ˆ

Ogłoszenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku ogłasza nabór na wolne stanowisko: głównego księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-04-24 12:48:44 Informacja ogłoszona dnia 2017-04-24 12:58:24 przez Monika Janicka, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

I. Wymagania niezbędne:
 
Kandydat powinien spełniać ,zgodnie z art.54 ustawy o finansach publicznych /Dz. U z 2009r.nr157,poz.1240 ze zm/, następujące wymagania:
1. obywatelstwo polskie
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu , przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo karne skarbowe,
4. staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego
5. wykształcenie:
-  ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie ,ekonomiczne wyższe studia zawodowe ,uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,
-  ukończył średnią ,policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości,
6. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
II. Wymagania dodatkowe:
- Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych (Kodeks Pracy, Ustawa o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych ),
- Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości (Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ,Ustawy o świadczeniach pieniężnych z    ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rozporządzenia w  sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego),
- Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego,
- Umiejętność pracy w zespole , odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja pracy,  umiejętność podejmowania decyzji.
- znajomość programu budżetowego Vulcan, Bestia, Płatnik
 
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- Prowadzenie księgowości DPS zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku jednostki,
- sporządzania niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora jednostki sprawozdań miesięcznych o realizacji planu finansowego,
- przygotowywanie projektów budżetu jednostki oraz harmonogramu wydatków,
- sporządzanie bilansu, sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej jednostki,
- prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania składek ,potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie ,
- opracowywanie projektów dokumentów regulujących organizację działu finansowo –księgowego ,
- Prawidłowe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych,
- Znajomość planu kont i paragrafów, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej,
- Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego,
- Kierowanie działem finansowo  - księgowym
 
IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. wymiar zatrudnienia – pełny wymiar  czasu pracy – cały etat
2. 8 godzinna norma dobowa, przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa
3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 
V. Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV) zawierający przebieg pracy zawodowej
2. list motywacyjny
3.kopie dokumentów  potwierdzających  wykształcenie
4. kopie dokumentów potwierdzające inne kwalifikacje
5. kopie dokumentów potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie,
6.oświadczenie o niekaralności, pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7.kopia dowodu osobistego,
8.inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
9. kwestionariusz osobowy
 
Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub wysyłając pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej  68-300 Lubsko, ul.Zamkowa 27  z dopiskiem: „dot. naboru na stanowisko głównej księgowej” w terminie do dnia 10 maja 2017 roku do godziny 15°°.
Osoby spełniające wyżej wymienione kryteria zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną,
o której zostaną powiadomione telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  (www.bip.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Lubsku.
 
Wymagane dokumenty: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 roku Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami).
 
24.04.2017 rok
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku 

Informacja o wyniku naboru kandydatów na stanowisko głównego księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku

Dom Pomocy Społecznej w Lubsku przedstawia listę kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko  -  głównego księgowego.
W dniu 12 maja 2017 roku dokonano otwarcia ofert na stanowisko głównego księgowego  wpłynęła jedna oferta: 
 
1.Edyta Zarzycka 
 
Oferta Pani Edyty Zarzyckiej spełniła wymogi pracy na w/w stanowisku. Pani Zarzycka posiada odpowiednie wykształcenie, staż pracy jak również pracuje w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku na stanowisku księgowej, a więc posiada znajomość specyfiki pracy w jednostce samorządowej. Komisja stwierdziła jednogłośnie, że Pani Edyta Zarzycka jest kandydatem spełniającym wymogi podjęcia pracy na stanowisku głównej księgowej. 
 
Lubsko, dnia 12 maja 2017 roku
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku Data wytworzenia informacji: 2017-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku Data wprowadzenia do BIP 2017-04-24 12:48:44
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-04-24 12:58:24
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-07-19 10:27:45
Artykuł był wyświetlony: 3231 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu