ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Prezes Zarządu Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, oznaczonej działką nr 80/4 o powierzchni 2268 m2, położonej w obrębie 3 miasta Żary przy ulicy Bohaterów Getta 15, jednostka ewidencyjna 081102_1Żary.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-24 12:40:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
z dnia 24.05.2018 r
Prezes Zarządu Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2  ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, oznaczonej działką nr 80/4 o powierzchni 2268 m2, położonej w obrębie 3 miasta Żary przy ulicy Bohaterów Getta 15, jednostka ewidencyjna 081102_1Żary.  
1. Opis nieruchomości:
a) Działka gruntu o powierzchni 2268m2, zabudowana jest budynkiem byłego oddziału chirurgii wraz z portiernią, infrastrukturą techniczną i komunalną i stanowi własność Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2.
b) Łączna powierzchnia budynku głównego wynosi – 2228m2 w tym:
- część użytkowa 1637,80m2,
- strych – 352,90 m2,
- klatki schodowe – 237,3 m2
Powierzchnia użytkowa portierni wynosi 23,50 m2
c) Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych – księga wieczysta nr ZG1R/00053862/4.
d) Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żary, zatwierdzonym uchwałą nr XIII/74/99 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 listopada 1999 r. oraz zmianą studium, zatwierdzoną uchwałą nr XXXVIII/27/2006 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 kwietnia 2006 r. przedmiotowy teren obejmujący działkę 80/4 przeznaczony jest na cele usługowo-handlowe (w tym usługi zdrowotne) i mieszkalnictwo.
e) Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań
2. Cena wywoławcza nieruchomości: 1 651 332,00 zł
3. Terminy przeprowadzonych przetargów: 26.03.2018r, 20.04.2018r
4. Osoby, które chcą przystąpić do rokowań i zdecydują się na złożenie zgłoszenia uczestnictwa zobowiązują się złożyć ofertę na formularzu zgłoszenia stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia, a także wymagane dokumenty określone w Załączniku nr 1.
5. Składanie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach, w zamkniętej kopercie, jest możliwe w terminie do dnia 7 czerwca 2018r do godz. 10:00 w Szpitalu Na Wyspie   Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, pow. żarski, woj. lubuskie, w sekretariacie Spółki, pok. nr 14.
6. Rokowania przeprowadzone zostaną w Szpitalu Na Wyspie Sp. z o.o. ul. Pszenna 2,     68-200 Żary, pok. nr 13 – Sala konferencyjna w dniu 8 czerwca 2018r. od godziny 10:00
7. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:
a) wniesienie zaliczki na konto Szpitala.
b) dokonanie zgłoszenia udziału w rokowaniach na druku „Zgłoszenie udziału w rokowaniach” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Zgłoszenie w formie pisemnej, w języku polskim należy złożyć w Sekretariacie Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o., w Żarach przy ul. Pszennej 2 najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia przetargu. 
c) okazanie się Komisji Przetargowej następującymi dokumentami:
 - osoby fizyczne – dokument tożsamości przedstawiony w „Zgłoszeniu udziału w rokowaniach” oraz jeżeli uczestnik działa przez pełnomocnika -  pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa w rokowaniach oraz zakupu nieruchomości
- osoby prawne – aktualny dokument z którego wynika upoważnienie dla uczestnika w rokowaniach do reprezentowania  firmy, wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji i informacji o działalności, dokument tożsamości oraz jeżeli uczestnik działa przez pełnomocnika - pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa w rokowaniach oraz zakupu nieruchomości,
- małżonkowie - do dokonania czynności konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oświadczeniem współmałżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, dokument tożsamości przedstawiony w „Zgłoszeniu udziału w rokowaniach”.
- podmioty będące cudzoziemcami muszą wykazać stosowne zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1051).
d) pisemne potwierdzenie zapoznania się z warunkami określonych w przetargu i regulaminie przetargu.
8. Zaliczkę w wysokości 83 000,00 (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) należy wpłacić w terminie do dnia 7 czerwca 2018r w gotówce, przelewem na rachunek bankowy Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 BZ WBK Oddział Żary nr 52 1090 2561 0000 0001 3452 8219. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Szpitala. Wpłacenie zaliczki jest warunkiem przystąpienia do rokowań.
9. Uczestnikom, którzy nie wygrali rokowań, zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub  zakończenia rokowań bez wyboru nabywcy.
10. Nie ustalono dodatkowych warunków rokowań.
11. Zaliczka wpłacona w gotówce przez uczestnika rokowań, który zostanie ustalony nabywcą, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości
12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie Prezes Zarządu Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegała zwrotowi.
13. Prezesowi Zarządu Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. przysługuje prawo odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub ich zakończenia bez wybrania nabywcy nieruchomości.
14. W pisemnym zgłoszeniu udziału w rokowaniach zgłaszający zobowiązany jest zamieścić:
a. imię, nazwisko i adres, jeżeli zgłaszającym udział w rokowaniach jest osoba fizyczna, bądź też nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym udział w rokowaniach jest osoba prawna lub inny podmiot, mogący być podmiotem prawa własności .
b. datę sporządzenia zgłoszenia,
c. oświadczenie o zapoznaniu się przez zgłaszającego udział w rokowaniach z warunkami rokowań i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
d. do zgłoszenia udziału w rokowaniach zgłaszający musi dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki
15. Uczestnicy rokowań mają prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po wcześniejszym ustaleniu terninu.
16. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie, aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o.. Koszty zawarcia umowy ponosi nabywca nieruchomości.
17. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty związane z zakupem nieruchomości w tym koszty notarialne, sądowe oraz podatku pcc.
18. Wszelkie dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 15 w budynku administracji Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o.  w Żarach lub pod numerem telefonu (068) 475 76 13,  512 042 023, 537 188 761.
 
Prezes Zarządu Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach /-/ Jolanta Dankiewicz
Żary, 24.05.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Prezes Zarządu Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach - Jolanta Dankiewicz Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Prezes Zarządu Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach - Jolanta Dankiewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-05-24 12:40:42
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-05-24 12:45:26
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-05-29 12:01:53
Artykuł był wyświetlony: 997 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄD POWIATU ŻARSKIEGO OGŁASZA KONKURS: na kandydata na stanowisko DYREKTORA: Specjalnego Ośrodka Dla Dzieci Z Wadami Słuchu i Mowy, ul. Spokojna 2, 68-200 Żary

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-09 12:00:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 774/2018 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 8 maja 2018 r.
 
ZARZĄD  POWIATU  ŻARSKIEGO OGŁASZA KONKURS
 
na kandydata na stanowisko DYREKTORA:
Specjalnego Ośrodka Dla Dzieci Z Wadami Słuchu i Mowy , ul. Spokojna 2, 68-200 Żary
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:
a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce;
b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
3) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, albo w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;
4) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
5) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1189 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 ze zm.).
9) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.  z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60)
 
2. Do konkursu może przystąpić także osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
6) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1 lit „b”, ust. 1 pkt 4, ust. 1 pkt 6, ust. 1 pkt 8, ust. 1 pkt 9;
 
3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły, placówki;
2) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
4) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
5) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwa skarbowe;
11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z  dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1311 ze zm.);
12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów
( t.j. Dz. U. z 2016  poz. 1721 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1842) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela  akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
15) poświadczoną przez kandydata za zgodnością z oryginałem kopie dokumentu  potwierdzającego znajomość  w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemca;
16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. z 2016 r., poz.922, z 2018 r. poz. 138)  w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem Konkurs na stanowisko Dyrektora (podać nazwę placówki i miejscowość)” w terminie do dnia 24.05.2018 r., na adres: Starostwo Powiatowe, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary.  W przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Żarskiego. Przewodniczący Komisji Konkursowej ustali termin i miejsce posiedzenia Komisji, o czym powiadomi na piśmie członków Komisji oraz kandydatów, nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia.
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu Żarskiego /-/ Janusz Dudojć

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Zarządu Powiatu Żarskiego /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-05-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Zarządu Powiatu Żarskiego /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-05-09 12:00:46
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-05-09 12:12:36
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-05-09 12:12:36
Artykuł był wyświetlony: 1547 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-08 15:04:20

Ogłoszenie o przystąpieniu do prac mających na celu przygotowanie projektu "Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych".

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-08 14:59:27

OGŁOSZENIE: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor nadzoru budowlanego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-02 08:33:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żarach
Ogłoszenie
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
Inspektor nadzoru budowlanego
 
miejsce pracy: Żary
wymiar etatu:  pełen etat
 
1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 
a) wymagania niezbędne:
- wykształcenie: wyższe lub średnie techniczne budowlane
* uprawnienia budowlane
- pozostałe wymagania niezbędne:
* znajomość przepisów prawa budowlanego i aktów wykonawczych
* znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
* biegła obsługa komputera (EXCEL, WORD),
* prawo jazdy kat.B,
      
b) wymagania dodatkowe:
 - doświadczenie w administracji publicznej: administracja architektoniczno-budowlana, nadzór budowlany,
- umiejętność analitycznego myślenia i redagowania pism,
- zdolności mediacyjne.
- odporność na stres i sytuacje konfliktowe,
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
-  prowadzenie postępowań administracyjnych i wyjaśniających dotyczących kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego przez uczestników procesu budowlanego w tym dokonywanie inspekcji i kontroli obiektów i robót budowlanych, utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych oraz przeprowadzanie kontroli obowiązkowych,
- przygotowanie projektów pism, zaświadczeń, postanowień oraz decyzji wynikających z prowadzonych ww. postępowań,
- prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych,
- współuczestnictwo w postępowaniach egzekucyjnych,
- prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z Prawa budowlanego,
- sporządzanie odpowiednich sprawozdań i informacji z działalności inspektoratu,
- przyjmowanie interesantów,
- wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 
3. Warunki zatrudnienia:
a) warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań   
- praca w siedzibie inspektoratu w Żarach - praca przy komputerze oraz przyjmowanie interesantów, udzielanie wyjaśnień i informacji,
- praca w terenie podczas czynności inspekcyjno-kontrolnych na obszarze powiatu żarskiego, prowadzenie samochodu służbowego, możliwość pracy na wysokości, bezpośredni kontakt z interesantami.
b) miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca na I piętrze budynku, w którym nie ma windy, pomieszczenia biurowe oraz toaleta nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, praca przy komputerze powyżej 4  godzin/dobę, urządzenia pomiarowe, samochód służbowy nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych, praca w terenie na wysokości. 
 
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 - życiorys i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia prawa jazdy.
 
5. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
a) termin: 15.05.2018 r. do godz.15.00
b) miejsce:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul.Zwycięzców 3
68-200 Żary
  
c) sposób:
dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Żarach" do dnia 15.05.2018 r.( liczy sie data wpływu do inspektoratu)
- osobiście w siedzibie inspektoratu ul.Zwycięzców 3, 68-200 Żary
- pocztą na adres : jw.
 
6. Informacje dodatkowe:
Dokumenty aplikacyjne niekompletne i te które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
O rozmowie kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dokumenty odrzuconych ofert zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzega się możliwość odwołania naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego /-/ Elżbieta Banaś

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach /-/ Elżbieta Banaś Data wytworzenia informacji: 2018-04-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach /-/ Elżbieta Banaś Data wprowadzenia do BIP 2018-05-02 08:33:00
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-05-02 08:45:41
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-05-02 08:45:41
Artykuł był wyświetlony: 1743 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-27 13:06:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Żagańska 24 w Żarach postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce geodezyjnej oznaczonej numerem 346 przy ul. Żagańskiej w miejscowości Żary, gmina Żary, powiet żarski.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków /-/ Barbara Bielinis - Kopeć Data wytworzenia informacji: 2018-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków /-/ Barbara Bielinis - Kopeć Data wprowadzenia do BIP 2018-04-27 13:06:25
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-04-27 13:06:44
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-04-27 13:06:44
Artykuł był wyświetlony: 1904 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja o nieodpłatnym nabyciu z mocy prawa przez Skarb Państwa mienia pozostałego po wykreślonym z Krajowego Rejestru Sądowego podmiocie tj. prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-23 11:24:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podgląd decyzji 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Kierwonik Referatu Gospodarki Nieruchomościami /-/ Elżbieta Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2018-04-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: w/z Starosty Małgorzata Issel /-/ Wicestarosta Data wprowadzenia do BIP 2018-04-23 11:24:15
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-04-23 11:39:50
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-04-23 11:41:58
Artykuł był wyświetlony: 2068 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE STAROSTY POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji i uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych o dane dotyczące mapy ewidencyjnej, ewidencji gruntów, budynków i lokali

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-18 12:11:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 24a ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.)
 
Informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania obowiązującego przy modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji i uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych o dane dotyczące mapy ewidencyjnej, ewidencji gruntów, budynków i lokali na obszarze wiejskiej gminy Jasień: Budziechów, Roztoki, Wicina i Zabłocie.
 
Informacje, o których mowa podlegają wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego.
 
Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 
Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia projektu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego oraz Urzędzie Miejskim w Jasieniu, co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia oraz ogłosi w prasie o zasięgu krajowym.
 
Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać swoje uwagi do tych danych.
 
Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Żarach, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 42 pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
Po upływie terminu wyłożenia (15 dni roboczych), projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacje o tym Starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa.
 
Każdy, czyje interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa, zgłaszać zarzuty do tych danych.
 
O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
 
Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w stosunku do budynków i lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo- kartograficznym nie są wiążące.
 
Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w pkt. 7 traktowane będą jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 18.04.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-04-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-04-18 12:11:04
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-04-18 12:13:53
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-04-18 13:20:07
Artykuł był wyświetlony: 2228 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - Sprzedaż nieruchomości będącej własnością Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-10 12:07:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. REGULAMIN
2. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PRZETARGU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Prezes Zarządu /-/ Jolanta Dankiewicz Data wytworzenia informacji: 2018-04-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Prezes Zarządu /-/ Jolanta Dankiewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-04-10 12:07:32
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-04-10 12:16:07
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-04-10 12:16:07
Artykuł był wyświetlony: 3293 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu