ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Posiedzenie Komisji Rynku i Ochrony Praw Obywatelskich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-24 12:57:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenie Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich odbędzie się w dniu 22 maja 2017 r. o godz. 900 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 106.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Zabezpieczenie zdrowotne mieszkańców ( również bezrobotnych) powiatu żarskiego ze szczególnym uwzględnieniem transportu sanitarnego.
 3. Działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów - sprawozdanie za rok 2016.
 4. Analiza wykonania budżetu powiatu żarskiego za rok 2016.
Sprawy różne
 
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy w organach Rady.
 
Przewodniczący Komisji Edward Łyba
Żary, 24.04.2017 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Suprynowicz Data wytworzenia informacji: 2017-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-04-24 12:57:59
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-04-24 12:58:24
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-04-24 12:58:24
Artykuł był wyświetlony: 87 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-24 12:54:30

BR.0012.2.3.2017

Posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu odbędzie się w dniu 8 maja 2017 r. o godz. 900 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala nr 106.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXVIII sesję Rady Powiatu Żarskiego.
 3. Analiza wykonania budżetu powiatu żarskiego za rok 2016.
 4. Sprawy bieżące.
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy
w organach Rady.
 
Przewodniczący Komisji Edward Bojko
Żary, 24.04.2017 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Suprynowicz Data wytworzenia informacji: 2017-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-04-24 12:54:30
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-04-24 12:58:24
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-04-24 12:58:24
Artykuł był wyświetlony: 91 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku ogłasza nabór na wolne stanowisko: głównego księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-24 12:48:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

I. Wymagania niezbędne:
 
Kandydat powinien spełniać ,zgodnie z art.54 ustawy o finansach publicznych /Dz. U z 2009r.nr157,poz.1240 ze zm/, następujące wymagania:
1. obywatelstwo polskie
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu , przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo karne skarbowe,
4. staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego
5. wykształcenie:
-  ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie ,ekonomiczne wyższe studia zawodowe ,uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,
-  ukończył średnią ,policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości,
6. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
II. Wymagania dodatkowe:
- Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych (Kodeks Pracy, Ustawa o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych ),
- Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości (Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ,Ustawy o świadczeniach pieniężnych z    ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rozporządzenia w  sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego),
- Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego,
- Umiejętność pracy w zespole , odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja pracy,  umiejętność podejmowania decyzji.
- znajomość programu budżetowego Vulcan, Bestia, Płatnik
 
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- Prowadzenie księgowości DPS zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku jednostki,
- sporządzania niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora jednostki sprawozdań miesięcznych o realizacji planu finansowego,
- przygotowywanie projektów budżetu jednostki oraz harmonogramu wydatków,
- sporządzanie bilansu, sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej jednostki,
- prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania składek ,potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie ,
- opracowywanie projektów dokumentów regulujących organizację działu finansowo –księgowego ,
- Prawidłowe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych,
- Znajomość planu kont i paragrafów, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej,
- Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego,
- Kierowanie działem finansowo  - księgowym
 
IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. wymiar zatrudnienia – pełny wymiar  czasu pracy – cały etat
2. 8 godzinna norma dobowa, przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa
3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 
V. Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV) zawierający przebieg pracy zawodowej
2. list motywacyjny
3.kopie dokumentów  potwierdzających  wykształcenie
4. kopie dokumentów potwierdzające inne kwalifikacje
5. kopie dokumentów potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie,
6.oświadczenie o niekaralności, pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7.kopia dowodu osobistego,
8.inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
9. kwestionariusz osobowy
 
Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub wysyłając pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej  68-300 Lubsko, ul.Zamkowa 27  z dopiskiem: „dot. naboru na stanowisko głównej księgowej” w terminie do dnia 10 maja 2017 roku do godziny 15°°.
Osoby spełniające wyżej wymienione kryteria zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną,
o której zostaną powiadomione telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  (www.bip.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Lubsku.
 
Wymagane dokumenty: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 roku Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami).
 
24.04.2017 rok
Dyrektor  Domu Pomocy Społecznej w Lubsku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku Data wytworzenia informacji: 2017-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-04-24 12:48:44
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-04-24 12:58:24
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-04-24 12:58:24
Artykuł był wyświetlony: 94 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Edukacji i Unii Europejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-19 13:57:04

BR.0012.4.5.2017

Posiedzenie Komisji Edukacji i Unii Europejskiej odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 1100 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 106.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Monitoring funkcjonowania programów unijnych, w korelacji z rynkiem pracy.
 3. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku w sprawie potrzeb remontowych szkoły.
 4. Sprawy różne.
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy w organach Rady.
 
Przewodniczący Komisji Tadeusz Płóciennik
Żary, 19.04.2017 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Suprynowicz Data wytworzenia informacji: 2017-04-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-04-19 13:57:04
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-04-19 13:57:28
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-04-19 13:57:28
Artykuł był wyświetlony: 252 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ruchomości

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-16 08:56:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

WO.5314.20.2016                                                                       
 
Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ruchomości  
 
Na podstawie art. 105 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 599 z późn. zm.) w związku z art. 17 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015r. poz. 397). Starosta Powiatu Żarskiego podaje do publicznej wiadomości, że odbędzie się sprzedaż z wolnej ręki pojazdu, który został przekazany do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Żarach, zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 28 grudnia 2016r. syg. akt II Kp 633/16: który utrzymał w mocy postanowienie Prokuratury Rejonowej w Żarach i przekazał do dyspozycji Starosty Żarskiego za pośrednictwem Komendy Powiatowej Policji w Żarach: 
 1. Pojazd marki BMW serii 5, rok prod. 1997 o nr VIN WBADD41010BT49939. 
Wyżej wymienioną ruchomość Starosta Żarski sprzedaje z wolnej ręki po cenie nie niższej niż jej wartość szacunkowa tj. 1100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych). Pojazd wyceniony został przez rzeczoznawcę technicznego. Opis i stan techniczny pojazdu zawiera opinia rzeczoznawcy wraz ze zdjęciami pojazdu dostępna w załączniku do niniejszego obwieszczenia. Ponadto pojazd nie jest zarejestrowany, nie posiada dokumentów oraz kluczyków.
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na pojazd” można składać do 24.03.2017r. do godz. 8.00 na Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II 5, 68-200 Żary (na parterze). Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2017 r. o godz. 8.10 w Starostwie Powiatowym w Żarach w pokoju 200, II piętro.
Starosta Żarski zastrzega sobie możliwość odwołania sprzedaży bez podania przyczyny oraz nie odpowiada za wady ukryte w ww. pojeździe.
 
Osoba uprawniona do udzielania informacji dotyczącej sprzedaży:
Aleksandra Karpowicz – Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
Numer telefonu : 68 479 06 13.
 
Informacja o sprzedaży została zamieszczona na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Żarach i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dn. 16.03.2017 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Karpowicz Data wytworzenia informacji: 2017-03-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-03-16 08:56:52
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-03-16 09:01:16
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-03-16 12:11:25
Artykuł był wyświetlony: 1795 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-14 09:36:43

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-01 13:11:21

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-01 13:05:01

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu