ˆ

Wykazy nieruchomości

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-21 09:26:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr 608/2017 Zarządu Powiatu Żarskiegoz dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat 
 
na podstawie art. 32 ust.1 i 2 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku. poz. 2147 ze zm.), § 24  uchwały Nr IX/58/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Żarskiego, (Dz. Urz. Woj. Lub. 2011.82.1647), pkt. 3 załącznika nr 1 oraz pkt.7 Załącznika nr 3 do uchwały nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego, uchwala się co następuje: 
 
§ 1. 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości zabudowanej wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 10 lat (budynek nr 15 + grunt, łącznie 160 m2) położonej w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody, oznaczonej działką nr 482/23 o powierzchni 4.2654 ha.
2. Wykaz, o którym mowa w pkt.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach. Ponadto, informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Żarskiego. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Członkowie Zarządu:      
Janusz Dudojć: Przewodniczący                      
Marek Femlak: Członek Zarządu            
Józef Radzion: Członek Zarządu            
Edward Skobelski: Członek  Zarządu               
 
Załącznik nr 1do uchwały nr 608/2017      
Zarządu Powiatu Żarskiegoz dnia 20 lipca 2017 roku 
 
WYKAZ 
 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku. poz. 2147 ze zm.) 
 
1. Położenie nieruchomości: Jeziory Wysokie gmina Brody (były Terminal Towarowych  Odpraw  Celnych w Olszynie – płyta północna).
 
2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 482/23 o powierzchni 4.2654 ha, zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/00051452/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
3. Opis nieruchomości:
Część nieruchomości zabudowanej budynkiem jednokondygnacyjnym, wolnostojącym nr 15 o powierzchni użytkowej 78,20 m2 (powierzchnia zabudowy 101,5 m2) wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 160 m2 wg załączonej mapy sytuacyjnej. Rok budowy 1998. Obiekt budowlany wykonany w technologii: ławy i ściany fundamentowe, stropy żelbetonowe, monolityczne. Ściany wewnętrzne murowane z cegły dziurawki. Pokrycie dachu: 2 x papa polimerowo-asfaltowa, termozgrzewalna (pokładowa i nawierzchniowa). Okna i drzwi z profili aluminiowych. Wyposażenie w instalację: elektryczną (oświetlenia, gniazd wtykowych), odgromową, wentylacyjną, strukturalną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody zimnej, wody ciepłej (możliwość zamontowania termy pojemnościowej). Brak centralnego ogrzewania – aktualnie budynek jest ogrzewany za pomocą grzejników elektrycznych. Istnieje możliwość zainstalowania alternatywnego ogrzewania na własny koszt za odrębną zgodą Zarządu Powiatu Żarskiego.  Nieruchomość posiada swobodny dojazd do drogi powiatowej nr 1107F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18.
 
4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 482/23 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren oznaczony został symbolem U – tereny usług. Budynek przeznaczony jest na działalność usługową pozostałą – sanitariaty publiczne, możliwość prowadzenia działalności usługowo-handlowej.
 
5.Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:
Minimalna stawka stanowiąca podstawę do negocjacji – 8,00 zł/m2 netto + VAT - zgodnie z pkt. 3 załącznika nr 1 oraz pkt. 7 załącznika nr 3 do uchwały nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego.
 
6. Forma i tryb oddania nieruchomości w dzierżawę:
Oddanie w dzierżawę nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego   nieograniczonego  zgodnie z art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku. poz.2147 ze zm.)
 
7. Niniejszy wykaz wywiesza się  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Żarach, na okres 21 dni tj. od dnia 21 lipca 2017 r. do 10 sierpnia 2017 r. oraz na stronie http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary 
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 479 06 79, 68 479 06 14

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2017-07-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2017-07-21 09:26:32
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-07-21 09:28:57
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-07-21 09:28:57
Artykuł był wyświetlony: 26 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-30 13:17:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Uchwała Nr 603/2017 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat
 
Na podstawie art. 32 ust.1 i 2 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku. poz. 2147 ze zm.), § 24  uchwały Nr IX/58/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Żarskiego, (Dz. Urz. Woj. Lub. 2011.82.1647), pkt. 3 załącznika nr 1 do uchwały nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego uchwala się co następuje:
 
§ 1. 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości zabudowanej wchodzącej  w skład powiatowego zasobu nieruchomości Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 10 lat (grunt 168 m2) położonej w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody, oznaczonej działką nr 482/23 o powierzchni 4,2654 ha.
2.Wykaz, o którym mowa w pkt.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach. Ponadto, informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Żarskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Członkowie Zarządu:
Janusz Dudojć – Przewodniczący Zarządu.............................
Małgorzata Issel – Wiceprzewodniczący Zarządu..................
Marek Femlak – Członek Zarządu...........................................
Józef Radzion – Członek Zarządu...........................................
Edward Skobelski – Członek Zarządu.....................................
 
 
Załącznik nr 1
do uchwały nr 603/2017     
Zarządu Powiatu Żarskiego
z dnia 29 czerwca 2017 roku
 
WYKAZ
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku. poz. 2147 ze zm.)
1.Położenie nieruchomości: Jeziory Wysokie gmina Brody (były Terminal   Towarowych  Odpraw  Celnych w Olszynie – płyta północna).
2.Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 482/23 o powierzchni 4,2654 ha, zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/00051452/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
3.Opis nieruchomości:
Grunt o powierzchni 168 m2 stanowiący część nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie byłego TTOC w Olszynie. Plac postojowy 1998. Nawierzchnia z betonu B-40 z podbudową i dylatacjami oraz z kanałem ściekowym do zbiornika żelbetonowego chemio odpornego. Zbiornik nieużytkowany, istnieje możliwość uruchomienia na własny koszt za odrębną zgodą Zarządu Powiatu Żarskiego.  Nieruchomość posiada swobodny dojazd do drogi powiatowej nr 1107F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18.
4.Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 482/23 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren oznaczony został symbolem 1KS – teren komunikacji samochodowej. Grunt przeznaczony jest na plac składowy.
5.Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:
Minimalna stawka stanowiąca podstawę do negocjacji – 2,00 zł netto/m2 miesięcznie + VAT - zgodnie z pkt. 3 załącznika nr 1 do uchwały nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego.
6.Forma i tryb oddania nieruchomości w dzierżawę:
Oddanie w dzierżawę nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego   nieograniczonego  zgodnie z art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku. poz.2147 ze zm.)
7.Niniejszy wykaz wywiesza się  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Żarach, na okres 21 dni tj. od dnia 30 czerwca 2017 r. do 20 lipca 2017 r. oraz na stronie http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 4790679, 68 4790614
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2017-06-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2017-06-30 13:17:24
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-06-30 13:17:37
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-07-13 13:35:41
Artykuł był wyświetlony: 128 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-30 13:13:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr 599/2017 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat
 
Na podstawie art. 32 ust.1 i 2 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.), § 24  uchwały Nr IX/58/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Żarskiego, (Dz. Urz. Woj. Lub. 2011.82.1647), §1 pkt. 1 uchwały nr 13/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia minimalnej stawki za wydzierżawienie powierzchni pod reklamy na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Żarskiego, uchwala się, co następuje:
 
§ 1. 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości Powiatu Żarskiego stanowiącej część działki oznaczonej nr 482/19 o powierzchni 0.2306 ha (grunt 3 m2) położonej w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 10 lat.
2. Wykaz, o którym mowa w pkt.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę zostanie  wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Żarskiego.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Członkowie Zarządu:
Janusz Dudojć – Przewodniczący Zarządu.............................
Małgorzata Issel – Wiceprzewodniczący Zarządu..................
Marek Femlak – Członek Zarządu...........................................
Józef Radzion – Członek Zarządu...........................................
Edward Skobelski – Członek Zarządu.....................................
 
 
 
 
Załącznik do Uchwały nr  599/2017
Zarządu Powiatu Żarskiego
z dnia 29 czerwca 2017 r.
 
WYKAZ
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat, zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 roku. poz. 2147 ze zm.).
1.Położenie nieruchomości:
Jeziory Wysokie, gmina Brody (terminal północny w Olszynie).
2.Oznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana, oznaczona działką nr 482/19 o powierzchni 0.2306 ha; Nr księgi wieczystej ZG1R/00051452/3.
3.Opis nieruchomości:
Grunt o powierzchni 3,00 m2 stanowiący część działki nr 482/19 o powierzchni 0.2306 ha położony się na terenie byłego przejścia granicznego w Olszynie – płyta północna.
4.Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania:
Powierzchnia przeznaczona na umieszczenie reklamy informacyjno-kierunkowej. Dla działki oznaczonej nr 482/19 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren ten oznaczony został symbolem 1KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.
5.Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:
Minimalna stawka stanowiąca podstawę do negocjacji – 2,00 zł netto za 1m2 powierzchni reklamy za 1 dzień + VAT - zgodnie z §1 pkt.1 uchwały nr 13/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia minimalnej stawki za wydzierżawienie powierzchni pod reklamy na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Żarskiego.
6.Forma i tryb oddania nieruchomości w dzierżawę:
Oddanie w dzierżawę nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.)
Niniejszy wykaz wywiesza się  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach, na okres 21 dni tj. od dnia 30 czerwca 2017 r. do 20 lipca 2017 r. oraz na stronie http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2017-06-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2017-06-30 13:13:42
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-06-30 13:14:26
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-07-13 13:35:28
Artykuł był wyświetlony: 120 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu