ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego

Ogłoszenie o przystąpieniu do prac mających na celu przygotowanie projektu "Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych".

OGŁOSZENIE: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor nadzoru budowlanego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żarach
Ogłoszenie
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
Inspektor nadzoru budowlanego
 
miejsce pracy: Żary
wymiar etatu:  pełen etat
 
1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 
a) wymagania niezbędne:
- wykształcenie: wyższe lub średnie techniczne budowlane
* uprawnienia budowlane
- pozostałe wymagania niezbędne:
* znajomość przepisów prawa budowlanego i aktów wykonawczych
* znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
* biegła obsługa komputera (EXCEL, WORD),
* prawo jazdy kat.B,
      
b) wymagania dodatkowe:
 - doświadczenie w administracji publicznej: administracja architektoniczno-budowlana, nadzór budowlany,
- umiejętność analitycznego myślenia i redagowania pism,
- zdolności mediacyjne.
- odporność na stres i sytuacje konfliktowe,
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
-  prowadzenie postępowań administracyjnych i wyjaśniających dotyczących kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego przez uczestników procesu budowlanego w tym dokonywanie inspekcji i kontroli obiektów i robót budowlanych, utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych oraz przeprowadzanie kontroli obowiązkowych,
- przygotowanie projektów pism, zaświadczeń, postanowień oraz decyzji wynikających z prowadzonych ww. postępowań,
- prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych,
- współuczestnictwo w postępowaniach egzekucyjnych,
- prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z Prawa budowlanego,
- sporządzanie odpowiednich sprawozdań i informacji z działalności inspektoratu,
- przyjmowanie interesantów,
- wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 
3. Warunki zatrudnienia:
a) warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań   
- praca w siedzibie inspektoratu w Żarach - praca przy komputerze oraz przyjmowanie interesantów, udzielanie wyjaśnień i informacji,
- praca w terenie podczas czynności inspekcyjno-kontrolnych na obszarze powiatu żarskiego, prowadzenie samochodu służbowego, możliwość pracy na wysokości, bezpośredni kontakt z interesantami.
b) miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca na I piętrze budynku, w którym nie ma windy, pomieszczenia biurowe oraz toaleta nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, praca przy komputerze powyżej 4  godzin/dobę, urządzenia pomiarowe, samochód służbowy nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych, praca w terenie na wysokości. 
 
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 - życiorys i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia prawa jazdy.
 
5. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
a) termin: 15.05.2018 r. do godz.15.00
b) miejsce:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul.Zwycięzców 3
68-200 Żary
  
c) sposób:
dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Żarach" do dnia 15.05.2018 r.( liczy sie data wpływu do inspektoratu)
- osobiście w siedzibie inspektoratu ul.Zwycięzców 3, 68-200 Żary
- pocztą na adres : jw.
 
6. Informacje dodatkowe:
Dokumenty aplikacyjne niekompletne i te które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
O rozmowie kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dokumenty odrzuconych ofert zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzega się możliwość odwołania naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego /-/ Elżbieta Banaś

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach /-/ Elżbieta Banaś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach /-/ Elżbieta Banaś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-02 08:33:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-02 08:45:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-02 08:45:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3730 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Żagańska 24 w Żarach postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce geodezyjnej oznaczonej numerem 346 przy ul. Żagańskiej w miejscowości Żary, gmina Żary, powiet żarski.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków /-/ Barbara Bielinis - Kopeć
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków /-/ Barbara Bielinis - Kopeć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-27 13:06:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-27 13:06:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-27 13:06:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2981 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja o nieodpłatnym nabyciu z mocy prawa przez Skarb Państwa mienia pozostałego po wykreślonym z Krajowego Rejestru Sądowego podmiocie tj. prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kierwonik Referatu Gospodarki Nieruchomościami /-/ Elżbieta Pawłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
w/z Starosty Małgorzata Issel /-/ Wicestarosta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-23 11:24:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-23 11:39:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-23 11:41:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3048 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE STAROSTY POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji i uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych o dane dotyczące mapy ewidencyjnej, ewidencji gruntów, budynków i lokali

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 24a ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.)
 
Informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania obowiązującego przy modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji i uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych o dane dotyczące mapy ewidencyjnej, ewidencji gruntów, budynków i lokali na obszarze wiejskiej gminy Jasień: Budziechów, Roztoki, Wicina i Zabłocie.
 
Informacje, o których mowa podlegają wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego.
 
Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 
Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia projektu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego oraz Urzędzie Miejskim w Jasieniu, co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia oraz ogłosi w prasie o zasięgu krajowym.
 
Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać swoje uwagi do tych danych.
 
Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Żarach, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 42 pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
Po upływie terminu wyłożenia (15 dni roboczych), projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacje o tym Starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa.
 
Każdy, czyje interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa, zgłaszać zarzuty do tych danych.
 
O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
 
Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w stosunku do budynków i lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo- kartograficznym nie są wiążące.
 
Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w pkt. 7 traktowane będą jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 18.04.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-18 12:11:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-18 12:13:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-18 13:20:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2775 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji