
ENEA S.A.
ul. Górecka 1
60-201 Poznań
 
293 384,03 zł
 
30 dni
7.
 
Vervis Sp. z o. o.
ul. Zielna  47
87-800 Włocławek
 
298 242,38 zł
 
30 dni
8.
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 25C
01-224 Warszawa
 
306 710,46 zł
 
30 dni
 
Mając na uwadze powyższe oraz postanowienia art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych   ( t.j.  Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami) wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przedmiotowej informacji na stronie internetowej zamawiającego,  przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg załącznika do niniejszej informacji.
 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 31.01.2017 r.
 
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( t.j.  Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Żarskiego, została wybrana oferta złożona przez:
 
Green Spółka Akcyjna
ul. Antoniego Słonimskiego 6
50-304 Wrocław
z ceną brutto 286 251,31 zł oraz 30 dniowym terminem płatności
 
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i terminu płatności. W kryteriach oceny oferta otrzymała 100,00 punktów tj.;
- kryterium ceny – 60,00 punktów,
- kryterium termin płatności – 40,00 punktów
 
Do prowadzonego postępowania  zostały złożone  oferty nie podlegające odrzuceniu:
 
 
Nr
oferty
 
Nazwa i adres Wykonawcy
 
Cena ryczałtowa oferty brutto
w zł
 
Termin płatności
Przyznane punkty
 za
cenę
za  termin płatności
Razem punkty
1
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60
       295 941,06
30 dni
58,04
40,00
98,04
2
NOVUM Spółka Akcyjna
02-117 Warszawa, ul. Racławicka 146
    289 992,61
30 dni
59,23
40,00
99,23
3
Green Spółka Akcyjna
 50-304 Wrocław, ul. Antoniego Słonimskiego 6
     286 251,31
30 dni
60,00
40,00
100,00
4
PGE Obrót Spółka Akcyjna
20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 32A
     295 941,09
30 dni
58,04
40,00
98,04
5
Technika Energetyczna Sp. z o.o.
05-532 Łubna, Łubna 38C
 
     286 655,05
30 dni
59,92
40,00
99,92
6
ENEA S.A.
60-201 Poznań, ul. Górecka 1
      293 384,03
30 dni
58,54
40,00
98,54
7
Veris sp. z o.o.
87-800 Włocławek, ul. Zielna 47
      298 242,38
30 dni
57,59
40,00
97,59
8
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
01-224 Warszawa, ul.M.Kasprzaka 25C
       306 710,46
30 dni
56,00
40,00
96,00
 
 
Z przedmiotowego postępowania   nie wykluczono  żadnego  Wykonawcy i nie odrzucono żadnej  oferty.
Jednocześnie informuję, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu
15.02.2017 roku.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 07.02.2017 r.
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WIGN.272.4.2017
Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych   ( t.j.  Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami) informuję,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na  wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Żarskiego w 2017 roku z podziałem na zadania  ( części):
Zadanie 1: Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Przewóz, Gminy
Żary i Miasta Żary przy użyciu mieszanki grysu i emulsji asfaltowej modyfikowanej  w  ilości 340 t.
Zadanie 2: Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Brody, Miasta i  Gminy  Jasień,  Miasta i Gminy  Lubsko przy użyciu  mieszanki grysu i emulsji asfaltowej
modyfikowanej w ilości 360,00 t.
Zadanie 3: Remont cząstkowy nawierzchni  dróg powiatowych na terenie Gminy Lipinki  Łużyckie, Gminy Tuplice, Gminy Trzebiel i cz. Gminy Przewóz przy użyciu mieszanki grysu i  emulsji asfaltowej modyfikowanej w ilości 320,00 t.
 
została wybrana  oferta złożona  przez:
 
Zadanie 1 (część1)
Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski
67-120 Kożuchów, ul. Leśna 9
z ceną brutto 128 598,20 zł i 30 dniowym terminem płatności.
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów. W kryteriach oceny oferta otrzymała 100,00 punktów tj.;
- kryterium ceny – 60,00 punktów,
- kryterium termin płatności – 40,00 punktów
Do przedmiotowego postępowania zostały złożone następujące ważne oferty:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto w zł
Termin płatności
Przyznane punkty za :
 
Łączna punktacja
cenę
 termin płatności
1
Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DROG
Ryszard Kwapiszewski
67-120 Kożuchów, ul. Leśna 9
 
128 598,20
 
 
30 dni
 
 
60,00
 
40,00
 
100,00
2
Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany
Edward Karpowicz
68-300 Lubsko, ul. Przemysłowa 62
 
129 223,80
 
 
30 dni
 
 
59,71
 
40,00
 
99,71
Z przedmiotowego postępowania   nie wykluczono  żadnego  Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.
Jednocześnie informuję, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 30.03.2017 roku.
 
Zadanie 2(część 2)
Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Edward Karpowicz
68-300 Lubsko, ul. Przemysłowa 62
z ceną brutto 130 183,20 zł i 30 dniowym terminem płatności.
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ i przedstawia najkorzystniejszy bilans  ceny i terminu płatności. W kryteriach oceny oferta otrzymała 100 pkt. tj.;
- kryterium ceny – 60,00 punktów,
- kryterium termin płatności – 40,00 punktów
 
Do przedmiotowego postępowania zostały złożone następujące ważne oferty:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto w zł
Termin płatności
Przyznane punkty za :
 
Łączna punktacja
cenę
 termin płatności
1
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
BOROWCZYK Joanna Borowczyk
59-101 Polkowice, Biedrzychowa 6A
 
146 124,00
 
 
30 dni
 
 
53,45
 
40,00
 
93,45
2
Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany
Edward Karpowicz
68-300 Lubsko, ul. Przemysłowa 62
 
130 183,20
 
30 dni
 
60,00
 
40,00
 
100,00
3
Przedsiębiorstwo  usługowo-Handlowe
PRO-BUD Piotr Różbicki
Urzuty, ul, Zielonogórska 10
66-010 Nowogród  Bobrzański
 
130 626,00
 
 
30 dni
 
 
59,80
 
40,00
 
99,80
Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.
Jednocześnie informuję, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 30.03.2017 roku.
 
Zadanie3 ( część 3)
BITMEX Grzegorz Zygadło
48-370 Paczków, ul. Kościuszki 9
z ceną brutto 115 324,80 zł i 30 dniowym terminem płatności
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ i przedstawia najkorzystniejszy bilans  ceny i terminu płatności. W kryteriach oceny oferta otrzymała 100 pkt.tj.;
- kryterium ceny – 60,00 punktów,
- kryterium termin płatności – 40,00 punktów
Do przedmiotowego postępowania zostały złożone następujące ważne oferty:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto w zł
Termin płatności
Przyznane punkty za :
 
Łączna punktacja
cenę
 termin płatności
1
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
BOROWCZYK Joanna Borowczyk
59-101 Polkowice, Biedrzychowa 6A
 
133 824,00
 
 
30 dni
 
 
51,71
 
40,00
 
91,71
2
Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany
Edward Karpowicz
68-300 Lubsko, ul. Przemysłowa 62
 
121 228,80
 
30 dni
 
57,71
 
40,00
 
97,71
3
BITMEX Grzegorz Zygadło
48-370 Paczków, ul. Kościuszki 9
 
115 324,80
 
 
30 dni
 
 
60,00
 
40,00
 
100,00
4
Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG
Ryszard Kwapiszewski
67-120 Kożuchów, ul. Leśna 9
 
128 905,60
 
30 dni
 
53,68
 
40,00
 
93,68
Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.
Jednocześnie informuję, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 30.03.2017 roku.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 21.03.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski, kierownicy jednostek Data wytworzenia informacji: 2017-01-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski, kierownicy jednostek Data wprowadzenia do BIP 2017-01-31 13:52:23
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-01-31 13:52:30
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-03-21 13:14:45
Artykuł był wyświetlony: 524 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

2016 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-04 08:25:25

2015 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-01-02 13:38:42

2014 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-06-30 13:28:03
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu