ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE-PRACA: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor nadzoru budowlanego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-25 07:46:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ogłoszenie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
 
miejsce pracy: Żary
wymiar etatu: pełen etat
 
1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
a) wymagania niezbędne:
 - wykształcenie: min. średnie techniczne budowlane
 - doświadczenie zawodowe: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze
   związanym z budownictwem,
 - pozostałe wymagania niezbędne:
 * uprawnienia budowlane
 * znajomość przepisów prawa budowlanego i przepisów wykonawczych
 * znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 * biegła obsługa komputera,
 * prawo jazdy kat.B,
 * odporność na stres i sytuacje konfliktowe,
 * komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
b) wymagania dodatkowe:
 - mile widziane doświadczenie w administracji,
 - umiejętność analitycznego myślenia i redagowania pism,
 - zdolności mediacyjne.
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 - prowadzenie postępowań administracyjnych i wyjaśniających dotyczących kontroli
  przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego przez uczestników
  procesu budowlanego w tym dokonywanie inspekcji i kontroli obiektów i robót
  budowlanych, utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych oraz przeprowadzanie
  kontroli obowiązkowych,
 - przygotowanie projektów pism, zaświadczeń, postanowień oraz decyzji
  wynikających z prowadzonych ww. postępowań,
 - prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych,
 - współuczestnictwo w postępowaniach egzekucyjnych,
 - prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z Prawa budowlanego,
 - sporządzanie odpowiednich sprawozdań i informacji z działalności inspektoratu,
 - przyjmowanie interesantów,
 - wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
   Budowlanego.
3. Warunki zatrudnienia:
 a) warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań
 - praca w siedzibie inspektoratu w Żarach - praca przy komputerze oraz
   przyjmowanie interesantów, udzielanie wyjaśnień i informacji,
 - praca w terenie podczas czynności inspekcyjno-kontrolnych na obszarze powiatu
   żarskiego, prowadzenie samochodu służbowego, możliwość pracy na wysokości,
   bezpośredni kontakt z interesantami.
 b) miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 praca na I piętrze budynku, w którym nie ma windy, pomieszczenia biurowe oraz toaleta nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, praca przy komputerze powyżej 4 godzin/dobę, urządzenia    pomiarowe, samochód służbowy nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych, praca w terenie na wysokości.
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 - życiorys i list motywacyjny,
 - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 - kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
   rekrutacji,
 - oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 - oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
   umyślne przestępstwo skarbowe,
 - kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub
   oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 - kopia prawa jazdy.
5. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
 a) termin:
 08.06.2017 r. do godz.15.00
 b) miejsce:
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 ul.Zwycięzców 3
 68-200 Żary
c) sposób:
dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na
stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego w Żarach" do dnia 08.06.2017 r.( liczy sie data wpływu do
inspektoratu)
- osobiście w siedzibie inspektoratu ul.Zwycięzców 3, 68-200 Żary
- pocztą na adres : jw.
6. Informacje dodatkowe:
Dokumenty aplikacyjne niekompletne i te które wpłyną po terminie nie będą
rozpatrywane.
O rozmowie kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dokumenty odrzuconych ofert zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzega się możliwość odwołania naboru w każdym czasie bez podania
przyczyny. 
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach /-/ Elżbieta Banaś
Żary, dnia 23.05.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego /-/ Elżbieta Banaś Data wytworzenia informacji: 2017-05-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego /-/ Elżbieta Banaś Data wprowadzenia do BIP 2017-05-25 07:46:09
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-05-25 07:52:47
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-05-25 07:52:47
Artykuł był wyświetlony: 148 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH TRANSPORT DROGOWY ORAZ PODMIOTÓW MAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ (SPÓŁEK ITP.)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-18 14:36:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że obługa przedsiębiorców prowadzących transport drogowy oraz podmiotów mających osobowość prawną (spółki itp.) odbywa się poza systemem kolejkowym (prosimy nie pobierać numerków) w pokoju Kierownika Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy.
 
W celu usprawnienia obługi interesantów prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt (telefonicznie)Osobą prowadzącą sprawy oraz osobą do kontaktu jest:
 
Monika Nowak, tel. 68 479 06 61

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Syroka Data wytworzenia informacji: 2017-05-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Syroka Data wprowadzenia do BIP 2017-05-18 14:36:37
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-05-18 14:38:08
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-05-19 11:10:31
Artykuł był wyświetlony: 1145 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku ogłasza nabór na wolne stanowisko: księgowy/a w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-15 14:18:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

I.Wymagania niezbędne:
 
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności ,instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo karne skarbowe,
4. wykształcenie:
- wyższe ekonomiczne o specjalności finanse i rachunkowość/ staż pracy na stanowisku księgowy/a 1 rok,
- średnie ogólne/ średnie zawodowe ekonomiczne/ staż pracy na stanowisku księgowy/a 3 lata.
 
II.Wymagania dodatkowe:
 
- doświadczenie w pracy w służbach finansowo – księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych,
- znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego,
- znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych,
- bardzo dobra obsługa komputera-znajomość programu kadrowo – płacowego VULCAN,
- znajomość programu Płatnik,
- umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność,sumienność i rzetelność, dobra organizacja pracy.
 
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
1.Dokładna znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie powierzonego odcinak pracy a w szczególności przepisów o rachunkowości budżetowej.
2.Przygotowanie dowodów księgowych do zatwierdzenia i księgowania.
3.Sporządzanie poleceń przelewów w ustalonych terminach płatności.
4.Księgowanie dowodów kompletnych, zadekretowanych i zatwierdzonych.
5.Bieżące rozliczanie rozrachunków z pracownikami, dostawcami i odbiorcami.
6.Należyte gromadzenie materiałów potrzebnych do sprawozdawczości.
7.Wystawianie not wewnętrznych i zewnętrznych.
8.Prowadzenie spraw związanych z egzekwowaniem należności za usługi oraz należności przypisanych z tytułu braków ustalonych w wyniku inwentaryzacji składników majątkowych.
9.Sporządzanie wezwań płatniczych i upomnień dla dłużników.
10.Przygotowanie projektów decyzji w sprawie umorzenia należności nieściągalnych.
11.Zapewnienie terminowego egzekwowania należności, dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
12.Sporządzanie list płac pracowników DPS – wynagrodzeń, zasiłków chorobowych.
13.Prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych.
14.Potrącanie podatku dochodowego i rozliczenie w tym zakresie z Urzędem Skarbowym – deklaracje PIT-4R, PIT-11, PIT-40.
15.Rozliczenie podatku VAT.
16.Rozliczanie z ZUS  – deklaracje.
17.Sprawdzanie faktur za dostarczony towar na podstawie PZ.
18.Dekretowanie faktur, not i rachunków.
19.Prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych (kasacja).
20.Naliczanie i rozliczanie odsetek od depozytu.
 
IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 
1. wymiar zatrudnienia – pełny wymiar  czasu pracy – cały etat.
2. 8 godzinna norma dobowa, przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa.
3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 
V. Wymagane dokumenty:
 
1. życiorys (CV) zawierający przebieg pracy zawodowej,
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy,
4.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. kopie dokumentów potwierdzające inne kwalifikacje,
6. kopie dokumentów potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie,
7.inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
8. Zaświadczenie o stanie zdrowia.
 
Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub wysyłając pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej 68-300 Lubsko, ul.Zamkowa 27  z dopiskiem: „dot. naboru na stanowisko księgowej” w terminie do dnia 29 maja 2017 roku do godziny 15°°.
Osoby spełniające wyżej wymienione kryteria zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną,o której zostaną powiadomione telefonicznie.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  (www.bip.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Lubsku. 
 
Wymagane dokumenty: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 roku Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami). 
 
15.05.2017 rok
Dyrektor  Domu Pomocy Społecznej w Lubsku  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku Data wytworzenia informacji: 2017-05-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku Data wprowadzenia do BIP 2017-05-15 14:18:07
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-05-15 14:21:37
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-05-15 14:21:37
Artykuł był wyświetlony: 541 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Żarski, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., z uwzględnieniem klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-09 09:56:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lp.
Nazwa szkoły
Adres siedziby szkoły
1.
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 Żarach
Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Spokojna 2
68-200 Żary
2.
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2
w Żarach
Ośrodek Dla Dzieci Z Wadami Słuch i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Spokojna 2
68 – 200 Żary
3.
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1
w Lubsku
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II
ul. Szkolna 4
68 – 300 Lubsko 
4.
Branżowa Szkoła Specjalna
I Stopnia nr 1 w Żarach
Ośrodek Dla Dzieci Z Wadami Słuch i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Spokojna 2
68 – 200 Żary
5.
Branżowa Szkoła Specjalna
 I Stopnia nr 1 w Lubsku
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II
ul. Szkolna 4
68 – 300 Lubsko 
6.
Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy
w Żarach
Zespół Szkół Specjalnych  im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Spokojna 2
68-200 Żary
7.
Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy
w Lubsku
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II
ul. Szkolna 4
68 – 300 Lubsko 
8.
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1
w Żarach
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
ul. Zielonogórska 23
68 – 200 Żary
9.
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
w Żarach
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. 9 maja 9
68-200 Żary
10.
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 
w Żarach
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Górnośląska 2
68 – 200 Żary
11.
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1
w Lubsku
Zespół Szkół Technicznych  im. Władysława Reymonta
ul. Powstańców Wlkp. 2
68 – 300 Lubsko
12.
 
Klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1
w Żarach prowadzone w  Branżowej Szkole
I Stopnia nr 1 w Żarach
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. 9 maja 9
68-200 Żary
13.
Klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2
w Żarach prowadzone w Branżowej Szkole
I Stopnia nr 2 w  Żarach
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Górnośląska 2
68 – 200 Żary
14.
Klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1
w Lubsku prowadzone w Branżowej Szkole
I Stopnia nr 1 w Lubsku
Zespół Szkół Technicznych  im. Władysława Reymonta
ul. Powstańców Wlkp. 2
68 – 300 Lubsko
15.
Policealne Studium Zawodowe w Żarach
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Górnośląska 2
68 – 200 Żary
16.
Szkoła Policealna nr 1 w Lubsku
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych
ul. Chopina 10
68 – 300 Lubsko
17.
Szkoła Policealna nr 2 w Lubsku
Zespół Szkół Technicznych  im. Władysława Reymonta
ul. Powstańców Wlkp. 2
68 – 300 Lubsko
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Bartłomiej Kubiak Data wytworzenia informacji: 2017-05-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski/-/Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-05-09 09:56:36
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-05-09 10:09:25
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-05-09 10:09:25
Artykuł był wyświetlony: 788 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Żarski na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-09 09:47:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lp.
Nazwa szkoły
Adres siedziby szkoły
1.
Klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego nr 1 w Żarach
Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Spokojna 2
68-200 Żary
2.
Klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Żarach
Ośrodek Dla Dzieci Z Wadami Słuch i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Spokojna 2
68 – 200 Żary
3.
Klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Lubsku
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II
ul. Szkolna 4
68 – 300 Lubsko 
4.
Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Prusa nr 1 w Żarach
Zespół Szkół Ogólnokształcących
ul. Podwale 16
68 – 200 Żary
5.
Liceum Ogólnokształcące nr 2
w Żarach
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
ul. Zielonogórska 23
68 – 200 Żary
6.
Liceum Ogólnokształcące nr 4
w Żarach
Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Długosza 23
68- 200 Żary
7.
Liceum Ogólnokształcące nr 5
w Żarach
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Górnośląska 2
68 – 200 Żary
8.
Liceum Ogólnokształcące nr 1
 im. Stefana Żeromskiego w Lubsku
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych
ul. Chopina 10
68 – 300 Lubsko
9.
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych nr 1 w Żarach
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. 9 maja 9
68-200 Żary
10.
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych nr 1 w Lubsku
Zespół Szkół Technicznych  im. Władysława Reymonta
ul. Powstańców Wlkp. 2
68 – 300 Lubsko
11.
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Żarach
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Górnośląska 2
68 – 200 Żary
12.
Liceum Uzupełniające Ogólnokształcące dla dorosłych
w Żarach
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Górnośląska 2
68 – 200 Żary
13.
Technikum nr 1 w Żarach
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
ul. Zielonogórska 23
68 – 200 Żary
14.
Technikum nr 2 w Żarach
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. 9 maja 9
68-200 Żary
15.
Technikum nr 3 w Żarach
Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Długosza 23
68- 200 Żary
16.
Technikum nr 4 w Żarach
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Górnośląska 2
68 – 200 Żary
17.
Technikum nr 1
im. Ludwika Krzywickiego w Lubsku
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych
ul. Chopina 10
68 – 300 Lubsko
18.
Technikum nr 2 w Lubsku
 Zespół Szkół Technicznych  im. Władysława Reymonta
ul. Powstańców Wlkp. 2
68 – 300 Lubsko
19.
Technikum w Żarach
Ośrodek Dla Dzieci Z Wadami Słuch i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Spokojna 2
68 – 200 Żary
20.
Technikum Uzupełniające dla młodzieży w Żarach
Ośrodek Dla Dzieci Z Wadami Słuch i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Spokojna 2
68 – 200 Żary
21.
Technikum Uzupełniające dla dorosłych w Żarach
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Górnośląska 2
68 – 200 Żary
22.
Liceum Profilowane nr 1 w Żarach
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
ul. Zielonogórska 23
68 – 200 Żary
23.
Liceum Profilowane nr 3 w Żarach
Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Długosza 23
68- 200 Żary
24.
Liceum Profilowane nr 4 w Żarach
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Górnośląska 2
68 – 200 Żary
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Bartłomiej Kubiak Data wytworzenia informacji: 2017-05-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-05-09 09:47:47
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-05-09 09:53:23
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-05-09 10:04:15
Artykuł był wyświetlony: 804 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Rynku i Ochrony Praw Obywatelskich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-24 12:57:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenie Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich odbędzie się w dniu 22 maja 2017 r. o godz. 900 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 106.
 
Proponowany porządek obrad:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Zabezpieczenie zdrowotne mieszkańców ( również bezrobotnych) powiatu żarskiego ze szczególnym uwzględnieniem transportu sanitarnego.
  3. Działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów - sprawozdanie za rok 2016.
  4. Analiza wykonania budżetu powiatu żarskiego za rok 2016.
Sprawy różne
 
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy w organach Rady.
 
Przewodniczący Komisji Edward Łyba
Żary, 24.04.2017 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Suprynowicz Data wytworzenia informacji: 2017-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-04-24 12:57:59
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-04-24 12:58:24
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-04-24 12:58:24
Artykuł był wyświetlony: 1330 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku ogłasza nabór na wolne stanowisko: głównego księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-24 12:48:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

I. Wymagania niezbędne:
 
Kandydat powinien spełniać ,zgodnie z art.54 ustawy o finansach publicznych /Dz. U z 2009r.nr157,poz.1240 ze zm/, następujące wymagania:
1. obywatelstwo polskie
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu , przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo karne skarbowe,
4. staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego
5. wykształcenie:
-  ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie ,ekonomiczne wyższe studia zawodowe ,uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,
-  ukończył średnią ,policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości,
6. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
II. Wymagania dodatkowe:
- Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych (Kodeks Pracy, Ustawa o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych ),
- Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości (Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ,Ustawy o świadczeniach pieniężnych z    ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rozporządzenia w  sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego),
- Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego,
- Umiejętność pracy w zespole , odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja pracy,  umiejętność podejmowania decyzji.
- znajomość programu budżetowego Vulcan, Bestia, Płatnik
 
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- Prowadzenie księgowości DPS zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku jednostki,
- sporządzania niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora jednostki sprawozdań miesięcznych o realizacji planu finansowego,
- przygotowywanie projektów budżetu jednostki oraz harmonogramu wydatków,
- sporządzanie bilansu, sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej jednostki,
- prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania składek ,potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie ,
- opracowywanie projektów dokumentów regulujących organizację działu finansowo –księgowego ,
- Prawidłowe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych,
- Znajomość planu kont i paragrafów, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej,
- Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego,
- Kierowanie działem finansowo  - księgowym
 
IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. wymiar zatrudnienia – pełny wymiar  czasu pracy – cały etat
2. 8 godzinna norma dobowa, przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa
3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 
V. Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV) zawierający przebieg pracy zawodowej
2. list motywacyjny
3.kopie dokumentów  potwierdzających  wykształcenie
4. kopie dokumentów potwierdzające inne kwalifikacje
5. kopie dokumentów potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie,
6.oświadczenie o niekaralności, pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7.kopia dowodu osobistego,
8.inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
9. kwestionariusz osobowy
 
Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub wysyłając pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej  68-300 Lubsko, ul.Zamkowa 27  z dopiskiem: „dot. naboru na stanowisko głównej księgowej” w terminie do dnia 10 maja 2017 roku do godziny 15°°.
Osoby spełniające wyżej wymienione kryteria zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną,
o której zostaną powiadomione telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  (www.bip.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Lubsku.
 
Wymagane dokumenty: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 roku Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami).
 
24.04.2017 rok
Dyrektor  Domu Pomocy Społecznej w Lubsku

Informacja o wyniku naboru kandydatów na stanowisko głównego księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku

Dom Pomocy Społecznej w Lubsku przedstawia listę kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko  -  głównego księgowego.
W dniu 12 maja 2017 roku dokonano otwarcia ofert na stanowisko głównego księgowegoWpłynęła jedna oferta: 
 
1.Edyta Zarzycka 
 
Oferta Pani Edyty Zarzyckiej spełniła wymogi pracy na w/w stanowisku. Pani Zarzycka posiada odpowiednie wykształcenie, staż pracy jak również pracuje w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku na stanowisku księgowej, a więc posiada znajomość specyfiki pracy w jednostce samorządowej. Komisja stwierdziła jednogłośnie, że Pani Edyta Zarzycka jest kandydatem spełniającym wymogi podjęcia pracy na stanowisku głównej księgowej. 
 
Lubsko, dnia 12 maja 2017 roku
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku Data wytworzenia informacji: 2017-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-04-24 12:48:44
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-04-24 12:58:24
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-05-15 07:11:52
Artykuł był wyświetlony: 1364 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ruchomości

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-16 08:56:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

WO.5314.20.2016                                                                       
 
Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ruchomości  
 
Na podstawie art. 105 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 599 z późn. zm.) w związku z art. 17 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015r. poz. 397). Starosta Powiatu Żarskiego podaje do publicznej wiadomości, że odbędzie się sprzedaż z wolnej ręki pojazdu, który został przekazany do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Żarach, zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 28 grudnia 2016r. syg. akt II Kp 633/16: który utrzymał w mocy postanowienie Prokuratury Rejonowej w Żarach i przekazał do dyspozycji Starosty Żarskiego za pośrednictwem Komendy Powiatowej Policji w Żarach: 
  1. Pojazd marki BMW serii 5, rok prod. 1997 o nr VIN WBADD41010BT49939. 
Wyżej wymienioną ruchomość Starosta Żarski sprzedaje z wolnej ręki po cenie nie niższej niż jej wartość szacunkowa tj. 1100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych). Pojazd wyceniony został przez rzeczoznawcę technicznego. Opis i stan techniczny pojazdu zawiera opinia rzeczoznawcy wraz ze zdjęciami pojazdu dostępna w załączniku do niniejszego obwieszczenia. Ponadto pojazd nie jest zarejestrowany, nie posiada dokumentów oraz kluczyków.
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na pojazd” można składać do 24.03.2017r. do godz. 8.00 na Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II 5, 68-200 Żary (na parterze). Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2017 r. o godz. 8.10 w Starostwie Powiatowym w Żarach w pokoju 200, II piętro.
Starosta Żarski zastrzega sobie możliwość odwołania sprzedaży bez podania przyczyny oraz nie odpowiada za wady ukryte w ww. pojeździe.
 
Osoba uprawniona do udzielania informacji dotyczącej sprzedaży:
Aleksandra Karpowicz – Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
Numer telefonu : 68 479 06 13.
 
Informacja o sprzedaży została zamieszczona na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Żarach i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dn. 16.03.2017 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Karpowicz Data wytworzenia informacji: 2017-03-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-03-16 08:56:52
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-03-16 09:01:16
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-03-16 12:11:25
Artykuł był wyświetlony: 3021 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-14 09:36:43

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu