ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZAWIADOMIENIE STAROSTY POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji i uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych o dane dotyczące mapy ewidencyjnej, ewidencji gruntów, budynków i lokali

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-18 12:11:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 24a ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.)
 
Informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania obowiązującego przy modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji i uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych o dane dotyczące mapy ewidencyjnej, ewidencji gruntów, budynków i lokali na obszarze wiejskiej gminy Jasień: Budziechów, Roztoki, Wicina i Zabłocie.
 
Informacje, o których mowa podlegają wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego.
 
Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 
Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia projektu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego oraz Urzędzie Miejskim w Jasieniu, co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia oraz ogłosi w prasie o zasięgu krajowym.
 
Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać swoje uwagi do tych danych.
 
Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Żarach, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 42 pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
Po upływie terminu wyłożenia (15 dni roboczych), projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacje o tym Starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa.
 
Każdy, czyje interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa, zgłaszać zarzuty do tych danych.
 
O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
 
Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w stosunku do budynków i lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo- kartograficznym nie są wiążące.
 
Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w pkt. 7 traktowane będą jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 18.04.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-04-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-04-18 12:11:04
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-04-18 12:13:53
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-04-18 13:20:07
Artykuł był wyświetlony: 129 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - Sprzedaż nieruchomości będącej własnością Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-10 12:07:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. REGULAMIN
2. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PRZETARGU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Prezes Zarządu /-/ Jolanta Dankiewicz Data wytworzenia informacji: 2018-04-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Prezes Zarządu /-/ Jolanta Dankiewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-04-10 12:07:32
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-04-10 12:16:07
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-04-10 12:16:07
Artykuł był wyświetlony: 546 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-06 11:48:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
 
1. Miejsce wykonywania pracy:
Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach, Miłowice 26.
 
2. Stanowisko:
Administrator do spraw pracowniczych.
 
Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku:
 
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
    Wykształcenie: - preferowane wykształcenie wyższe na kierunku: organizacja i zarządzanie, prawo, ekonomia lub średnie połączone z kursem kadrowo- płacowym .
3. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowisku związanym  z obsługą kadrową pracowników .
4. Znajomość przepisów kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Znajomość i obsługa komputera i podstawowych pakietów MSO tj. Word, Exel, PowerPoint.
6. Znajomość i obsługa systemu Progman Kadry.
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 
Wymagania dodatkowe:
 
1. Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych.
2. Umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność.
3. Duża motywacja do pracy i wysoka kultura osobista.
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
1. Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi
    w tym zakresie przepisami.
2. Prowadzenie spraw dotyczących rocznych ewidencji obecności, ewidencji czasu pracy, w tym wyjść służbowych i prywatnych.
3. Sporządzanie planów urlopów wypoczynkowych.
4. Prowadzenie spraw emerytalno-rentowych i ubezpieczeniowych pracowników.
5. Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem
     i rozwiązywaniem stosunku pracy.
6. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, prowadzenie rejestru wyjazdów służbowych.
7. Prowadzenie spraw związanych z awansowaniem i nagradzaniem pracowników, w tym ustalanie uprawnień do nagród jubileuszowych
    i dodatków za wieloletnią pracę.
8. Prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników samorządowych – postępowanie konkursowe. Współpraca z urzędem pracy w sprawach dotyczących staży i zatrudnienia.
9. Prowadzenie spraw dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
10. Sporządzanie wszelkich sprawozdań dotyczących spraw kadrowych
      w systemie informatycznym GUS i SAC.
11. Sporządzanie deklaracji PFRON w systemie informatycznym.
12. Prowadzenie ewidencji szkoleń pracowniczych. Zgłaszanie pracowników do udziału w szkoleniach.
13. Prowadzenie Archiwum Zakładowego.
14. Kompleksowe prowadzenie sekretariatu, w tym: przygotowywanie pism do wysyłki, rejestracja pism przychodzących i wychodzących.
15. Przygotowywanie na polecenie Dyrektora dyplomów, listów gratulacyjnych, podziękowań dla pracowników.
 
Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 
1. Wymiar zatrudnienia - cały etat.
2. Praca w podstawowym systemie czasu pracy, 8 - godzinna norma dobowa, przeciętnie 40-to godzinna norma tygodniowa.
3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 
Wymagane dokumenty:
 
1. Życiorys (CV) zawierający przebieg pracy zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom, świadectwa szkolne, szkolenia , kursy), oryginały do wglądu.
4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
5. Oświadczenie o niekaralności i pełnej zdolności do czynności prawnych
    i korzystania z praw publicznych.
6. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności na zajmowanym stanowisku.
 
  
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie  z podanym adresem zwrotnym  osobiście lub wysłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach, Miłowice 26,  68 – 200 Żary, z dopiskiem: „konkurs na stanowisko administratora ds. pracowniczych” w terminie do 20.04.2018. do godz. 1500.
Osoby spełniające w/w kryteria zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o której zostaną powiadomione telefonicznie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  do dnia 15.05.2018r.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w BIP Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach na stronie internetowej: www.dps-milowice.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie Domu.
Wymagane dokumenty tj. list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 922) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 902).
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł 12,02 %.
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na podany adres zwrotny.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 68/ 374- 38- 22.
 
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w MIłowicach /-/ Barbara Litewka
Miłowice, 06.04.2018r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Dyrektor Pomocy Społecznej w Miłowicach /-/ Barbara Litewka Data wytworzenia informacji: 2018-04-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor Pomocy Społecznej w Miłowicach /-/ Barbara Litewka Data wprowadzenia do BIP 2018-04-06 11:48:47
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-04-06 11:49:44
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-04-06 11:57:37
Artykuł był wyświetlony: 569 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprzedaż nieruchomości będącej własnością Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-14 07:47:19

Informacja o wyniku przetargu

Komisja przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu Szpitala Na Wyspie informuje, że w dniu 26 marca 2018 roku o godzinie 1100 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, oznaczonej działką 80/4 o powierzchni 2268 m2 położonej w obrębie 3 miasta Żary przy ulicy Boh. Getta 15, jednostka ewidencyjna 081102_1Żary.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta numer ZG1R/00053862/4.
Cena wywoławcza wynosiła 1 651 332,00 zł.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż w wyznaczonym terminie nie dokonano żadnej wpłaty wadium
 
Żary, 03.04.2018 r.
Przewodniczący Komisji Przetargowej – Ewa Fularska

Załączniki

  • Załącznik nr 1 (PDF, 3.4 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-03-14 07:51:03 | Data wytworzenia informacji: 2018-03-14 00:00:00 | Regulamin przeprowadzenia pierwszego i drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
  • Załącznik nr 2 (DOCX, 16.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-03-14 07:51:03 | Data wytworzenia informacji: 2018-03-14 00:00:00 | Zgłoszenie udziału w przetargu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Prezes Zarządu /-/ Jolanta Dankiewicz Data wytworzenia informacji: 2018-03-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Prezes Zarządu /-/ Jolanta Dankiewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-03-14 07:47:19
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-03-14 07:51:11
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-04-11 10:30:51
Artykuł był wyświetlony: 1248 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zbędnym majątku ruchomym Starostwa Powiatowego w Żarach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-13 09:25:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuję, że Starostwo Powiatowe w Żarach posiada przeznaczone do zbycia mienie.
 
Jednostki organizacyjne Powiatu Żarskiego zainteresowane przejęciem majątku Starostwa wskazanego w nw. wykazie proszone są o złożenie wniosku zgodnie z § 38 ust.3 Uchwały Nr 205/2008 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 14 sierpnia 2008 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Żarskiego (Załącznik1- wzór wniosku).

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej, jednostki, szkoły i placówki oświatowe, instytucje kultury, kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe, osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące działalność charytatywną, stowarzyszenia i fundacje prowadzące statutową działalność na terenie Powiatu Żarskiego, jednostki policji, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki badawczo rozwojowe oraz inne jednostki sektora finansów publicznych mogą ubiegać się o darowiznę nw. składnika majątku ruchomego wówczas gdy sprzedaż składników majątku ruchomego nie dojdzie do skutku.
 
Pozostałe jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne zainteresowane nabyciem przedmiotowego mienia mogą składać pisemne oferty, podając oferowaną cenę do dnia
30 marca 2018 r. na adres:
 
Starostwo Powiatowe w Żarach
Al. Jana Pawła II 5
68-200 Żary
 
Oferty można także złożyć osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach.
Jednocześnie zastrzegam, że w pierwszej kolejności rozpatrzymy wnioski jednostek organizacyjnych Powiatu Żarskiego.
Dodatkowo informuję, że w przypadku gdy na dany składnik majątku zostaną złożone co najmniej dwie oferty, zwrócimy się z prośbą o przedstawienie kolejnej oferty.
 
Zaznaczam, że nie udzielamy gwarancji na sprzedany majątek.
LP.
Nazwa
Ilość
Wartość sprzedaży (jednostkowa - cena wywoławcza netto za 1 szt.)
Numer inwentarzowy
Opis stanu
Wartość początkowa
(ilość x cena księgowa)
1.
Motorower mini cross, rok prod.2000
1
300,00zł
VII/5/740
zużyty
300,00 zł
 
Składniki majątku ruchomego wystawione do sprzedaży/bezpłatnego przekazania/oddania
w formie darowizny, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panią Aleksandrą Karpowicz,
tel. (68) 4790613, można obejrzeć do dnia 29 marca 2018 roku.

Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
​Żary, dnia 13.03.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego /-/ Aleksandra Karpowicz Data wytworzenia informacji: 2018-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-03-13 09:25:41
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-03-13 10:58:57
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-03-13 10:58:57
Artykuł był wyświetlony: 1261 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŻARSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-09 07:19:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257), zawiadamiam, że w wyniku rozpatrzenia wniosku Pana Radosława Formanowskiego z dnia 10.06.2016 r. działającegow imieniu i na rzecz Gminy Żary o statusie miejskim, została wydana w dniu 07.02.2018 r. decyzja nr 96/2018 o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na: przebudowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną – odwodnieniem i oświetleniem ulic: Spokojnej, Kossaka, Matejki i Chełmońskiego w Żarach, działki nr 3, 5, 8/15, 21, 22/10, 22/33, 86/4, 86/41, 86/49, obręb ewidencyjny 0003, jednostka ewidencyjna 081102_1 Żary.
Materiał dowodowy zgromadzony w przedmiotowej sprawie, będzie udostępniony do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 w Wydziale Budownictwa
i Ochrony Środowiska, pokój nr 211, tel. 68 479 06 40, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od godz. 700 do 1600, od wtorku do czwartku od godz. 700 do 1500, w piątki od godz. 700 do 1400.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 8.02.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-02-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-02-09 07:19:59
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-02-09 07:20:14
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-02-09 07:21:15
Artykuł był wyświetlony: 2260 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŻARSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-31 13:49:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

WBO.6740.419.2016
 
Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257), Informuję strony o prawie do zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi wydania dla Gminy Żary o statusie miejskim pozwolenia na przebudowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną – odwodnieniem i oświetleniem ulic: Spokojnej, Kossaka, Matejki i Chełmońskiego w Żarach, działki nr 3, 5, 8/15, 21, 22/10, 22/33, 86/4, 86/41, 86/49, obręb ewidencyjny 0003, jednostka ewidencyjna 081102_1 miasto Żary.
Zdaniem organu administracji architektoniczno-budowlanej projekt budowlany sporządzony jest niezgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urząd Miasta w Żarach w zakresie odwodnienia ulic Spokojnej, Kossaka, Matejki i Chełmońskiego w Żarach z dnia 19.12.2013r. znak ROŚ.7021.1.39.2013.GK (brak uzgodnienia dokumentacji technicznej przez Urząd Miasta w Żarach). Ponadto nie przedłożono warunków technicznych przyłączenia linii kablowej nn 0,4kV zasilającej oświetlenie uliczne na przebudowywanych drogach w ulicach Spokojnej, Kossaka, Matejki, Chełmońskiego w Żarach wydanych przez właściwą jednostkę organizacyjną.
 
Stosownie do treści art. 10 § 1 oraz art. 79a KPA do czasu wydania decyzji strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy. Skorzystanie z powyższego prawa winno nastąpić w terminie do 06 lutego 2018 r. w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od godz. 700 do 1600, we wtorki, środy i czwartki od godz. 700 do 1500, w piątki od godz. 700 do 1400 w pokoju nr 211.
W postępowaniu wszczętym na żądanie strony, informując o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, organ administracji publicznej jest obowiązany do wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony.
W terminie wyznaczonym na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, strona może przedłożyć dodatkowe dowody celem wykazania spełnienia ww. przesłanek. 
Brak czynnego udziału stron nie będzie przeszkodą w wydaniu decyzji.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 31.01.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-01-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-01-31 13:49:50
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-01-31 13:50:06
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-01-31 13:50:06
Artykuł był wyświetlony: 2502 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŻARSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-24 13:21:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

WBO.6740.419.2016
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY  ŻARSKIEGO
 
Działając na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257), zawiadamiam o podjęciu postępowania administracyjnego z dniem 23.01.2018 r.,
 
na wniosek Pana Radosława Formanowskiego z dnia 16.01.2018 r., działającego w imieniu i na rzecz Gminy Żary o statusie miejskim, w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg wraz z infrastrukturą techniczną – odwodnieniem i oświetleniem ulic: Spokojnej, Kossaka, Matejki i Chełmońskiego w Żarach, działki nr 3, 5, 8/15, 21, 22/10, 22/33, 86/4, 86/41, 86/49, obręb ewidencyjny 0003, jednostka ewidencyjna 081102_1 Żary.
 
Materiał dowodowy zgromadzony w przedmiotowej sprawie, będzie udostępniony do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 211, tel. 68 479 06 40, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od godz. 700 do 1600, od wtorku do czwartku od godz. 700 do 1500, w piątki od godz. 700 do 1400.
 
Do czasu wydania decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się z ww. materiałami oraz złożyć swoje uwagi i wnioski.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 23.01.2018 r.  
 
           
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-01-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-01-24 13:21:19
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-01-24 13:22:34
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-01-25 14:07:07
Artykuł był wyświetlony: 2731 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 Zgodnie z art.13 a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2017 poz.1579)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-19 12:58:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

WIGN.273.2.2018
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 Zgodnie  z art.13 a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2017 poz.1579)
 
Lp.
Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia
Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia
Orientacyjna wartość zamówienia
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1100F w m. Piotrów
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
2 508 906
I kwartał
2.
Przebudowa drogi powiatowej nr  1129F w m. Górzyn
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
2 931 245
I kwartał
3.
Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1098F w m. Tuplice
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
1 632 000
II kwartał
4.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1106F Zasieki – Janiszowice - granica powiatu od km 0+000 do km 3+920
Roboty budowlane
Przetarg
nieograniczony
6 411 342
II kwartał
5.
Przebudowa pracowni gastronomicznej w ZSOiT w Żarach
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
180 000
II kwartał
6.
Wymiana pokrycia dachu i przebudowa tarasu DPS Lubsko , ul. Zamkowa
Roboty
budowlane
Przetarg nieograniczony
700 000
II kwartał
7.
Termomodernizacja budynku ZSE Żary
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
     1 290 000
III kwartał
8.
Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Żarskiego
Dostawy
Przetarg nieograniczony
    286 251
 
I kwartał
9.
Usługi przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych/ z podziałem na zadania/ świadczone:
-samochodem ciężarowym samowyładowczym o ładowności skrzyni do 8 ton z brygadą 2 osobową /oprócz kierowcy/ oraz z narzędziami niezbędnymi do wykonywania robót (pilarki, wyka szarki, płyty wibracyjne, młoty itp.)-800 godz.
-koparko-ładowarką samojezdna -900 godz.
-równiarką – 500 godz.
-samochodem ciężarowym o ładowności skrzyni minimum 1,5 tony z brygadą 2 osobową/oprócz kierowcy/ oraz z narzędziami niezbędnymi do wykonywania robót (pilarki, wyka szarki, płyty wibracyjne, młoty itp)-800 godz.
-samochodem do czyszczenia wpustów ulicznych, kanałów kanalizacji deszczowej oraz przepustów -80 godz.
-samochodem ciężarowym z nośnikiem o ładowności min.6 ton wraz z kierowcą (operatorem) przy zimowym utrzymaniu wybranych dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiel, Przewóz, Lipinki Łużyckie – 250 godz.
-podnośnikiem koszowym – 400 godz.
usługi
Przetarg nieograniczony
     431 000
I kwartał
10.
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu grysów i emulsji  asfaltowej z podziałem na trzy zadania w ilości po 340 ton każde
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
400 000
I kwartał
11.
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 z podziałem na 3 zadania
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
917 000
III kwartał
12.
Usuwanie pojazdów z drogi i ich odholowanie na parking strzeżony wyznaczony przez Starostę Żarskiego
Usługi
Przetarg nieograniczony
110 000
IV kwartał
13.
Dostawa spersonalizowanych dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych
dostawy
Przetarg nieograniczony
1 600 000
IV kwartał
14.
Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej
usługi
Przetarg nieograniczony
 
450 000
I kwartał
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 19.01.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-01-19 12:58:01
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-01-19 12:58:11
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-01-19 13:01:29
Artykuł był wyświetlony: 2868 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŻARSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-02 13:26:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŻARSKIEGO
WBO.6740.1.2.2015
 
Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2031 ze zm.) zawiadamiam, że w wyniku rozpatrzenia wniosku Pana Tomasza Grześkowiaka z dnia 19.07.2017r., działającego w imieniu Burmistrza Miasta Żary została wydana w dniu 29.12.2017r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
 
 „Rozbudowa drogi gminnej Nr 10481F – ulicy Robotniczej i drogi gminnej Nr 104759F – ulicy Hugo Kołłątaja w Żarach”
 
Wszyscy zainteresowani oraz strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 213, tel. 68 479 06 46, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od godz. 700 do 1600, od wtorku do czwartku od godz. 700 do 1500, w piątki od godz. 700 do 1400.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 29.12.2017r.                                                                                       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-01-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-01-02 13:26:03
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-01-02 13:27:04
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-01-02 13:27:04
Artykuł był wyświetlony: 3429 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu