ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację działań w ramach projektu ,,AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ NA AKTYWNE ŻYCIE”, w ramach działania 7.2. programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie - RPO lubuskie 2020, w latach 2019-2021.

Informacja ogłoszona dnia 2019-06-14 12:59:27 przez Monika Janicka

Uchwała Nr 92/2019 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację działań w ramach projektu ,,AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ NA AKTYWNE ŻYCIE”, w ramach działania 7.2. programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie - RPO lubuskie 2020,  w latach 2019-2021.
Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688),  uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Ogłasza się nabór na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację działań w ramach projektu  ,,AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ NA AKTYWNE ŻYCIE”, w ramach działania 7.2. programy aktywnej integracji  realizowane  przez powiatowe centra pomocy rodzinie - RPO lubuskie 2020, w latach 2019-2021 na zadanie: reintegracja zawodowa co najmniej 90 osób z grup: osób z niepełnosprawnością, osób przebywających w pieczy zastępczej, osób opuszczających Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Zakłady Poprawcze, osób opuszczających piecze zastępczą, rodzin przeżywających trudności  w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ich środowiska, w okresie 2019-2021, zgodnie z opracowaną Indywidualną Ścieżką Reintegracji. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Żarskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
§ 2. 1. Treść ogłoszenia o naborze na członków komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Do ogłoszenia, o którym mowa w pkt 1, dołącza się wzór formularza zgłoszeniowego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żarskiego.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie Zarządu:
Józef Radzion – Przewodniczący Zarządu ……….……
Małgorzata Issel – Wiceprzewodniczący Zarządu……..
Marek Femlak – Członek Zarządu …………………….
Tomasz Czajkowski – Członek Zarządu………….…….
Michał Rudnicki – Członek Zarządu ………………….
 

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację działań w ramach projektu ,,AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ NA AKTYWNE ŻYCIE”, w ramach działania 7.2. programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie - RPO lubuskie 2020, w latach 2019-2021.

1.Zarząd Powiatu Żarskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie na realizację działań w ramach projektu  ,,AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ NA AKTYWNE ŻYCIE”, w ramach działania 7.2. programy aktywnej integracji  realizowane  przez powiatowe centra pomocy rodzinie - RPO lubuskie 2020, w latach 2019-2021 na zadanie: reintegracja zawodowa co najmniej 90 osób z grup: osób z niepełnosprawnością, osób przebywających w pieczy zastępczej, osób opuszczających Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Zakłady Poprawcze, osób opuszczających piecze zastępczą, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ich środowiska, w okresie 2019-2021, zgodnie z opracowaną Indywidualną Ścieżką Reintegracji.
 
2.W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie.
 
3.Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia i przesłanie go w terminie do dnia 21.06.2019r. na adres: Starostwo Powiatowe w Żarach, Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary.
 
4.Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) z ramienia których podmiot występuje.
 
5.W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) dokona Zarząd Powiatu Żarskiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację działań w ramach projektu  ,,AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ NA AKTYWNE ŻYCIE”, w ramach działania 7.2. programy aktywnej integracji  realizowane  przez powiatowe centra pomocy rodzinie - RPO lubuskie 2020, w latach 2019-2021 na zadanie: reintegracja zawodowa co najmniej 90 osób z grup: osób  z niepełnosprawnością, osób przebywających w pieczy zastępczej, osób opuszczających Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Zakłady Poprawcze, osób opuszczających piecze zastępczą, rodzin przeżywających trudności  w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ich środowiska, w okresie 2019-2021, zgodnie z opracowaną Indywidualną Ścieżką Reintegracji.
 
Dane dotyczące kandydata na członka komisji
Imię i nazwisko kandydata
 
Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, reprezentowanych przez kandydata
 
Adres do korespondencji
 
Telefon kontaktowy
 
e-mail kontaktowy
 
Posiadane kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej
 
 
Potwierdzam prawdziwość podanych wyżej danych własnoręcznym podpisem
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru na członka komisji konkursowej oraz przeprowadzanej procedury otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)
                                            
.................................                                                     ................................................
(miejscowość, data)                                                           (czytelny podpis kandydata)                                                                                                          
 
 
załączniki:
1.aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu, wskazującego kandydata na członka Komisji.
                                                                            
 
…………………………………………………………………………………………………
pieczątka imienna lub czytelny podpis osób upoważnionych do reprezentowania organizacji pozarządowej/podmiotu, z ramienia którego występuje kandydata

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-14 12:57:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-14 12:59:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-14 11:01:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4436 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony