ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y Ż A R S K I E G O

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-22 10:18:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

WBO.6740.1.1.2018
 
Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1496 ze zm.) zawiadamiam, że w wyniku rozpatrzenia wniosku Pana Tomasza Grześkowiaka z dnia 15.06.2018r. działającego w imieniu Burmistrza Miasta Żary została wydana w dniu 19.10.2018r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
 
„Rozbudowa drogi gminnej Nr 104820F – ulicy Sarniej i drogi gminnej Nr 104730F – ulicy Dziewina w Żarach”
 
Wszyscy zainteresowani oraz strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 211, tel. 68 479 06 40, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od godz. 700 do 1600, od wtorku do czwartku od godz. 700 do 1500, w piątki od godz. 700 do 1400.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Zary, 19.10.2018 r.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-10-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-10-22 10:18:02
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-10-22 10:18:07
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-10-22 10:18:07
Artykuł był wyświetlony: 206 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o dyżurach POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻARACH

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-19 14:17:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej /-/ Małgorzata Jabłońska Data wytworzenia informacji: 2018-10-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej /-/ Małgorzata Jabłońska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-19 14:17:49
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-10-19 14:17:53
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-10-19 14:17:53
Artykuł był wyświetlony: 231 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie Starosty Żarskiego o wyłożeniu do wglądu projektu założenia ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów wiejskich: Budziechów, Roztoki, Wicina i Zabłocie gminy Jasień

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-08 08:28:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Z A W I A D O M I E N I E
STAROSTY POWIATU ŻARSKIEGO
 
Zgodnie z art. 24a ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.)
 
z a w i a d a m i a m
 
o wyłożeniu do wglądu projektu założenia ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów wiejskich: Budziechów, Roztoki, Wicina i Zabłocie gminy Jasień
 
Dokumentacja tego projektu składa się z: rejestru gruntów, budynków, rejestru lokali, kartotek budynków, kartotek lokali i mapy ewidencyjnej.
Projekt będzie udostępniony do wglądu w dniach roboczych od 26 października 2018 r. do 16 listopada 2018 r. w Filii Starostwa Powiatowego w Lubsku – Wydział Geodezji i Katastru – ul. Pokoju 1c  -  pokój nr 7.
 
Projekt będzie wyłożony w godzinach: 900 do 1400 wszystkim  zainteresowanym osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym posiadającym swoje nieruchomości gruntowe, lokalowe i budynkowe.

Osoby te, po zapoznaniu się z danymi ewidencyjnymi wykazanymi w opracowanym projekcie, mogą zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia, które zostaną odnotowane w protokole ogłoszenia stanu władania. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu, nie stanowi przeszkody w kontynuowaniu postępowania w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali, zatwierdzeniu operatu opisowo-kartograficznego i ujawnieniu nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Prosi się osoby zainteresowane o zabranie ze sobą dokumentów tożsamości (Nr PESEL, NIP) oraz innych dokumentów potwierdzających nabycie praw do nieruchomości.
 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
​Żary, dnia 8.10.2018 r.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-10-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-10-08 08:28:15
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-10-08 08:28:57
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-10-08 08:28:57
Artykuł był wyświetlony: 595 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-28 14:03:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Geodeta Uprawniony /-/ Jarosław Błaszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-09-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Geodeta Uprawniony /-/ Jarosław Błaszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-09-28 14:03:26
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-09-28 14:03:37
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-09-28 14:03:37
Artykuł był wyświetlony: 867 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Pismo Komendanta Głównej Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zagrożenia pożarowego m. in. w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-27 09:36:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego z dnia 29 sierpnia 2018 roku, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska tut. Starostwa Powiatowego w Żarach w załączeniu przekazuje pismo Komendanta Głównej Państwowej Straży Pożarnej znak: BZ-I-0760/1-4/18 z dnia 17 sierpnia 2018 roku, w sprawie zagrożenia pożarowego m. in. w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
 
Z uwagi na długo utrzymujący się poziom wysokich temperatur oraz realne zagrożenie pożarowe pragniemy przypomnieć, że zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity z 2017 roku, poz. 788) do szczególnych obowiązków właścicieli lasów należy pielęgnowanie i ochrona lasów w tym również ochrona przeciwpożarowa. Ponadto zwracamy uwagę nad kwestiami dotyczącymi realizacji przez właścicieli i zarządców lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej w szczególności takich jak:
- wykonanie i utrzymywanie pasów przeciw pożarowych
- zapewnienie utrzymania dojazdów pożarowych
 
Powiadomienia prosimy dokonać poprzez wywieszenie pisma Komendanta Głównej Państwowej Straży Pożarnej na tablicy ogłoszeń lub w każdy inny zwyczajowo przyjęty w gminie sposób. 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Komendant Głównej Państwowej Straży Pożarnej Data wytworzenia informacji: 2018-09-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Komendant Głównej Państwowej Straży Pożarnej Data wprowadzenia do BIP 2018-09-27 09:36:46
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-09-27 09:37:33
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-09-27 09:37:33
Artykuł był wyświetlony: 902 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zbędnym majątku ruchomym Starostwa Powiatowego w Żarach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-13 14:20:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
WO.2613.4.2018.AK
 
Informuję, że Starostwo Powiatowe w Żarach posiada przeznaczone do zbycia mienie.
 
Jednostki organizacyjne Powiatu Żarskiego zainteresowane przejęciem majątku Starostwa wskazanego w nw. wykazie proszone są o złożenie wniosku zgodnie z § 38 ust.3 Uchwały Nr 205/2008 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 14 sierpnia 2008 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Żarskiego (Załącznik1- wzór wniosku).
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej, jednostki, szkoły i placówki oświatowe, instytucje kultury, kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe, osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące działalność charytatywną, stowarzyszenia i fundacje prowadzące statutową działalność na terenie Powiatu Żarskiego, jednostki policji, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki badawczo rozwojowe oraz inne jednostki sektora finansów publicznych mogą ubiegać się o darowiznę nw. składnika majątku ruchomego wówczas gdy sprzedaż składników majątku ruchomego nie dojdzie do skutku.
Pozostałe jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne zainteresowane nabyciem przedmiotowego mienia mogą składać pisemne oferty, podając oferowaną cenę do dnia 27 września 2018 r. na adres:
 
Starostwo Powiatowe w Żarach
Al. Jana Pawła II 5
68-200 Żary
 
Oferty można także złożyć osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach.
Jednocześnie zastrzegam, że w pierwszej kolejności rozpatrzymy wnioski jednostek organizacyjnych Powiatu Żarskiego.
 
Dodatkowo informuję, że w przypadku gdy na dany składnik majątku zostaną złożone co najmniej dwie oferty, zwrócimy się z prośbą o przedstawienie kolejnej oferty.
Zaznaczam, że nie udzielamy gwarancji na sprzedany majątek.
 
Lp.
Nazwa
Ilość
 Wartość początkowa (ilość x cena księgowa)
Numer inwentarzowy
 Wartość sprzedaży (jednostkowa – cena wywoławcza netto za 1 szt.)
Opis stanu
1
Krzesło
1
90,00 zł
V-128
                   -   zł
zużyte
2
Krzesło
1
90,00 zł
V-177
                   -   zł
zużyte
3
Stoły
1
353,80 zł
II-103
                   -   zł
zużyte
4
Stoły
1
353,80 zł
II-105
                   -   zł
zużyte
5
Stoły
1
353,80 zł
II-107
                   -   zł
zużyte
6
Stoły
1
353,80 zł
II-108
                   -   zł
zużyte
7
Stoły
1
353,80 zł
II-111
                   -   zł
zużyte
8
Stoły
1
353,80 zł
II-112
                   -   zł
zużyte
9
Stoły
1
353,80 zł
II-104
                   -   zł
zużyte
10
Dostawka do stołu
1
187,88 zł
II-117
                   -   zł
Szafa
11
Dostawka do stołu
1
187,88 zł
II-118
                   -   zł
zużyte
12
Dostawka do stołu
1
187,88 zł
II-119
                   -   zł
zużyte
13
Dostawka do stołu
1
187,88 zł
II-120
                   -   zł
zużyte
14
Krzesło
1
178,12 zł
V-300
                   -   zł
zużyte
15
Krzesło
1
178,12 zł
V-301
                   -   zł
zużyte
16
Krzesło
1
178,12 zł
V-302
                   -   zł
zużyte
17
Krzesło
1
178,12 zł
V-303
                   -   zł
zużyte
18
Krzesło
1
178,12 zł
V-305
                   -   zł
zużyte
19
Krzesło
1
178,12 zł
V-306
                   -   zł
zużyte
20
Krzesło
1
178,12 zł
V-307
                   -   zł
zużyte
21
Krzesło
1
178,12 zł
V-309
                   -   zł
zużyte
22
Krzesło
1
178,12 zł
V-310
                   -   zł
zużyte
23
Krzesło
1
178,12 zł
V-311
                   -   zł
zużyte
24
Krzesło
1
178,12 zł
V-312
    -   zł
zużyte
25
Krzesło
1
178,12 zł
V-313
    -   zł
zużyte
26
Krzesło
1
178,12 zł
V-315
    -   zł
zużyte
27
Krzesło
1
178,12 zł
V-316
    -   zł
zużyte
28
Krzesło
1
178,12 zł
V-317
    -   zł
zużyte
29
Krzesło
1
178,12 zł
V-318
    -   zł
zużyte
30
Krzesło
1
178,12 zł
V-319
    -   zł
zużyte
31
Krzesło
1
178,12 zł
V-320
    -   zł
zużyte
32
Krzesło
1
178,12 zł
V-321
    -   zł
zużyte
33
Krzesło
1
178,12 zł
V-322
    -   zł
zużyte
34
Krzesło
1
178,12 zł
V-323
    -   zł
zużyte
35
Krzesło
1
178,12 zł
V-324
    -   zł
zużyte
36
Krzesło
1
178,12 zł
V-325
    -   zł
zużyte
37
Krzesło
1
178,12 zł
V-326
    -   zł
zużyte
38
Krzesło
1
178,12 zł
V-327
    -   zł
zużyte
39
Krzesło
1
178,12 zł
V-328
    -   zł
zużyte
40
Krzesło
1
178,12 zł
V-330
    -   zł
zużyte
41
Krzesło
1
178,12 zł
V-331
    -   zł
zużyte
42
Krzesło
1
178,12 zł
V-332
    -   zł
zużyte
43
Krzesło
1
178,12 zł
V-333
    -   zł
zużyte
44
Krzesło
1
178,12 zł
V-335
    -   zł
zużyte
45
Krzesło
1
178,12 zł
V-336
    -   zł
zużyte
46
Krzesło
1
178,12 zł
V-337
    -   zł
zużyte
47
Krzesło
1
178,12 zł
V-338
    -   zł
zużyte
 
Składniki majątku ruchomego wystawione do sprzedaży/bezpłatnego przekazania/oddania w formie darowizny, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panią Aleksandrą Karpowicz, tel. (68) 4790613, można obejrzeć do dnia  26 września 2018 roku.                                                                                            
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 12.09.2018r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-09-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-09-13 14:20:39
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-09-13 14:22:07
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-09-13 14:22:38
Artykuł był wyświetlony: 1382 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŻARSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-13 10:00:30

WBO.6740.743.2018

Starostwo Powiatowe w Żarach działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach, ul. Bohaterów Getta 9-11, z dnia 17.08.2018 r. (uzupełniono dnia 31.08.2018 r.) w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych w rejonie ulic Leśna – Św. Brata Alberta – Zgorzelecka w Żarach (ETAP II), działki nr 1256, 1261, 1275, 1277, 1293, 1276, 1249/13, 863/12, 863/15, 863/16, 1247/6, 1247/17, 864/7, 864/6, 1249/2, 1249/15, 1249/11, 872/29, 889/6, 872/30, 872/32, 866/2, 872/31, 872/33, obręb 0006, jednostka ewidencyjna 081102_1 Żary – miasto.
 
Materiał dowodowy zgromadzony w przedmiotowej sprawie, będzie udostępniony do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 211, tel. 68 479 06 40, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od godz. 700 do 1600, od wtorku do czwartku od godz. 700 do 1500, w piątki od godz. 700 do 1400.
Do czasu wydania decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się z ww. materiałami oraz złożyć swoje uwagi i wnioski.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
​Żary, dnia 13.09.2018 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-09-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-09-13 10:00:30
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-09-13 10:02:34
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-09-13 10:02:34
Artykuł był wyświetlony: 1375 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŻARSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-22 13:32:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XLIII/241/10 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych podaje się do publicznej wiadomości: numery i granice okręgów wyborczych, liczbę wybieranych radnych oraz siedzibę komisji wyborczej – w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Numer okręgu
Granica okręgu
wyborczego
Liczba wybieranych radnych
 
1
 
Miasto Żary
 
8
 
 
2
 
Gmina Lubsko
 
4
 
 
3
 
Gminy: Lipinki Łużyckie, Przewóz, Żary
 
 
4
 
4
 
Miasto Łęknica
Gminy: Brody, Jasień, Trzebiel, Tuplice
 
 
5
 
Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, sala 106, tel. 68 479 0605, 68 479 0606.
 
​Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
​Żary, dnia 22.08.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-08-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-08-22 13:32:34
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-08-22 13:32:56
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-08-22 13:32:56
Artykuł był wyświetlony: 4775 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y Ż A R S K I E G O

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-25 10:32:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

WBO.6740.1.1.2018
 
Zgodnie z art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1496 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Tomasza Grześkowiaka z dnia 15.06.2018r., działającego w imieniu Burmistrza Miasta Żary zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
 
 „Rozbudowa drogi gminnej Nr 104820F – ulicy Sarniej i drogi gminnej Nr 104730F – ulicy Dziewina w Żarach”
 
realizowanej na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntu stanowiących:
  1. projektowany pas drogowy drogi publicznej:
nr 637/9, 637/11, 637/31 (637/8), 642, 636/1, 637/29 (637/8), 669/2 (669/1), 1223/1 (1223), 1231/1 (1231) obręb 0006 jednostka ewidencyjna 081102_1 Żary-miasto,
  1. nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz jednostki samorządu terytorialnego:
nr 637/31 (637/8), 637/29 (637/8), 669/2 (669/1), 1223/1 (1223), 1231/1 (1231) obręb 0006 jednostka ewidencyjna 081102_1 Żary-miasto,
  1. teren niezbędny do przebudowy istniejących dróg publicznych innych kategorii:
nr 625/1 obręb 0006 jednostka ewidencyjna 081102_1 Żary-miasto,
  1. teren niezbędny do zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu – ograniczenie trwałe:
nr 1231/2 (1231) obręb 0006 jednostka ewidencyjna 081102_1 Żary-miasto.
 
UWAGA: w nawiasie podano aktualny numer ewidencyjny działki przed podziałem.
 
Materiał dowodowy zgromadzony w przedmiotowej sprawie, będzie udostępniony do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 211 tel. 68 479 06 40, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od godz. 700 do 1600, od wtorku do czwartku od godz. 700 do 1500, w piątki od godz. 700 do 1400.
Do czasu wydania decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się z ww. materiałami oraz złożyć swoje uwagi i wnioski.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 23.07.2018 r.   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-07-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-07-25 10:32:26
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-07-25 10:32:37
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-07-25 10:32:37
Artykuł był wyświetlony: 2952 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor ds. nadzoru budowlanego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-19 08:22:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żarach
 
Ogłoszenie
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
Inspektor ds. nadzoru budowlanego
 
miejsce pracy: Żary
wymiar etatu:  pełen etat
 
1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 
a) wymagania niezbędne:
- wykształcenie: średnie techniczne budowlane
       
- pozostałe wymagania niezbędne:
* znajomość przepisów prawa budowlanego i aktów wykonawczych
* znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
* biegła obsługa komputera (EXCEL, WORD),
* prawo jazdy kat.B,
      
b) wymagania dodatkowe:
-  uprawnienia budowlane
- doświadczenie w administracji publicznej: administracja architektoniczno-budowlana, nadzór budowlany,
- umiejętność analitycznego myślenia i redagowania pism,
- zdolności mediacyjne.
- odporność na stres i sytuacje konfliktowe,
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
-  prowadzenie postępowań administracyjnych i wyjaśniających dotyczących kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego przez uczestników procesu budowlanego w tym dokonywanie inspekcji i kontroli obiektów i robót
budowlanych, utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych oraz przeprowadzanie kontroli obowiązkowych,
- przygotowanie projektów pism, zaświadczeń, postanowień oraz decyzji wynikających z prowadzonych ww. postępowań,
- prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych,
- współuczestnictwo w postępowaniach egzekucyjnych,
- prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z Prawa budowlanego,
- sporządzanie odpowiednich sprawozdań i informacji z działalności inspektoratu,
- przyjmowanie interesantów,
- wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 
3. Warunki zatrudnienia:
a) warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań   
- praca w siedzibie inspektoratu w Żarach - praca przy komputerze oraz przyjmowanie interesantów, udzielanie wyjaśnień i informacji,
- praca w terenie podczas czynności inspekcyjno-kontrolnych na obszarze powiatu żarskiego, prowadzenie samochodu służbowego, możliwość pracy na wysokości, bezpośredni kontakt z interesantami.
b) miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca na I piętrze budynku, w którym nie ma windy, pomieszczenia biurowe oraz toaleta nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, praca przy komputerze powyżej 4 godzin/dobę, urządzenia pomiarowe, samochód służbowy nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych, praca w terenie na wysokości. 
 
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia prawa jazdy.
 
5. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
a) termin: 17.08.2018 r. do godz.15.00
b) miejsce:
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul.Zwycięzców 3
 68-200 Żary
c) sposób:
dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Żarach" do dnia 17.08.2018 r.( liczy sie data wpływu do 
 inspektoratu)
 - osobiście w siedzibie inspektoratu ul.Zwycięzców 3, 68-200 Żary
       - pocztą na adres : jw.
 
6. Informacje dodatkowe:
    Dokumenty aplikacyjne niekompletne i te które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
    O rozmowie kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
    Dokumenty odrzuconych ofert zostaną komisyjnie zniszczone.
    Zastrzega się możliwość odwołania naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.
 
7. Dane osobowe – klauzula informacyjna
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 
1. Administrator danych i kontakt do niego: PINB Żary, Tel. 68/ 363 44 14, e-mail: 
2. Kontakt do inspektora ochrony danych:
3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
4. Informacje o odbiorcach danych: PINB Żary
5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej ( z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których PINB ma możliwość wyboru
kolejnego kandydata w przypadku , gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
6. Uprawnienia:
- Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych: żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
- Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
7. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
8. Inne informacje : podane dane nie będą podstawa do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego /-/ Elżbieta Banaś
Żary, 19 lipca 2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego /-/ Elżbieta Banaś Data wytworzenia informacji: 2018-07-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego /-/ Elżbieta Banaś Data wprowadzenia do BIP 2018-07-19 08:22:12
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-07-19 08:25:55
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-07-19 08:25:55
Artykuł był wyświetlony: 3175 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu