ˆ

Wykazy nieruchomości

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-07 08:17:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Żarski zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 , art. 37 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 2147 z późn. zm.) oraz zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2017 roku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych
1. Położenie nieruchomości: ul. Jęczmienna - obręb 3 miasta Żary
2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków :
- działka nr 171/15 o powierzchni 359 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta numer ZG1R/00055843/9  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Żarach  V Wydział Ksiąg Wieczystych.
3. opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, granicząca z istniejącą zabudową mieszkaniową. Z uwagi na swoje położenie  - brak dostępu do drogi publicznej działka nr 171/15 nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. W związku z powyższym przetarg ograniczony jest na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.
4. przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla nieruchomości oznaczonej działką numer 171/15 położonej w obrębie 3 – brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żary, zatwierdzonym uchwałą nr XII/74/99 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 listopada 1999 roku oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żary, zatwierdzoną uchwałą Nr XXXVIII/27/2006 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 kwietnia 2006 roku  działka położona jest na obszarze o zapisie: strefa mieszkaniowo-usługowa, zabudowa ekspansywna.
5. Cena nieruchomości:  5 050,- zł
6. Forma zbycia: przetarg ustny ograniczony
7. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń  Starostwa Powiatowego w Żarach na okres 21 dni tj. od 7 kwietnia 2017 roku do 27 kwietnia 2017 roku
8. Osobom, którym zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2016 poz. 2147 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do zbycia niniejszym wykazem wyznacza się 6-tygodniowy termin do złożenia wniosku o jej nabycie tj. do dnia 18 maja 2017 roku
Po bezskutecznym upływie terminu nieruchomość zostanie zbyta na warunkach określonych w niniejszym wykazie. Informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu zostanie podana w formie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz umieszczona na stronie internetowej www.powiatzary.pl
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach, 68/ 4790614, 68/ 4790623.
 
Starosta Żarski Janusz Dudojć
Żary, 06.06.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zuzanna Fiedkiewicz-Pogorzelec Data wytworzenia informacji: 2017-04-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-04-07 08:17:10
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-04-07 08:17:51
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-04-07 08:17:51
Artykuł był wyświetlony: 148 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-30 07:47:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Żarski zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 , art. 37 ust.2 pkt. 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 2147) oraz zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 9 września 2015 roku oraz 17 listopada 2016 roku
 
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
 
1. Położenie nieruchomości: obręb Suchleb gmina Lipinki Łużyckie
2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków :
- działka nr 51 o powierzchni 105 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta numer ZG1R/00045366/8  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
3. opis nieruchomości:  działka niezabudowana – wieloletni odłóg, teren zawilgocony, zachwaszczony. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.
4. przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla nieruchomości – brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy z dnia 20 grudnia 2009 roku działka 51 przeznaczona była jako tereny łąk i pastwisk.
5. Cena nieruchomości:  1 000 zł
6. Forma zbycia: tryb bezprzetargowy
7. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń  Starostwa Powiatowego w Żarach na okres 21 dni tj. od 29 marca 2017 roku do 18 kwietnia 2017 roku.
8. Osobom, którym zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2016 poz. 2147) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do zbycia niniejszym wykazem wyznacza się 6-tygodniowy termin do złożenia wniosku o jej nabycie tj. do dnia 9 maja 2017 roku.
 
Po bezskutecznym upływie terminu nieruchomość zostanie zbyta na warunkach określonych w niniejszym wykazie. Informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu zostanie podana w formie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz umieszczona na stronie internetowej www.powiatzary.pl
 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach, 68/ 4790614, 68/ 4790623.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 28.03.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zuzanna Fiedkiewicz-Pogorzelec Data wytworzenia informacji: 2017-03-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-03-30 07:47:41
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-03-30 07:48:09
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-03-30 07:48:45
Artykuł był wyświetlony: 189 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr 537/2017 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-22 07:42:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr 537/2017 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat
 
na podstawie art. 32 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 814 ze zm.),  art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.), § 24  uchwały Nr IX/58/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Żarskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. 2011.82.1647), pkt. 3 załącznika nr 3 oraz pkt. 3 załącznika nr 1 do uchwały nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego, uchwala się co następuje:
 
§ 1
 
1.Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 31 wraz z urządzeniem wagowym i przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 119 m2 wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 10 lat, położonej na części działki oznaczonej nr 222/6 o powierzchni 1.8963 ha, położonej w obrębie Olszyna gmina Trzebiel.
2.Wykaz, o którym mowa w pkt.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Żarskiego.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu
/-/ Janusz Dudojć: Przewodniczący
/-/ Małgorzata Issel Wiceprzewodniczący
/-/ Marek Femlak Członek Zarządu
/-/ Józef Radzion Członek Zarządu
/-/ Edward Skobelski Członek Zarządu
 
Załącznik do uchwały 537/2017 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 20 marca  2017 roku
 
WYKAZ
 
nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.)
 
1.Położenie nieruchomości: obręb Olszyna gmina Trzebiel (były Terminal Towarowych  Odpraw Celnych w Olszynie – płyta południowa).
2.Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość zabudowana, stanowiąca część działki  oznaczonej nr 222/6 o powierzchni 1.8963 ha, zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/00052432/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
3.Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana budynkiem nr 31, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej – 28,20 m2,  powierzchnia zabudowy 39,00 m2 wraz z osprzętem kontrolno-pomiarowym do obsługi wagi, stanowiącym integralną część z urządzeniem technicznym: wagą pomostową typ WZ-3 , osadzoną na fundamencie żelbetonowym monolitycznym oraz gruntem o powierzchni 80,00 m2 znajdująca się na nieruchomości oznaczonej działką o nr 222/6. Łączna powierzchnia najmu 119 m2, wg załączonej mapy sytuacyjnej.
4.Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania:
Dla działki oznaczonej nr 222/6 brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiel uchwalonym uchwałą Nr XXII/99/2000 Rady Gminy w Trzebielu w dniu 21.11.2000 r. przewidziano sposób zagospodarowania przedmiotowej działki jako: U8 – usługi, publiczne i komercyjne, obszar zabudowy do adaptacji i uzupełnień. Budynek oraz grunt przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie działalności handlowo-usługowej.
5.Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:
Minimalna stawka stanowiąca podstawę do negocjacji – 9,60 zł/m2 netto powierzchni dzierżawy + należny podatek VAT - zgodnie z uchwałą nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego.
6.Forma i tryb oddania nieruchomości w dzierżawę:
Oddanie w dzierżawę nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.)
7.Niniejszy wykaz wywiesza się  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Żarach, na okres 21 dni tj. od dnia 22 marca 2017 r. do dnia 11 kwietnia 2017 r. oraz na stronie http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 4790614, 68 4790679
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Westler - Wojtaszek Data wytworzenia informacji: 2017-03-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-03-22 07:42:15
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-03-22 07:45:24
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-03-22 07:45:24
Artykuł był wyświetlony: 195 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w najem na okres 10 lat, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 roku. poz. 2147)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-24 12:25:38

Załącznik nr 1 do uchwały nr 493/2017 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 19 stycznia 2017 roku

1. Położenie nieruchomości: obręb Olszyna gmina Trzebiel (były Terminal Towarowych  Odpraw Celnych w Olszynie – płyta południowa).
2. Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość zabudowana, stanowiąca część działki nr 223/6 o powierzchni 6.0522 ha, zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/00052432/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg     Wieczystych.
3. Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana budynkiem nr 32, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej - 17,10 m2 wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 200 m2 położonym na części działki nr 223/6 o powierzchni 6.0522 ha, wg załączonej mapy sytuacyjnej.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 223/6 brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiel uchwalonym uchwałą Nr XXII/99/2000 Rady Gminy w Trzebielu w dniu 21.11.2000 r. przewidziano sposób zagospodarowania przedmiotowej działki jako: U8 – usługi, publiczne i komercyjne, obszar zabudowy do adaptacji i uzupełnień. Budynek przeznaczony jest na działalność handlowo-usługową.
4. Wysokość opłat z tytułu najmu:
Minimalna stawka stanowiąca podstawę do negocjacji – 5,00 zł/m2 - zgodnie z uchwałą nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego.
5. Forma i tryb oddania nieruchomości w najem:
Oddanie w najem nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 roku. poz. 2147).
 
Niniejszy wykaz wywiesza się  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Żarach, na okres 21 dni tj. od dnia 24 stycznia 2017 r. do dnia 23 lutego 2017 r. oraz na stronie http://bip.wrota.lubuskie.pl/
 
  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 4790614, 68 4790679

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2017-01-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2017-01-24 12:25:38
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-01-24 12:33:19
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-01-24 13:16:46
Artykuł był wyświetlony: 320 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 487/2017 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 12 stycznia 2017 r

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-16 12:01:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Żarskiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2147) podaje do publicznej wiadomości, że wyznaczył do sprzedaży zabudowaną nieruchomość położoną w obrębie 1 miasta Lubsko, stanowiącą własność Powiatu Żarskiego, oznaczoną działką nr 160/14 o powierzchni 46 m2.
 
1. Położenie nieruchomości : obręb 1 miasta Lubsko ulica Pokoju
2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków: obręb 1 miasta Lubsko, działka 160/14 o powierzchni 46 m2 Księga Wieczysta numer ZG1R/00031151/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Żarach Wydział Ksiąg Wieczystych.
3. Opis nieruchomości: Jest to budynek w zabudowie półzwartej, parterowy z niskim strychem bez podpiwniczenia. Wybudowany przed 1945 rokiem o łącznej powierzchni użytkowej 56,50 m2 składający się z 4 pomieszczeń i korytarza na parterze budynku 36,50 m2 oraz poddasza o powierzchni 20 m2.  Działka 160/14 usytuowana jest bezpośrednio przy ulicy Pokoju i wydzielona została po obrysie budynku.
4. Przeznaczenie nieruchomości: Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej z Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013 roku działka 160/14 położona jest na obszarze zabudowy mieszkalno-usługowej, oznaczonym w studium numerem 12 z zapisem MN- zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, MNU – zabudowa mieszkalno – usługowa o niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego.
5. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
6. Cena nieruchomości: 25 000 zł
7. Forma zbycia: przetarg nieograniczony
8. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach na okres 21 dni tj. od dnia 16 stycznia 2017 roku do 6 lutego 2017 roku.
9. Osobom, którym zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2016 poz. 2147) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do zbycia niniejszym wykazem wyznacza się 6-tygodniowy termin do złożenia wniosku o jej nabycie tj. do dnia 27 lutego 2017 roku.
 
Po bezskutecznym upływie terminu nieruchomość zostanie zbyta na warunkach określonych w niniejszym wykazie. Informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu zostanie podana w formie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz umieszczona na stronie internetowej www.powiatzary.pl
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego   w Żarach, 68/ 4790614, 68/ 4790623

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2017-01-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-01-16 12:01:35
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-01-16 12:01:43
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-01-16 12:01:43
Artykuł był wyświetlony: 379 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-01 09:34:28

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 113/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 28 maja 2015 roku

Zarząd Powiatu Żarskiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że wyznaczył do sprzedaży lokale mieszkalne stanowiące własność Powiatu Żarskiego, położone w obrębie 3 miasta Żary, wraz z udziałem w gruncie oznaczonym w rejestrze ewidencji gruntów i budynków działką numer 66/3 o powierzchni 336 m2.
1. Położenie nieruchomości: Żary obręb 3 ul. Bohaterów Getta 22.
2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków: obręb 3 miasta Żary działka 66/3 o powierzchni 366 m2. Księga Wieczysta numer ZG1R/00034747/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
3. Opis nieruchomości:
- lokal mieszkalny nr 6 znajdujący się na II piętrze budynku składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni 43,44 m2. Do lokalu przynależy jedno pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 5,25 m2 znajdującego się na parterze budynku.
- lokal mieszkalny nr 5 znajdujący się na II piętrze budynku składający się z 2 pokoi, wc, łazienki, kuchni i przedpokoju o łącznej powierzchni 43,23 m2.
Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów centrum miasta w Żarach uchwalonym Uchwała Rady Miejskiej w Żarach Nr XLI/79/14 z dnia 9 października 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 2014.2353) działka ewidencyjna nr 66/3 zlokalizowana jest w granicach terenu oznaczonego symbolem B4.16U – zabudowa usługowa.
4. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie wynoszą:
a) lokal nr 6
- lokal mieszkalny - 74 620 zł
- udział w działce gruntu nr 66/3 wynoszący 107/1000 - 4 170 zł
b) lokal nr 5
- lokal mieszkalny - 72 468 zł
- udział w działce gruntu nr 66/3 wynoszący 95/1000 - 3 703 zł
Po zastosowaniu 50 % bonifikaty zgodnie z § 16.1 uchwały Nr IX/58/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 82, poz.1647 ze zm.) ceny lokali wraz z udziałem w gruncie wynoszą:
a) lokal nr 6 - 39 400 zł
b) lokal nr 5 - 38 085,50 zł
5. Forma zbycia: tryb bezprzetargowy.
6. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach na okres 21 dni tj. od dnia 1 czerwca 2015 roku do 21 czerwca 2015 roku.
7. Osobom, którym zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010 Nr 102 poz. 651 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do zbycia niniejszym wykazem wyznacza się 6-tygodniowy termin do złożenia wniosku o jej nabycie tj. do dnia 12 lipca 2015 roku.
Po bezskutecznym upływie terminu nieruchomości lokalowe zostaną zbyte na warunkach określonych w niniejszym wykazie.
Informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu zostanie podana w formie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz umieszczona na stronie internetowej www.powiatzary.pl
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach, 68 4790614, 68 4790623.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2015-06-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2015-06-01 09:34:28
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Buczyński Data udostępnienia informacji: 2015-06-01 09:34:34
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Buczyński Data ostatniej zmiany: 2015-06-01 09:34:34
Artykuł był wyświetlony: 2263 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu