ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-12 13:55:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
 
 1. Miejsce wykonywania pracy:
Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach, Miłowice 26.
 1. Stanowisko:
Administrator do spraw pracowniczych.
 
Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 3. Wykształcenie:
- średnie z doświadczeniem na samodzielnym stanowisku ds. kadr minimum 5 lat.
- wyższe i 3 letni staż pracy na samodzielnym stanowisku ds. kadr. 
 1. Znajomość przepisów kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Znajomość i obsługa komputera i podstawowych pakietów MSO tj. Word, Exel, PowerPoint.
 3. Znajomość i obsługa systemu Progman Kadry.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 
Wymagania dodatkowe:
 1. Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych.
 2. Umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność.
 3. Duża motywacja do pracy i wysoka kultura osobista.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Prowadzenie spraw dotyczących rocznych ewidencji obecności, ewidencji czasu pracy, w tym wyjść służbowych i prywatnych.
 3. Sporządzanie planów urlopów wypoczynkowych.
 4. Prowadzenie spraw emerytalno-rentowych i ubezpieczeniowych pracowników.
 5. Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy.
 6. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, prowadzenie rejestru wyjazdów służbowych.
 7. Prowadzenie spraw związanych z awansowaniem i nagradzaniem pracowników, w tym ustalanie uprawnień do nagród jubileuszowych i dodatków za wieloletnią pracę.
 8. Prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników samorządowych – postępowanie konkursowe. Współpraca z urzędem pracy w sprawach dotyczących staży i zatrudnienia.
 9. Prowadzenie spraw dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 10.  Sporządzanie wszelkich sprawozdań dotyczących spraw kadrowych w systemie informatycznym GUS i SAC.
 11.  Sporządzanie deklaracji PFRON w systemie informatycznym.
 12.  Prowadzenie ewidencji szkoleń pracowniczych. Zgłaszanie pracowników do udziału w szkoleniach.
 13.  Prowadzenie Archiwum Zakładowego.
 14.  Kompleksowe prowadzenie sekretariatu, w tym: przygotowywanie pism do wysyłki, rejestracja pism przychodzących i wychodzących.
 15.  Przygotowywanie na polecenie Dyrektora dyplomów, listów gratulacyjnych, podziękowań dla pracowników.
Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. Wymiar zatrudnienia - cały etat.
 2. Praca w podstawowym systemie czasu pracy, 8 - godzinna norma dobowa, przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowo.
 3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys (CV) zawierający przebieg pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom, świadectwa szkolne), oryginały do wglądu.
 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 5. Oświadczenie o niekaralności i pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.
 6. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach, Miłowice 26,  68 – 200 Żary, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko administratora ds. pracowniczych” w terminie do 16.02.2018. do godz. 1500.
Osoby spełniające w/w kryteria zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o której zostaną powiadomione telefonicznie.
 
 Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w BIP Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach na stronie internetowej: www.dps-milowice.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie Domu.
Wymagane dokumenty tj. list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 922) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 902).
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł 12,02 %.
 
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 68 374 38 22.
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach /-/ Barbara Litewka
Miłowice, 12.02.2018.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach /-/ Barbara Litewka Data wytworzenia informacji: 2018-02-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach /-/ Barbara Litewka Data wprowadzenia do BIP 2018-02-12 13:55:09
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-02-12 13:55:26
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-02-12 13:55:26
Artykuł był wyświetlony: 329 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŻARSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-09 07:19:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257), zawiadamiam, że w wyniku rozpatrzenia wniosku Pana Radosława Formanowskiego z dnia 10.06.2016 r. działającegow imieniu i na rzecz Gminy Żary o statusie miejskim, została wydana w dniu 07.02.2018 r. decyzja nr 96/2018 o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na: przebudowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną – odwodnieniem i oświetleniem ulic: Spokojnej, Kossaka, Matejki i Chełmońskiego w Żarach, działki nr 3, 5, 8/15, 21, 22/10, 22/33, 86/4, 86/41, 86/49, obręb ewidencyjny 0003, jednostka ewidencyjna 081102_1 Żary.
Materiał dowodowy zgromadzony w przedmiotowej sprawie, będzie udostępniony do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 w Wydziale Budownictwa
i Ochrony Środowiska, pokój nr 211, tel. 68 479 06 40, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od godz. 700 do 1600, od wtorku do czwartku od godz. 700 do 1500, w piątki od godz. 700 do 1400.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 8.02.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-02-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-02-09 07:19:59
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-02-09 07:20:14
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-02-09 07:21:15
Artykuł był wyświetlony: 379 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŻARSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-31 13:49:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

WBO.6740.419.2016
 
Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257), Informuję strony o prawie do zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi wydania dla Gminy Żary o statusie miejskim pozwolenia na przebudowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną – odwodnieniem i oświetleniem ulic: Spokojnej, Kossaka, Matejki i Chełmońskiego w Żarach, działki nr 3, 5, 8/15, 21, 22/10, 22/33, 86/4, 86/41, 86/49, obręb ewidencyjny 0003, jednostka ewidencyjna 081102_1 miasto Żary.
Zdaniem organu administracji architektoniczno-budowlanej projekt budowlany sporządzony jest niezgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urząd Miasta w Żarach w zakresie odwodnienia ulic Spokojnej, Kossaka, Matejki i Chełmońskiego w Żarach z dnia 19.12.2013r. znak ROŚ.7021.1.39.2013.GK (brak uzgodnienia dokumentacji technicznej przez Urząd Miasta w Żarach). Ponadto nie przedłożono warunków technicznych przyłączenia linii kablowej nn 0,4kV zasilającej oświetlenie uliczne na przebudowywanych drogach w ulicach Spokojnej, Kossaka, Matejki, Chełmońskiego w Żarach wydanych przez właściwą jednostkę organizacyjną.
 
Stosownie do treści art. 10 § 1 oraz art. 79a KPA do czasu wydania decyzji strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy. Skorzystanie z powyższego prawa winno nastąpić w terminie do 06 lutego 2018 r. w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od godz. 700 do 1600, we wtorki, środy i czwartki od godz. 700 do 1500, w piątki od godz. 700 do 1400 w pokoju nr 211.
W postępowaniu wszczętym na żądanie strony, informując o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, organ administracji publicznej jest obowiązany do wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony.
W terminie wyznaczonym na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, strona może przedłożyć dodatkowe dowody celem wykazania spełnienia ww. przesłanek. 
Brak czynnego udziału stron nie będzie przeszkodą w wydaniu decyzji.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 31.01.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-01-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-01-31 13:49:50
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-01-31 13:50:06
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-01-31 13:50:06
Artykuł był wyświetlony: 629 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŻARSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-24 13:21:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

WBO.6740.419.2016
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY  ŻARSKIEGO
 
Działając na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257), zawiadamiam o podjęciu postępowania administracyjnego z dniem 23.01.2018 r.,
 
na wniosek Pana Radosława Formanowskiego z dnia 16.01.2018 r., działającego w imieniu i na rzecz Gminy Żary o statusie miejskim, w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg wraz z infrastrukturą techniczną – odwodnieniem i oświetleniem ulic: Spokojnej, Kossaka, Matejki i Chełmońskiego w Żarach, działki nr 3, 5, 8/15, 21, 22/10, 22/33, 86/4, 86/41, 86/49, obręb ewidencyjny 0003, jednostka ewidencyjna 081102_1 Żary.
 
Materiał dowodowy zgromadzony w przedmiotowej sprawie, będzie udostępniony do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 211, tel. 68 479 06 40, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od godz. 700 do 1600, od wtorku do czwartku od godz. 700 do 1500, w piątki od godz. 700 do 1400.
 
Do czasu wydania decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się z ww. materiałami oraz złożyć swoje uwagi i wnioski.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 23.01.2018 r.  
 
           
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-01-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-01-24 13:21:19
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-01-24 13:22:34
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-01-25 14:07:07
Artykuł był wyświetlony: 870 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 Zgodnie z art.13 a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2017 poz.1579)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-19 12:58:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

WIGN.273.2.2018
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 Zgodnie  z art.13 a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2017 poz.1579)
 
Lp.
Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia
Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia
Orientacyjna wartość zamówienia
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1100F w m. Piotrów
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
2 508 906
I kwartał
2.
Przebudowa drogi powiatowej nr  1129F w m. Górzyn
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
2 931 245
I kwartał
3.
Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1098F w m. Tuplice
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
1 632 000
II kwartał
4.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1106F Zasieki – Janiszowice - granica powiatu od km 0+000 do km 3+920
Roboty budowlane
Przetarg
nieograniczony
6 411 342
II kwartał
5.
Przebudowa pracowni gastronomicznej w ZSOiT w Żarach
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
180 000
II kwartał
6.
Wymiana pokrycia dachu i przebudowa tarasu DPS Lubsko , ul. Zamkowa
Roboty
budowlane
Przetarg nieograniczony
700 000
II kwartał
7.
Termomodernizacja budynku ZSE Żary
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
     1 290 000
III kwartał
8.
Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Żarskiego
Dostawy
Przetarg nieograniczony
    286 251
 
I kwartał
9.
Usługi przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych/ z podziałem na zadania/ świadczone:
-samochodem ciężarowym samowyładowczym o ładowności skrzyni do 8 ton z brygadą 2 osobową /oprócz kierowcy/ oraz z narzędziami niezbędnymi do wykonywania robót (pilarki, wyka szarki, płyty wibracyjne, młoty itp.)-800 godz.
-koparko-ładowarką samojezdna -900 godz.
-równiarką – 500 godz.
-samochodem ciężarowym o ładowności skrzyni minimum 1,5 tony z brygadą 2 osobową/oprócz kierowcy/ oraz z narzędziami niezbędnymi do wykonywania robót (pilarki, wyka szarki, płyty wibracyjne, młoty itp)-800 godz.
-samochodem do czyszczenia wpustów ulicznych, kanałów kanalizacji deszczowej oraz przepustów -80 godz.
-samochodem ciężarowym z nośnikiem o ładowności min.6 ton wraz z kierowcą (operatorem) przy zimowym utrzymaniu wybranych dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiel, Przewóz, Lipinki Łużyckie – 250 godz.
-podnośnikiem koszowym – 400 godz.
usługi
Przetarg nieograniczony
     431 000
I kwartał
10.
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu grysów i emulsji  asfaltowej z podziałem na trzy zadania w ilości po 340 ton każde
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
400 000
I kwartał
11.
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 z podziałem na 3 zadania
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
917 000
III kwartał
12.
Usuwanie pojazdów z drogi i ich odholowanie na parking strzeżony wyznaczony przez Starostę Żarskiego
Usługi
Przetarg nieograniczony
110 000
IV kwartał
13.
Dostawa spersonalizowanych dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych
dostawy
Przetarg nieograniczony
1 600 000
IV kwartał
14.
Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej
usługi
Przetarg nieograniczony
 
450 000
I kwartał
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 19.01.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-01-19 12:58:01
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-01-19 12:58:11
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-01-19 13:01:29
Artykuł był wyświetlony: 1001 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŻARSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-02 13:26:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŻARSKIEGO
WBO.6740.1.2.2015
 
Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2031 ze zm.) zawiadamiam, że w wyniku rozpatrzenia wniosku Pana Tomasza Grześkowiaka z dnia 19.07.2017r., działającego w imieniu Burmistrza Miasta Żary została wydana w dniu 29.12.2017r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
 
 „Rozbudowa drogi gminnej Nr 10481F – ulicy Robotniczej i drogi gminnej Nr 104759F – ulicy Hugo Kołłątaja w Żarach”
 
Wszyscy zainteresowani oraz strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 213, tel. 68 479 06 46, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od godz. 700 do 1600, od wtorku do czwartku od godz. 700 do 1500, w piątki od godz. 700 do 1400.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 29.12.2017r.                                                                                       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-01-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-01-02 13:26:03
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-01-02 13:27:04
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-01-02 13:27:04
Artykuł był wyświetlony: 1574 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja o nieodpłatnym nabyciu z mocy prawa przez Skarb Państwa mienia pozostałego po wykreślonym z Krajowego Rejestru Sądowego podmiocie tj. prawa użytkowania wieczystego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-12 10:25:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Kierwonik referatu Gospodarki Nieruchomościami /-/ Elżbieta Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2017-12-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-12-12 10:25:33
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-12-12 10:26:36
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-12-12 10:46:45
Artykuł był wyświetlony: 2121 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu