ˆ

Przetargi

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, oznaczonej działką nr 482/23 o powierzchni 0.2780 ha położonej w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2019-04-18 13:53:35 Informacja ogłoszona dnia 2019-04-18 13:55:30 przez Paula Przybyłek

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst  jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 ze zm.) Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, oznaczonej działką nr 482/23 o powierzchni 0.2780 ha położonej w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody
1. Położenie nieruchomości: obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody (Terminal Północny w Olszynie).
2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 482/23, zapisanej w księdze wieczystej nr ZG1R/00051452/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
3. Opis nieruchomości: Część nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 3 wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 1479,30 m2 (wg mapy sytuacyjnej).
Budynek nr 3 o powierzchni użytkowej 853,80 m2, w tym kondygnacja podziemna 432,8 m2; I kondygnacja naziemna 421,0 m2 (powierzchnia zabudowy 479,30 m2). Rok budowy 2000. Obiekt składa się z części halowej, wysokiej oraz z części niższej w formie przybudówki. Budynek całkowicie podpiwniczony. W części halowej, przejazdowej (wjazd dwustronny) znajduje się kanał rewizyjny o długości 20m i głębokości 1,75m z ruchomym pomostem. Konstrukcja części halowej – stalowa, rampa, belki podsuwnicowe stalowe, kanał rewizyjny – płyta żelbetonowa na belkach stalowych. Stropodach z blachy fałdowej na płatwiach stalowych, ocieplony wełną mineralną i kryty papą termozgrzewalną. Okna i drzwi aluminiowe. Wyposażenie w instalację: elektryczną (oświetlenia, gniazd wtykowych), odgromową, wentylacyjną, strukturalną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody zimnej, wody ciepłej (z termy pojemnościowej), ogrzewania (kaloryfery). Brak jest kotłowni oraz urządzenia grzewczego do centralnego ogrzewania budynku. Wszelkie zmiany w budynku najemca dokona na własny koszt za odrębną zgodą Zarządu Powiatu Żarskiego. Budynek dodatkowo wyposażony w urządzenia warsztatowe (wyważarka i  montażownica do kół samochodowych),suwnice 16t, 5t, chłodnie z kolejką rurową i rampę wewnętrzną oraz nagrzewnice. Nieruchomość posiada swobodny dojazd do drogi powiatowej nr 1107F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18.
4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 482/23 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren oznaczony został symbolem U – tereny usług. Budynek przeznaczony jest na działalność gospodarczą warsztatowo-wulkanizacyjną.
5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
6. Cena wywoławcza: 2,80 zł netto za 1 mpowierzchni najmu.
7. Przedmiotem licytacji będzie stawka czynszu za 1 mpowierzchni najmu. Do ustalonej w wyniku przetargu stawki czynszu zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień przeprowadzenia przetargu, która obciąża Najemcę. Czynsz płatny będzie z góry do 10 – go dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Stawka czynszu może być waloryzowana corocznie, w pierwszym kwartale każdego roku z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, o ile wskaźnik ten ulegnie wzrostowi.
8. Udziela się bonifikaty w wysokości 50% czynszu najmu, określonego w umowie, do czasu rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, przez okres 7 miesięcy od daty podpisania umowy.
9. Wadium: 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
10. Przetarg odbędzie się w dniu 09 maja 2019 roku w siedzibie Powiatu Żarskiego: Starostwo Powiatowe w Żarach, Aleja Jana Pawła II nr 5, o godzinie 1200, sali nr 108.
11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w takim terminie aby najpóźniej w dniu 06 maja 2019 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Powiatu Żarskiego. Wadium wnoszone  w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Powiatu Żarskiego, Aleja Jana Pawła II nr 5, 68-200 Żary, PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517.
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Powiatu Żarskiego. Na dowodzie wpłaty należy wpisać opis nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłaty wadium, tj. właściciela rachunku bankowego bądź pełnomocnika do tego rachunku, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium.
12.Uczestnicy przetargu są zobowiązani do okazania/przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
 1. w przypadku osoby fizycznej: dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, paszport);
 2. w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, paszport) oraz pełnomocnictwo notarialne lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy;
 3. w przypadku osoby fizycznej przystępującej do przetargu jako osoba prowadząca działalność gospodarczą: dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, paszport) oraz aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępują do przetargu w ramach spółki cywilnej – aktualną umowę spółki (tekst jednolity lub umowę ze wszystkimi aneksami), a gdy działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wszystkich wspólników na najem nieruchomości, chyba, że umowa spółki uprawnia wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do najmowania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników;
 4. w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej przystępującej do przetargu jako osoba prowadząca działalność gospodarczą: dokument stwierdzający tożsamość, pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy oraz aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku pełnomocników osób fizycznych, które przystępują do przetargu w ramach spółki cywilnej – aktualną umowę spółki (tekst jednolity lub umowę ze wszystkimi aneksami), a gdy działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wszystkich wspólników na najem nieruchomości, chyba, że umowa spółki uprawnia wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do najmowania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników;
 5. dodatkowo w przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pozostającej w związku małżeńskim oświadczenie współmałżonka, gdy:
- pozostaje we wspólnocie majątkowej (ustawowej lub umownej), iż wyraża on zgodę na wspólne najmowanie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu na warunkach zaoferowanych przez współmałżonka uczestniczącego w przetargu,
- posiada rozdzielność majątkową, iż na dzień przetargu pozostaje związana umową o rozdzielności majątkowej;
 1. w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KSR: dokument stwierdzający tożsamość oraz aktualny odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KSR: dokument stwierdzający tożsamość, pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy oraz aktualny odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
 3. w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument stwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu; w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,
 4. dowodu wniesienia wadium; pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu;
​13. Uczestnicy przetargu są zobowiązani przed przystąpieniem do przetargu do zapoznania się z:
 1. klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego przetargu,
 2. stanem prawnym, technicznym i faktycznym przedmiotu przetargu, tym samym nie wnoszą i nie będą wnosić z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych roszczeń w stosunku do Powiatu Żarskiego,
 3. warunkami przetargu, które przyjmują bez zastrzeżeń.
14. Wpłacone przez uczestnika przetargu wadium podlega:

 1. zaliczeniu na poczet kaucji zabezpieczającej płatności zobowiązań finansowych Najemcy wobec Wynajmującego - w przypadku wygrania przetargu,

 2. przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od wpłacenia kaucji w wyznaczonym terminie,
 3. przepadkowi w razie uchylenia się lub odstąpienia uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy,
 4. zwrotowi – w przypadku odwołania bądź unieważnienia lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym – na rachunek bankowy wpłacających wadium, nie dłużej niż w ciągu 5 dni od daty unieważnienia lub odwołania lub zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym,
 5. zwrotowi – uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu na ich rachunek bankowy, nie dłużej niż w ciągu 5 dni od daty zakończenia przetargu.
15. Podpisanie umowy z najemcą wyłonionym w wyniku przetargu nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizującego przetarg nie później jednak niż 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy najmu oraz utraty wpłaconego wadium.
16. Wyłoniony w wyniku przetargu najemca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu najmu celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
17. Szczegółowe zasady najmu regulować będzie umowa najmu, z której wzorem uczestnicy przetargu zobowiązani są się zapoznać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach, pokój nr 14 (parter).
18. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku. poz. 2204 ze zm.) oraz uchwały nr 413 Zarządu Powiatu Żarskiego  z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych, stanowiących własność Powiatu Żarskiego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
19. Wysokość postąpienia ustala Przewodniczący Komisji Przetargowej, z tym że postąpienie nie może wynosić więcej niż 50% stawki wywoławczej o której mowa w pkt.6 niniejszego przetargu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiętnych części złotego.
20. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania najwyższej zaoferowanej ceny nie ma dalszych postąpień.
21. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą. 
22. Organizator zastrzega, że przysługuje mu prawo do odwołania bądź unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn, a także prawo zmiany ogłoszenia oraz warunków przetargu.
23. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach tel.68 4790614, 68 4790679.
24. Oględziny nieruchomości mogą odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, nr tel. 68 - 479 06 79.
 
Starosta /-/ Józef Radzion   
Żary, dnia 18  kwietnia 2019 r. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2019-04-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2019-04-18 13:53:35
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2019-04-18 13:55:30
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2019-04-18 13:55:30
Artykuł był wyświetlony: 268 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu