ˆ

Przetargi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, oznaczonej działką nr 1164/5 o powierzchni 0.8082 ha położonej w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-20 07:44:02

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nier

 1. Położenie nieruchomości: obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody (Terminal Północny w Olszynie)
 2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 1164/5 o powierzchni 0.8082 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr ZG1R/00051452/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Opis nieruchomości: Grunt o powierzchni 31,00 m2, położony na działce oznaczonej nr 1164/5 o powierzchni 0.8082 ha.
 4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Powierzchnia przeznaczona na umieszczenie reklamy informacyjno-kierunkowej. Dla działki oznaczonej nr 1164/5 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren ten oznaczony został symbolem 1KDD – tereny dróg publicznych-autostrada.
 5. Cena wywoławcza: 2,00 zł netto za 1 mpowierzchni reklamy za 1 dzień.
 6. Przedmiotem licytacji będzie dzienna stawka czynszu za 1 mpowierzchni dzierżawy. Do ustalonej w wyniku przetargu stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który obciąża dzierżawcę. Czynsz płatny będzie z góry do 10 – go każdego miesiąca kalendarzowego. Stawka czynszu może być waloryzowana corocznie, w pierwszym kwartale każdego roku z mocą od 01 stycznia 2020 roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, o ile wskaźnik ten ulegnie wzrostowi.
 7. Wadium: 5 000,00  złotych (pięć tysięcy złotych).
 8. Przetarg odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019 roku w sali nr 108 Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 1300.
 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w takim terminie aby najpóźniej w dniu 07 stycznia 2019 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Powiatu Żarskiego. Wadium wnoszone  w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Powiatu Żarskiego, Aleja Jana Pawła II nr 5, 68-200 Żary, PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517.
 10. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem.
 11. Wpłacone wadium podlega: 
 • zaliczeniu na poczet kaucji zabezpieczającej płatności zobowiązań finansowych Dzierżawcy wobec Wydzierżawiającego - w przypadku wygrania przetargu, 
 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od wpłacenia kaucji w wyznaczonym terminie,
 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy,
 • zwrotowi - po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 1. Podpisanie umowy z dzierżawcą wyłonionym w wyniku przetargu nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizującego przetarg nie później jednak niż 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy dzierżawy oraz utraty wpłaconego wadium.
 2. Wyłoniony w wyniku przetargu dzierżawca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 3. Szczegółowe zasady dzierżawy regulować będzie umowa dzierżawy, z której wzorem uczestnicy przetargu zobowiązani są się zapoznać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach, pokój nr 14 (parter).
 4. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku. poz. 121 ze zm.) oraz uchwały nr 413 Zarządu Powiatu Żarskiego  z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych, stanowiących własność Powiatu Żarskiego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
 5. Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
 6. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach tel.68 4790614, 68 4790679.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Józef Radzion Data wytworzenia informacji: 2018-12-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Józef Radzion Data wprowadzenia do BIP 2018-12-20 07:44:02
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-12-20 07:46:07
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-12-20 07:46:07
Artykuł był wyświetlony: 325 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu Żarskiego OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-19 09:09:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku. poz. 121 ze zm.) Zarząd Powiatu ogłasza ​I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.
 1. Położenie nieruchomości: obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody (były Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie – płyta północna)
 2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 1164/2, zapisanej w księdze wieczystej nr ZG1R/00051452/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Opis nieruchomości:
  Grunt przylegający do budynku nr 1B o łącznej powierzchni 95,25 m2 (wg mapy sytuacyjnej).
  Nieruchomość posiada swobodny dojazd do drogi powiatowej nr 1107F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18.
 4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania:
  Dla działki oznaczonej nr 1164/2 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren oznaczony został symbolem 1U – tereny usług. Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej.
 5. Grunt jest wolny od obciążeń i zobowiązań. Natomiast budynek 1B, do którego przylega przedmiotowy grunt jest obciążony prawem najmu.
 6. Cena wywoławcza: 2,00 zł netto za 1 mpowierzchni dzierżawy.
 7. Przedmiotem licytacji będzie miesięczna stawka czynszu za 1 mpowierzchni dzierżawy. Do ustalonej w wyniku przetargu stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który obciąża dzierżawcę. Czynsz płatny będzie z góry do 10 – go każdego miesiąca kalendarzowego.
 8. Zastrzega się prawo zmiany raz w roku, począwszy od 1 stycznia 2019 roku wysokości czynszu o publikowany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, o ile wskaźnik ten ulega wzrostowi.
 9. Zmiana wysokości czynszu, w wyniku waloryzacji, o której mowa w pkt. 8 nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy.
 10. Wadium 700,00  złotych (słownie: siedemset złotych).
 11. Przetarg odbędzie się w dniu 04 października 2018 roku (czwartek) w sali nr 108 Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 1200
 12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu,  w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 01 października 2018 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Powiatu Żarskiego. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5, PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517.
 13. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do okazania komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem.
 14. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.
 15. Wpłacone wadium podlega:
 • zaliczeniu na poczet kaucji zabezpieczającej płatności zobowiązań finansowych Dzierżawcy wobec Wydzierżawiającego - w przypadku wygrania przetargu,

 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od wpłacenia kaucji w wyznaczonym terminie,
 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy,
 • zwrotowi - po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 1. Podpisanie umowy z Dzierżawcą wyłonionym w wyniku przetargu nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizującego przetarg nie później jednak niż 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy dzierżawy oraz utraty wpłaconego wadium.
 2. Wyłoniony w wyniku przetargu Dzierżawca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 3. Szczegółowe zasady dzierżawy regulować będzie  umowa dzierżawy, z której wzorem uczestnicy przetargu zobowiązani są się zapoznać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Starostwa Powiatowego w Żarach,  pok. nr 14 (parter).
 4. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku. poz. 121 ze zm.) oraz uchwały nr 413 Zarządu Powiatu Żarskiego  z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych, stanowiących własność Powiatu Żarskiego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
 5. Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

  Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach tel.  68 4790614, 68 4790623

  Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
  ​Żary, dnia 19.09.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2018-09-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-09-19 09:09:41
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-09-19 09:13:18
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-09-19 09:13:17
Artykuł był wyświetlony: 1209 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu Żarskiego OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres do 10 lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-21 14:28:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku. poz. 121 ze zm.) Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres do 10 lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego
 1. Położenie nieruchomości: obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody (były Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie – płyta północna).
 2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 482/23 i 482/21, zapisanej w księdze wieczystej nr ZG1R/00051452/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Opis nieruchomości:
  Część nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 3 wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 4 200 m2 (wg mapy sytuacyjnej).Budynek nr 3 o powierzchni użytkowej 853,80 m2, w tym kondygnacja podziemna 432,8 m2; I kondygnacja naziemna 421,0 m2 (powierzchnia zabudowy 479,30 m2). Rok budowy 2000. Obiekt składa się z części halowej, wysokiej oraz z części niższej w formie przybudówki. Budynek całkowicie podpiwniczony. W części halowej, przejazdowej (wjazd dwustronny) znajduje się kanał rewizyjny o długości 20m i głębokości 1,75 m z ruchomym pomostem. Konstrukcja części halowej – stalowa, rampa, belki podsuwnicowe stalowe, kanał rewizyjny – płyta żelbetonowa na belkach stalowych. Stropodach z blachy fałdowej na płatwiach stalowych, ocieplony wełną mineralną i kryty papą termozgrzewalną. Okna i drzwi aluminiowe. Wyposażenie w instalację: elektryczną (oświetlenia, gniazd wtykowych), odgromową, wentylacyjną, strukturalną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody zimnej, wody ciepłej (z termy pojemnościowej), ogrzewania (kaloryfery). Brak jest kotłowni do centralnego ogrzewania. Budynek dodatkowo wyposażony w urządzenia warsztatowe (wyważarka i montażownica do kół samochodowych), wagowe (waga najazdowa – zamontowana w gruncie oddalonym od budynku), suwnice 16t, 5t, chłodnie z kolejką rurową i rampę wewnętrzną. Nieruchomość posiada swobodny dojazd do drogi powiatowej nr 1107F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18.
 4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania:
  Dla działki oznaczonej nr 482/23 i 482/21 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren oznaczony został symbolem U – tereny usług. Budynek przeznaczony jest na działalność gospodarczą handlowo-usługową.
 5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 6. Cena wywoławcza: 2,50 zł netto za 1 mpowierzchni najmu.
 7. Przedmiotem licytacji będzie miesięczna stawka czynszu za 1 mpowierzchni najmu. Do ustalonej w wyniku przetargu stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który obciąża Najemcę. Czynsz płatny będzie z góry do 10 – go każdego miesiąca kalendarzowego.
 8. Zastrzega się prawo zmiany raz w roku, począwszy od 1 stycznia 2019 roku, wysokości czynszu o publikowany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, o ile wskaźnik ten ulega wzrostowi.
 9. Zmiana wysokości czynszu, w wyniku waloryzacji, o której mowa w pkt. 8 nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy.
 10. W celu dostosowania najmowanej nieruchomości do działalności gospodarczej, udziela się bonifikaty w wysokości 50% czynszu określonego w umowie, do czasu rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, przez okres 9 miesięcy od daty podpisania umowy.
 11. Wadium 30 000,00  złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
 12. Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2018 roku (wtorek) w sali nr 108 Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 1200.
 13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu,  w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 6 lipca  2018 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Powiatu Żarskiego. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żarach, Aleja Jana Pawła II nr 5, PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517.
 14. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do okazania komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem.
 15. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.
 16. Wpłacone wadium podlega:
  a)  zaliczeniu na poczet kaucji zabezpieczającej płatności zobowiązań finansowych Najemcy wobec Wynajmującego - w przypadku wygrania przetargu,
  b)  przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od wpłacenia kaucji w wyznaczonym terminie,
  c)  przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy,
  d)  zwrotowi - po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 17. Podpisanie umowy z Najemcą wyłonionym w wyniku przetargu nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizującego przetarg nie później jednak niż 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy najmu oraz utraty wpłaconego wadium.
 18. Wyłoniony w wyniku przetargu Najemca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 19. Szczegółowe zasady najmu regulować będzie  umowa najmu, z której wzorem uczestnicy przetargu zobowiązani są zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach,  pok. nr 14 (parter).
 20. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku. poz. 121 ze zm.) oraz uchwały nr 413 Zarządu Powiatu Żarskiego  z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych, stanowiących własność Powiatu Żarskiego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
 21. Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach tel. 68 4790614, 68 4790679

Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
​Żary, 21.06.2018 r.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 21.06.2018 r. dot. I ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego

INFORMACJA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żarach, z siedzibą przy al. Jana Pawła II 5 68 – 200 Żary, reprezentowane przez Starostę Żarskiego.
2) W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem:
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości  na podstawie  art. 6 ust 1 lit. c. RODO.
Dodatkowo w przypadku podpisania umowy najmu Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej umowy.
4) Pani/Pana danych osobowych mogą być przekazywane innym organom publicznym i podmiotom na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy, a którzy przetwarzają je na nasze zlecenie, w celu wspomagania nas w wykonywaniu naszych zadań, tj. podmioty świadczące usługi prawne.
5) Będziemy przechowywać Pani/ Pana dane osobowe przez okres wynikający z przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i działania archiwów zakładowych.
6) Zgodnie z RODO przysługuje Pani /Panu: prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów RODO oraz innych przepisów Unii lub przepisów krajowych, odnoszących się do ochrony danych. W celu realizacji powyższych praw może Pan/Pani złożyć do nas wniosek.
Ma Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do wzięcia udziału w przetargu  oraz w późniejszym etapie zawarcia i  wykonania umowy.
8) Starostwo Powiatowe w Żarach nie podejmuje wobec Pani/Pana danych osobowych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2018-06-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-06-21 14:28:33
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-06-21 14:33:41
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-06-21 14:44:18
Artykuł był wyświetlony: 2107 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu Żarskiego OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-21 14:18:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku. poz. 121 ze zm.) Zarząd Powiatu OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego
 1. Położenie nieruchomości: obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody (były Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie – płyta północna)
 2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 482/23, zapisanej w księdze wieczystej nr ZG1R/00051452/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Opis nieruchomości:
  Pas parkingu przyległy do budynku nr 15 o łącznej powierzchni 80,5 m2 (wg mapy sytuacyjnej).
  Nieruchomość posiada swobodny dojazd do drogi powiatowej nr 1107F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18.
 4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania:
  Dla działki oznaczonej nr 482/23 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren oznaczony został symbolem 1KS – tereny komunikacji samochodowej. Grunt przeznaczony jest na cele parkingu.
 5. Nieruchomość jest obciążona prawem dzierżawy do dnia 31 lipca 2018 r.
 6. Cena wywoławcza: 3,00 zł netto za 1 mpowierzchni dzierżawy.
 7. Przedmiotem licytacji będzie miesięczna stawka czynszu za 1 mpowierzchni dzierżawy. Do ustalonej w wyniku przetargu stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który obciąża dzierżawcę. Czynsz płatny będzie z góry do 10 – go każdego miesiąca kalendarzowego.
 8. Zastrzega się prawo zmiany raz w roku, począwszy od 1 stycznia 2019 roku wysokości czynszu o publikowany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, o ile wskaźnik ten ulega wzrostowi.
 9. Zmiana wysokości czynszu, w wyniku waloryzacji, o której mowa w pkt. 8 nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy.
 10. Wadium 500,00  złotych (słownie: pięćset złotych).
 11. Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2018 roku (wtorek) w sali nr 108 Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 1100
 12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu,  w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 6 lipca 2018 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Powiatu Żarskiego. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5, PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517.
 13. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do okazania komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem.
 14. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.
 15. Wpłacone wadium podlega:
  a)  zaliczeniu na poczet kaucji zabezpieczającej płatności zobowiązań finansowych Dzierżawcy wobec Wydzierżawiającego - w przypadku wygrania przetargu,
  b)  przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od wpłacenia kaucji w wyznaczonym terminie,
  c)  przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy,
  d)  zwrotowi - po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 16. Podpisanie umowy z Dzierżawcą wyłonionym w wyniku przetargu nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizującego przetarg nie później jednak niż 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy dzierżawy oraz utraty wpłaconego wadium.
 17. Wyłoniony w wyniku przetargu Dzierżawca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 18. Szczegółowe zasady dzierżawy regulować będzie  umowa dzierżawy, z której wzorem uczestnicy przetargu zobowiązani są się zapoznać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Starostwa Powiatowego w Żarach,  pok. nr 14 (parter).
 19. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku. poz. 121 ze zm.) oraz uchwały nr 413 Zarządu Powiatu Żarskiego  z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych, stanowiących własność Powiatu Żarskiego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
 20. Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach tel.  68 4790614, 68 4790623

Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
​Żary, 21.06.2018 r.
  

Załącznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 21.06.2018 r. dot. I ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego

INFORMACJA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żarach, z siedzibą przy al. Jana Pawła II 5 68 – 200 Żary, reprezentowane przez Starostę Żarskiego.
2) W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem:
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości  na podstawie  art. 6 ust 1 lit. c. RODO.
Dodatkowo w przypadku podpisania umowy najmu Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej umowy.
4) Pani/Pana danych osobowych mogą być przekazywane innym organom publicznym i podmiotom na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy, a którzy przetwarzają je na nasze zlecenie, w celu wspomagania nas w wykonywaniu naszych zadań, tj. podmioty świadczące usługi prawne.
5) Będziemy przechowywać Pani/ Pana dane osobowe przez okres wynikający z przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i działania archiwów zakładowych.
6) Zgodnie z RODO przysługuje Pani /Panu: prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów RODO oraz innych przepisów Unii lub przepisów krajowych, odnoszących się do ochrony danych. W celu realizacji powyższych praw może Pan/Pani złożyć do nas wniosek.
Ma Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do wzięcia udziału w przetargu  oraz w późniejszym etapie zawarcia i  wykonania umowy.
8) Starostwo Powiatowe w Żarach nie podejmuje wobec Pani/Pana danych osobowych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2018-06-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-06-21 14:18:55
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-06-21 14:21:36
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-06-21 14:21:36
Artykuł był wyświetlony: 2136 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-27 10:06:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku
poz. 121 ze zm.) Zarząd Powiatu Żarskiego OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat
 1. Położenie nieruchomości: obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody (były Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie – płyta północna)
 2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 1164/2 o powierzchni 0,9731 ha, położonej w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody. Zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/00051452/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Opis nieruchomości:
  Grunt o powierzchni 1 400 m2. Grunt przylegający do budynku nr G, który jest obciążony prawem najmu. Grunt w większej części nieutwardzony. Nieruchomość posiada swobodny dojazd do drogi powiatowej nr 1107F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18.
 4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania:
  Dla działki oznaczonej nr 1164/2 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren oznaczony został symbolem 1U – tereny usług. Nieruchomość przeznaczona jest na plac składowy oraz funkcję parkingu dla samochodów osobowych.
 5. Nieruchomość w części gruntu zabudowanego budynkiem G jest obciążona prawem najmu do dnia 14.11.2023 r. Wyłoniony w wyniku przetargu Dzierżawca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności drogi koniecznej do budynku oraz bezpłatnego zapewnienia dostępu klientom i dostawcom
 6. Cena wywoławcza: 1,40 zł netto za 1 mpowierzchni dzierżawy.
 7. Przedmiotem licytacji będzie miesięczna stawka czynszu za 1 mpowierzchni dzierżawy. Do ustalonej w wyniku przetargu stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który obciąża dzierżawcę. Czynsz płatny będzie z góry do 10 – go każdego miesiąca kalendarzowego.
 8. Zastrzega się prawo zmiany raz w roku, począwszy od 1 stycznia 2019 roku wysokości czynszu o publikowany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, o ile wskaźnik ten ulega wzrostowi.
 9. Zmiana wysokości czynszu, w wyniku waloryzacji, o której mowa w pkt. 8 nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy.
 10. Wadium 5 000,00  złotych (słownie: pięć tysięcy złotych).
 11. Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2018 roku (wtorek) w sali nr 108 Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 1100
 12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu,  w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 11 maja  2018 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Powiatu Żarskiego. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5, PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517.
 13. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem.
 14. Wpłacone wadium podlega:
 • zaliczeniu na poczet kaucji zabezpieczającej płatności zobowiązań finansowych Dzierżawcy wobec Wydzierżawiającego - w przypadku wygrania przetargu,

 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od wpłacenia kaucji w wyznaczonym terminie,
 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy,
 • zwrotowi - po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 1. Podpisanie umowy z Dzierżawcą wyłonionym w wyniku przetargu nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizującego przetarg nie później jednak niż 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy dzierżawy oraz utraty wpłaconego wadium.
 2. Wyłoniony w wyniku przetargu dzierżawca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 3. Szczegółowe zasady dzierżawy regulować będzie  umowa dzierżawy, z której wzorem uczestnicy przetargu zobowiązani są się zapoznać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach,  pok. nr 14 (parter).
 4. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku. poz. 121 ze zm.) oraz uchwały nr 413 Zarządu Powiatu Żarskiego  z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych, stanowiących własność Powiatu Żarskiego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
 5. Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

  Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach tel.  68 4790614, 68 4790623

  Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
  Żary, dnia 27.04.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2018-04-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-04-27 10:06:14
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-04-27 10:19:02
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-04-27 10:19:02
Artykuł był wyświetlony: 2720 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - Sprzedaż nieruchomości będącej własnością Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-10 12:07:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. REGULAMIN
2. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PRZETARGU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Prezes Zarządu /-/ Jolanta Dankiewicz Data wytworzenia informacji: 2018-04-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Prezes Zarządu /-/ Jolanta Dankiewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-04-10 12:07:32
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-04-10 12:16:07
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-04-10 12:16:07
Artykuł był wyświetlony: 5666 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres do 10 lat nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Żarskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-26 07:50:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z dnia 14.12.2017 r., Dz.U. z 2018 roku. poz. 121 ze zm.)
 1. Położenie nieruchomości: obręb Olszyna, gmina Trzebiel (były TTOC w Olszynie-płyta południowa).
 2. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość zabudowana, oznaczona działką nr 223/6 o powierzchni 6.0522 ha, położona w obrębie Olszyna, gmina Trzebiel. Zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/00052432/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Opis nieruchomości:
  Lokale - pomieszczenia nr 1/3, 1/4, 1/5 o powierzchni użytkowej 25,58 m2, znajdujące się w budynku nr 33. Nieruchomość posiada dojazd od drogi powiatowej nr 1108F.
 4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania:
  Dla działki oznaczonej nr 223/6 brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiel uchwalonym uchwałą Nr XXII/99/2000 Rady Gminy w Trzebielu w dniu 21.11.2000 r. przewidziano sposób zagospodarowania przedmiotowej działki jako: U8 – usługi, publiczne i komercyjne, obszar zabudowy do adaptacji i uzupełnień. Nieruchomość przeznaczona jest na zaplecze magazynowo-gospodarcze, bez możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Dostęp do lokali będzie ograniczony, możliwy tylko w godzinach pracy urzędowania Starostostwa Powiatowego w Żarach, od poniedziałku do piątku, w dni robocze.
 5. Cena wywoławcza: 4,00 zł netto za 1 mpowierzchni najmu.
 6. Przedmiotem licytacji będzie miesięczna stawka czynszu za 1 mpowierzchni najmu. Do ustalonej w wyniku przetargu stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który obciąża Najemcę. Czynsz najmu, płatny będzie z góry, bez uprzedniego wezwania w terminie do 10-go każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność, na konto Powiatu Żarskiego – PKO BP 47 1020 5460 0000 5802 0066 0233.
 7. Zastrzega się prawo zmiany raz w roku, począwszy od 1 stycznia 2019 roku wysokości czynszu o publikowany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, o ile wskaźnik ten ulega wzrostowi.
 8. Zmiana wysokości czynszu, w wyniku waloryzacji, o której mowa w pkt. 7 nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy.
 9. Wadium 300,00  złotych (słownie: trzysta zł.).
 10. Przetarg odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018 roku (wtorek) w sali nr 108 Starostwa Powiatowego w Żarach przy al. Jana Pawła II nr 5, o godzinie 1200.
 11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu,  w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 6 kwietnia 2018 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Powiatu Żarskiego. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Powiatu Żarskiego w Żarach, Aleja Jana Pawła II nr 5, PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517.
 12. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem.
 13. Wpłacone wadium podlega:
  a)  zaliczeniu na poczet kaucji zabezpieczającej płatności zobowiązań finansowych Najemcy wobec Wynajmującego - w przypadku wygrania przetargu,

  b)  przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od wpłacenia kaucji w wyznaczonym terminie,
  c)  przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy,
  d)  zwrotowi - po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 14. Podpisanie umowy z Najemcą wyłonionym w wyniku przetargu nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizującego przetarg nie później jednak niż do 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy najmu oraz utraty wpłaconego wadium.
 15. Wyłoniony w wyniku przetargu Najemca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 16. Szczegółowe zasady najmu regulować będzie  umowa najmu, z której wzorem uczestnicy przetargu zobowiązani są się zapoznać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach,  pok. nr 14 (parter).
 17. Okres płatności czynszu, podatków i opłat rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia 2018 r.
 18. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z dnia 14.12.2017 r., Dz.U. z 2018 roku. poz. 121 ze zm.) oraz uchwały nr 413 Zarządu Powiatu Żarskiego  z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych, stanowiących własność Powiatu Żarskiego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
 19. Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
   
  Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach tel.  68 4790614, 68 4790623

  ​Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
  Żary, dnia 26.03.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2018-03-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-03-26 07:50:34
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-03-26 08:17:13
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-03-26 08:17:13
Artykuł był wyświetlony: 3083 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-19 13:29:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Położenie nieruchomości: obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody (były Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie – płyta północna)
2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 1178/3 o powierzchni 0.2078 ha, położonej w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody. Zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/00051452/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
3. Opis nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej budynkiem, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym nr 13, wg poniższej tabeli:
 
Nr
 
Nazwa pomieszczenia
Pow.użyt.(m2)
Posadzka
Sufit
1/9
 
Pomieszczenie biurowe
9,22
pł.ceram.
Podwieszany
1/10
 
WC
2,86
pł.ceram.
Podwieszany
1/11
 
Przedsionek
3,22
pł.ceram
Podwieszany
1/1
 
Garaż
16,24
beton
blacha fałd.
1/2
 
Garaż
16,24
beton
blacha fałd.
1/3
 
Garaż
16,24
beton
blacha fałd.
1/4
 
Garaż
16,24
beton
blacha fałd.
1/5
 
Garaż
27,97
beton
blacha fałd.
 
Powierzchnia w budynku nr 13. Razem: 108,23 m2
             
 
wraz z przynależnym gruntem, o łącznej powierzchni 308,23 m2
Rok budowy 1998. Drzwi do pomieszczenia biurowego drewniane, klepkowe. Drzwi do garaży stalowe. Grunt utwardzony polbrukiem. Wyposażenie w instalację: elektryczną (gniazd wtykowych – tylko w pomieszczeniach nr 1/9, 1/10; oświetlenia), odgromową, wentylacyjną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody zimnej, wody ciepłej (możliwość zamontowania termy pojemnościowej). Brak centralnego ogrzewania - możliwość instalacji grzejników elektrycznych lub innego alternatywnego ogrzewania na własny koszt za odrębną zgodą Zarządu Powiatu Żarskiego. Garaże wyposażone w urządzenia warsztatowe (montażownica oraz wyważarka do kół dla samochodów ciężarowych, kompresor). Nieruchomość posiada swobodny dojazd do drogi powiatowej nr 1107F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18.
4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania:
5. Dla działki oznaczonej nr 1178/3 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren oznaczony został symbolem U – tereny usług. Budynek przeznaczony jest na działalność usługową.
6. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
7. Cena wywoławcza: 4,00 zł netto za 1 mpowierzchni dzierżawy.
8. Przedmiotem licytacji będzie miesięczna stawka czynszu za 1 mpowierzchni dzierżawy. Do ustalonej w wyniku przetargu stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który obciąża dzierżawcę.
Czynsz płatny będzie z góry do 10 – go każdego miesiąca kalendarzowego.
9. Zastrzega się prawo zmiany raz w roku, począwszy od 1 stycznia 2019 roku wysokości czynszu o publikowany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, o ile wskaźnik ten ulega wzrostowi.
10. Zmiana wysokości czynszu, w wyniku waloryzacji, o której mowa w pkt. 9 nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy.
11. W celu dostosowania pomieszczeń do działalności gospodarczej w wydzierżawionej części budynku nr 13, udziela się bonifikatę dla powierzchni 108,23 m2 w wysokości 50% miesięcznej opłaty czynszu przez okres 9 m-cy.
12. Wadium 3 000,00  złotych (słownie: trzy tysiące złotych).
13. Przetarg odbędzie się w dniu 8 marca 2018 roku (czwartek) w sali nr 108, Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 1100
14. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu,  w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 5 marca  2018 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Powiatu Żarskiego. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Powiatu Żarskiego, PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517.
15. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem.
16. Wpłacone wadium podlega:
a)  zaliczeniu na poczet kaucji zabezpieczającej płatności zobowiązań finansowych Dzierżawcy wobec Wydzierżawiającego - w przypadku wygrania przetargu,
b)  przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od wpłacenia kaucji w wyznaczonym terminie,
c)  przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy,
d)  zwrotowi - po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
17. Podpisanie umowy z dzierżawcą wyłonionym w wyniku przetargu nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizującego przetarg nie później jednak niż 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy dzierżawy oraz utraty wpłaconego wadium.
18. Wyłoniony w wyniku przetargu dzierżawca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
19. Szczegółowe zasady dzierżawy regulować będzie  umowa dzierżawy, z której wzorem uczestnicy przetargu zobowiązani są się zapoznać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach,  pok. nr 14 (parter).
20. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z dnia 14.12.2017 r. Dz. U. z 2018 roku. poz. 121 ze zm.) oraz uchwały nr 413 Zarządu Powiatu Żarskiego  z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych, stanowiących własność Powiatu Żarskiego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
21. Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach.
tel.  68 479 06 14, 68 479 06 23 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
​Żary, dnia 19.02.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-02-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-02-19 13:29:38
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-02-19 13:36:34
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-02-19 13:37:22
Artykuł był wyświetlony: 3530 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu Żarskiego OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem jednokondygnacyjnym nr 32 wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 200 m2, położonej na działce oznaczonej 223/6, stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-15 08:35:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst  jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 2147) Zarząd Powiatu Żarskiego OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem jednokondygnacyjnym nr 32 wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 200 m2, położonej na działce oznaczonej 223/6, stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.
 
 1. Położenie nieruchomości: obręb Olszyna, gmina Trzebiel (były Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie - płyta południowa).
 2. Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość zabudowana, stanowiąca część działki nr 223/6 o powierzchni 6.0522 ha, zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/00052432/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem nr 32, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej - 17,10 m2 (powierzchni zabudowy 23,49 m2) wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 200 m2 położonym na części działki nr 223/6 o powierzchni 6.0522 ha.
 4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 223/6 brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiel uchwalonym uchwałą Nr XXII/99/2000 Rady Gminy w Trzebielu w dniu 21.11.2000r. przewidziano sposób zagospodarowania przedmiotowej działki jako: U8 – usługi, publiczne i komercyjne, obszar zabudowy do adaptacji i uzupełnień. Budynek przeznaczony jest na działalność handlowo-usługową. Rok budowy 2000, wyposażenie w instalację elektryczną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody zimnej, wentylacyjną, strukturalną, odgromową. Brak CO - istnieje możliwość montażu grzejników elektrycznych lub innego alternatywnego ogrzewania na własny koszt za zgodą Zarządu Powiatu Żarskiego.
 5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 6. Cena wywoławcza: 5,00 zł netto za 1 mpowierzchni dzierżawy miesięcznie.
 7. Przedmiotem licytacji będzie miesięczna stawka czynszu za 1 mpowierzchni dzierżawy. Do ustalonej w wyniku przetargu stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który obciąża Dzierżawcę. Czynsz płatny będzie z góry do 10 – go każdego miesiąca kalendarzowego. Organizujący przetarg zastrzega sobie prawo zmiany raz w roku, począwszy od 1 stycznia 2019 roku wysokości czynszu o publikowany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, o ile wskaźnik ten ulega wzrostowi.
 8. Wadium  2 000,00  złotych (dwa tysiące złotych).
 9. Przetarg odbędzie się w dniu 1 lutego 2018 roku (czwartek) w sali nr 108 Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 1200.
 10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w takim terminie aby najpóźniej w dniu 29 stycznia 2018 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5, PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517.

 11. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem.
 12. Wpłacone wadium podlega:

a) zaliczeniu na poczet kaucji zabezpieczającej płatności zobowiązań finansowych Dzierżawcy wobec Wydzierżawiającego - w przypadku wygrania przetargu,

b) przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od wpłacenia kaucji w wyznaczonym terminie,
c) przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy,

d) zwrotowi - po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
13. Podpisanie umowy z Dzierżawcą wyłonionym w wyniku przetargu nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizującego przetarg nie później jednak niż 30  dni od rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy dzierżawy oraz utraty wpłaconego wadium.
14. Wyłoniony w wyniku przetargu Dzierżawca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu (wpłata na rachunek bankowy Wydzierżawiającego) celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
15. Szczegółowe zasady dzierżawy regulować będzie umowa Dzierżawy, z której wzorem uczestnicy przetargu zobowiązani są się zapoznać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach, pokój nr 14 (parter).
16. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 2147) oraz uchwały nr 413 Zarządu Powiatu Żarskiego  z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych, stanowiących własność Powiatu Żarskiego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
17. Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
 
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach tel.68 4790614, 68 4790679.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 15 stycznia 2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2018-01-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-01-15 08:35:02
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-01-15 08:42:50
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-01-15 08:43:46
Artykuł był wyświetlony: 3837 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości i udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-18 10:37:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( t.j. Dz.U.2016 poz. 2147 z późn. zm.) Zarząd Powiatu  informuje, iż odwołuje przetarg nieograniczony ogłoszony na dzień 18 grudnia 2017 roku na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego numer 1 położonego przy ulicy Bohaterów Getta 22 w obrębie 3 miasta Żary.
Przetarg zostaje odwołany z powodu przedłużającej się procedury realizacji głównego przyłącza energetycznego do budynku.
                                                                                             
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 18 grudnia 2017 r.                                                               

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Kierwonik referatu Gospodarki Nieruchomościami /-/ Elżbieta Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2017-12-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-12-18 10:37:03
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-12-18 10:37:54
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-12-18 10:37:54
Artykuł był wyświetlony: 4037 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu