ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻARACH ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: SPECJALISTY DS. KADROWO-ADMINISTRACYJNYCH w wymiarze ½ etatu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-27 12:33:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻARACH ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: SPECJALISTY DS. KADROWO-ADMINISTRACYJNYCH w wymiarze ½ etatu
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.z 2017 r. poz. 1930) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych  (Dz. U. z 2018 r., poz. 936).
 
1.      Wymagania niezbędne:
a)      obywatelstwo polskie;
b)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;
c)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
d)      niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
e)      znajomość obsługi komputera i programów kadrowych;
f)       wykształcenie wyższe;
g)      posiadanie doświadczenia w pracy w zakresie kadr i płac (minimum 2-letni staż pracy w administracji publicznej lub 4-letni staż pracy zawodowej).
2.      Wymagania dodatkowe:
a)      doskonała znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przepisów pomocy społecznej i samorządowych;
b)      dobra umiejętność obsługi komputera (biegła znajomość programu „Program Kadry”, pakietu Ms Office );
c)      praktyczna znajomość zagadnień kadrowych i administracyjnych;
d)      samodzielność dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań;
e)      wysoka kultura osobista;
f)       umiejętności analityczne i interpersonalne;
g)      umiejętności pracy w zespole;
h)      umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.
3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)      prowadzenie spraw kadrowych pracowników Centrum zgodnie z Kodeksem Pracy;
b)      nadzór nad wykorzystaniem przez pracowników urlopów wypoczynkowych i nad czasem pracy;
c)      prowadzenie spraw socjalnych pracowników;
d)      prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;
e)      przygotowywanie umów o pracę i innych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników;
f)       przygotowanie umów związanych z najmem  i użytkowaniem pomieszczeń;
g)      organizacja szkoleń BHP i p.poż.;
h)      przygotowywanie porozumień na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej;
i)       sporządzanie dyspozycji przekazania środków pieniężnych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego;
j)       ewidencjonowanie czasu pracy;
k)      obsługa programów kadrowych; przygotowywanie i wydawanie niezbędnych pracownikom zaświadczeń;
m)     prowadzenie rozliczeń z ZUS, Urzędami Skarbowymi i innymi jednostkami ubezpieczającymi;
n)      sporządzanie informacji o rocznych dochodach dla wszystkich pracowników i przekazywanie ich do właściwych urzędów skarbowych.
4.      Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1)      list motywacyjny;
2)      CV- curriculum vitae;
3)      kwestionariusz osoby;
4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem);
5)      kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
6)      Oświadczenia:
-        o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z  pełni praw publicznych;
-        o niekaralności za przestępstwo umyślne, przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów i za przestępstwo skarbowe;
-        o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000 ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty ds. kadrowo- administracyjnych.
-        o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku specjalisty ds. kadrowo- administracyjnych.
 
Dokumenty aplikacyjne, tj. list motywacyjny oraz życiorys powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000 ze zm.).
 
5.      Kandydat może dodatkowo przedłożyć kserokopie:
a)      zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
b)      referencji;
c)      innych dokumentów potwierdzających przydatność do pracy na danym stanowisku;
d)      kandydat zobowiązany jest podać numer telefonu kontaktowego.
6.      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, pokój nr 1 lub za pośrednictwem poczty na adres:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary- w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. kadrowo- administracyjnych”. W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu do Centrum.
7.      Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa z dniem 10 grudnia 2018 r., o godzinie 15.00.
8.      Dokumenty aplikacyjne składane po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane
 
Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane. 
 
Uwagi:
O miejscu, czasie i procedurze selekcji kandydatów powiadamia się indywidualnie drogą telefoniczną. Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/) Starostwa Powiatowego w Żarach oraz na stronie internetowej PCPR (www.pcprzary.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (68) 363-06-80
 
Justyna Przedaszek
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
Żary, dnia 27.11.2018 r.
                                                                                 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Przedaszek /-/ Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Data wytworzenia informacji: 2018-11-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Przedaszek /-/ Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Data wprowadzenia do BIP 2018-11-27 12:33:42
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-11-27 12:36:29
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-11-27 13:02:51
Artykuł był wyświetlony: 435 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja z otwarcia ofert z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego p.n. „Odbiór, transport i przekazanie do zagospodarowania uprawnionemu podmiotowi odpadów stałych niesegregowanych z terenu byłych Terminali Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie – płyta północna i południowa”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-20 08:43:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

WIGN/NI.272.6-1.2018.BP                                                    
 
Zgodnie z art.86 ust.5 w związku z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz.1579 ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego p.n. „Odbiór, transport i przekazanie do zagospodarowania uprawnionemu podmiotowi odpadów stałych niesegregowanych z terenu byłych Terminali Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie – płyta północna i południowa”
 
Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację w/w zamówienia: 128 100,96 zł brutto
 
Oferty złożone w terminie wraz z podaniem nazw, adresów oraz ceny  i terminu wykonania:
 
lp.
nazwa
adres
cena brutto PLN
1.
 
 
 
Przedsiębiorstwo Komunalne
PEKOM S.A
ul. Św. Brata Alberta 8
68-200 Żary
 
120 960,00
2.
TONSMEIER ZACHÓD Sp. z o.o.
 
ul. Szosa Bytomska 1
67-100 Kiełcz
 
115 214,40
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
​Żary, dnia 14.11.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Werstler - Wojtaszek Data wytworzenia informacji: 2018-11-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-11-20 08:43:03
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-11-20 08:43:06
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-11-20 08:43:06
Artykuł był wyświetlony: 628 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego powiatu żarskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-14 13:06:16

Uchwała Nr 841/2018 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 14 listopada 2018 r.

 
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu żarskiego w roku 2019
Zarząd Powiatu Żarskiego na podstawie art. 11ust 1 pkt 2 i ust 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późń.zm) oraz art. 11 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  ( Dz.U. z 2017r poz.2030 z późn.zm), uchwala się, co następuje:
 
§ 1. 1.Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu żarskiego w 2019r.
2.Treśc ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Ogłoszenie konkursu, o którym mowa w §1 ust 1 zamieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach, na stronie internetowej www.powiatzary.pl w dziale NGO i BIP http://powiat.zarski.sisco.info w dziale KONKURSY OFERT.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie Zarządu:
Janusz Dudojć -  Przewodniczący……………
Małgorzata Issel – Zastępca………………..…
Marek Femlak – Członek………………..…….
Józef Radzion – Członek………………………
Edward Skobelski – Członek………….………
 
 
UZASADNIENIE:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U z 2017r poz 2030 z późn. zm ) zakłada stworzenie na obszarze powiatu żarskiego czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z założeniami ustawy  w połowie tych punktów pomoc prawna powinna być świadczona za pośrednictwem organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Zadanie powiatu polegające na  udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. W związku z tym, iż do dnia 15 grudnia 2018r powiat powinien wyłonić w drodze otwartego konkursu ofert organizację pozarządową, której powierzy zadanie prowadzenia od dnia 1 stycznia 2019r punktu nieodpłatnej pomocy prawnej podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
 
 

Zał. do Uchwały Nr 841/2018 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 14 listopada 2018 r.

 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego powiatu żarskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
 
Na podstawie art. 11 ust.1 pkt 2 i ust.2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz.450 z późń. zm) oraz art. 11 ust 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  (Dz.U z 2017, poz. 2030 z późń.zm) Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
I Cel konkursu:
Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która w ramach działalności statutowej będzie prowadziła w 2019 roku w powiecie żarskim dwa punkty (w Żarach i w Lubsku) przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także realizowała zadania z zakresu edukacji prawnej.
 
II. Rodzaj i termin zadania objętego konkursem
Powierzenie do prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Realizacja zadania będzie obejmowała okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, co najmniej 4 godziny dziennie w każdym punkcie. Wyłoniony w drodze konkursu podmiot będzie zobligowany do realizacji zadań wynikających z nowelizacji ustawy. W określonych okolicznościach, które uniemożliwiałyby sprawne udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Starosta może wydłużyć czas trwania dyżuru w punkcie do 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na terenie powiatu żarskiego. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru w trakcie roku określa się, jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018r. poz 450 z późń. zm) . Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
Ponadto w ramach umowy organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w wymiarze, co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt w szczególności w formach, o których mowa w art.3b ust 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U z 2017, poz. 2030 z późń. zm).
 
III.  Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
​1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w art. 4 ust 1 pkt b lub 22a spełniające łącznie następujące warunki:
1) w przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,
b) posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
c) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
- poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
- profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
- przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
2)   w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, spełnia łącznie poniższe warunki:
a) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa,
b) posiada umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
c) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
- poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,
- profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
- przestrzegania  zasad  etyki   przy  świadczeniu   nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
d) opracowała I stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
2. O powierzenie prowadzenia punktów nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która:
1) w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego,
2) wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania,
3) organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę.
Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
 
IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Na realizację zadania w 2019 r. przeznacza się łącznie kwotę 128.040,00 zł ( słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści złotych 00/100), w tym 7.920,00 zł na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.
Wysokość dotacji została określona rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2018 w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji w 2019 r.(Dz. U. poz. 1755) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
 
V. Termin składania ofert:
15.11.2018 r. – 06.12.2018 r.
 
VI. Zasady składania ofert:
1.. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2016 r. poz.133). Druk do pobrania na stronie internetowej powiatu: bip.powiatzarski.pl ( w zakładce Konkurs ofert) Do oferty należy załączyć następujące dokumenty (w przypadku kopii każda ze stron powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby reprezentujące dany podmiot):
1) aktualny statut podmiotu,
2) aktualny odpis z rejestru (KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
4) w przypadku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
- dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania, co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,
- umowy zawarte z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
- pisemne zobowiązanie do zapewnienia należytego wykonania zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej,
- dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej;
5) w przypadku punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
- dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania, co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa,
- umowy zawarte z doradcą, o którym mowa w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
- pisemne zobowiązanie do zapewnienia należytego wykonania zadania z zakresu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
- dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
- zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust 3a pkt. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, o którym mowa w art. 11a ust 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, z oceną pozytywną;
5) oświadczenie oferenta o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
6) pisemna gwarancja należytego wykonania zadania zgodnie z zapisem art.11 ust 6 pkt 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
2. Oferty wraz z załącznikami mogą być składane w godzinach pracy Urzędu - osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach Al. Jana Pawła II 5 68-200 Żary lub przesłane pocztą na w/w adres (liczy się data wpływu do Urzędu).
 
VII. Kryteria i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty:
1.  Do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie powołuje się uchwałą Zarządu Powiatu Żarskiego Komisję Konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w regulaminie pracy Komisji.
2.   Odrzuceniu podlegają oferty:
1)   złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
2)   złożone po terminie,
3)   których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,
4)   dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
5)   złożone przez podmiot nieuprawniony,
6)   nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu,
7)   podpisane przez osoby nieupoważnione,
8)   oferty złożone bez dokumentów, o których mowa w dziale VII
3. Po odrzuceniu ofert, które nie odpowiadają w/w wymogom członkowie Komisji dokonują oceny merytorycznej pozostałych ofert punktowo według przyjętych kryteriów:
1) merytoryczne (stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania),
2) organizacyjne (posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego),
3) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu,
4) ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną, rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach.
4. Po zsumowaniu punktów Komisja może wybrać więcej niż jedną ofertę (maksymalnie 3 oferty).
5. Ze swoich prac Komisja sporządza protokół, który przedkładany jest Zarządowi Powiatu Żarskiego.
6. Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a) zgodność przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie,
b) jakość przygotowanego projektu, przejrzystość, ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) ocena kwalifikacji osób przy udziale, których zadanie będzie realizowane,
d) dotychczasowe doświadczenie organizacji
 
VIII. Wybór ofert:
1. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Żarskiego w formie uchwały, po zapoznaniu się z protokołem komisji nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia składania ofert.
2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie na stronie internetowej Urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach. Dodatkowo podmioty zgłaszające oferty zostaną pisemnie powiadomione o decyzji Zarządu.
3. Od uchwały Zarządu Powiatu Żarskiego w sprawie wyboru ofert nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 
IX. Warunki realizacji zadania (umowa i przekazanie środków):
1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy sporządzonej według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.08.2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
2. W przypadku, gdy oferent chce wprowadzić zmiany w umowie, w tym wprowadzić nową pozycję do kosztorysu finansowanej z dotacji, konieczna jest pisemna zgoda w formie aneksu do umowy.
3. Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie następuje po podpisaniu jej przez obie strony we wskazanym w umowie terminie.
4. Zleceniobiorca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowej i ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2018-11-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powaitu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-11-14 13:06:16
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-11-14 13:10:57
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-11-14 13:12:27
Artykuł był wyświetlony: 911 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y Ż A R S K I E G O

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-22 10:18:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

WBO.6740.1.1.2018
 
Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1496 ze zm.) zawiadamiam, że w wyniku rozpatrzenia wniosku Pana Tomasza Grześkowiaka z dnia 15.06.2018r. działającego w imieniu Burmistrza Miasta Żary została wydana w dniu 19.10.2018r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
 
„Rozbudowa drogi gminnej Nr 104820F – ulicy Sarniej i drogi gminnej Nr 104730F – ulicy Dziewina w Żarach”
 
Wszyscy zainteresowani oraz strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 211, tel. 68 479 06 40, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od godz. 700 do 1600, od wtorku do czwartku od godz. 700 do 1500, w piątki od godz. 700 do 1400.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Zary, 19.10.2018 r.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-10-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-10-22 10:18:02
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-10-22 10:18:07
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-10-22 10:18:07
Artykuł był wyświetlony: 1821 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o dyżurach POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻARACH

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-19 14:17:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej /-/ Małgorzata Jabłońska Data wytworzenia informacji: 2018-10-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej /-/ Małgorzata Jabłońska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-19 14:17:49
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-10-19 14:17:53
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-10-19 14:17:53
Artykuł był wyświetlony: 1761 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie Starosty Żarskiego o wyłożeniu do wglądu projektu założenia ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów wiejskich: Budziechów, Roztoki, Wicina i Zabłocie gminy Jasień

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-08 08:28:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Z A W I A D O M I E N I E
STAROSTY POWIATU ŻARSKIEGO
 
Zgodnie z art. 24a ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.)
 
z a w i a d a m i a m
 
o wyłożeniu do wglądu projektu założenia ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów wiejskich: Budziechów, Roztoki, Wicina i Zabłocie gminy Jasień
 
Dokumentacja tego projektu składa się z: rejestru gruntów, budynków, rejestru lokali, kartotek budynków, kartotek lokali i mapy ewidencyjnej.
Projekt będzie udostępniony do wglądu w dniach roboczych od 26 października 2018 r. do 16 listopada 2018 r. w Filii Starostwa Powiatowego w Lubsku – Wydział Geodezji i Katastru – ul. Pokoju 1c  -  pokój nr 7.
 
Projekt będzie wyłożony w godzinach: 900 do 1400 wszystkim  zainteresowanym osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym posiadającym swoje nieruchomości gruntowe, lokalowe i budynkowe.

Osoby te, po zapoznaniu się z danymi ewidencyjnymi wykazanymi w opracowanym projekcie, mogą zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia, które zostaną odnotowane w protokole ogłoszenia stanu władania. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu, nie stanowi przeszkody w kontynuowaniu postępowania w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali, zatwierdzeniu operatu opisowo-kartograficznego i ujawnieniu nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Prosi się osoby zainteresowane o zabranie ze sobą dokumentów tożsamości (Nr PESEL, NIP) oraz innych dokumentów potwierdzających nabycie praw do nieruchomości.
 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
​Żary, dnia 8.10.2018 r.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-10-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-10-08 08:28:15
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-10-08 08:28:57
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-10-08 08:28:57
Artykuł był wyświetlony: 2108 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-28 14:03:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Geodeta Uprawniony /-/ Jarosław Błaszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-09-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Geodeta Uprawniony /-/ Jarosław Błaszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-09-28 14:03:26
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-09-28 14:03:37
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-09-28 14:03:37
Artykuł był wyświetlony: 2399 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Pismo Komendanta Głównej Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zagrożenia pożarowego m. in. w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-27 09:36:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego z dnia 29 sierpnia 2018 roku, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska tut. Starostwa Powiatowego w Żarach w załączeniu przekazuje pismo Komendanta Głównej Państwowej Straży Pożarnej znak: BZ-I-0760/1-4/18 z dnia 17 sierpnia 2018 roku, w sprawie zagrożenia pożarowego m. in. w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
 
Z uwagi na długo utrzymujący się poziom wysokich temperatur oraz realne zagrożenie pożarowe pragniemy przypomnieć, że zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity z 2017 roku, poz. 788) do szczególnych obowiązków właścicieli lasów należy pielęgnowanie i ochrona lasów w tym również ochrona przeciwpożarowa. Ponadto zwracamy uwagę nad kwestiami dotyczącymi realizacji przez właścicieli i zarządców lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej w szczególności takich jak:
- wykonanie i utrzymywanie pasów przeciw pożarowych
- zapewnienie utrzymania dojazdów pożarowych
 
Powiadomienia prosimy dokonać poprzez wywieszenie pisma Komendanta Głównej Państwowej Straży Pożarnej na tablicy ogłoszeń lub w każdy inny zwyczajowo przyjęty w gminie sposób. 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Komendant Głównej Państwowej Straży Pożarnej Data wytworzenia informacji: 2018-09-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Komendant Głównej Państwowej Straży Pożarnej Data wprowadzenia do BIP 2018-09-27 09:36:46
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-09-27 09:37:33
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-09-27 09:37:33
Artykuł był wyświetlony: 2415 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zbędnym majątku ruchomym Starostwa Powiatowego w Żarach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-13 14:20:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
WO.2613.4.2018.AK
 
Informuję, że Starostwo Powiatowe w Żarach posiada przeznaczone do zbycia mienie.
 
Jednostki organizacyjne Powiatu Żarskiego zainteresowane przejęciem majątku Starostwa wskazanego w nw. wykazie proszone są o złożenie wniosku zgodnie z § 38 ust.3 Uchwały Nr 205/2008 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 14 sierpnia 2008 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Żarskiego (Załącznik1- wzór wniosku).
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej, jednostki, szkoły i placówki oświatowe, instytucje kultury, kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe, osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące działalność charytatywną, stowarzyszenia i fundacje prowadzące statutową działalność na terenie Powiatu Żarskiego, jednostki policji, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki badawczo rozwojowe oraz inne jednostki sektora finansów publicznych mogą ubiegać się o darowiznę nw. składnika majątku ruchomego wówczas gdy sprzedaż składników majątku ruchomego nie dojdzie do skutku.
Pozostałe jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne zainteresowane nabyciem przedmiotowego mienia mogą składać pisemne oferty, podając oferowaną cenę do dnia 27 września 2018 r. na adres:
 
Starostwo Powiatowe w Żarach
Al. Jana Pawła II 5
68-200 Żary
 
Oferty można także złożyć osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach.
Jednocześnie zastrzegam, że w pierwszej kolejności rozpatrzymy wnioski jednostek organizacyjnych Powiatu Żarskiego.
 
Dodatkowo informuję, że w przypadku gdy na dany składnik majątku zostaną złożone co najmniej dwie oferty, zwrócimy się z prośbą o przedstawienie kolejnej oferty.
Zaznaczam, że nie udzielamy gwarancji na sprzedany majątek.
 
Lp.
Nazwa
Ilość
 Wartość początkowa (ilość x cena księgowa)
Numer inwentarzowy
 Wartość sprzedaży (jednostkowa – cena wywoławcza netto za 1 szt.)
Opis stanu
1
Krzesło
1
90,00 zł
V-128
                   -   zł
zużyte
2
Krzesło
1
90,00 zł
V-177
                   -   zł
zużyte
3
Stoły
1
353,80 zł
II-103
                   -   zł
zużyte
4
Stoły
1
353,80 zł
II-105
                   -   zł
zużyte
5
Stoły
1
353,80 zł
II-107
                   -   zł
zużyte
6
Stoły
1
353,80 zł
II-108
                   -   zł
zużyte
7
Stoły
1
353,80 zł
II-111
                   -   zł
zużyte
8
Stoły
1
353,80 zł
II-112
                   -   zł
zużyte
9
Stoły
1
353,80 zł
II-104
                   -   zł
zużyte
10
Dostawka do stołu
1
187,88 zł
II-117
                   -   zł
Szafa
11
Dostawka do stołu
1
187,88 zł
II-118
                   -   zł
zużyte
12
Dostawka do stołu
1
187,88 zł
II-119
                   -   zł
zużyte
13
Dostawka do stołu
1
187,88 zł
II-120
                   -   zł
zużyte
14
Krzesło
1
178,12 zł
V-300
                   -   zł
zużyte
15
Krzesło
1
178,12 zł
V-301
                   -   zł
zużyte
16
Krzesło
1
178,12 zł
V-302
                   -   zł
zużyte
17
Krzesło
1
178,12 zł
V-303
                   -   zł
zużyte
18
Krzesło
1
178,12 zł
V-305
                   -   zł
zużyte
19
Krzesło
1
178,12 zł
V-306
                   -   zł
zużyte
20
Krzesło
1
178,12 zł
V-307
                   -   zł
zużyte
21
Krzesło
1
178,12 zł
V-309
                   -   zł
zużyte
22
Krzesło
1
178,12 zł
V-310
                   -   zł
zużyte
23
Krzesło
1
178,12 zł
V-311
                   -   zł
zużyte
24
Krzesło
1
178,12 zł
V-312
    -   zł
zużyte
25
Krzesło
1
178,12 zł
V-313
    -   zł
zużyte
26
Krzesło
1
178,12 zł
V-315
    -   zł
zużyte
27
Krzesło
1
178,12 zł
V-316
    -   zł
zużyte
28
Krzesło
1
178,12 zł
V-317
    -   zł
zużyte
29
Krzesło
1
178,12 zł
V-318
    -   zł
zużyte
30
Krzesło
1
178,12 zł
V-319
    -   zł
zużyte
31
Krzesło
1
178,12 zł
V-320
    -   zł
zużyte
32
Krzesło
1
178,12 zł
V-321
    -   zł
zużyte
33
Krzesło
1
178,12 zł
V-322
    -   zł
zużyte
34
Krzesło
1
178,12 zł
V-323
    -   zł
zużyte
35
Krzesło
1
178,12 zł
V-324
    -   zł
zużyte
36
Krzesło
1
178,12 zł
V-325
    -   zł
zużyte
37
Krzesło
1
178,12 zł
V-326
    -   zł
zużyte
38
Krzesło
1
178,12 zł
V-327
    -   zł
zużyte
39
Krzesło
1
178,12 zł
V-328
    -   zł
zużyte
40
Krzesło
1
178,12 zł
V-330
    -   zł
zużyte
41
Krzesło
1
178,12 zł
V-331
    -   zł
zużyte
42
Krzesło
1
178,12 zł
V-332
    -   zł
zużyte
43
Krzesło
1
178,12 zł
V-333
    -   zł
zużyte
44
Krzesło
1
178,12 zł
V-335
    -   zł
zużyte
45
Krzesło
1
178,12 zł
V-336
    -   zł
zużyte
46
Krzesło
1
178,12 zł
V-337
    -   zł
zużyte
47
Krzesło
1
178,12 zł
V-338
    -   zł
zużyte
 
Składniki majątku ruchomego wystawione do sprzedaży/bezpłatnego przekazania/oddania w formie darowizny, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panią Aleksandrą Karpowicz, tel. (68) 4790613, można obejrzeć do dnia  26 września 2018 roku.                                                                                            
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 12.09.2018r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-09-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-09-13 14:20:39
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-09-13 14:22:07
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-09-13 14:22:38
Artykuł był wyświetlony: 2905 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŻARSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-13 10:00:30

WBO.6740.743.2018

Starostwo Powiatowe w Żarach działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach, ul. Bohaterów Getta 9-11, z dnia 17.08.2018 r. (uzupełniono dnia 31.08.2018 r.) w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych w rejonie ulic Leśna – Św. Brata Alberta – Zgorzelecka w Żarach (ETAP II), działki nr 1256, 1261, 1275, 1277, 1293, 1276, 1249/13, 863/12, 863/15, 863/16, 1247/6, 1247/17, 864/7, 864/6, 1249/2, 1249/15, 1249/11, 872/29, 889/6, 872/30, 872/32, 866/2, 872/31, 872/33, obręb 0006, jednostka ewidencyjna 081102_1 Żary – miasto.
 
Materiał dowodowy zgromadzony w przedmiotowej sprawie, będzie udostępniony do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 211, tel. 68 479 06 40, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od godz. 700 do 1600, od wtorku do czwartku od godz. 700 do 1500, w piątki od godz. 700 do 1400.
Do czasu wydania decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się z ww. materiałami oraz złożyć swoje uwagi i wnioski.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
​Żary, dnia 13.09.2018 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-09-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-09-13 10:00:30
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-09-13 10:02:34
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-09-13 10:02:34
Artykuł był wyświetlony: 2889 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu