ˆ

Przetargi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-14 12:26:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku. poz. 2147 ze zm.) Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.
 
1.Położenie nieruchomości: obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody (były Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie – płyta północna)
2.Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 482/23 o powierzchni 4,2654 ha, położonej w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody. Zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/00051452/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
3.Opis nieruchomości: grunt o powierzchni 168 m2 stanowiący część nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie byłego TTOC w Olszynie. Plac postojowy 1998. Nawierzchnia z betonu B-40 z podbudową i dylatacjami oraz z kanałem ściekowym do zbiornika żelbetonowego chemio odpornego.  Nieruchomość posiada swobodny dojazd do drogi powiatowej nr 1107F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18.
4.Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania:
Dla działki oznaczonej nr 482/23 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren oznaczony został symbolem 1KS – teren komunikacji samochodowej. Grunt przeznaczony jest na plac składowy.
5.Nieruchomość jest obciążona prawem dzierżawy do 30-09-2017r.
6.Cena wywoławcza: 2,00 zł netto za 1 m2  powierzchni dzierżawy.
7.Przedmiotem licytacji będzie miesięczna stawka czynszu za 1 m2  powierzchni dzierżawy. Do ustalonej w wyniku przetargu stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który obciąża dzierżawcę. Czynsz płatny będzie z góry do 10 – go każdego miesiąca kalendarzowego.
8.Zastrzega się prawo zmiany raz w roku, począwszy od 1 stycznia 2018 roku wysokości czynszu o publikowany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
9.Zmiana wysokości czynszu, w wyniku waloryzacji, o której mowa w pkt. 8 nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy.
10.Wadium 300,00  złotych (słownie: trzysta złotych).
11.Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2017 roku w sali nr 108 Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 1100.
12.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu,  w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 26 września  2017 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5, PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517.
13. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem.
14.Wpłacone wadium podlega:
a) zaliczeniu na poczet kaucji zabezpieczającej płatności zobowiązań finansowych Dzierżawcy wobec Wydzierżawiającego  - w przypadku wygrania przetargu,
b) przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy,
c) zwrotowi - po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym
15.Podpisanie umowy z dzierżawcą wyłonionym w wyniku przetargu nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizującego przetarg nie później jednak niż 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy dzierżawy oraz utraty wpłaconego wadium.
16.Wyłoniony w wyniku przetargu dzierżawca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
17.Szczegółowe zasady dzierżawy regulować będzie  umowa dzierżawy, z której wzorem uczestnicy przetargu zobowiązani są zapoznać się. Wzór umowy dostępny w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach,  pok. nr 14(parter).
18.Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku. poz. 2147 ze zm.) oraz uchwały nr 413 Zarządu Powiatu Żarskiego  z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych, stanowiących własność Powiatu Żarskiego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
19.Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
 
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach tel.  68 4790614, 68 4790623
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 14.09.2017 r.
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Referatu Gospodarki Nieruchomościami /-/ Joanna Werstler - Wojtaszek Data wytworzenia informacji: 2017-09-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-09-14 12:26:48
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-09-14 12:28:48
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-09-14 12:28:48
Artykuł był wyświetlony: 85 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu Żarskiego OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-13 12:17:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku. poz. 2147 ze zm.)Zarząd Powiatu Żarskiego OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.  
 
1.Położenie nieruchomości: obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody (były Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie – płyta północna)
2.Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 482/23 o powierzchni 4,2654 ha, położonej w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody. Zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/00051452/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
3.Opis nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej budynkiem, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym nr 15 o powierzchni użytkowej 78,20 m2 (powierzchni zabudowy 101,50 m2) wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 160 m2.
Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej z dachem płaskim. Rok budowy: 1998. Wyposażenie w instalację: elektryczną (oświetlenie, gniazda wtykowe), odgromową, wentylacyjną, strukturalną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody zimnej, wody ciepłej (możliwość zamontowania termy pojemnościowej). Brak jest centralnego ogrzewania – aktualnie budynek jest ogrzewany za pomocą grzejników elektrycznych. Istnieje możliwość zainstalowania alternatywnego ogrzewania na własny koszt za odrębną zgodą Zarządu Powiatu Żarskiego.  Nieruchomość posiada swobodny dojazd do drogi powiatowej nr 1107F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18.
4.Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania:
Dla działki oznaczonej nr 482/23 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren oznaczony został symbolem U – tereny usług. Budynek przeznaczony jest na działalność usługową pozostałą – sanitariaty publiczne, możliwość prowadzenia działalności usługowo-handlowej.
5.Nieruchomość w części budynku nr 15 jest obciążona prawem najmu do 30-09-2017r.
6.Cena wywoławcza: 8,00 zł netto za 1 m2  powierzchni dzierżawy.
7.Przedmiotem licytacji będzie miesięczna stawka czynszu za 1 m2  powierzchni dzierżawy. Do ustalonej w wyniku przetargu stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który obciąża dzierżawcę. Czynsz płatny będzie z góry do 10 – go każdego miesiąca kalendarzowego.
8.Zastrzega się prawo zmiany raz w roku, począwszy od 1 stycznia 2018 roku wysokości czynszu o publikowany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
9.Zmiana wysokości czynszu, w wyniku waloryzacji, o której mowa w pkt. 8 nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy.
10.Wadium 2 000,00  złotych (słownie: dwa tysiące złotych).
11.Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2017 roku w sali nr 108 Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 1000
12.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu,  w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 25 września  2017 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5, PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517.
13. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem.
14.Wpłacone wadium podlega:
 • zaliczeniu na poczet kaucji zabezpieczającej płatności zobowiązań finansowych Dzierżawcy wobec Wydzierżawiającego  - w przypadku wygrania przetargu
 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy
 • zwrotowi - po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
15.Podpisanie umowy z dzierżawcą wyłonionym w wyniku przetargu nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizującego przetarg nie później jednak niż 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy dzierżawy oraz utraty wpłaconego wadium.
16.Wyłoniony w wyniku przetargu dzierżawca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
17.Szczegółowe zasady dzierżawy regulować będzie  umowa dzierżawy, z której wzorem uczestnicy przetargu zobowiązani są się zapoznać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach,  pok. nr 14 (parter).
18.Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku. poz. 2147 ze zm.) oraz uchwały nr 413 Zarządu Powiatu Żarskiego  z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych, stanowiących własność Powiatu Żarskiego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
19.Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
 
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach tel.  68 4790614, 68 4790623 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 13.09.2017 r.
 
 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Referat Gospodarki Nieruchomościami /-/ Joanna Werstler - Wojtaszek Data wytworzenia informacji: 2017-09-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-09-13 12:17:17
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-09-13 12:25:14
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-09-13 12:25:14
Artykuł był wyświetlony: 110 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej na okres do 10 lat stanowiącej własność Powiatu Żarskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-07 13:40:10

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

         1.Położenie nieruchomości: obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody (były Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie - płyta północna)
2.Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomość zabudowanej, oznaczonej działką nr 1178/4 o powierzchni 2,5910 ha, położonej w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody. Zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/00051452/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
3.Opis nieruchomości: Część nieruchomości zabudowanej budynkiem jednokondygnacyjnym, wolnostojącym nr 22.3 – o powierzchni użytkowej 28,20 m2, powierzchni zabudowy 39 m2 wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 450 m2. Rok budowy 1998. Obiekt budowlany wykonany jest w technologii: ławy i ściany fundamentowe, stropy żelbetonowe, monolityczne. Ściany wewnętrzne murowane z cegły dziurawki. Pokrycie dachu: 2 x papa polimerowo-asfaltowa, termozgrzewalna (pokładowa i nawierzchniowa). Okna i drzwi z profili aluminiowych. Wyposażenie w instalację: elektryczną (oświetlenia, gniazd wtykowych), odgromową, wentylacyjną, strukturalną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody zimnej, wody ciepłej (możliwość zamontowania termy pojemnościowej). Brak centralnego ogrzewania -  możliwość instalacji grzejników elektrycznych lub innego alternatywnego ogrzewania na własny koszt za odrębną zgodą Zarządu Powiatu Żarskiego. Nieruchomość posiada swobodny dojazd do drogi powiatowej nr 1107F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18.
4.Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 1178/4 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren oznaczony został symbolem U – tereny usług. Budynek przeznaczony jest na działalność usługowo-handlową, z możliwością posadowienia wagi najazdowej w części drogi wewnętrznej pomiędzy budynkami nr 22.2 i 22.3.
5.Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
6.Cena wywoławcza: 5,50 zł netto za 1 mpowierzchni dzierżawy miesięcznie.
7.Przedmiotem licytacji będzie miesięczna stawka czynszu za 1 mpowierzchni dzierżawy. Do ustalonej w wyniku przetargu stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który obciąża  dzierżawcę. Czynsz płatny będzie z góry do 10 – go każdego miesiąca kalendarzowego.
   8. Zastrzega się prawo zmiany raz w roku, począwszy od 1 stycznia 2018 r. wysokości czynszu o publikowany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsupcyjnych
   9. Zmiana wysokości czynszu, w wyniku waloryzacji, o której mowa w pkt. 8 nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy.
10.Wadium 4 000,00  złotych (słownie: cztery tysiące złotych).
11.Przetarg odbędzie się w dniu 22 września 2017 roku w sali nr 108 Starostwa Powiatowego w Żarach, Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 1000.
12.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 19 września 2017 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa. Wadium wnoszone  w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5, PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517.
13. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem.
14.Wpłacone wadium podlega:
a.zaliczeniu na poczet kaucji zabezpieczającej płatności zobowiązań finansowych Dzierżawcy wobec Wydzierżawiającego  - w przypadku wygrania przetargu,
b.przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy,
c.zwrotowi - po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
15.Podpisanie umowy z wyłonionym w wyniku przetargu dzierżawcą nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizującego przetarg nie później jednak niż do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy dzierżawy oraz utraty wpłaconego wadium.
16.Wyłoniony w wyniku przetargu dzierżawca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
17.Szczegółowe zasady dzierżawy regulować będzie umowa dzierżawy, z której wzorem uczestnicy przetargu zobowiązani są zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach, pokój nr 14 (parter).
18.Okres płatności czynszu, podatków i opłat rozpoczyna się z dniem podpisania umowy.
19.Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku. poz. 2147 ze zm.) oraz uchwały nr 413 Zarządu Powiatu Żarskiego  z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych, stanowiących własność Powiatu Żarskiego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
20.Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
21.Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach tel.68 4790614, 68 4790679.

Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 7.09.2017 r.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Referat Gospodarki Nieruchomościami /-/ Joanna Werstler - Wojtaszek Data wytworzenia informacji: 2017-09-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-09-07 13:40:10
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-09-07 14:08:28
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-09-07 14:16:26
Artykuł był wyświetlony: 160 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Starosta Żarski ogłasza III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż na własność prawa własności niezabudowanej nieruchomości , stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie 3 miasta Żary przy ulicy Jęczmiennej oznaczonej: - działką numer 171/15 o powierzchni 359 m2

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-29 13:34:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
STAROSTA ŻARSKI na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) OGŁASZA III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż na własność prawa własności niezabudowanej nieruchomości , stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie 3 miasta Żary przy ulicy Jęczmiennej oznaczonej: - działką numer 171/15 o powierzchni 359 m2
 1. Dla nieruchomości urządzona jest księga  wieczysta numer ZG1R/00055843/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 2. Dla nieruchomości oznaczonej działką numer 171/15 położonej w obrębie 3 – brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żary, zatwierdzonym uchwałą nr XII/74/99 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 listopada 1999 roku oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żary, zatwierdzoną uchwałą Nr XXXVIII/27/2006 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 kwietnia 2006 roku  działka położona jest na obszarze o zapisie: strefa mieszkaniowo-usługowa, zabudowa ekspansywna.
 3. Nieruchomość graniczy z terenem istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Z uwagi na swoje położenie – brak dostępu do drogi publicznej, działka numer 171/15 nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. w związku z powyższym przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych.
 4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 050 zł – wadium  800 zł
 6. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 7. Przetarg odbędzie się 2 października 2017 roku w Sali numer 108 Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 10.00.
 8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w takim terminie aby najpóźniej 28 września 2017 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego w Żarach. Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5, PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517
 9. W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia 28 września 2017 roku zgłoszą uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego tytuł własności do nieruchomości oznaczonych działkami nr 171/14, 204, 171/16 położonych w obrębie 3 miasta Żary przy ul. Jęczmiennej, Pszennej.
 10. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej  przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków  lub jednego z nich ze stosownym oświadczeniem współmałżonka, zawierającym zgodę  na odpłatne nabycie nieruchomości.
 11. Wpłacone wadium podlega: - wliczeniu w poczet nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, - przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy, - zwrotowi, po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 12. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znalazła się na koncie Starostwa Powiatowego. Koszty zawarcia umowy ponosi nabywca nieruchomości.
 13. Ogłaszający przetarg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołanym przetargu do wiadomości publicznej i przyczynę odwołania przetargu.
 14. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U.2016, poz.2147 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108 )
 15. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) upłynął w dniu 18 maja 2017 roku
 16. Wszelkie dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 15 w budynku Starostwa Powiatowego w Żarach lub pod numerem telefonu (068) 4790614 lub 4790623.
 
      Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
      Żary, 29.08.2017 r                                                                         

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2017-08-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-08-29 13:34:03
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-08-29 13:45:11
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-08-29 13:45:11
Artykuł był wyświetlony: 277 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, oznaczonej działką nr 482/19 o powierzchni 0,2306 ha położonej w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-11 13:53:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Pobierz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Referat Gospodarki Nieruchomościami /-/ Joanna Werstler - Wojtaszek Data wytworzenia informacji: 2017-08-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-08-11 13:53:46
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-08-11 13:54:26
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-08-11 13:54:26
Artykuł był wyświetlony: 442 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego. Położenie nieruchomości: obręb Olszyna, gmina Trzebiel (były Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie - płyta południowa)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-11 13:50:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

pobierz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Referat Gospodarki Nieruchomościami /-/ Joanna Werstler Wojtaszek Data wytworzenia informacji: 2017-08-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-08-11 13:50:36
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-08-11 13:51:06
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-08-11 13:51:06
Artykuł był wyświetlony: 432 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Starosta Żarski ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż na własność prawa własności niezabudowanej nieruchomości , stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie 3 miasta Żary przy ulicy Jęczmiennej oznaczonej: działką numer 171/15 o powierzchni 359 m2

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-12 14:21:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Żarski na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż na własność prawa własności niezabudowanej nieruchomości , stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie 3 miasta Żary przy ulicy Jęczmiennej oznaczonej: - działką numer 171/15 o powierzchni 359 m2
 1. Dla nieruchomości urządzona jest księga  wieczysta numer ZG1R/00055843/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 2. Dla nieruchomości oznaczonej działką numer 171/15 położonej w obrębie 3 – brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żary, zatwierdzonym uchwałą nr XII/74/99 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 listopada 1999 roku oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żary, zatwierdzoną uchwałą Nr XXXVIII/27/2006 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 kwietnia 2006 roku  działka położona jest na obszarze o zapisie: strefa mieszkaniowo-usługowa, zabudowa ekspansywna.
 3. Nieruchomość graniczy z terenem istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Z uwagi na swoje położenie – brak dostępu do drogi publicznej, działka numer 171/15 nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. w związku z powyższym przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych.
 4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 050 zł – wadium  800 zł
 6. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 7. Przetarg odbędzie się 21 sierpnia 2017 roku w Sali numer 108 Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 10.00.
 8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w takim terminie aby najpóźniej 16 sierpnia 2017 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego w Żarach. Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5, PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517
 9. W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia 16 sierpnia 2017 roku zgłoszą uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego tytuł własności do nieruchomości oznaczonych działkami nr 171/14, 204, 171/16 położonych w obrębie 3 miasta Żary przy ul. Jęczmiennej, Pszennej.
 10. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej  przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków  lub jednego z nich ze stosownym oświadczeniem współmałżonka, zawierającym zgodę  na odpłatne nabycie nieruchomości.
 11. Wpłacone wadium podlega: - wliczeniu w poczet nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, - przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy, - zwrotowi, po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 12. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znalazła się na koncie Starostwa Powiatowego. Koszty zawarcia umowy ponosi nabywca nieruchomości.
 13. Ogłaszający przetarg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołanym przetargu do wiadomości publicznej i przyczynę odwołania przetargu.
 14. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U.2016, poz.2147 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108 )
 15. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) upłynął w dniu 18 maja 2017 roku
 16. Wszelkie dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 15 w budynku Starostwa Powiatowego w Żarach lub pod numerem telefonu (068) 4790614 lub 4790623.
 
Żary, 11.07.2017 r.
w/z Starosty /-/ Wicestarosta Małgorzata Issel 
 
                                                                                      
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zuzanna Fiedkiewicz - Pogorzelec Data wytworzenia informacji: 2017-07-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-07-12 14:21:51
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-07-12 14:22:59
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-07-12 14:22:59
Artykuł był wyświetlony: 711 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej na okres do 10 lat stanowiącej własność Powiatu Żarskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-10 11:10:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst  jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 2147)
Zarząd Powiatu Żarskiego OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej na okres do 10 lat stanowiącej własność Powiatu Żarskiego
1.Położenie nieruchomości: obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody (były Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie - płyta północna)
2.Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomość zabudowanej, oznaczonej działką nr 1178/4 o powierzchni 2,5910 ha, położonej w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody. Zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/00051452/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
3.Opis nieruchomości: Część nieruchomości zabudowanej budynkami jednokondygnacyjnymi, wolnostojącymi nr 22.1 i 22.2 – każdy o powierzchni użytkowej 28,20 m2 (każdy o powierzchni zabudowy 39 m2) wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 600 m2. Rok budowy 1998. Obiekty budowlane wykonane w technologii: ławy i ściany fundamentowe, stropy żelbetonowe, monolityczne. Ściany wewnętrzne murowane z cegły dziurawki. Pokrycie dachu: 2 x papa polimerowo-asfaltowa, termozgrzewalna (pokładowa i nawierzchniowa). Okna i drzwi z profili aluminiowych. Wyposażenie w instalację: elektryczną (oświetlenia, gniazd wtykowych), odgromową, wentylacyjną, strukturalną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody zimnej, wody ciepłej (możliwość zamontowania termy pojemnościowej). Brak centralnego ogrzewania -  możliwość instalacji grzejników elektrycznych lub innego alternatywnego ogrzewania na własny koszt za odrębną zgodą Zarządu Powiatu Żarskiego. Nieruchomość posiada swobodny dojazd do drogi powiatowej nr 1107F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18.
4.Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 1178/4 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren oznaczony został symbolem U – tereny usług. Budynki przeznaczone są na działalność usługową, z możliwością posadowienia wagi najazdowej w części drogi wewnętrznej pomiędzy budynkami nr 22.1 i 22.2.
5.Nieruchomość jest w części dot. budynków i gruntu (254,40 m2) objęta umową najmu i dzierżawy do dnia 31.07.2017 r., a dzierżawca zobowiązał się opuścić nieruchomość w tym terminie.
6.Cena wywoławcza: 5,50 zł netto za 1 m2  powierzchni dzierżawy miesięcznie.
7.Przedmiotem licytacji będzie miesięczna stawka czynszu za 1 m2  powierzchni dzierżawy. Do ustalonej w wyniku przetargu stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który obciąża dzierżawcę. Czynsz płatny będzie z góry do 10 – go każdego miesiąca kalendarzowego.
8. Zastrzega się prawo zmiany raz w roku, począwszy od 1 stycznia 2018 roku wysokości czynszu o publikowany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
9. Zmiana wysokości czynszu, w wyniku waloryzacji, o której mowa w pkt. 8 nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy.
10.Wadium 4 000,00  złotych (słownie: cztery tysiące złotych).
11.Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca 2017 roku w sali nr 108 Starostwa Powiatowego w Żarach, Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 1000.
12.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 21 lipca 2017 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa. Wadium wnoszone  w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5, PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517.
13.Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem
14.Wpłacone wadium podlega:
a.zaliczeniu na poczet kaucji zabezpieczającej płatności zobowiązań finansowych Dzierżawcy wobec Wydzierżawiającego  - w przypadku wygrania przetargu,
b.przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy,
c.zwrotowi - po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
15.Podpisanie umowy z wyłonionym w wyniku przetargu dzierżawcą nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizującego przetarg nie później jednak niż do 31 lipca 2017 r., pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy dzierżawy oraz utraty wpłaconego wadium.
16.Wyłoniony w wyniku przetargu dzierżawca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie do 30 lipca 2017 r.
17.Szczegółowe zasady dzierżawy regulować będzie umowa dzierżawy, z której wzorem uczestnicy przetargu zobowiązani są zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach, pokój nr 14 (parter).
18.Okres płatności czynszu, podatków i opłat rozpoczyna się z dniem 01 sierpnia 2017 r.
19.Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku. poz. 2147) oraz uchwały nr 413 Zarządu Powiatu Żarskiego  z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych, stanowiących własność Powiatu Żarskiego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
20.Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
21.Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach tel.68 4790614, 68 4790679.
 
Żary, dnia 10.07.2017 r.
Wicestarosta /-/ Małgorzata Issel

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Werstler - Wojtaszek Data wytworzenia informacji: 2017-07-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-07-10 11:10:56
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-07-10 11:11:06
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-07-10 11:15:43
Artykuł był wyświetlony: 738 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej na okres do 10 lat stanowiącej własność Powiatu Żarskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-10 11:05:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst  jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 2147) Zarząd Powiatu Żarskiego OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej na okres do 10 lat stanowiącej własność Powiatu Żarskiego
1.Położenie nieruchomości: obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody (były Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie - płyta północna)
2.Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomość zabudowanej, oznaczonej działką nr 1178/4 o powierzchni 2,5910 ha, położonej w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody. Zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/00051452/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
3.Opis nieruchomości: Część nieruchomości zabudowanej budynkiem jednokondygnacyjnymi, wolnostojącymi nr 22.3 – o powierzchni użytkowej 28,20 m2, powierzchni zabudowy 39 m2 wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 450 m2. Rok budowy 1998. Obiekt budowlany wykonany jest w technologii: ławy i ściany fundamentowe, stropy żelbetonowe, monolityczne. Ściany wewnętrzne murowane z cegły dziurawki. Pokrycie dachu: 2 x papa polimerowo-asfaltowa, termozgrzewalna (pokładowa i nawierzchniowa). Okna i drzwi z profili aluminiowych. Wyposażenie w instalację: elektryczną (oświetlenia, gniazd wtykowych), odgromową, wentylacyjną, strukturalną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody zimnej, wody ciepłej (możliwość zamontowania termy pojemnościowej). Brak centralnego ogrzewania -  możliwość instalacji grzejników elektrycznych lub innego alternatywnego ogrzewania na własny koszt za odrębną zgodą Zarządu Powiatu Żarskiego. Nieruchomość posiada swobodny dojazd do drogi powiatowej nr 1107F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18.
4.Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 1178/4 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren oznaczony został symbolem U – tereny usług. Budynek przeznaczony jest na działalność usługowo-handlową, z możliwością posadowienia wagi najazdowej w części drogi wewnętrznej pomiędzy budynkami nr 22.2 i 22.3.
5.Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
6. Cena wywoławcza: 5,50 zł netto za 1 m2  powierzchni dzierżawy miesięcznie.
7. Przedmiotem licytacji będzie miesięczna stawka czynszu za 1 m2  powierzchni dzierżawy. Do ustalonej w wyniku przetargu stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który obciąża dzierżawcę. Czynsz płatny będzie z góry do 10 – go każdego miesiąca kalendarzowego.
8. Zastrzega się prawo zmiany raz w roku, począwszy od 1 stycznia 2018 roku wysokości czynszu o publikowany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
9. Zmiana wysokości czynszu, w wyniku waloryzacji, o której mowa w pkt. 8 nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy.
10. Wadium 4 000,00  złotych (słownie: cztery tysiące złotych).
11. Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca 2017 roku w sali nr 108 Starostwa Powiatowego w Żarach, Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 1100.
12.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 21 lipca 2017 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa. Wadium wnoszone  w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5, PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517.
13. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem.
14. Wpłacone wadium podlega:

- zaliczeniu na poczet kaucji zabezpieczającej płatności zobowiązań finansowych Dzierżawcy wobec Wydzierżawiającego  - w przypadku wygrania przetargu,

- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy,

- zwrotowi - po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
15. Podpisanie umowy z wyłonionym w wyniku przetargu dzierżawcą nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizującego przetarg nie później jednak niż do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy dzierżawy oraz utraty wpłaconego wadium.
16. Wyłoniony w wyniku przetargu dzierżawca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
17. Szczegółowe zasady dzierżawy regulować będzie umowa dzierżawy, z której wzorem uczestnicy przetargu zobowiązani są zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach, pokój nr 14 (parter).
18. Okres płatności czynszu, podatków i opłat rozpoczyna się z dniem 1 września 2017 r.
19. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku. poz. 2147) oraz uchwały nr 413 Zarządu Powiatu Żarskiego  z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych, stanowiących własność Powiatu Żarskiego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
20. Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
21. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach tel.68 4790614, 68 4790679.
 
Żary, dnia 10.07.2017 r.
Wicestarosta /-/ Małgorzata Issel
 
Z

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Werstler - Wojtaszek Data wytworzenia informacji: 2017-07-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-07-10 11:05:16
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-07-10 11:09:14
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-07-10 11:09:14
Artykuł był wyświetlony: 731 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu