ˆ

Ogłoszenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Prezes Zarządu Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, oznaczonej działką nr 80/4 o powierzchni 2268 m2, położonej w obrębie 3 miasta Żary przy ulicy Bohaterów Getta 15, jednostka ewidencyjna 081102_1Żary.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-05-24 12:40:42 Informacja ogłoszona dnia 2018-05-24 12:45:26 przez Paula Przybyłek

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
z dnia 24.05.2018 r
Prezes Zarządu Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2  ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, oznaczonej działką nr 80/4 o powierzchni 2268 m2, położonej w obrębie 3 miasta Żary przy ulicy Bohaterów Getta 15, jednostka ewidencyjna 081102_1Żary.  
1. Opis nieruchomości:
a) Działka gruntu o powierzchni 2268m2, zabudowana jest budynkiem byłego oddziału chirurgii wraz z portiernią, infrastrukturą techniczną i komunalną i stanowi własność Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2.
b) Łączna powierzchnia budynku głównego wynosi – 2228m2 w tym:
- część użytkowa 1637,80m2,
- strych – 352,90 m2,
- klatki schodowe – 237,3 m2
Powierzchnia użytkowa portierni wynosi 23,50 m2
c) Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych – księga wieczysta nr ZG1R/00053862/4.
d) Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żary, zatwierdzonym uchwałą nr XIII/74/99 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 listopada 1999 r. oraz zmianą studium, zatwierdzoną uchwałą nr XXXVIII/27/2006 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 kwietnia 2006 r. przedmiotowy teren obejmujący działkę 80/4 przeznaczony jest na cele usługowo-handlowe (w tym usługi zdrowotne) i mieszkalnictwo.
e) Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań
2. Cena wywoławcza nieruchomości: 1 651 332,00 zł
3. Terminy przeprowadzonych przetargów: 26.03.2018r, 20.04.2018r
4. Osoby, które chcą przystąpić do rokowań i zdecydują się na złożenie zgłoszenia uczestnictwa zobowiązują się złożyć ofertę na formularzu zgłoszenia stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia, a także wymagane dokumenty określone w Załączniku nr 1.
5. Składanie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach, w zamkniętej kopercie, jest możliwe w terminie do dnia 7 czerwca 2018r do godz. 10:00 w Szpitalu Na Wyspie   Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, pow. żarski, woj. lubuskie, w sekretariacie Spółki, pok. nr 14.
6. Rokowania przeprowadzone zostaną w Szpitalu Na Wyspie Sp. z o.o. ul. Pszenna 2,     68-200 Żary, pok. nr 13 – Sala konferencyjna w dniu 8 czerwca 2018r. od godziny 10:00
7. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:
a) wniesienie zaliczki na konto Szpitala.
b) dokonanie zgłoszenia udziału w rokowaniach na druku „Zgłoszenie udziału w rokowaniach” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Zgłoszenie w formie pisemnej, w języku polskim należy złożyć w Sekretariacie Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o., w Żarach przy ul. Pszennej 2 najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia przetargu. 
c) okazanie się Komisji Przetargowej następującymi dokumentami:
 - osoby fizyczne – dokument tożsamości przedstawiony w „Zgłoszeniu udziału w rokowaniach” oraz jeżeli uczestnik działa przez pełnomocnika -  pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa w rokowaniach oraz zakupu nieruchomości
- osoby prawne – aktualny dokument z którego wynika upoważnienie dla uczestnika w rokowaniach do reprezentowania  firmy, wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji i informacji o działalności, dokument tożsamości oraz jeżeli uczestnik działa przez pełnomocnika - pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa w rokowaniach oraz zakupu nieruchomości,
- małżonkowie - do dokonania czynności konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oświadczeniem współmałżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, dokument tożsamości przedstawiony w „Zgłoszeniu udziału w rokowaniach”.
- podmioty będące cudzoziemcami muszą wykazać stosowne zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1051).
d) pisemne potwierdzenie zapoznania się z warunkami określonych w przetargu i regulaminie przetargu.
8. Zaliczkę w wysokości 83 000,00 (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) należy wpłacić w terminie do dnia 7 czerwca 2018r w gotówce, przelewem na rachunek bankowy Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 BZ WBK Oddział Żary nr 52 1090 2561 0000 0001 3452 8219. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Szpitala. Wpłacenie zaliczki jest warunkiem przystąpienia do rokowań.
9. Uczestnikom, którzy nie wygrali rokowań, zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub  zakończenia rokowań bez wyboru nabywcy.
10. Nie ustalono dodatkowych warunków rokowań.
11. Zaliczka wpłacona w gotówce przez uczestnika rokowań, który zostanie ustalony nabywcą, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości
12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie Prezes Zarządu Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegała zwrotowi.
13. Prezesowi Zarządu Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. przysługuje prawo odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub ich zakończenia bez wybrania nabywcy nieruchomości.
14. W pisemnym zgłoszeniu udziału w rokowaniach zgłaszający zobowiązany jest zamieścić:
a. imię, nazwisko i adres, jeżeli zgłaszającym udział w rokowaniach jest osoba fizyczna, bądź też nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym udział w rokowaniach jest osoba prawna lub inny podmiot, mogący być podmiotem prawa własności .
b. datę sporządzenia zgłoszenia,
c. oświadczenie o zapoznaniu się przez zgłaszającego udział w rokowaniach z warunkami rokowań i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
d. do zgłoszenia udziału w rokowaniach zgłaszający musi dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki
15. Uczestnicy rokowań mają prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po wcześniejszym ustaleniu terninu.
16. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie, aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o.. Koszty zawarcia umowy ponosi nabywca nieruchomości.
17. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty związane z zakupem nieruchomości w tym koszty notarialne, sądowe oraz podatku pcc.
18. Wszelkie dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 15 w budynku administracji Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o.  w Żarach lub pod numerem telefonu (068) 475 76 13,  512 042 023, 537 188 761.
 
Prezes Zarządu Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach /-/ Jolanta Dankiewicz
Żary, 24.05.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Prezes Zarządu Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach - Jolanta Dankiewicz Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Prezes Zarządu Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach - Jolanta Dankiewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-05-24 12:40:42
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-05-24 12:45:26
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-05-29 12:01:53
Artykuł był wyświetlony: 4143 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu