ˆ

Wykazy nieruchomości

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018, poz. 121 ze zm.)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-19 11:25:55

Załącznik nr 1 do uchwały nr 827/2018 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 18 października 2018 roku

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018, poz. 121 ze zm.)
 1. Położenie nieruchomości: Jeziory Wysokie gmina Brody (byłe Drogowe Przejście Graniczne w Olszynie).
 2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 1164/5 o powierzchni 0.8082 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr ZG1R/00051452/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Opis nieruchomości:
  Grunt o powierzchni 31 m2. Grunt położony na terenie byłego przejścia granicznego, zgodnie z mapą sytuacyjną Nieruchomość posiada swobodny dojazd do drogi powiatowej nr 1107F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18.
 4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 1164/5 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren oznaczony został symbolem 1KDA – teren dróg publicznych - autostrada. Nieruchomość przeznaczona jest na zamieszczenie powierzchni reklamowej. Nieruchomość jest obciążona prawem dzierżawy do 31.10.2018 r.
 5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:
  Minimalna miesięczna stawka stanowiąca podstawę do negocjacji wynosi 2,00 zł netto za 1 m2 powierzchni reklamowej za 1 dzień + należny podatek VAT - zgodnie §1 pkt. 1 uchwały nr 13/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia minimalnej stawki za wydzierżawienie powierzchni pod reklamy na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Żarskiego.
 6. Forma i tryb oddania nieruchomości w dzierżawę:
  Oddanie w dzierżawę nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  zgodnie z art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018, poz. 121 ze zm.)
 7. Niniejszy wykaz wywiesza się  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Żarach, na okres 21 dni tj. od dnia 19 października 2018 r. do  08 listopada 2018 r. oraz na stronie http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary

  Zarząd Powiatu Żarskiego
  18.10.2018 r.
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2018-10-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-10-19 11:25:55
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-10-19 11:26:24
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-10-19 11:26:24
Artykuł był wyświetlony: 5 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-16 11:37:36

Załącznik nr 1 do uchwały nr 800/2018 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku

 
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018, poz. 121 ze zm.
 1. Położenie nieruchomości: Jeziory Wysokie gmina Brody (były Terminal Towarowych  Odpraw  Celnych w Olszynie – płyta północna).
 2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 1164/2 o powierzchni 0,9731 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr ZG1R/00051452/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Opis nieruchomości:
  Grunt o powierzchni 95,25 m2. Grunt przylegający do budynku nr 1B, który jest obciążony prawem najmu. Grunt nieutwardzony. Nieruchomość posiada swobodny dojazd do drogi powiatowej nr 1107F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18. Mapa sytuacyjna w załączeniu.
 4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 1164/2 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren oznaczony został symbolem 1U – tereny usług. Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej.
 5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:
  Minimalna miesięczna stawka stanowiąca podstawę do negocjacji wynosi 2,00 zł netto/m2 + VAT - zgodnie z pkt. 3 Załącznika nr 1 do uchwały nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego.
 6. Forma i tryb oddania nieruchomości w dzierżawę:
  Oddanie w dzierżawę nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  zgodnie z art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018, poz. 121 ze zm.)
 7. Niniejszy wykaz wywiesza się  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Żarach, na okres 21 dni tj. od dnia 16 sierpnia  2018 r. do  05 września 2018 r. oraz na stronie http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 4790679, 68 4790614
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2018-08-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-08-16 11:37:36
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-08-16 11:38:25
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-08-16 11:38:25
Artykuł był wyświetlony: 114 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-21 14:43:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Działając zgodnie z art. 4 pkt. 9 , art.32 ust.1 i 1a,  35 ust. 1 i 2 , art. 37  ust.2 pkt 5  i art.69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
 1. Przedmiotem sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego jest nieruchomość gruntowa , stanowiącą własność Skarbu Państwa położona w  jednostce ewidencyjnej 081102_1, obręb   2 miasta Żary, oznaczona  w  ewidencji gruntów
  i budynków numerem  ewidencyjnym działki 184/33 o powierzchni 0,0158 ha.
 2. Dla wyżej opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00050924/6.
 3. Opis nieruchomości:
  Nieruchomość oznaczona działką numer 184/33 posiada nieregularny zwarty kształt zbliżony do kwadratu, jest niezabudowana i łącznie z działkami sąsiednimi użytkowana jest jako teren składowania materiałów budowlanych przeznaczonych do sprzedaży.
 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  Dla działki oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerem 184/33 położonej w obrębie 2 miasta Żary obowiązuje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów Centrum miasta w Żarach uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Żarach Nr XLI/79/14 z dnia 9 października 2014 roku w/w działka  zlokalizowana jest w granicach terenu oznaczonego symbolem: A5.10U – teren zabudowy usługowej.
 5. Cenę  nieruchomości  ustala się  w  wysokości równej wartości niezabudowanej nieruchomości  gruntowej  jako  przedmiotu  prawa  własności,  określonej  przez rzeczoznawcę majątkowego dla w/w działki  w kwocie 35 100,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto złotych). Na poczet ceny nieruchomości gruntowej zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 21 600,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset złotych).
 6. Cena nieruchomości gruntowej po odliczeniu kwoty równej wartości prawa użytkowania wieczystego wynosi – 13 500,00 zł  (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych)
 7. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach na okres 21 dni tj. od dnia 21 czerwca 2018 roku do dnia 11 lipca 2018 roku.
 8. Osobom, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.2015.1774.)  przysługuje  pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do zbycia  niniejszym wykazem wyznacza się 6 - tygodniowy termin do złożenia wniosku o jej nabycie tj. do dnia 1 sierpnia 2018 r.
Po bezskutecznym   upływie  terminu   nieruchomość   zostanie   zbyta  na   warunkach        
określonych  w niniejszym wykazie. Informacja  o  wywieszeniu  niniejszego  wykazu
zostanie  podana  w  formie  ogłoszenia  w  prasie lokalnej oraz umieszczona na stronie
internetowej BIP Powiatu Żarskiego.
 
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego w Żarach Tel. 68 4790614, 68 4790623

​Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
​Żary, 21.06.2018 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-06-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-06-21 14:43:10
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-06-21 14:43:22
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-06-21 14:43:22
Artykuł był wyświetlony: 221 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 10 lat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-07 12:18:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Załącznik nr 1 do uchwały nr 764/2018 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 27 kwietnia 2018 roku
 
WYKAZ
 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z dnia 14.12.2017 r. Dz. U. 2018, poz. 121 ze zm.)
 1. Położenie nieruchomości: Jeziory Wysokie gmina Brody (były Terminal   Towarowych  Odpraw  Celnych w Olszynie – płyta północna).
 2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 482/23, zapisanej w księdze wieczystej nr ZG1R/00051452/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Opis nieruchomości:
Pas parkingu przyległy do budynku nr 15 o łącznej powierzchni 80,5 m2 (wg mapy sytuacyjnej).
Nieruchomość posiada swobodny dojazd do drogi powiatowej nr 1107F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18.
 1. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 482/23 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren oznaczony został symbolem 1KS – tereny komunikacji samochodowej. Grunt przeznaczony jest na cele parkingu.
 2. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:
Minimalna stawka stanowiąca podstawę do negocjacji – 3,00 zł/m2 netto + VAT - zgodnie z pkt. 2 załącznika nr 1 do uchwały nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego.
 1. Forma i tryb oddania nieruchomości w dzierżawę:
Oddanie w dzierżawę nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  zgodnie z art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z dnia 14.12.2017 r. Dz. U. 2018, poz. 121 ze zm.)
 1. Niniejszy wykaz wywiesza się  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Żarach, na okres 21 dni tj. od dnia 7 maja 2018 r. do dnia 28 maja 2018 r. oraz na stronie http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 4790679, 68 4790614
 
Zarząd Powiatu Żarskiego
Żary, dn. 27 kwietnia 2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2018-04-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-05-07 12:18:12
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-05-07 12:18:29
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-05-07 12:18:29
Artykuł był wyświetlony: 345 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 10 lat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-30 07:20:45

Załącznik nr 1 do uchwały nr 751/2018 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 29 marca 2018 roku

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 10 lat, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z dnia 14.12.2017 r. Dz. U. 2018, poz. 121 ze zm.)​
 1. Położenie nieruchomości: Jeziory Wysokie gmina Brody (były Terminal   Towarowych  Odpraw  Celnych w Olszynie – płyta północna).
 2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 482/23 i 482/21, zapisanej w księdze wieczystej nr ZG1R/00051452/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Opis nieruchomości:
  Część nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 3 wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 4 200 m2 (wg mapy sytuacyjnej). Budynek nr 3 o powierzchni użytkowej 853,80 m2, w tym kondygnacja podziemna 432,8 m2; I kondygnacja naziemna 421,0 m2 (powierzchnia zabudowy 479,30 m2). Rok budowy 2000. Obiekt składa się z części halowej, wysokiej oraz z części niższej w formie przybudówki. Budynek całkowicie podpiwniczony. W części halowej, przejazdowej (wjazd dwustronny) znajduje się kanał rewizyjny o długości 20m i głębokości 1,75 m z ruchomym pomostem. Konstrukcja części halowej – stalowa, rampa, belki podsuwnicowe stalowe, kanał rewizyjny – płyta żelbetonowa na belkach stalowych. Stropodach z blachy fałdowej na płatwiach stalowych, ocieplony wełną mineralną i kryty papą termozgrzewalną. Okna i drzwi aluminiowe. Wyposażenie w instalację: elektryczną (oświetlenia, gniazd wtykowych), odgromową, wentylacyjną, strukturalną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody zimnej, wody ciepłej (z termy pojemnościowej), ogrzewania (kaloryfery). Brak jest kotłowni do centralnego ogrzewania. Budynek dodatkowo wyposażony w urządzenia warsztatowe (wyważarka i montażownica do kół samochodowych), wagowe (waga najazdowa – zamontowana w gruncie oddalonym od budynku), suwnice 16t, 5t, chłodnie z kolejką rurową i rampę wewnętrzną. Nieruchomość posiada swobodny dojazd do drogi powiatowej nr 1107F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18.
 4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 482/23 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren oznaczony został symbolem U – tereny usług. Budynek przeznaczony jest na działalność gospodarczą handlowo-usługową.
 5. Wysokość opłat z tytułu najmu:
  Minimalna stawka stanowiąca podstawę do negocjacji – 2,50 zł/m2 netto + VAT - zgodnie z pkt. 3 załącznika nr 1 oraz pkt. 4 załącznika nr 3  do uchwały nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego.
  Do czasu rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej w wynajmowanym budynku, terenie Zarząd Powiatu może udzielić bonifikaty do wysokości 70% czynszu najmu określonego w umowie, jednak nie dłużej niż przez 9 miesięcy od daty podpisania umowy. Wysokość bonifikaty i okres jej trwania będzie podany w ogłoszeniu o przetargu.
 6. Forma i tryb oddania nieruchomości w najem:
  Oddanie w najem nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego   nieograniczonego  zgodnie z art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z dnia 14.12.2017 r. Dz. U. 2018, poz. 121 ze zm.)
 7. Niniejszy wykaz wywiesza się  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Żarach, na okres 21 dni tj. od dnia 30 marca 2018 r. do dnia 19 kwietnia 2018 r. oraz na stronie http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 4790679, 68 4790614.

  Zarząd Powiatu Żarskiego 
  Żary, 30.03.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2018-03-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-03-30 07:20:45
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-03-30 07:21:07
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-03-30 09:22:07
Artykuł był wyświetlony: 490 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-16 13:58:40

Załącznik nr 1 do uchwały nr 742 /2018 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 marca 2018 roku

WYKAZ
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z dnia 14.12.2017 r. Dz. U. 2018, poz. 121 ze zm.)
 1. Położenie nieruchomości: Jeziory Wysokie gmina Brody (były Terminal   Towarowych  Odpraw  Celnych w Olszynie – płyta północna).
 2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 1164/2 o powierzchni 0,9731 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr ZG1R/00051452/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Opis nieruchomości:
  Grunt o powierzchni 1 400 m2. Grunt przylegający do budynku nr G, który jest obciążony prawem najmu. Grunt w większej części nieutwardzony. Nieruchomość posiada swobodny dojazd do drogi powiatowej nr 1107F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18. Mapa sytuacyjna w załączeniu.
 4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 1164/2 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren oznaczony został symbolem 1U – tereny usług. Nieruchomość przeznaczona jest na plac składowy oraz funkcję parkingu dla samochodów osobowych.
 5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:
  Minimalna miesięczna stawka stanowiąca podstawę do negocjacji wynosi 1,40 zł netto/m2 + VAT - zgodnie z pkt. 1 i 3 Załącznika nr 1 do uchwały nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego.
 6. Forma i tryb oddania nieruchomości w dzierżawę:
  Oddanie w dzierżawę nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  zgodnie z art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z dnia 14.12.2017 r. Dz. U. 2018, poz. 121 ze zm.)
 7. Niniejszy wykaz wywiesza się  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Żarach, na okres 21 dni tj. od dnia 16 marca  2018 r. do 5 kwietnia 2018 r. oraz na stronie http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 4790679, 68 4790614

Zarząd Powiatu Żarskiego 
15.03.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2018-03-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-03-16 13:58:40
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-03-16 13:59:11
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-03-16 13:59:11
Artykuł był wyświetlony: 482 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 10 lat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-16 13:19:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 1 do uchwały nr 731/2018 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lutego 2018 r.
 
WYKAZ
 
 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 10 lat, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z dnia 14.12.2017 r., Dz.U. z 2018 roku. poz. 121 ze zm.)
 1. Położenie nieruchomości: Olszyna gmina Trzebiel (były Terminal   Towarowych  Odpraw  Celnych w Olszynie – płyta południowa).
 2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 223/6 o powierzchni 6.0522 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr ZG1R/00052432/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Opis nieruchomości:
Lokale - pomieszczenia nr 1/3, 1/4, 1/5 o powierzchni użytkowej 25,58 m2, znajdujące się w budynku nr 33, położonym w obrębie Olszyna gmina Trzebiel.
 1. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania:
Dla działki oznaczonej nr 223/6 brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiel uchwalonym uchwałą Nr XXII/99/2000 Rady Gminy w Trzebielu w dniu 21.11.2000 r. przewidziano sposób zagospodarowania przedmiotowej działki jako: U8 – usługi, publiczne i komercyjne, obszar zabudowy do adaptacji i uzupełnień. Nieruchomość przeznaczona jest na zaplecze magazynowo-gospodarcze, bez możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Dostęp do lokali będzie ograniczony, możliwy tylko w godzinach pracy urzędowania Starostostwa Powiatowego w Żarach, od poniedziałku do piątku, w dni robocze.
 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:
Minimalna miesięczna stawka stanowiąca podstawę do negocjacji wynosi 4,00 zł/m2 + VAT - zgodnie z pkt. 6 Załącznika nr 2 uchwały nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego.
 1. Forma i tryb oddania nieruchomości w najem:
 2. Oddanie w najem nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego   nieograniczonego  zgodnie z art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z dnia 14.12.2017 r., Dz.U. z 2018 roku. poz. 121 ze zm.)
 3. Niniejszy wykaz wywiesza się  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Żarach, na okres 21 dni tj. od dnia  16 lutego 2018 r. do 8 marca 2018 r. oraz na stronie http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 4790679, 68 4790614

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2018-02-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-02-16 13:19:00
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-02-16 13:19:28
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-02-16 13:19:28
Artykuł był wyświetlony: 636 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-12 11:33:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1.  
Załącznik nr 1
do uchwały nr 716/2018
Zarządu Powiatu Żarskiego
z dnia 11 stycznia 2018 r.
 
 
 1. Położenie nieruchomości: Jeziory Wysokie gmina Brody (były Terminal   Towarowych  Odpraw  Celnych w Olszynie – płyta północna).
 2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 1178/3 o powierzchni 0,2078 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr ZG1R/00051452/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Opis nieruchomości:
  Część nieruchomości zabudowanej budynkiem jednokondygnacyjnym, wolnostojącym nr 13, wg poniższej tabeli:
  Nr
  Nazwa pomieszczenia
  Pow.użyt.(m2)
  Posadzka
  Sufit
  1/9
  Pomieszczenie biurowe
  9,22
  pł.ceram.
  Podwieszany
  1/10
  WC
  2,86
  pł.ceram.
  Podwieszany
  1/11
  Przedsionek
  3,22
  pł.ceram
  Podwieszany
  1/1
  Garaż
  16,24
  beton
  blacha fałd.
  1/2
  Garaż
  16,24
  beton
  blacha fałd.
  1/3
  Garaż
  16,24
  beton
  blacha fałd.
  1/4
  Garaż
  16,24
  beton
  blacha fałd.
  1/5
  Garaż
  27,97
  beton
  blacha fałd.
  Powierzchnia w budynku nr 13. Razem: 108,23 m2
  wraz z przynależnym gruntem, o łącznej powierzchni 308,23 m2
  Rok budowy 1998. Drzwi do pomieszczenia biurowego drewniane, klepkowe. Drzwi do garaży stalowe. Grunt utwardzony polbrukiem. Wyposażenie w instalację: elektryczną (gniazd wtykowych – tylko w pomieszczeniach nr 1/9, 1/10; oświetlenia), odgromową, wentylacyjną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody zimnej, wody ciepłej (możliwość zamontowania termy pojemnościowej). Brak centralnego ogrzewania - możliwość instalacji grzejników elektrycznych lub innego alternatywnego ogrzewania na własny koszt za odrębną zgodą Zarządu Powiatu Żarskiego. Garaże wyposażone w urządzenia warsztatowe (montażownica oraz wyważarka do kół dla samochodów ciężarowych, kompresor). Nieruchomość posiada swobodny dojazd do drogi powiatowej nr 1107F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18.
 4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 1178/3 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren oznaczony został symbolem U – tereny usług. Budynek przeznaczony jest na działalność usługową.
 5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:
  Minimalna miesięczna stawka stanowiąca podstawę do negocjacji wynosi 4,00 zł/m2 + VAT - zgodnie z pkt. 1 i 3 Załącznika nr 1 oraz pkt. 5 i 11 Załącznika nr 2 do uchwały nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego. W celu dostosowania pomieszczeń do działalności gospodarczej w wydzierżawionej części budynku nr 13, udziela się bonifikatę dla powierzchni 108,23 m2 w wysokości 50% miesięcznej opłaty czynszu przez okres 9 m-cy.
 6. Forma i tryb oddania nieruchomości w dzierżawę: Oddanie w dzierżawę nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego   nieograniczonego  zgodnie z art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku. poz.2147 ze zm.)
 7. Niniejszy wykaz wywiesza się  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Żarach, na okres 21 dni tj. od dnia 12 stycznia 2018 r. do 1 lutego 2018 r. oraz na stronie http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary

​Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 479 0679, 68 4790614
 
​​​

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2018-01-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-01-12 11:33:45
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-01-12 11:33:52
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-01-12 11:34:37
Artykuł był wyświetlony: 721 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-01 08:16:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Załącznik nr 1 do uchwały nr 676/2017      
Zarządu Powiatu Żarskiegoz dnia 30 listopada 2017 roku
 
WYKAZ
 
nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 roku. poz. 2147 ze zm.)
 
 1. Położenie nieruchomości: obręb Olszyna gmina Trzebiel (były Terminal Towarowych  Odpraw Celnych w Olszynie – płyta południowa).
 2. Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość zabudowana, stanowiąca część działki nr 223/6 o powierzchni 6.0522 ha, zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/00052432/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Opis nieruchomości:
Część nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 32, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej - 17,10 m2 (powierzchni zabudowy 23,49 m2) wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 200 m2 położonym na części działki nr 223/6, wg załączonej mapy sytuacyjnej.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 223/6 brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiel uchwalonym uchwałą Nr XXII/99/2000 Rady Gminy w Trzebielu w dniu 21.11.2000 r. przewidziano sposób zagospodarowania przedmiotowej działki jako: U8 – usługi, publiczne i komercyjne, obszar zabudowy do adaptacji i uzupełnień. Nieruchomość przeznaczona jest na działalność handlowo-usługową.
 1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:
Minimalna stawka stanowiąca podstawę do negocjacji – 5,00 zł netto miesięcznie/m2 + VAT - zgodnie z uchwałą nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego.
 1. Forma i tryb oddania nieruchomości w dzierżawę:
Oddanie w dzierżawę nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 roku. poz. 2147 ze zm.).
 1. Niniejszy wykaz wywiesza się  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Żarach, na okres 21 dni tj. od dnia 01 grudnia 2017 r. do dnia 21 grudnia 2017 r. oraz na stronie http://bip.wrota.lubuskie.pl/
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 4790614, 68 4790679

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2017-12-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2017-12-01 08:16:03
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-12-01 08:16:29
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-12-01 08:16:29
Artykuł był wyświetlony: 800 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 10 lat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-31 14:40:00

Załącznik nr 1 do uchwały nr 660/2017 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 31 października 2017 roku

 
 1. Położenie nieruchomości: Jeziory Wysokie gmina Brody (byłe Drogowe Przejście Graniczne w Olszynie).
 2. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość zabudowana, położona w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody, oznaczona działką nr 1164/5 o powierzchni 0,8082 ha, zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/00051452/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Opis nieruchomości: Pomieszczenie w podziemnej kondygnacji budynku nr 1a o powierzchni użytkowej 28,0 m2. Nieruchomość posiada swobodny dojazd od drogi powiatowej nr 1107F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18.
 4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 1164/5 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren oznaczony został symbolem 1KDA – tereny dróg publicznych - autostrada. Pomieszczenie o pow. 28 m2 znajdujące się w piwnicach budynku nr 1a przeznaczone jest na działalność usługową związaną z usługami telekomunikacyjnymi.
 5. Wysokość opłat z tytułu najmu:Minimalna stawka stanowiąca podstawę do negocjacji – 10,00 zł/m2 netto miesięcznie + VAT - zgodnie z pkt. 7 załącznika nr 2 uchwały nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego.
 6. Forma i tryb oddania nieruchomości w najem: Oddanie w najem nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku. poz.2147 ze zm.)
 7. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach, na okres 21 dni tj. od dnia 31 października 2017 r. do 20 listopada 2017 r. oraz na stronie http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 4790679, 68 4790614

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami /-/ Joanna Werstler - Wojtaszek Data wytworzenia informacji: 2017-10-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2017-10-31 14:40:00
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-10-31 14:45:57
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-10-31 14:45:57
Artykuł był wyświetlony: 919 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu