ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania budynku do rejestru zabytków województwa lubuskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-03 08:54:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubuski Wojewódzki Konserwtor Zabytków zawiadamia, iż z inicjatywy Pani Lucyny Kwapińskiej Zarządcy Nieruchomości, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą "Żaranka" Licencjonowane Zarządzanie Nieruchomościami, przy ul. Wieniawskiego 55/11, 68-200 Żary wszczęto zostało i prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków wojewódzctwa lubuskiego budynku mieszkalno - usługowego zlokalizowanego na działce geodezyjnej oznaczonej numerem 32/8 przy ul. Żagańskiej 5-5a w miejscowości Żary, gmina Żary o statusie miejskim, powiat żarski.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków /-/ Barabara Bielinis-Kopeć Data wytworzenia informacji: 2017-11-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków /-/ Barabara Bielinis-Kopeć Data wprowadzenia do BIP 2017-11-03 08:54:59
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-11-03 08:55:14
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-11-03 08:56:08
Artykuł był wyświetlony: 617 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-24 07:30:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015. poz. 460 ze zm.) Zarząd Powiatu Żarskiego zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnień kanału technologicznego dla wyszczególnionych poniżej inwestycji drogowych:
 
Przebudowa mostu drogowego w m. Górzyn droga powiatowa nr 1129F w km 18+382,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1103F m. Żarki Wielki poprzez budowę chodnik w km 0+000- 0+643
Przebudowa drogi powiatowej nr 1130F w m. Raszyn poprzez budowę chodnik w km 0+260-1+035
Przebudowa drogi powiatowej nr 1131F w m. Osiek  poprzez budowę chodnik w km  9+930-10+415
Przebudowa drogi powiatowej nr 1099F w m. Dłużek  poprzez budowę chodnik w km    8+008-10+086 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1170F w m. Miłowice od km 0+000 do km 2+150
Przebudowa drogi powiatowej  nr 1093F w m. Żary ul. Komuny Paryskiej poprzez budowę chodnik  0+000-0+420 
Przebudowa drogi powiatowej  nr 1080F m. Żary, ul. Szklarska od km 6+560 do km 7+180
 
Zarząd Powiatu Żarskiego informuje ponadto, że:
1. Stosownie do art. 4 pkt. 15a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015. poz. 460 ze zm.) pod pojęciem kanału technologicznego  rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.”
2. Stosownie do art. 39 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015. poz. 460 ze zm.) zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego można zgłosić w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Zarząd Powiatu Żarskiego, Aleja Jana Pawła II 5, 68-200 Żary. Informacje dotyczące planowanej inwestycji drogowej można uzyskać pod numerem telefonu +48 68 4790627.
3. Stosownie do art. 39 ust. 6b ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015. poz. 460 ze zm.) podmiot, który zgłosił zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złożył ofert, jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
4. Stosowanie do art. 39 ust.7 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015. poz. 460 ze zm.), kanały technologiczne będą udostępniane za opłatą, w drodze umowy dzierżawy lub najmu, na zasadach określonych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.
 
Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Powiatu Żarskiego www.powiatzary.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa,
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 23.10.2017 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2017-10-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-10-24 07:30:59
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-10-24 07:31:17
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-10-24 07:34:15
Artykuł był wyświetlony: 1113 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-13 12:14:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków - dawnego kościoła ewangelickiego, obecnie rzymsko - katolickiego parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Złotniku, gm. Żary, pow. żarski, zlokalizowanego na działce oznaczonej geodezyjnie nr. ewid. 438/1

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Lubuski Konserwator Zabytków /-/ Barbara Bielinis-Kopeć Data wytworzenia informacji: 2017-10-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lubuski Konserwator Zabytków /-/ Barbara Bielinis-Kopeć Data wprowadzenia do BIP 2017-10-13 12:14:55
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-10-13 12:19:09
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-10-13 12:19:09
Artykuł był wyświetlony: 1513 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentów pn.: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Żarskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-10 14:32:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Starosta Żarski informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentów pn.: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Żarskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
 
Zainteresowani mieszkańcy naszego Powiatu mogą zapoznać się z powyższymi dokumentami. Są one dostępne w na stronie BIP Starostwa Powiatowego w  Żarach, al. Jana Pawła II 5 , www.bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/ 
 
Uwagi i wnioski, które zostaną przeanalizowane w ramach opracowania projektu dokumentu można składać w terminie do 31.10.2017 r. (włącznie), (21 dni od podania do publicznej wiadomości) elektronicznie na adres e-mail:  , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary lub też ustnie do protokołu. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Żarski.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Szczechowiak /-/ p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska Data wytworzenia informacji: 2017-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Szczechowiak /-/ p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-10 14:32:27
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-10-10 14:43:00
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-10-10 14:43:00
Artykuł był wyświetlony: 1577 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-29 07:56:41

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-29 07:53:10

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor ds. nadzoru budowlanego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-28 09:02:14

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach poszukuje kandydatów na stanowisko: Referent

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-28 09:00:14

INFORMACJA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG - REFERAT ds. REJESTRACJI POJAZDÓW I PRAW JAZDY

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-24 12:38:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami będą przyjmowane poza systemem kolejkowym w pokoju nr 10 wraz przedsiębiorcami prowadzącymi transport drogowy oraz podmiotami mającymi osobowość prawną.
 
W celu usprawnienia obługi interesantów prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt (telefonicznie). Osobami prowadzącymi sprawy oraz osobami do kontaktu są:
 
Monika Nowak, tel. 68 479 06 64
Justyna Redestowicz, tel. 68 479 06 63
 
Osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdów, przy rejestracji aut, zobowiązane są przedłożyć zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Kierownik Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy /-/ Izabela Syroka Data wytworzenia informacji: 2017-08-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kierownik Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy /-/ Izabela Syroka Data wprowadzenia do BIP 2017-08-24 12:38:50
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-08-24 12:39:58
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-08-24 12:51:32
Artykuł był wyświetlony: 3256 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu