ˆ

Przetargi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 31 wraz z osprzętem kontrolno - pomiarowym do obsługi wagi, stanowiącym integralną część z urządzeniem technicznym: wagą pomostową typ WZ-3 osadzoną na fundamencie żelbetonowym monolitycznym oraz gruntem stanowiącym własność Powiatu Żarskiego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-09 13:28:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Położenie nieruchomości: obręb Olszyna, gmina Trzebiel (były Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie - płyta południowa)
2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 222/6 o powierzchni 1.8963 ha, położona w obrębie Olszyna, gmina Trzebiel. Zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/00052432/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
3. Opis nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 31, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej – 28,20 m2 (powierzchni zabudowy  39 m2) wraz z osprzętem kontrolno-pomiarowym do obsługi wagi, stanowiącym integralną część z urządzeniem technicznym: wagą pomostową typ WZ-3, osadzoną na fundamencie żelbetonowym monolitycznym i przynależnym gruntem  o  łącznej powierzchni 119 m2. Rok budowy budynku 1998. Obiekt budowlany wykonany w technologii: ławy i ściany fundamentowe, stropy żelbetonowe, monolityczne. Ściany wewnętrzne murowane z cegły dziurawki. Pokrycie dachu: 2 x papa polimerowo-asfaltowa, termozgrzewalna (pokładowa i nawierzchniowa). Okna i drzwi z profili aluminiowych. Wyposażenie w instalację: elektryczną (oświetlenia, gniazd wtykowych), odgromową, wentylacyjną, strukturalną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody zimnej, wody ciepłej (możliwość zamontowania termy pojemnościowej). Brak centralnego ogrzewania -  możliwość instalacji grzejników elektrycznych lub innego alternatywnego ogrzewania na własny koszt za odrębną zgodą Zarządu Powiatu Żarskiego.  Nieruchomość posiada swobodny dojazd do drogi powiatowej nr 1108F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18.
4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 222/6 brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiel uchwalonym uchwałą Nr XXII/99/2000 Rady Gminy w Trzebielu w dniu 21.11.2000 r. przewidziano sposób zagospodarowania przedmiotowej działki jako: U8 – usługi, publiczne i komercyjne, obszar zabudowy do adaptacji i uzupełnień. Budynek przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie działalności handlowo-usługowej.
5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
6. Cena wywoławcza: 9,60 zł netto za 1 mpowierzchni dzierżawy miesięcznie.
7. Przedmiotem licytacji będzie miesięczna stawka czynszu za 1 mpowierzchni dzierżawy. Do ustalonej w wyniku przetargu stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w  wysokości 23%, który obciąża najemcę.
8. Zastrzega się prawo zmiany raz w roku, począwszy od 1 stycznia 2018 roku wysokości czynszu o publikowany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
9. Zmiana wysokości czynszu, w wyniku waloryzacji, o której mowa w pkt.8 nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy.
10. Wadium 4 000,00  złotych (słownie: cztery tysiące złotych).
11. Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2017 roku w sali nr 108 Starostwa Powiatowego w  Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 1200.
12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w takim terminie aby najpóźniej w dniu 19 maja 2017 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa. Wadium wnoszone  w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5, PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517.
13. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W  przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem.
14. Wpłacone wadium podlega:

a. zaliczeniu na poczet kaucji zabezpieczającej płatności zobowiązań finansowych Dzierżawcy wobec Wydzierżawiającego  - w przypadku wygrania przetargu,

b. przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy,

c. zwrotowi - po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
15. Podpisanie umowy z wyłonionym w wyniku przetargu podmiotem nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizującego przetarg nie później jednak niż do 31 maja 2017 r., pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy dzierżawy oraz utraty wpłaconego wadium.
16. Wyłoniony w wyniku przetargu podmiot zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w  wysokości trzymiesięcznego czynszu celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie do 30 maja 2017 r.
17. Szczegółowe zasady dzierżawy regulować będzie umowa dzierżawy, z której wzorem uczestnicy przetargu zobowiązani są się zapoznać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach, pokój nr 14 (parter).
18. Okres płatności czynszu, podatków i opłat rozpoczyna się z dniem 01-06-2017 r.
19. Czynsz dzierżawy, płatny będzie z góry bez uprzedniego wezwania w terminie do 10 – ego każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność, na konto Powiatu Żarskiego – PKO BP 47 1020 5460 0000 5802 0066 0233.
20. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku. poz. 2147 ze zm.) oraz uchwały nr 413 Zarządu Powiatu Żarskiego  z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych, stanowiących własność Powiatu Żarskiego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
21. Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn
 
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w  Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach tel.68 4790614, 68 4790679. 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 09.05.2017 r.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Werstler - Wojtaszek Data wytworzenia informacji: 2017-05-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-05-09 13:28:09
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-05-09 13:28:29
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-05-09 13:28:29
Artykuł był wyświetlony: 199 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ODDANIE W NAJEM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-24 08:59:09

Zarząd Powiatu Żarskiego OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem jednokondygnacyjnym nr 32 wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 200 m2, położonej na działce oznaczonej 223

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst  jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 2147 ze zm.)
1. Położenie nieruchomości: obręb Olszyna, gmina Trzebiel (były Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie - płyta południowa)
2. Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość zabudowana, stanowiąca część działki nr 223/6 o powierzchni 6.0522 ha, zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/00052432/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
3. Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem nr 32, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej - 17,10 m2 (powierzchni zabudowy 23,49 m2) wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 200 m2 położonym na części działki nr 223/6 o powierzchni 6.0522 ha.
4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 223/6 brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiel uchwalonym uchwałą Nr XXII/99/2000 Rady Gminy w Trzebielu w dniu 21.11.2000r. przewidziano sposób zagospodarowania przedmiotowej działki jako: U8 – usługi, publiczne i komercyjne, obszar zabudowy do adaptacji i uzupełnień. Budynek przeznaczony jest na działalność handlowo-usługową. Rok budowy 2000, wyposażenie w instalację elektryczną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody zimnej, wentylacyjną, strukturalną, odgromową. Brak CO - istnieje możliwość montażu grzejników elektrycznych lub innego alternatywnego ogrzewania na własny koszt za zgodą Zarządu Powiatu Żarskiego.
5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
6. Cena wywoławcza: 5,00 zł netto za 1 m2  powierzchni najmu miesięcznie.
7. Przedmiotem licytacji będzie miesięczna stawka czynszu za 1 m2  powierzchni najmu. Do ustalonej w wyniku przetargu stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który obciąża najemcę. Czynsz płatny będzie z góry do 10 – go każdego miesiąca kalendarzowego. Organizujący przetarg zastrzega sobie prawo zmiany  raz w roku, począwszy od 1 stycznia 2018 roku wysokości czynszu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
8. Wadium  4 000,00  złotych (cztery tysiące złotych).
9. Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2017 roku w sali nr 108 Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 1200.
10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w takim terminie aby najpóźniej w dniu 8 kwietnia 2017 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5, PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517.

11. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem.
12. Wpłacone wadium podlega:

a) zaliczeniu na poczet kaucji zabezpieczającej płatności zobowiązań finansowych Najemcy wobec Wynajmującego - w przypadku wygrania przetargu,

b) przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy,

c) zwrotowi - po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
13. Podpisanie umowy z najemcą wyłonionym w wyniku przetargu nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizującego przetarg nie później jednak niż do 30  kwietnia 2017 r., pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy najmu oraz utraty wpłaconego wadium.
14. Wyłoniony w wyniku przetargu najemca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu (wpłata na rachunek bankowy Wynajmującego celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
15. Szczegółowe zasady najmu regulować będzie umowa najmu, z której wzorem uczestnicy przetargu zobowiązani są się zapoznać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach, pokój nr 14 (parter).
16. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 ze zm.) oraz uchwały nr 413 Zarządu Powiatu Żarskiego  z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych, stanowiących własność Powiatu Żarskiego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
17. Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
 
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach tel.68 4790614, 68 4790679.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 24.03.2017 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Werstler - Wojtaszek Data wytworzenia informacji: 2017-03-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-03-24 08:59:09
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-03-24 09:04:39
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-03-24 09:18:15
Artykuł był wyświetlony: 740 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Lubsko oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką 160/14 o powierzchni 46 m2, która stanowi własność Powiatu Żarskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-07 13:59:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Lubsko oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką 160/14 o powierzchni 46 m2, która stanowi własność Powiatu Żarskiego
 1. Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013 roku działka 160/14 położona jest na obszarze zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczonym w studium numerem 12 z zapisem MN- zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, MNU – zabudowa mieszkalno-usługowa o niskiej intensywności, U1- usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego.
 2. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta numer ZG1R/00031151/7.
 3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i  zobowiązań.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 25 000 zł.
 5. Wadium wynosi -  5 000 zł.
 6. Budynek w zabudowie półzwartej, parterowy z niskim strychem bez podpiwniczenia. Wybudowany przed 1945 rokiem o łącznej powierzchni użytkowej 56,50 m2 składający się z 4 pomieszczeń i korytarza na parterze budynku 36,50 m2 oraz poddasza o powierzchni 20 m2. Działka 160/14 usytuowana jest bezpośrednio przy ulicy Pokoju i wydzielona została po obrysie budynku.
 7. Nieruchomość zwolniona z opłaty podatku VAT na podst. art.43 ust.1 pkt.10 i 10a ustawy o podatku VAT.
 8. Przetarg odbędzie się 11 kwietnia 2017 roku w sali nr 108 Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 10.00
 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5, PKO BP S.A. Oddział Żary numer 21 10205460 0000510200060517 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 6 kwietnia 2017 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego w Żarach.
 10. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej  przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków  lub jednego z nich ze stosownym oświadczeniem współmałżonka, zawierającym zgodę  na odpłatne nabycie nieruchomości.
 11. Wpłacone wadium podlega:  - wliczeniu w  poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, - przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg do zawarcia umowy, - zwrotowi w ciągu 3 dni, po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 12. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości obejmująca cenę gruntu podlega zapłacie w takim terminie aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego.
 13. Koszty związane z podpisaniem aktu notarialnego oraz opłaty sądowej ponosi nabywca.
 14. Ogłaszający przetarg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołanym przetargu do wiadomości publicznej i przyczynę odwołania przetargu.
 15. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016 poz.2147) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz.2108)
 16. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 poz. 2147) upłynął w dniu 27 lutego 2017 roku
 17. Wszelkie dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 15 w budynku Starostwa Powiatowego w Żarach lub pod numerem telefonu (068) 4790614 lub 4790623.
 
Starosta Żarski Janusz Dudojć
Żary, 07.03.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2017-03-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-03-07 13:59:10
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-03-07 13:59:21
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-03-10 09:57:12
Artykuł był wyświetlony: 974 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-18 14:06:41

Sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-18 14:03:31

Sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-18 14:01:11

ODDANIE W NAJEM - DZIERŻAWĘ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-07 14:39:09
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu