ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Kobzik /-/ Dyrektor Zarządu Zlewni w Zgorzelcu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-10 07:24:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-10 07:25:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-10 07:25:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3604 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację działań w ramach projektu ,,AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ NA AKTYWNE ŻYCIE”, w ramach działania 7.2. programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie - RPO lubuskie 2020, w latach 2019-2021.

Uchwała Nr 92/2019 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację działań w ramach projektu ,,AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ NA AKTYWNE ŻYCIE”, w ramach działania 7.2. programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie - RPO lubuskie 2020,  w latach 2019-2021.
Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688),  uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Ogłasza się nabór na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację działań w ramach projektu  ,,AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ NA AKTYWNE ŻYCIE”, w ramach działania 7.2. programy aktywnej integracji  realizowane  przez powiatowe centra pomocy rodzinie - RPO lubuskie 2020, w latach 2019-2021 na zadanie: reintegracja zawodowa co najmniej 90 osób z grup: osób z niepełnosprawnością, osób przebywających w pieczy zastępczej, osób opuszczających Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Zakłady Poprawcze, osób opuszczających piecze zastępczą, rodzin przeżywających trudności  w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ich środowiska, w okresie 2019-2021, zgodnie z opracowaną Indywidualną Ścieżką Reintegracji. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Żarskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
§ 2. 1. Treść ogłoszenia o naborze na członków komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Do ogłoszenia, o którym mowa w pkt 1, dołącza się wzór formularza zgłoszeniowego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żarskiego.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie Zarządu:
Józef Radzion – Przewodniczący Zarządu ……….……
Małgorzata Issel – Wiceprzewodniczący Zarządu……..
Marek Femlak – Członek Zarządu …………………….
Tomasz Czajkowski – Członek Zarządu………….…….
Michał Rudnicki – Członek Zarządu ………………….
 

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację działań w ramach projektu ,,AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ NA AKTYWNE ŻYCIE”, w ramach działania 7.2. programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie - RPO lubuskie 2020, w latach 2019-2021.

1.Zarząd Powiatu Żarskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie na realizację działań w ramach projektu  ,,AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ NA AKTYWNE ŻYCIE”, w ramach działania 7.2. programy aktywnej integracji  realizowane  przez powiatowe centra pomocy rodzinie - RPO lubuskie 2020, w latach 2019-2021 na zadanie: reintegracja zawodowa co najmniej 90 osób z grup: osób z niepełnosprawnością, osób przebywających w pieczy zastępczej, osób opuszczających Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Zakłady Poprawcze, osób opuszczających piecze zastępczą, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ich środowiska, w okresie 2019-2021, zgodnie z opracowaną Indywidualną Ścieżką Reintegracji.
 
2.W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie.
 
3.Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia i przesłanie go w terminie do dnia 21.06.2019r. na adres: Starostwo Powiatowe w Żarach, Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary.
 
4.Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) z ramienia których podmiot występuje.
 
5.W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) dokona Zarząd Powiatu Żarskiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację działań w ramach projektu  ,,AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ NA AKTYWNE ŻYCIE”, w ramach działania 7.2. programy aktywnej integracji  realizowane  przez powiatowe centra pomocy rodzinie - RPO lubuskie 2020, w latach 2019-2021 na zadanie: reintegracja zawodowa co najmniej 90 osób z grup: osób  z niepełnosprawnością, osób przebywających w pieczy zastępczej, osób opuszczających Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Zakłady Poprawcze, osób opuszczających piecze zastępczą, rodzin przeżywających trudności  w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ich środowiska, w okresie 2019-2021, zgodnie z opracowaną Indywidualną Ścieżką Reintegracji.
 
Dane dotyczące kandydata na członka komisji
Imię i nazwisko kandydata
 
Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, reprezentowanych przez kandydata
 
Adres do korespondencji
 
Telefon kontaktowy
 
e-mail kontaktowy
 
Posiadane kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej
 
 
Potwierdzam prawdziwość podanych wyżej danych własnoręcznym podpisem
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru na członka komisji konkursowej oraz przeprowadzanej procedury otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)
                                            
.................................                                                     ................................................
(miejscowość, data)                                                           (czytelny podpis kandydata)                                                                                                          
 
 
załączniki:
1.aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu, wskazującego kandydata na członka Komisji.
                                                                            
 
…………………………………………………………………………………………………
pieczątka imienna lub czytelny podpis osób upoważnionych do reprezentowania organizacji pozarządowej/podmiotu, z ramienia którego występuje kandydata

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-14 12:57:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-14 12:59:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-14 13:01:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4358 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄD POWIATU ŻARSKIEGO OGŁASZA KONKURS na kandydata na stanowisko DYREKTORA: Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych, ul. Chopina 10, 68 – 300 Lubsko; Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, ul. Szkolna 4, 68 – 300 Lubsko

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 88/2019 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 30 maja 2019 r.

ZARZĄD  POWIATU  ŻARSKIEGO OGŁASZA KONKURS
 
na kandydata na stanowisko DYREKTORA:
 
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych, ul. Chopina 10, 68 – 300 Lubsko
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, ul. Szkolna 4, 68 – 300 Lubsko
 
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
 
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:
a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce;
b) ukończyła  studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
3) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, albo w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;
4) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
5) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2018 r.,  poz. 967 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.);
10) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.).
 
2. Do konkursu może przystąpić również:
 
1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratoriom oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U z 2019 r. poz. 263)
- spełniający wymagania określone w ogłoszeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
 
3. Do konkursu może przystąpić także osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
6) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
7) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.);
10) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.).
 
4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły, placówki;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
a. imię (imiona) i nazwisko,
b. datę i miejsce urodzenia,
c. obywatelstwo,
d. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
4) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
5) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
8) poświadczoną przez kandydata za zgodnością z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwa skarbowe;
11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z  dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1458 ze zm.);
12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 poz. 430 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
15) poświadczoną przez kandydata za zgodnością z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa  w ustawie z dnia 7  października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.) – w przypadku cudzoziemca;
 
5. Przed przystąpienie do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem do korespondencji i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora (podać nazwę placówki i miejscowość)” w terminie do dnia 14.06.2019 r., na adres: Starostwo Powiatowe, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary.
W przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
7. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. W tym przypadku oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do ofert.
Oferty należy składać w terminie do 14.06.2019 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu).
Adres skrytki Starostwa Powiatowego w Żarach na ePUAP: /3j8o3v0smg/skrytka

8.  Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Żarskiego.
Przewodniczący Komisji Konkursowej ustali termin i miejsce posiedzenia Komisji, o czym powiadomi na piśmie członków Komisji oraz kandydatów, nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia.
 
9.  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żarach z siedzibą przy al. Jana Pawła II 5,68- 200 Żary,  reprezentowane przez Starostę Żarskiego, z którym można się skontaktować pisemnie na adres siedziby, telefonicznie: 68 4790600
 
Inspektor ochrony danych
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Panią Agnieszką Oskierko – Liczner,  pod adresem e-mail:  , tel. 684790605 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 
Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i dokumentacji  konkursu na stanowisko dyrektora  szkoły lub placówki, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę, na podstawie przepisów prawa  art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h RODO,  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
 
Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane mogą być przekazywane innym organom i podmiotom, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań.
 
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane:
- w przypadku kandydatów na stanowisko dyrektora: przez okres 3 miesięcy od dnia powołania kandydata wyłonionego w konkursie  (konkurs  rozstrzygnięty), a w przypadku niewyłonienia kandydata - przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku konkursu (konkurs nierozstrzygnięty) oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- w przypadku powołania na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki: przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 
Obowiązek podania danych
Podanie przez państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa, są Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki.
 
Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
- dostępu do treści swoich danych  oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania oraz otrzymania ich kopii,
- ograniczenia przetwarzania - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
-  wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
Ponadto informujemy, iż dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu Żarskiego /-/ Józef Radzion

Uchwała Nr 88/2019 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lubsku  
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 63 ust. 1 i 10 w związku   z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) oraz  § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku  w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) uchwala się co następuje:
 
§ 1
Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora:
 1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych, ul. Chopina 10, 68 – 300 Lubsko,
 2. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, ul. Szkolna 4, 68 – 300 Lubsko. 
§ 2
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Żarskiego.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
 1. Józef Radzion – Przewodniczący 
 2. Małgorzata Issel – Wiceprzewodniczący 
 3. Tomasz Czajkowski – Członek 
 4. Marek Femlak – Członek 
 5. Michał Rudnicki – Członek 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-30 12:10:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-30 13:50:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-30 13:50:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4738 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŻARSKIEGO

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E   S T A R O S T Y   Ż A R S K I E G O
 
WBO.6740.1.1.2019
 
Zgodnie z art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1474) zawiadamiam, że na wniosek Pana Tomasza Grześkowiaka z dnia 16.04.2019r., działającego w imieniu Burmistrza Miasta Żary zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
 
 „Rozbudowa drogi gminnej Nr 104834F – ulicy Karola Szymanowskiego i drogi gminnej Nr 104754F – ulicy Krótkiej (na odcinku od ulicy Chopina do ulicy Karola Szymanowskiego) w Żarach”
 
realizowanej na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntu stanowiących:
 1. projektowany pas drogowy drogi publicznej:
nr 606/38, 606/121, 606/154 (606/73), 606/62, 606/156 (606/59), 606/161 (606/85), 606/163 (606/39), 606/158 (606/16), 606/42, 606/43, 606/165 (606/52), 606/167 (606/106), 606/169 (606/107), 606/170, (606/40), 607/2, 607/1, 633/2, 635, 606/58, 606/171 (606/40) obręb 0001 jednostka ewidencyjna 081102_1 Żary-miasto,
 1. nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz jednostki samorządu terytorialnego:
nr 606/154 (606/73), 606/156 (606/59), 606/161 (606/85), 606/163 (606/39), 606/158 (606/16), 606/165 (606/52), 606/167 (606/106), 606/169 (606/107), 606/170 (606/40) 606/171 (606/40) obręb 0001 jednostka ewidencyjna 081102_1 Żary-miasto,
 1. teren niezbędny do przebudowy istniejących dróg publicznych innych kategorii:
nr 606/76, 500/1, 643, 606/55, 630 obręb 0001 jednostka ewidencyjna 081102_1 Żary-miasto,
 1. teren niezbędny do zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu – ograniczenie trwałe:
nr 606/76, 606/12, 630, 606/55 obręb 0001 jednostka ewidencyjna 081102_1 Żary-miasto.
 
UWAGA: w nawiasie podano aktualny numer ewidencyjny działki przed podziałem.
 
Materiał dowodowy zgromadzony w przedmiotowej sprawie, będzie udostępniony do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 211 tel. 68 479 06 40, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od godz. 700 do 1600, od wtorku do czwartku od godz. 700 do 1500, w piątki od godz. 700 do 1400.
Do czasu wydania decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się z ww. materiałami oraz złożyć swoje uwagi i wnioski.
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, 6.05.2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-06 09:33:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-06 09:33:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-06 09:33:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4642 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zbędnym majątku ruchomym Starostwa Powiatowego w Żarach

Akapit nr 1 - brak tytułu

WO.2613.4.2019.JWW/AK
 
Ogłoszenie o zbędnym majątku ruchomym Starostwa Powiatowego w Żarach
 
Informuję, że Starostwo Powiatowe w Żarach posiada przeznaczone do zbycia mienie.
 
Jednostki organizacyjne Powiatu Żarskiego zainteresowane przejęciem majątku Starostwa wskazanego w nw. wykazie proszone są o złożenie wniosku zgodnie z § 36 ust.1 Uchwały Nr 205/2008 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 14 sierpnia 2008 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Żarskiego (Załącznik1- wzór wniosku).
 
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej, jednostki, szkoły i placówki oświatowe, instytucje kultury, kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe, osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące działalność charytatywną, stowarzyszenia i fundacje prowadzące statutową działalność na terenie Powiatu Żarskiego, jednostki policji, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki badawczo rozwojowe oraz inne jednostki sektora finansów publicznych mogą ubiegać się o darowiznę nw. składnika majątku ruchomego wówczas, gdy sprzedaż składników majątku ruchomego nie dojdzie do skutku.
 
Pozostałe jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne zainteresowane nabyciem przedmiotowego mienia mogą składać pisemne oferty, podając oferowaną cenę do dnia 24 maja 2019 r. na adres:
 
Starostwo Powiatowe w Żarach
Al. Jana Pawła II 5
68-200 Żary
 
Oferty można także złożyć osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach.
Jednocześnie zastrzegam, że w pierwszej kolejności rozpatrzymy wnioski jednostek organizacyjnych Powiatu Żarskiego.
 
Dodatkowo informuję, że w przypadku, gdy na dany składnik majątku zostaną złożone co najmniej dwie oferty, zwrócimy się z prośbą o przedstawienie kolejnej oferty. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotu sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. Sprzedający zastrzega sobie własność mienia do chwili uiszczenia przez nabywcę ceny nabycia.
 
Zaznaczam, że nie udzielamy gwarancji na sprzedany majątek, a kupujący (obradowany)  zobowiązany był do poznania stanu prawnego, technicznego i faktycznego mienia ruchomego, które przyjmują bez uwag i zastrzeżeń z dniem sprzedaży (otrzymania).
 
LP.
Nazwa
Ilość
Wartość sprzedaży (jednostkowa - cena wywoławcza netto za 1 szt.)
Numer inwentarzowy
Opis stanu
Wartość sprzedaży
 
1.
Ogrodzenie z paneli z siatką z cokołem H=2,6
472,2 mb
38,42 zł
298/O
zbędny
18 141,92 zł
2.
Altana ogrodowa drewniana z pięcioma ławami i stołem
2 szt.
7 500,00 zł
VIII/412/806; VIII/414/806
zbędny
15 000,00zł
3.
Słupki betonowe z miejscem na kwiaty – płukany granit
45szt
246,00 zł
-
zbędny
11 070,00 zł
 
 
Składniki majątku ruchomego wystawione do sprzedaży/bezpłatnego przekazania/oddania w formie darowizny, po wcześniejszym uzgodnieniu z Joanną Werstler-Wojtaszek tel. (68) 4790676 można obejrzeć do dnia 17 maja 2019 roku.                                                     
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, 23.04.2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanną Werstler-Wojtaszek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-23 14:45:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-23 14:47:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-23 14:47:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4952 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zbędnym majątku ruchomym Starostwa Powiatowego w Żarach

Akapit nr 1 - brak tytułu

WO.2613.3.2019.AK
 
Ogłoszenie o zbędnym majątku ruchomym Starostwa Powiatowego w Żarach
 
Informuję, że Starostwo Powiatowe w Żarach posiada przeznaczone do zbycia mienie.
 
Jednostki organizacyjne Powiatu Żarskiego zainteresowane przejęciem majątku Starostwa wskazanego w nw. wykazie proszone są o złożenie wniosku zgodnie z § 36 ust.1 Uchwały Nr 205/2008 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 14 sierpnia 2008 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Żarskiego (Załącznik1- wzór wniosku).
 
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej, jednostki, szkoły i placówki oświatowe, instytucje kultury, kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe, osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące działalność charytatywną, stowarzyszenia i fundacje prowadzące statutową działalność na terenie Powiatu Żarskiego, jednostki policji, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki badawczo rozwojowe oraz inne jednostki sektora finansów publicznych mogą ubiegać się o darowiznę nw. składnika majątku ruchomego wówczas gdy sprzedaż składników majątku ruchomego nie dojdzie do skutku.
 
Pozostałe jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne zainteresowane nabyciem przedmiotowego mienia mogą składać pisemne oferty, podając oferowaną cenę do dnia 30 kwietnia 2019 r. na adres:
 
Starostwo Powiatowe w Żarach
Al. Jana Pawła II 5
68-200 Żary
 
Oferty można także złożyć osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach.
Jednocześnie zastrzegam, że w pierwszej kolejności rozpatrzymy wnioski jednostek organizacyjnych Powiatu Żarskiego.
 
Dodatkowo informuję, że w przypadku, gdy na dany składnik majątku zostaną złożone co najmniej dwie oferty, zwrócimy się z prośbą o przedstawienie kolejnej oferty. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotu sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez nabywcę ceny nabycia.
 
Zaznaczam, że nie udzielamy gwarancji na sprzedany majątek.
 
LP.
Nazwa
Ilość
Wartość sprzedaży (jednostkowa - cena wywoławcza netto za 1 szt.)
Numer inwentarzowy
Opis stanu
Wartość początkowa
(ilość x cena księgowa)
1.
Motorower marki BOATIAN BT 49QT, nr rej. FZA 7H81, nr VIN: JL82TCAP9791011871, rok prod. 2009
1
350,00 zł
VII/7/740
zbędny
350,00 zł
 
Składniki majątku ruchomego wystawione do sprzedaży/bezpłatnego przekazania/oddania w formie darowizny, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panią Aleksandrą Karpowicz, tel. (68) 4790613, można obejrzeć do dnia 30 kwietnia 2019 roku.         
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, 16.04.2019 r.                                                                         

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Karpowicz /-/ Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-16 13:46:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-16 13:47:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-16 13:47:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4936 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE o przystąpieniu do: odszukania / wznowienia znaków granicznych i wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w egib działek n/w

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podst. art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017r poz. 2101 ze zm.) oraz par. 39 Rozp. MRRiB  z 29 marca 2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U z 2019r poz. 393) zawiadamia się o przystąpieniu do:
- odszukania / wznowienia znaków granicznych i wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w egib działek n/w
 
Szczegółowe informacje w załączeniu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
inż. BOGDAN SPYCH /-/ GEODETA UPRAWNIONY upr. nr 11278 zakres 1, 2
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
inż. BOGDAN SPYCH /-/ GEODETA UPRAWNIONY upr. nr 11278 zakres 1, 2
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-01 11:15:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-01 11:23:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-01 11:24:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5182 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania budynku do rejestru zabytków województwa lubuskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego: stanowiska archeologicznego Jasień 2 (AZP 66-09/43) - cmentarzyska wielokulturowego, położonego na działkach numer ewidencyjny 221, 175, 180 zlokalizowanych w obrębie 0013 Świbna, gm. Jasień, pow. żarski, woj. lubuskie.
 
 
Zielona Góra, 21.03.2019 r.
Lubuski Wojewódzki Koserwator Zabytków 
​Barbara Bielinis - Kopeć

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Lubuski Wojewódzki Koserwator Zabytków /-/ Barbara Bielinis-Kopeć
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lubuski Wojewódzki Koserwator Zabytków /-/ Barbara Bielinis-Kopeć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-25 13:30:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-25 13:30:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-25 13:31:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4596 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zbędnym majątku ruchomym Starostwa Powiatowego w Żarach

Akapit nr 1 - brak tytułu

WO.2613.2.2019.AK
 
Informuję, że Starostwo Powiatowe w Żarach posiada przeznaczone do zbycia mienie.
 
Jednostki organizacyjne Powiatu Żarskiego zainteresowane przejęciem majątku Starostwa wskazanego w nw. wykazie proszone są o złożenie wniosku zgodnie z § 38 ust.3 Uchwały Nr 205/2008 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 14 sierpnia 2008 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Żarskiego (Załącznik1- wzór wniosku).
 
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej, jednostki, szkoły i placówki oświatowe, instytucje kultury, kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe, osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące działalność charytatywną, stowarzyszenia i fundacje prowadzące statutową działalność na terenie Powiatu Żarskiego, jednostki policji, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki badawczo rozwojowe oraz inne jednostki sektora finansów publicznych mogą ubiegać się o darowiznę nw. składnika majątku ruchomego wówczas gdy sprzedaż składników majątku ruchomego nie dojdzie do skutku.
 
Pozostałe jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne zainteresowane nabyciem przedmiotowego mienia mogą składać pisemne oferty, podając oferowaną cenę do dnia 27 marca 2019 r. na adres:
 
Starostwo Powiatowe w Żarach
Al. Jana Pawła II 5
68-200 Żary
 
Oferty można także złożyć osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach.
Jednocześnie zastrzegam, że w pierwszej kolejności rozpatrzymy wnioski jednostek organizacyjnych Powiatu Żarskiego.
 
Dodatkowo informuję, że w przypadku gdy na dany składnik majątku zostaną złożone co najmniej dwie oferty, zwrócimy się z prośbą o przedstawienie kolejnej oferty.
Zaznaczam, że nie udzielamy gwarancji na sprzedany majątek.
 
Lp.
Nazwa
Ilość
 Wartość początkowa (ilość x cena księgowa)
Numer inwentarzowy
 Wartość sprzedaży (jednostkowa – cena wywoławcza netto za 1 szt.)
Opis stanu
1
Dyktafon
1
1 219,00 zł
XIB/75/2005
             99,00 zł
zbędne
2
Projektor
1
1 288,00 zł
XIC/439/491
           400,00 zł
zbędne
3
Prezenter
1
niskocenne
XIA/192/662
             50,00 zł
zbędne
4
Sprzęt nagłaśniający
1
2 679,00 zł
XI/36
        1 600,00 zł
zbędne
5
Zestaw nagłaśniający
1
15 887,52 zł
VIII/16/803
        1 800,00 zł
zbędne
6
Zestaw konferencyjny
1
18 000,00 zł
VI/45/62
        3 100,00 zł
zbędne
 
Składniki majątku ruchomego wystawione do sprzedaży/bezpłatnego przekazania/oddania w formie darowizny, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panią Aleksandrą Karpowicz, tel. (68) 4790613, można obejrzeć do dnia  26 marca 2019 roku.   
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, 13.03.2019 r.                                 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Karpowicz /-/ Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-13 14:50:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-13 14:52:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-13 14:52:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4841 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019

Akapit nr 1 - brak tytułu

WIGN.2019
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
Zgodnie  z art.13 a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. z 2018 poz.1986)
 
Lp. 
Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia
Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia
Orientacyjna wartość zamówienia brutto
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
 1.  
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Żarskiego
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
600 000
I kwartał
 1.  
Powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
800 000
II kwartał
 1.  
Zimowe utrzymanie dróg z podziałem na zadania:
1)Miasto Żary i Gmina Żary
2)Gmina Żary, Lipinki Łużyckie, Trzebiel, Tuplice
3) Lubsko, Jasień, Brody, Tuplice
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
650 000
II kwartał
 1.  
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wraz z odbiorem i zniszczeniem wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Żarach na rok 2020
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
240 000
IV kwartał
 1.  
Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla powiatu żarskiego
Usługi
Przetarg nieograniczony
500 000
I kwartał
 1.  
Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów stanowiących dowody zmian danych ewidencyjnych
Usługi
Przetarg nieograniczony
100 000
III/IV kwartał
 1.  
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów gm. Jasień
Usługi
Przetarg nieograniczony
500 000
III/IV kwartał
 1.  
Powszechne usługi pocztowe polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu, sortowaniu i doręczaniu przesyłek listowych oraz paczek w obrocie krajowym
Usługi
Przetarg nieograniczony
500 000
IV kwartał
 1.  
Usługi przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych z podziałem na zadania:
1)samochodem ciężarowym samowyładowczym
2) koparko-ładowarka
3) równarka
4) samochodem ciężarowym o ładowności skrzyni minimum 1,5 tony z brygadą 2 osobową
5)samochodem do czyszczenia wpustów ulicznych, kanałów kanalizacji deszczowej oraz przepustów
6)samochodem ciężarowym z nośnikiem o ładowności min. 6 ton
Usługi
Przetarg nieograniczony
450 025
II III kwartał
 1.  
Przebudowa drogi powiatowej nr 1100F od km 18+400 do km 19+11,70 w m. Mielno
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
1 528 425
I kwartał
 1.  
Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F w m. Chocicz od km 1+525 do km 2+ 471
​Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
1 976 359
I kwartał
 1.  
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza Polsko-Niemieckiego – etap V”
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
975 000
I kwartał
 1.  
Dostawa energii elektrycznejdla obiektów położonych na byłym DPG w Olszynie, nieruchomości stanowiących własność Powiatu Żarskiego
Dostawy
Przetarg nieograniczony
670 000
IV kwartał
 1.  
Pełnienie obowiązków doradztwa zawodowego w ZSE W Żarach i ZSOiE w Lubsku w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”
Usługi
Przetarg nieograniczony
131 200
I, II kwartał
 1.  
Dokumentacja projektowa na infrastrukturę drogową
Usługi
Przetarg nieograniczony
250 000
III kwartał
 1.  
Remont dachu – Olszyna 1 b
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
360 000
II kwartał
 
Starosta /-/ Józef Radzion

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-08 08:18:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-08 08:36:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-08 08:36:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4299 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji