ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŻARSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-17 16:03:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E   S T A R O S T Y   Ż A R S K I E G O
WBO.6740.1.1.2015
 
Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2031 ze zm.) zawiadamiam, że w wyniku rozpatrzenia wniosku Pana Andrzeja Szewczyka z dnia 31.03.2017r. (uzupełnionego 11.05.2017r. i zmienionego 07.07.2017r.), działającego w imieniu Zarządu Powiatu Żarskiego została wydana w dniu 14.07.2016r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 
 
„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1105F Strzeszowice – Jędrzychowice od km 0+ 057,00 do km 3+271,67” 
 
Wszyscy zainteresowani oraz strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 213, tel. 68 479 06 46, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od godz. 700 do 1600, od wtorku do czwartku od godz. 700 do 1500, w piątki od godz. 700 do 1400
 
z up. Starosty Żarskiego /-/ Agnieszka Domaradzka Sekretarz Powiatu 
Żary, dn. 14.07.2017r.      

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: z up. Starosty Żarskiego /-/ Agnieszka Domaradzka Sekretarz Powiatu Data wytworzenia informacji: 2017-07-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: z up. Starosty Żarskiego /-/ Agnieszka Domaradzka Sekretarz Powiatu Data wprowadzenia do BIP 2017-07-17 16:03:59
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-07-17 16:05:18
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-07-17 16:05:18
Artykuł był wyświetlony: 306 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE - PRACA: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor ds. nadzoru budowlanego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-26 08:23:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Inspektor ds. nadzoru budowlanego
 
miejsce pracy: Żary
wymiar etatu:  pełen etat 
 
1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 
a) wymagania niezbędne:    
- wykształcenie: min. średnie techniczne budowlane    
- doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z budownictwem,    
- pozostałe wymagania niezbędne:      
* uprawnienia budowlane      
* znajomość przepisów prawa budowlanego i przepisów wykonawczych      
* znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,      
* biegła obsługa komputera,      
* prawo jazdy kat.B,      
* odporność na stres i sytuacje konfliktowe,      
* komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, 
 
b) wymagania dodatkowe:      
 - mile widziane doświadczenie w administracji,      
 - umiejętność analitycznego myślenia i redagowania pism,      
 - zdolności mediacyjne. 
 
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  
-  prowadzenie postępowań administracyjnych i wyjaśniających dotyczących kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego przez uczestników procesu budowlanego w tym dokonywanie inspekcji i kontroli obiektów i robót budowlanych, utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych oraz przeprowadzanie kontroli obowiązkowych,  
- przygotowanie projektów pism, zaświadczeń, postanowień oraz decyzji wynikających z prowadzonych ww. postępowań,  
- prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych,  
- współuczestnictwo w postępowaniach egzekucyjnych,  
- prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z Prawa budowlanego,  
- sporządzanie odpowiednich sprawozdań i informacji z działalności inspektoratu,  
- przyjmowanie interesantów,  
- wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.   
 
3. Warunki zatrudnienia:    
a) warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań           
- praca w siedzibie inspektoratu w Żarach - praca przy komputerze oraz przyjmowanie interesantów, udzielanie wyjaśnień i informacji,         
- praca w terenie podczas czynności inspekcyjno-kontrolnych na obszarze powiatu żarskiego, prowadzenie samochodu służbowego, możliwość pracy na wysokości, bezpośredni kontakt z interesantami.      
b) miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
praca na I piętrze budynku, w którym nie ma windy, pomieszczenia biurowe oraz toaleta nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, praca przy komputerze powyżej 4 godzin/dobę, urządzenia pomiarowe, samochód służbowy nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych, praca w terenie na wysokości. 
 
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:   
- życiorys i list motywacyjny,   
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,   
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,  
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,  
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,  
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,  
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,  
- kopia prawa jazdy. 
 
5. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:     
a) termin: 12.07.2017 r. do godz.15.00      
b) miejsce:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego       
ul.Zwycięzców 3       
68-200 Żary     
 
c) sposób:      
dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Żarach" do dnia 12.07.2017 r.( liczy sie data wpływu do        inspektoratu)      
- osobiście w siedzibie inspektoratu ul.Zwycięzców 3, 68-200 Żary      
- pocztą na adres : jw. 
 
6. Informacje dodatkowe:   
Dokumenty aplikacyjne niekompletne i te które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.   
O rozmowie kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.   
Dokumenty odrzuconych ofert zostaną komisyjnie zniszczone.   
Zastrzega się możliwość odwołania naboru w każdym czasie bez podania przyczyny. 
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach /-/ Elżbieta Banaś
Żary, dnia 26.06.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego /-/ Elżbieta Banaś Data wytworzenia informacji: 2017-06-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego /-/ Elżbieta Banaś Data wprowadzenia do BIP 2017-06-26 08:23:22
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-06-26 08:24:54
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-06-26 08:24:54
Artykuł był wyświetlony: 960 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŻARSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1105F Strzeszowice – Jędrzychowice od km 0+ 057,00 do km 3+271,67”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-01 14:29:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

WBO.6740.1.1.2017 
 
Zgodnie z art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2031 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Andrzeja Szewczyka z dnia 31.03.2017r. (uzupełniony 11.05.2017r.), działającego w imieniu Zarządu Powiatu Żarskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: 
 
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1105F Strzeszowice – Jędrzychowice od km 0+ 057,00 do km 3+271,67” 
 
realizowanej na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntu stanowiących:
  1. projektowany pas drogowy drogi publicznej:
a) nr 152, 167/1 (167), 180, 184/1 (184), 204/1 (204), 205/1 (205), 228 obręb 0026 Strzeszowice, jednostka ewidencyjna 081108_2 Trzebiel gmina,
b) nr 232 obręb 0010 Jędrzychowiczki, jednostka ewidencyjna 081108_2 Trzebiel gmina,
c) nr 58/2, 47/3 (47/2), 273/1 (273), 204/4 (204/3), 205/3 (205/2), 209/4 (209/3), 48/1 (48), 235 obręb 0009 Jędrzychowice, jednostka ewidencyjna 081108_2 Trzebiel gmina,
  1. tereny wód płynących zlokalizowanych w ciągu projektowanej drogi:
a) nr 149 obręb 0026 Strzeszowice, jednostka ewidencyjna 081108_2 Trzebiel gmina,
  1. teren niezbędny do przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu poza projektowanym pasem drogowym:
a) nr 70/1, 70/2 obręb 0026 Strzeszowice, jednostka ewidencyjna 081108_2 Trzebiel gmina,
  1. teren niezbędny do przebudowy istniejących zjazdów poza projektowanym pasem drogowym:
a) nr 182/1, 153, 167/2 (167) obręb 0026 Strzeszowice, jednostka ewidencyjna 081108_2 Trzebiel gmina,
  1. teren niezbędny do przebudowy istniejących dróg publicznych innych kategorii:
a) nr 273/2 (273) obręb 0009 Jędrzychowice, jednostka ewidencyjna 081108_2 Trzebiel gmina,
  1. nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Powiatu Żarskiego:
a) nr 47/3 (47/2), 204/4 (204/3), 205/3 (205/2), 273/1 (273), 209/4 (209/3), 48/1 (48), 58/2, 235 obręb 0009 Jędrzychowice, jednostka ewidencyjna 081108_2 Trzebiel gmina,
b) nr 167/1 (167), 184/1 (184), 205/1 (205), 204/1 (204), 152, 180, 228 obręb 0026 Strzeszowice, jednostka ewidencyjna 081108_2 Trzebiel gmina. 
 
Uwaga: w nawiasie podano aktualny numer ewidencyjny działki przed podziałem
 
Materiał dowodowy zgromadzony w przedmiotowej sprawie, będzie udostępniony do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 213, 212 tel. 68 479 06 46, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od godz. 700 do 1600, od wtorku do czwartku od godz. 700 do 1500, w piątki od godz. 700 do 1400.
 
Do czasu wydania decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się z ww. materiałami oraz złożyć swoje uwagi i wnioski.  
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć           
Żary, dnia 31.05.2017r.          

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2017-05-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-06-01 14:29:51
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-06-01 14:32:14
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-06-01 14:32:14
Artykuł był wyświetlony: 1830 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE-PRACA: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor nadzoru budowlanego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-25 07:46:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ogłoszenie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
 
miejsce pracy: Żary
wymiar etatu: pełen etat
 
1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
a) wymagania niezbędne:
 - wykształcenie: min. średnie techniczne budowlane
 - doświadczenie zawodowe: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze
   związanym z budownictwem,
 - pozostałe wymagania niezbędne:
 * uprawnienia budowlane
 * znajomość przepisów prawa budowlanego i przepisów wykonawczych
 * znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 * biegła obsługa komputera,
 * prawo jazdy kat.B,
 * odporność na stres i sytuacje konfliktowe,
 * komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
b) wymagania dodatkowe:
 - mile widziane doświadczenie w administracji,
 - umiejętność analitycznego myślenia i redagowania pism,
 - zdolności mediacyjne.
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 - prowadzenie postępowań administracyjnych i wyjaśniających dotyczących kontroli
  przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego przez uczestników
  procesu budowlanego w tym dokonywanie inspekcji i kontroli obiektów i robót
  budowlanych, utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych oraz przeprowadzanie
  kontroli obowiązkowych,
 - przygotowanie projektów pism, zaświadczeń, postanowień oraz decyzji
  wynikających z prowadzonych ww. postępowań,
 - prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych,
 - współuczestnictwo w postępowaniach egzekucyjnych,
 - prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z Prawa budowlanego,
 - sporządzanie odpowiednich sprawozdań i informacji z działalności inspektoratu,
 - przyjmowanie interesantów,
 - wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
   Budowlanego.
3. Warunki zatrudnienia:
 a) warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań
 - praca w siedzibie inspektoratu w Żarach - praca przy komputerze oraz
   przyjmowanie interesantów, udzielanie wyjaśnień i informacji,
 - praca w terenie podczas czynności inspekcyjno-kontrolnych na obszarze powiatu
   żarskiego, prowadzenie samochodu służbowego, możliwość pracy na wysokości,
   bezpośredni kontakt z interesantami.
 b) miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 praca na I piętrze budynku, w którym nie ma windy, pomieszczenia biurowe oraz toaleta nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, praca przy komputerze powyżej 4 godzin/dobę, urządzenia    pomiarowe, samochód służbowy nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych, praca w terenie na wysokości.
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 - życiorys i list motywacyjny,
 - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 - kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
   rekrutacji,
 - oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 - oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
   umyślne przestępstwo skarbowe,
 - kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub
   oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 - kopia prawa jazdy.
5. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
 a) termin:
 08.06.2017 r. do godz.15.00
 b) miejsce:
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 ul.Zwycięzców 3
 68-200 Żary
c) sposób:
dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na
stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego w Żarach" do dnia 08.06.2017 r.( liczy sie data wpływu do
inspektoratu)
- osobiście w siedzibie inspektoratu ul.Zwycięzców 3, 68-200 Żary
- pocztą na adres : jw.
6. Informacje dodatkowe:
Dokumenty aplikacyjne niekompletne i te które wpłyną po terminie nie będą
rozpatrywane.
O rozmowie kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dokumenty odrzuconych ofert zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzega się możliwość odwołania naboru w każdym czasie bez podania
przyczyny. 
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach /-/ Elżbieta Banaś
Żary, dnia 23.05.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego /-/ Elżbieta Banaś Data wytworzenia informacji: 2017-05-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego /-/ Elżbieta Banaś Data wprowadzenia do BIP 2017-05-25 07:46:09
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-05-25 07:52:47
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-05-25 07:52:47
Artykuł był wyświetlony: 2170 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH TRANSPORT DROGOWY ORAZ PODMIOTÓW MAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ (SPÓŁEK ITP.)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-18 14:36:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że obługa przedsiębiorców prowadzących transport drogowy oraz podmiotów mających osobowość prawną (spółki itp.) odbywa się poza systemem kolejkowym (prosimy nie pobierać numerków) w pokoju Kierownika Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy.
 
W celu usprawnienia obługi interesantów prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt (telefonicznie)Osobą prowadzącą sprawy oraz osobą do kontaktu jest:
 
Monika Nowak, tel. 68 479 06 64

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Syroka Data wytworzenia informacji: 2017-05-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Syroka Data wprowadzenia do BIP 2017-05-18 14:36:37
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-05-18 14:38:08
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-06-07 07:20:50
Artykuł był wyświetlony: 3873 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Żarski, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., z uwzględnieniem klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-09 09:56:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lp.
Nazwa szkoły
Adres siedziby szkoły
1.
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 Żarach
Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Spokojna 2
68-200 Żary
2.
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2
w Żarach
Ośrodek Dla Dzieci Z Wadami Słuch i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Spokojna 2
68 – 200 Żary
3.
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1
w Lubsku
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II
ul. Szkolna 4
68 – 300 Lubsko 
4.
Branżowa Szkoła Specjalna
I Stopnia nr 1 w Żarach
Ośrodek Dla Dzieci Z Wadami Słuch i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Spokojna 2
68 – 200 Żary
5.
Branżowa Szkoła Specjalna
 I Stopnia nr 1 w Lubsku
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II
ul. Szkolna 4
68 – 300 Lubsko 
6.
Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy
w Żarach
Zespół Szkół Specjalnych  im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Spokojna 2
68-200 Żary
7.
Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy
w Lubsku
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II
ul. Szkolna 4
68 – 300 Lubsko 
8.
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1
w Żarach
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
ul. Zielonogórska 23
68 – 200 Żary
9.
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
w Żarach
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. 9 maja 9
68-200 Żary
10.
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 
w Żarach
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Górnośląska 2
68 – 200 Żary
11.
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1
w Lubsku
Zespół Szkół Technicznych  im. Władysława Reymonta
ul. Powstańców Wlkp. 2
68 – 300 Lubsko
12.
 
Klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1
w Żarach prowadzone w  Branżowej Szkole
I Stopnia nr 1 w Żarach
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. 9 maja 9
68-200 Żary
13.
Klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2
w Żarach prowadzone w Branżowej Szkole
I Stopnia nr 2 w  Żarach
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Górnośląska 2
68 – 200 Żary
14.
Klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1
w Lubsku prowadzone w Branżowej Szkole
I Stopnia nr 1 w Lubsku
Zespół Szkół Technicznych  im. Władysława Reymonta
ul. Powstańców Wlkp. 2
68 – 300 Lubsko
15.
Policealne Studium Zawodowe w Żarach
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Górnośląska 2
68 – 200 Żary
16.
Szkoła Policealna nr 1 w Lubsku
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych
ul. Chopina 10
68 – 300 Lubsko
17.
Szkoła Policealna nr 2 w Lubsku
Zespół Szkół Technicznych  im. Władysława Reymonta
ul. Powstańców Wlkp. 2
68 – 300 Lubsko
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Bartłomiej Kubiak Data wytworzenia informacji: 2017-05-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski/-/Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-05-09 09:56:36
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-05-09 10:09:25
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-05-09 10:09:25
Artykuł był wyświetlony: 2820 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Żarski na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-09 09:47:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lp.
Nazwa szkoły
Adres siedziby szkoły
1.
Klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego nr 1 w Żarach
Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Spokojna 2
68-200 Żary
2.
Klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Żarach
Ośrodek Dla Dzieci Z Wadami Słuch i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Spokojna 2
68 – 200 Żary
3.
Klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Lubsku
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II
ul. Szkolna 4
68 – 300 Lubsko 
4.
Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Prusa nr 1 w Żarach
Zespół Szkół Ogólnokształcących
ul. Podwale 16
68 – 200 Żary
5.
Liceum Ogólnokształcące nr 2
w Żarach
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
ul. Zielonogórska 23
68 – 200 Żary
6.
Liceum Ogólnokształcące nr 4
w Żarach
Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Długosza 23
68- 200 Żary
7.
Liceum Ogólnokształcące nr 5
w Żarach
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Górnośląska 2
68 – 200 Żary
8.
Liceum Ogólnokształcące nr 1
 im. Stefana Żeromskiego w Lubsku
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych
ul. Chopina 10
68 – 300 Lubsko
9.
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych nr 1 w Żarach
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. 9 maja 9
68-200 Żary
10.
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych nr 1 w Lubsku
Zespół Szkół Technicznych  im. Władysława Reymonta
ul. Powstańców Wlkp. 2
68 – 300 Lubsko
11.
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Żarach
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Górnośląska 2
68 – 200 Żary
12.
Liceum Uzupełniające Ogólnokształcące dla dorosłych
w Żarach
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Górnośląska 2
68 – 200 Żary
13.
Technikum nr 1 w Żarach
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
ul. Zielonogórska 23
68 – 200 Żary
14.
Technikum nr 2 w Żarach
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. 9 maja 9
68-200 Żary
15.
Technikum nr 3 w Żarach
Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Długosza 23
68- 200 Żary
16.
Technikum nr 4 w Żarach
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Górnośląska 2
68 – 200 Żary
17.
Technikum nr 1
im. Ludwika Krzywickiego w Lubsku
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych
ul. Chopina 10
68 – 300 Lubsko
18.
Technikum nr 2 w Lubsku
 Zespół Szkół Technicznych  im. Władysława Reymonta
ul. Powstańców Wlkp. 2
68 – 300 Lubsko
19.
Technikum w Żarach
Ośrodek Dla Dzieci Z Wadami Słuch i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Spokojna 2
68 – 200 Żary
20.
Technikum Uzupełniające dla młodzieży w Żarach
Ośrodek Dla Dzieci Z Wadami Słuch i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Spokojna 2
68 – 200 Żary
21.
Technikum Uzupełniające dla dorosłych w Żarach
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Górnośląska 2
68 – 200 Żary
22.
Liceum Profilowane nr 1 w Żarach
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
ul. Zielonogórska 23
68 – 200 Żary
23.
Liceum Profilowane nr 3 w Żarach
Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Długosza 23
68- 200 Żary
24.
Liceum Profilowane nr 4 w Żarach
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Górnośląska 2
68 – 200 Żary
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Bartłomiej Kubiak Data wytworzenia informacji: 2017-05-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-05-09 09:47:47
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-05-09 09:53:23
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-05-09 10:04:15
Artykuł był wyświetlony: 2819 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ruchomości

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-16 08:56:52

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu