ˆ

Przetargi

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 31 wraz z osprzętem kontrolno - pomiarowym do obsługi wagi, stanowiącym integralną część z urządzeniem technicznym: wagą pomostową typ WZ-3 osadzoną na fundamencie żelbetonowym monolitycznym oraz gruntem stanowiącym własność Powiatu Żarskiego.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-05-09 13:28:09 Informacja ogłoszona dnia 2017-05-09 13:28:29 przez Monika Janicka, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Położenie nieruchomości: obręb Olszyna, gmina Trzebiel (były Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie - płyta południowa)
2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 222/6 o powierzchni 1.8963 ha, położona w obrębie Olszyna, gmina Trzebiel. Zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/00052432/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
3. Opis nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 31, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej – 28,20 m2 (powierzchni zabudowy  39 m2) wraz z osprzętem kontrolno-pomiarowym do obsługi wagi, stanowiącym integralną część z urządzeniem technicznym: wagą pomostową typ WZ-3, osadzoną na fundamencie żelbetonowym monolitycznym i przynależnym gruntem  o  łącznej powierzchni 119 m2. Rok budowy budynku 1998. Obiekt budowlany wykonany w technologii: ławy i ściany fundamentowe, stropy żelbetonowe, monolityczne. Ściany wewnętrzne murowane z cegły dziurawki. Pokrycie dachu: 2 x papa polimerowo-asfaltowa, termozgrzewalna (pokładowa i nawierzchniowa). Okna i drzwi z profili aluminiowych. Wyposażenie w instalację: elektryczną (oświetlenia, gniazd wtykowych), odgromową, wentylacyjną, strukturalną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody zimnej, wody ciepłej (możliwość zamontowania termy pojemnościowej). Brak centralnego ogrzewania -  możliwość instalacji grzejników elektrycznych lub innego alternatywnego ogrzewania na własny koszt za odrębną zgodą Zarządu Powiatu Żarskiego.  Nieruchomość posiada swobodny dojazd do drogi powiatowej nr 1108F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18.
4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 222/6 brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiel uchwalonym uchwałą Nr XXII/99/2000 Rady Gminy w Trzebielu w dniu 21.11.2000 r. przewidziano sposób zagospodarowania przedmiotowej działki jako: U8 – usługi, publiczne i komercyjne, obszar zabudowy do adaptacji i uzupełnień. Budynek przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie działalności handlowo-usługowej.
5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
6. Cena wywoławcza: 9,60 zł netto za 1 mpowierzchni dzierżawy miesięcznie.
7. Przedmiotem licytacji będzie miesięczna stawka czynszu za 1 mpowierzchni dzierżawy. Do ustalonej w wyniku przetargu stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który obciąża najemcę.
8. Zastrzega się prawo zmiany raz w roku, począwszy od 1 stycznia 2018 roku wysokości czynszu o publikowany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
9. Zmiana wysokości czynszu, w wyniku waloryzacji, o której mowa w pkt.8 nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy.
10. Wadium 4 000,00  złotych (słownie: cztery tysiące złotych).
11. Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2017 roku w sali nr 108 Starostwa Powiatowego w  Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 1200.
12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w takim terminie aby najpóźniej w dniu 19 maja 2017 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa. Wadium wnoszone  w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5, PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517.
13. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W  przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem.
14. Wpłacone wadium podlega:

a. zaliczeniu na poczet kaucji zabezpieczającej płatności zobowiązań finansowych Dzierżawcy wobec Wydzierżawiającego  - w przypadku wygrania przetargu,

b. przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy,

c. zwrotowi - po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
15. Podpisanie umowy z wyłonionym w wyniku przetargu podmiotem nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizującego przetarg nie później jednak niż do 31 maja 2017 r., pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy dzierżawy oraz utraty wpłaconego wadium.
16. Wyłoniony w wyniku przetargu podmiot zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w  wysokości trzymiesięcznego czynszu celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie do 30 maja 2017 r.
17. Szczegółowe zasady dzierżawy regulować będzie umowa dzierżawy, z której wzorem uczestnicy przetargu zobowiązani są się zapoznać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach, pokój nr 14 (parter).
18. Okres płatności czynszu, podatków i opłat rozpoczyna się z dniem 01-06-2017 r.
19. Czynsz dzierżawy, płatny będzie z góry bez uprzedniego wezwania w terminie do 10 – ego każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność, na konto Powiatu Żarskiego – PKO BP 47 1020 5460 0000 5802 0066 0233.
20. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku. poz. 2147 ze zm.) oraz uchwały nr 413 Zarządu Powiatu Żarskiego  z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych, stanowiących własność Powiatu Żarskiego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
21. Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn
 
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w  Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach tel.68 4790614, 68 4790679. 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 09.05.2017 r.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2017-05-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-05-09 13:28:09
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-05-09 13:28:29
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-07-13 13:47:10
Artykuł był wyświetlony: 873 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu