ˆ

Przetargi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-27 10:06:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku
poz. 121 ze zm.) Zarząd Powiatu Żarskiego OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat
 1. Położenie nieruchomości: obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody (były Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie – płyta północna)
 2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 1164/2 o powierzchni 0,9731 ha, położonej w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody. Zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/00051452/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Opis nieruchomości:
  Grunt o powierzchni 1 400 m2. Grunt przylegający do budynku nr G, który jest obciążony prawem najmu. Grunt w większej części nieutwardzony. Nieruchomość posiada swobodny dojazd do drogi powiatowej nr 1107F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18.
 4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania:
  Dla działki oznaczonej nr 1164/2 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren oznaczony został symbolem 1U – tereny usług. Nieruchomość przeznaczona jest na plac składowy oraz funkcję parkingu dla samochodów osobowych.
 5. Nieruchomość w części gruntu zabudowanego budynkiem G jest obciążona prawem najmu do dnia 14.11.2023 r. Wyłoniony w wyniku przetargu Dzierżawca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności drogi koniecznej do budynku oraz bezpłatnego zapewnienia dostępu klientom i dostawcom
 6. Cena wywoławcza: 1,40 zł netto za 1 mpowierzchni dzierżawy.
 7. Przedmiotem licytacji będzie miesięczna stawka czynszu za 1 mpowierzchni dzierżawy. Do ustalonej w wyniku przetargu stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który obciąża dzierżawcę. Czynsz płatny będzie z góry do 10 – go każdego miesiąca kalendarzowego.
 8. Zastrzega się prawo zmiany raz w roku, począwszy od 1 stycznia 2019 roku wysokości czynszu o publikowany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, o ile wskaźnik ten ulega wzrostowi.
 9. Zmiana wysokości czynszu, w wyniku waloryzacji, o której mowa w pkt. 8 nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy.
 10. Wadium 5 000,00  złotych (słownie: pięć tysięcy złotych).
 11. Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2018 roku (wtorek) w sali nr 108 Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 1100
 12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu,  w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 11 maja  2018 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Powiatu Żarskiego. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5, PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517.
 13. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem.
 14. Wpłacone wadium podlega:
 • zaliczeniu na poczet kaucji zabezpieczającej płatności zobowiązań finansowych Dzierżawcy wobec Wydzierżawiającego - w przypadku wygrania przetargu,

 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od wpłacenia kaucji w wyznaczonym terminie,
 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy,
 • zwrotowi - po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 1. Podpisanie umowy z Dzierżawcą wyłonionym w wyniku przetargu nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizującego przetarg nie później jednak niż 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy dzierżawy oraz utraty wpłaconego wadium.
 2. Wyłoniony w wyniku przetargu dzierżawca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 3. Szczegółowe zasady dzierżawy regulować będzie  umowa dzierżawy, z której wzorem uczestnicy przetargu zobowiązani są się zapoznać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach,  pok. nr 14 (parter).
 4. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku. poz. 121 ze zm.) oraz uchwały nr 413 Zarządu Powiatu Żarskiego  z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych, stanowiących własność Powiatu Żarskiego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
 5. Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

  Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach tel.  68 4790614, 68 4790623

  Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
  Żary, dnia 27.04.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2018-04-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-04-27 10:06:14
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-04-27 10:19:02
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-04-27 10:19:02
Artykuł był wyświetlony: 624 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - Sprzedaż nieruchomości będącej własnością Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-10 12:07:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. REGULAMIN
2. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PRZETARGU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Prezes Zarządu /-/ Jolanta Dankiewicz Data wytworzenia informacji: 2018-04-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Prezes Zarządu /-/ Jolanta Dankiewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-04-10 12:07:32
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-04-10 12:16:07
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-04-10 12:16:07
Artykuł był wyświetlony: 3214 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres do 10 lat nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Żarskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-26 07:50:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z dnia 14.12.2017 r., Dz.U. z 2018 roku. poz. 121 ze zm.)
 1. Położenie nieruchomości: obręb Olszyna, gmina Trzebiel (były TTOC w Olszynie-płyta południowa).
 2. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość zabudowana, oznaczona działką nr 223/6 o powierzchni 6.0522 ha, położona w obrębie Olszyna, gmina Trzebiel. Zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/00052432/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Opis nieruchomości:
  Lokale - pomieszczenia nr 1/3, 1/4, 1/5 o powierzchni użytkowej 25,58 m2, znajdujące się w budynku nr 33. Nieruchomość posiada dojazd od drogi powiatowej nr 1108F.
 4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania:
  Dla działki oznaczonej nr 223/6 brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiel uchwalonym uchwałą Nr XXII/99/2000 Rady Gminy w Trzebielu w dniu 21.11.2000 r. przewidziano sposób zagospodarowania przedmiotowej działki jako: U8 – usługi, publiczne i komercyjne, obszar zabudowy do adaptacji i uzupełnień. Nieruchomość przeznaczona jest na zaplecze magazynowo-gospodarcze, bez możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Dostęp do lokali będzie ograniczony, możliwy tylko w godzinach pracy urzędowania Starostostwa Powiatowego w Żarach, od poniedziałku do piątku, w dni robocze.
 5. Cena wywoławcza: 4,00 zł netto za 1 mpowierzchni najmu.
 6. Przedmiotem licytacji będzie miesięczna stawka czynszu za 1 mpowierzchni najmu. Do ustalonej w wyniku przetargu stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który obciąża Najemcę. Czynsz najmu, płatny będzie z góry, bez uprzedniego wezwania w terminie do 10-go każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność, na konto Powiatu Żarskiego – PKO BP 47 1020 5460 0000 5802 0066 0233.
 7. Zastrzega się prawo zmiany raz w roku, począwszy od 1 stycznia 2019 roku wysokości czynszu o publikowany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, o ile wskaźnik ten ulega wzrostowi.
 8. Zmiana wysokości czynszu, w wyniku waloryzacji, o której mowa w pkt. 7 nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy.
 9. Wadium 300,00  złotych (słownie: trzysta zł.).
 10. Przetarg odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018 roku (wtorek) w sali nr 108 Starostwa Powiatowego w Żarach przy al. Jana Pawła II nr 5, o godzinie 1200.
 11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu,  w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 6 kwietnia 2018 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Powiatu Żarskiego. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Powiatu Żarskiego w Żarach, Aleja Jana Pawła II nr 5, PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517.
 12. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem.
 13. Wpłacone wadium podlega:
  a)  zaliczeniu na poczet kaucji zabezpieczającej płatności zobowiązań finansowych Najemcy wobec Wynajmującego - w przypadku wygrania przetargu,

  b)  przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od wpłacenia kaucji w wyznaczonym terminie,
  c)  przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy,
  d)  zwrotowi - po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 14. Podpisanie umowy z Najemcą wyłonionym w wyniku przetargu nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizującego przetarg nie później jednak niż do 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy najmu oraz utraty wpłaconego wadium.
 15. Wyłoniony w wyniku przetargu Najemca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 16. Szczegółowe zasady najmu regulować będzie  umowa najmu, z której wzorem uczestnicy przetargu zobowiązani są się zapoznać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach,  pok. nr 14 (parter).
 17. Okres płatności czynszu, podatków i opłat rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia 2018 r.
 18. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z dnia 14.12.2017 r., Dz.U. z 2018 roku. poz. 121 ze zm.) oraz uchwały nr 413 Zarządu Powiatu Żarskiego  z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych, stanowiących własność Powiatu Żarskiego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
 19. Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
   
  Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach tel.  68 4790614, 68 4790623

  ​Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
  Żary, dnia 26.03.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2018-03-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-03-26 07:50:34
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-03-26 08:17:13
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-03-26 08:17:13
Artykuł był wyświetlony: 981 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-19 13:29:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Położenie nieruchomości: obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody (były Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie – płyta północna)
2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 1178/3 o powierzchni 0.2078 ha, położonej w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody. Zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/00051452/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
3. Opis nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej budynkiem, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym nr 13, wg poniższej tabeli:
 
Nr
 
Nazwa pomieszczenia
Pow.użyt.(m2)
Posadzka
Sufit
1/9
 
Pomieszczenie biurowe
9,22
pł.ceram.
Podwieszany
1/10
 
WC
2,86
pł.ceram.
Podwieszany
1/11
 
Przedsionek
3,22
pł.ceram
Podwieszany
1/1
 
Garaż
16,24
beton
blacha fałd.
1/2
 
Garaż
16,24
beton
blacha fałd.
1/3
 
Garaż
16,24
beton
blacha fałd.
1/4
 
Garaż
16,24
beton
blacha fałd.
1/5
 
Garaż
27,97
beton
blacha fałd.
 
Powierzchnia w budynku nr 13. Razem: 108,23 m2
             
 
wraz z przynależnym gruntem, o łącznej powierzchni 308,23 m2
Rok budowy 1998. Drzwi do pomieszczenia biurowego drewniane, klepkowe. Drzwi do garaży stalowe. Grunt utwardzony polbrukiem. Wyposażenie w instalację: elektryczną (gniazd wtykowych – tylko w pomieszczeniach nr 1/9, 1/10; oświetlenia), odgromową, wentylacyjną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody zimnej, wody ciepłej (możliwość zamontowania termy pojemnościowej). Brak centralnego ogrzewania - możliwość instalacji grzejników elektrycznych lub innego alternatywnego ogrzewania na własny koszt za odrębną zgodą Zarządu Powiatu Żarskiego. Garaże wyposażone w urządzenia warsztatowe (montażownica oraz wyważarka do kół dla samochodów ciężarowych, kompresor). Nieruchomość posiada swobodny dojazd do drogi powiatowej nr 1107F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18.
4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania:
5. Dla działki oznaczonej nr 1178/3 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren oznaczony został symbolem U – tereny usług. Budynek przeznaczony jest na działalność usługową.
6. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
7. Cena wywoławcza: 4,00 zł netto za 1 mpowierzchni dzierżawy.
8. Przedmiotem licytacji będzie miesięczna stawka czynszu za 1 mpowierzchni dzierżawy. Do ustalonej w wyniku przetargu stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który obciąża dzierżawcę.
Czynsz płatny będzie z góry do 10 – go każdego miesiąca kalendarzowego.
9. Zastrzega się prawo zmiany raz w roku, począwszy od 1 stycznia 2019 roku wysokości czynszu o publikowany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, o ile wskaźnik ten ulega wzrostowi.
10. Zmiana wysokości czynszu, w wyniku waloryzacji, o której mowa w pkt. 9 nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy.
11. W celu dostosowania pomieszczeń do działalności gospodarczej w wydzierżawionej części budynku nr 13, udziela się bonifikatę dla powierzchni 108,23 m2 w wysokości 50% miesięcznej opłaty czynszu przez okres 9 m-cy.
12. Wadium 3 000,00  złotych (słownie: trzy tysiące złotych).
13. Przetarg odbędzie się w dniu 8 marca 2018 roku (czwartek) w sali nr 108, Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 1100
14. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu,  w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 5 marca  2018 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Powiatu Żarskiego. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Powiatu Żarskiego, PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517.
15. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem.
16. Wpłacone wadium podlega:
a)  zaliczeniu na poczet kaucji zabezpieczającej płatności zobowiązań finansowych Dzierżawcy wobec Wydzierżawiającego - w przypadku wygrania przetargu,
b)  przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od wpłacenia kaucji w wyznaczonym terminie,
c)  przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy,
d)  zwrotowi - po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
17. Podpisanie umowy z dzierżawcą wyłonionym w wyniku przetargu nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizującego przetarg nie później jednak niż 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy dzierżawy oraz utraty wpłaconego wadium.
18. Wyłoniony w wyniku przetargu dzierżawca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
19. Szczegółowe zasady dzierżawy regulować będzie  umowa dzierżawy, z której wzorem uczestnicy przetargu zobowiązani są się zapoznać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach,  pok. nr 14 (parter).
20. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z dnia 14.12.2017 r. Dz. U. z 2018 roku. poz. 121 ze zm.) oraz uchwały nr 413 Zarządu Powiatu Żarskiego  z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych, stanowiących własność Powiatu Żarskiego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
21. Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach.
tel.  68 479 06 14, 68 479 06 23 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
​Żary, dnia 19.02.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-02-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-02-19 13:29:38
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-02-19 13:36:34
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-02-19 13:37:22
Artykuł był wyświetlony: 1382 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu Żarskiego OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem jednokondygnacyjnym nr 32 wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 200 m2, położonej na działce oznaczonej 223/6, stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-15 08:35:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst  jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 2147) Zarząd Powiatu Żarskiego OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem jednokondygnacyjnym nr 32 wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 200 m2, położonej na działce oznaczonej 223/6, stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.
 
 1. Położenie nieruchomości: obręb Olszyna, gmina Trzebiel (były Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie - płyta południowa).
 2. Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość zabudowana, stanowiąca część działki nr 223/6 o powierzchni 6.0522 ha, zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/00052432/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem nr 32, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej - 17,10 m2 (powierzchni zabudowy 23,49 m2) wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 200 m2 położonym na części działki nr 223/6 o powierzchni 6.0522 ha.
 4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 223/6 brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiel uchwalonym uchwałą Nr XXII/99/2000 Rady Gminy w Trzebielu w dniu 21.11.2000r. przewidziano sposób zagospodarowania przedmiotowej działki jako: U8 – usługi, publiczne i komercyjne, obszar zabudowy do adaptacji i uzupełnień. Budynek przeznaczony jest na działalność handlowo-usługową. Rok budowy 2000, wyposażenie w instalację elektryczną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody zimnej, wentylacyjną, strukturalną, odgromową. Brak CO - istnieje możliwość montażu grzejników elektrycznych lub innego alternatywnego ogrzewania na własny koszt za zgodą Zarządu Powiatu Żarskiego.
 5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 6. Cena wywoławcza: 5,00 zł netto za 1 mpowierzchni dzierżawy miesięcznie.
 7. Przedmiotem licytacji będzie miesięczna stawka czynszu za 1 mpowierzchni dzierżawy. Do ustalonej w wyniku przetargu stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który obciąża Dzierżawcę. Czynsz płatny będzie z góry do 10 – go każdego miesiąca kalendarzowego. Organizujący przetarg zastrzega sobie prawo zmiany raz w roku, począwszy od 1 stycznia 2019 roku wysokości czynszu o publikowany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, o ile wskaźnik ten ulega wzrostowi.
 8. Wadium  2 000,00  złotych (dwa tysiące złotych).
 9. Przetarg odbędzie się w dniu 1 lutego 2018 roku (czwartek) w sali nr 108 Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 1200.
 10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w takim terminie aby najpóźniej w dniu 29 stycznia 2018 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5, PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517.

 11. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem.
 12. Wpłacone wadium podlega:

a) zaliczeniu na poczet kaucji zabezpieczającej płatności zobowiązań finansowych Dzierżawcy wobec Wydzierżawiającego - w przypadku wygrania przetargu,

b) przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od wpłacenia kaucji w wyznaczonym terminie,
c) przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy,

d) zwrotowi - po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
13. Podpisanie umowy z Dzierżawcą wyłonionym w wyniku przetargu nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizującego przetarg nie później jednak niż 30  dni od rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy dzierżawy oraz utraty wpłaconego wadium.
14. Wyłoniony w wyniku przetargu Dzierżawca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu (wpłata na rachunek bankowy Wydzierżawiającego) celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
15. Szczegółowe zasady dzierżawy regulować będzie umowa Dzierżawy, z której wzorem uczestnicy przetargu zobowiązani są się zapoznać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach, pokój nr 14 (parter).
16. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 2147) oraz uchwały nr 413 Zarządu Powiatu Żarskiego  z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych, stanowiących własność Powiatu Żarskiego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
17. Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
 
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach tel.68 4790614, 68 4790679.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 15 stycznia 2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2018-01-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-01-15 08:35:02
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-01-15 08:42:50
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-01-15 08:43:46
Artykuł był wyświetlony: 1712 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości i udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-18 10:37:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( t.j. Dz.U.2016 poz. 2147 z późn. zm.) Zarząd Powiatu  informuje, iż odwołuje przetarg nieograniczony ogłoszony na dzień 18 grudnia 2017 roku na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego numer 1 położonego przy ulicy Bohaterów Getta 22 w obrębie 3 miasta Żary.
Przetarg zostaje odwołany z powodu przedłużającej się procedury realizacji głównego przyłącza energetycznego do budynku.
                                                                                             
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 18 grudnia 2017 r.                                                               

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Kierwonik referatu Gospodarki Nieruchomościami /-/ Elżbieta Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2017-12-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-12-18 10:37:03
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-12-18 10:37:54
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-12-18 10:37:54
Artykuł był wyświetlony: 1942 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres do 10 lat nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-29 09:43:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku. poz. 2147 ze zm.) Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres do 10 lat nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Żarskiego 
 
 1. Położenie nieruchomości: obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody (byłe Drogowe Przejście Graniczne w Olszynie).
 2. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość zabudowana, oznaczona działką nr 1164/5 o powierzchni 0,8082 ha, położona w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody. Zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/00051452/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Opis nieruchomości:
Pomieszczenie w podziemnej kondygnacji budynku nr 1a o powierzchni użytkowej 28,0 m2. Nieruchomość posiada swobodny dojazd od drogi powiatowej nr 1107F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18.
 1. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania:
Dla działki oznaczonej nr 1164/5 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren oznaczony został symbolem 1KDA – tereny dróg publicznych - autostrada. Pomieszczenie o pow. 28 m2 znajdujące się w piwnicach budynku nr 1a przeznaczone na potrzeby urządzeń centralowych zapewniających m.in. łączność telefoniczną z obiektami budowlanymi położonymi na terminalach w Olszynie. Z uwagi na inwestycję Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych pt. Projekt i Budowa zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 18 na odcinku granica państwa – węzeł Olszyna w zakresie dostosowania byłego przejścia granicznego do parametrów drogi klasy A” ustanawia się w okresie obowiązywania umowy najmu obowiązek wyprowadzenia urządzeń centrali na zewnątrz budynku nr 1a.
 1. Nieruchomość do dnia 31 grudnia 2017 r. jest obciążona prawem najmu na rzecz Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, na potrzeby urządzeń centralowych zapewniających m.in. łączność telefoniczną z obiektami budowlanymi położonymi na terminalach w Olszynie.
 2. Cena wywoławcza: 10,00 zł netto za 1 m2 powierzchni najmu.
 3. Przedmiotem licytacji będzie miesięczna stawka czynszu za 1 m2  powierzchni najmu. Do ustalonej w wyniku przetargu stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który obciąża Najemcę. Czynsz najmu, płatny będzie z góry, bez uprzedniego wezwania w terminie do 10-go każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność, na konto Powiatu Żarskiego – PKO BP 47 1020 5460 0000 5802 0066 0233.
 4. Zastrzega się prawo zmiany raz w roku, począwszy od 1 stycznia 2018 roku wysokości czynszu o publikowany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, o ile wskaźnik ten ulega wzrostowi.
 5. Zmiana wysokości czynszu, w wyniku waloryzacji, o której mowa w pkt. 8 nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy.
 6. Wadium 1 000,00  złotych (słownie: jeden tysiąc zł.).
 7. Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 roku (czwartek) w sali nr 108 Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 1100.
 8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu,  w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 11 grudnia  2017 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5, PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517.
 9. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem.
 10. Wpłacone wadium podlega:
a) zaliczeniu na poczet kaucji zabezpieczającej płatności zobowiązań finansowych Dzierżawcy wobec Wydzierżawiającego - w przypadku wygrania przetargu,
b) 
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od wpłacenia kaucji w wyznaczonym terminie,
c) przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy,
d) zwrotowi - po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 1. Podpisanie umowy z Najemcą wyłonionym w wyniku przetargu nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizującego przetarg nie później jednak niż do 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy dzierżawy oraz utraty wpłaconego wadium.
 2. Wyłoniony w wyniku przetargu Najemca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 3. Szczegółowe zasady najmu regulować będzie  umowa najmu, z której wzorem uczestnicy przetargu zobowiązani są się zapoznać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach,  pok. nr 14 (parter).
 4. Okres płatności czynszu, podatków i opłat rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2018 r.
 5. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku. poz. 2147 ze zm.) oraz uchwały nr 413 Zarządu Powiatu Żarskiego  z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych, stanowiących własność Powiatu Żarskiego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
 6. Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn. 
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach tel.  68 4790614, 68 4790623 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 29.11.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2017-11-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2017-11-29 09:43:49
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-11-29 09:44:25
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-11-29 09:44:25
Artykuł był wyświetlony: 2171 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-15 11:54:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku. poz. 2147 ze zm.) Zarząd Powiatu Żarskiego OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.
 1. Położenie nieruchomości: obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody (były Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie – płyta północna) 
 2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 482/23 o powierzchni 4,2654 ha, położonej w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody. Zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/00051452/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Opis nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej budynkiem, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym nr 15 o powierzchni użytkowej 78,20 m2 (powierzchni zabudowy 101,50 m2) wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 160 m2. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej z dachem płaskim. Rok budowy: 1998. Wyposażenie w instalację: elektryczną (oświetlenie, gniazda wtykowe), odgromową, wentylacyjną, strukturalną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody zimnej, wody ciepłej (możliwość zamontowania termy pojemnościowej). Brak jest centralnego ogrzewania – aktualnie budynek jest ogrzewany za pomocą grzejników elektrycznych. Istnieje możliwość zainstalowania alternatywnego ogrzewania na własny koszt za odrębną zgodą Zarządu Powiatu Żarskiego.  Nieruchomość posiada swobodny dojazd do drogi powiatowej nr 1107F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18.
 4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 482/23 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren oznaczony został symbolem 1KS – tereny komunikacji samochodowej. Budynek przeznaczony jest na działalność usługową pozostałą – sanitariaty publiczne, z możliwością prowadzenia działalności usługowo-handlowej.
 5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 6. Cena wywoławcza: 8,00 zł netto za 1 mpowierzchni dzierżawy.
 7. Przedmiotem licytacji będzie miesięczna stawka czynszu za 1 mpowierzchni dzierżawy. Do ustalonej w wyniku przetargu stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który obciąża dzierżawcę. Czynsz płatny będzie z góry do 10 – go każdego miesiąca kalendarzowego.
 8. Zastrzega się prawo zmiany raz w roku, począwszy od 1 stycznia 2018 roku wysokości czynszu o publikowany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
 9. Zmiana wysokości czynszu, w wyniku waloryzacji, o której mowa w pkt. 8 nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy.
 10. Wadium 2 000,00  złotych (słownie: dwa tysiące złotych).
 11. Przetarg odbędzie się w dniu 4 grudnia 2017 roku (poniedziałek) w sali nr 108 Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 1100
 12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu,  w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 1 grudnia  2017 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5, PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517.
 13. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem
 14. Wpłacone wadium podlega:
 • zaliczeniu na poczet kaucji zabezpieczającej płatności zobowiązań finansowych Dzierżawcy wobec Wydzierżawiającego - w przypadku wygrania przetargu,

 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od wpłacenia kaucji w wyznaczonym terminie,
 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy,
 • zwrotowi - po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 1. Podpisanie umowy z dzierżawcą wyłonionym w wyniku przetargu nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizującego przetarg nie później jednak niż 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy dzierżawy oraz utraty wpłaconego wadium.
 2. Wyłoniony w wyniku przetargu dzierżawca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 3. Szczegółowe zasady dzierżawy regulować będzie  umowa dzierżawy, z której wzorem uczestnicy przetargu zobowiązani są się zapoznać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach,  pok. nr 14 (parter).
 4. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku. poz. 2147 ze zm.) oraz uchwały nr 413 Zarządu Powiatu Żarskiego  z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych, stanowiących własność Powiatu Żarskiego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
 5. Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach tel.  68 4790614, 68 4790623 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 15.11.2017 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2017-11-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2017-11-15 11:54:08
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-11-15 11:56:15
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-11-15 12:00:31
Artykuł był wyświetlony: 2293 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-14 14:36:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm. ) Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego o powierzchni 107,01 m2 stanowiącego własność Powiatu Żarskiego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości i udziałem w prawie własności w działce gruntu, oznaczonej numerem 66/3 w obrębie 3 miasta Żary przy ulicy Bohaterów Getta o powierzchni 0,0336 ha, wynoszącym 235/1000 części nieruchomości
 1. Lokal mieszkalny nr 4 znajduje się w budynku wolnostojącym dwupiętrowym, niepodpiwniczonym. Lokal o powierzchni 107,01 m2 usytuowany jest na I piętrze budynku przeznaczony jest do adaptacji na cele mieszkaniowe. W lokalu brak jest ogrzewania. W lokalu należy dokonać przebudowy instalacji elektrycznej i zawrzeć umowę z operatorem sieci energetycznej. Aktualnie lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki.
 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów centrum Miasta w Żarach uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Żarach Nr XLI/79/14 z dnia 9 października 2014 roku ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 2014.2353) działka ewidencyjna numer 66/3 w obrębie 3, zlokalizowana jest w granicach terenu oznaczonego symbolem: B4.16U - zabudowa usługowa
 3. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta numer ZG1R/00034747/3, lokal nie posiada założonej księgi wieczystej.
 4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i  zobowiązań.
 5. Cena wywoławcza wynosi 101 000 zł w tym:
- cena lokalu mieszkalnego – 93 000 zł
- cena udziału w gruncie wynoszącym 235/1000 – 8 000 zł
 1. wadium wynosi -  20 200 zł.
 2. Nabycie nieruchomości zwolnione jest z opłaty podatku VAT
 3. Przetarg odbędzie się 18 grudnia 2017 roku w sali nr 108 Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 1400
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na konto Powiatu Żarskiego Aleja Jana Pawła II nr 5, PKO BP S.A. Oddział Żary numer 21 10205460 0000510200060517 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 13 grudnia 2017 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Powiatu Żarskiego.
 5. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej  przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu  z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków  lub jednego z nich ze stosownym oświadczeniem współmałżonka, zawierającym zgodę  na odpłatne nabycie nieruchomości.
 6. Podmioty będące cudzoziemcami muszą wykazać stosowne zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. 2004 Nr 167, poz. 1758 ze zm.)
 7. Wpłacone wadium podlega:  - wliczeniu w  poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, - przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg do zawarcia umowy, - zwrotowi w ciągu 3 dni, po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 8. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości obejmująca cenę gruntu podlega zapłacie w takim terminie aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Powiatu Żarskiego.
 9. Koszty związane z podpisaniem aktu notarialnego oraz opłaty sądowej ponosi nabywca.
 10. Ogłaszający przetarg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołanym przetargu do wiadomości publicznej i przyczynę odwołania przetargu.
 11. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U.2016 poz. 2147 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1490.)
 12. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.2147 z późn. zm.) upłynął w dniu 17 października 2017 roku
 13. Wszelkie dodatkowe informacje  o nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 15 w budynku Starostwa Powiatowego w Żarach lub pod numerem telefonu 68 4790614 lub 68 4790623

Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 14.11.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2017-11-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2017-11-14 14:36:45
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-11-14 14:37:04
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-11-14 14:48:00
Artykuł był wyświetlony: 2332 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-14 14:32:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz.2147 z późn. zm. )Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego o powierzchni 92,88 m2 stanowiącego własność Powiatu Żarskiego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości i udziałem w prawie własności w działce gruntu, oznaczonej numerem 66/3 w obrębie 3 miasta Żary przy ulicy Bohaterów Getta o powierzchni 0,0336 ha, wynoszącym 204/1000 części nieruchomości
 1. Lokal mieszkalny nr 3 znajduje się w budynku wolnostojącym dwupiętrowym, niepodpiwniczonym położonym przy ulicy Bohaterów Getta 22. Lokal o powierzchni 92,88 m2 usytuowany jest na I piętrze budynku przeznaczony jest do adaptacji na cele mieszkaniowe. W lokalu brak jest ogrzewania. W lokalu należy dokonać przebudowy instalacji elektrycznej i zawrzeć umowę z operatorem sieci energetycznej. Aktualnie lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, przedsionka wc, wc, łazienki, pomieszczenia gospodarczego, przedpokoju.
 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów centrum Miasta w Żarach uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Żarach Nr XLI/79/14 z dnia 9 października 2014 roku ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 2014.2353) działka ewidencyjna numer 66/3 w obrębie 3, zlokalizowana jest w granicach terenu oznaczonego symbolem: B4.16U - zabudowa usługowa
 3. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta numer ZG1R/00034747/3, lokal nie posiada założonej księgi wieczystej.
 4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i  zobowiązań.
 5. Cena wywoławcza wynosi 87 500 zł w tym:
- cena lokalu mieszkalnego – 80 500 zł
- cena udziału w gruncie wynoszącym 204/1000 – 7 000 zł
 1. wadium wynosi -  17 500 zł.
 2. Nabycie nieruchomości zwolnione jest z opłaty podatku VAT
 3. Przetarg odbędzie się 18 grudnia 2017 roku w sali nr 108 Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 1200
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na konto Powiatu Żarskiego Aleja Jana Pawła II nr 5, PKO BP S.A. Oddział Żary numer 21 10205460 0000510200060517 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 13 grudnia 2017 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Powiatu Żarskiego.
 5. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej  przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu  z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków  lub jednego z nich ze stosownym oświadczeniem współmałżonka, zawierającym zgodę  na odpłatne nabycie nieruchomości.
 6. Podmioty będące cudzoziemcami muszą wykazać stosowne zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. 2004 Nr 167, poz. 1758 ze zm.)
 7. Wpłacone wadium podlega:  - wliczeniu w  poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, - przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg do zawarcia umowy, - zwrotowi w ciągu 3 dni, po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 8. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości obejmująca cenę gruntu podlega zapłacie w takim terminie aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Powiatu Żarskiego.
 9. Koszty związane z podpisaniem aktu notarialnego oraz opłaty sądowej ponosi nabywca.
 10. Ogłaszający przetarg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołanym przetargu do wiadomości publicznej i przyczynę odwołania przetargu.
 11. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U.2016 poz. 2147 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1490)
 12. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.2147) upłynął w dniu 17 października 2017 roku
 13. Wszelkie dodatkowe informacje  o nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 15 w budynku Starostwa Powiatowego w Żarach lub pod numerem telefonu 68 4790614 lub 68 4790623

Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 14.11.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2017-11-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2017-11-14 14:32:53
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-11-14 14:33:11
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-11-14 14:49:25
Artykuł był wyświetlony: 2301 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu