ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

2014 rok

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu powszechnego szczepienia uczennic klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez powiat żarski, przeciw wirusowi HPV w ramach Programu zdrowotnego powiatu żarskiego na lata 2008-2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2008, Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu powszechnego szczepienia uczennic klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez powiat żarski, przeciw wirusowi HPV w ramach Programu zdrowotnego  powiatu żarskiego na lata 2008-2015
1.Nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs:
Zarząd Powiatu Żarskiego
68-200 Żary, Al. Jana Pawła II 5
2. Przedmiot konkursu:
wybór realizatora programu powszechnego szczepienia 360 uczennic klas pierwszych, szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez powiat żarski, przeciw wirusowi HPV w ramach Programu zdrowotnego powiatu żarskiego na lata 2008-2015, poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz wykonanie 3 dawek szczepionki ochronnej przeciwko zakażeniu wirusem HPV wśród uczennic klas pierwszych ponadgimnazjalnych szkół prowadzonych i dotowanych przez Powiat Żarski. Szczepienia prowadzone będą w Lubsku i w Żarach.
3. Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do dnia 15.07.2015r.
4. Oferty na realizację programu mogą składać podmioty spełniające wymagania określone w warunkach szczególnych konkursu.
5. Oferty pod rygorem odrzucenia należy składać w terminie do 4 listopada 2014 r. do godz.11.00 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem oferenta (pieczęcią oferenta) z dopiskiem Konkurs ofert na wybór realizatora, programu powszechnego szczepienia uczennic klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez powiat żarski, przeciw wirusowi HPV" w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary.
Oferta przesłana Pocztą Polską lub pocztą kurierską będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do siedziby organu ogłaszającego konkurs w biurze podawczym do dnia 4 listopada 2014r. do godz. 11.00.
Szczegółowe warunki konkursu ofert, projekt umowy oraz formularz ofertowy dostępne są na stronie internetowej powiatu żarskiego www.powiatzary.pl oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach al. Jana Pawła II 5 pokój nr 215 w dni robocze od 9.00 do 14.00.
Oferty niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  4.11.2014r. o godz.11.30 pokój 212 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Zarząd Powiatu Żarskiego na podstawie wniosku komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.
8. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
9. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu lub odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz zamknięcia konkursu bez wyboru oferty.
Starosta Żarski /-/ Marek Cieślak
Żary, 21.10.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - WSS.1.2014

Zarząd Powiatu Żarskiego informuje, że w postępowaniu konkursowym na wybór realizatora   programu powszechnego szczepienia uczennic klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez Powiat Żarski, przeciw wirusowi HPV w ramach programu zdrowotnego  powiatu żarskiego na lata 2008-2015, została wybrana oferta złożona przez:
 
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
68-200 Żary, ul. Pszenna 2
z jednostkowym kosztem, całkowitym szczepienia jednej osoby (3 dawki) brutto – 375,00 zł.
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert i nie podlega odrzuceniu.
Starosta /-/ Marek Cieślak
Żary, dnia 06.11.2014 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta - Marek Cieślak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta - Marek Cieślak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-21 15:05:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Buczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-21 15:08:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Buczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-11-07 13:54:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1866 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Załącznik do Uchwały Nr 478/2013 Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza: na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr. 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XXXVI/243/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Powiatu Żarskiego w zakresie:
I. RODZAJ ZADANIA:
1. Kultura i edukacja na terenie powiatu żarskiego w roku 2014:
Zadanie wspierania w ramach mecenatu wartościowych przedsięwzięć o charakterze powiatowym w zakresie rozwoju kultury, dziedzictwa kulturowego, promocji twórczości, edukacji kulturalnej poprzez organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów i spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, kursów, seminariów i innych imprez mających znaczenie dla mieszkańców powiatu dla rozwoju kultury i sztuki oraz jej promocji zagranicznej, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej, działania na rzecz odnowy i propagowania kultur mniejszości narodowych, wspieranie wszelkich form edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, zapewnienie dostępu do dóbr kultury osobom niepełnosprawnym, zadanie prowadzenia biblioteki powiatowej oraz wspieranie wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych o charakterze powiatowym i działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości, samorządności i wolontariatu wśród społeczeństwa.
2. Kultura fizyczna i turystyka na terenie powiatu żarskiego w roku 2014:
Zadanie wspierania rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez: organizację zawodów sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży, organizacja innych imprez sportowo-rekreacyjnych.
Zadanie wspierania działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki poprzez: organizację imprez turystycznych, popularyzację działań w zakresie krajoznawstwa i turystyki, szkolenie kadr turystycznych, rozwój infrastruktury turystycznej.
II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA W 2014 r.
1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2014 roku wynosi 120.000zł. (w tym 10.000 zł na prowadzenie biblioteki powiatowej),  (środki przeznaczone na w/w zadania w roku 2013 - 65.000 zł) – dotyczy zadań I.1.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2014 roku wynosi 40.000 zł (środki przeznaczone na w/w zadania w roku 2013 - 40.000 zł) – dotyczy zadań I.2.
III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Powiatu Żarskiego, prowadzące działalność dla mieszkańców powiatu, co najmniej od 2013 roku, a ich działalność statutowa prowadzona jest w dziedzinie objętej konkursem.
2.1. Konkurs przeprowadza Zarząd Powiatu Żarskiego przy udziale Komisji Konkursowej.
2.2. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:
a) formalna weryfikacja złożonych ofert;
b) merytoryczna ocena ofert spełniających wymagania formalne;
c) propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty.
2.3. W pracach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te zgłaszają swoje kandydatury pisemnie w terminie do dnia 21 stycznia 2014 r. w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach.
3.1.1. Uczestnicy konkursu składają oferty na formularzach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25).
3.1.2. Wzór oferty i sprawozdania i pozostałe dokumenty dostępne są w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Żarach, pok. nr 208 oraz na stronie internetowej www.powiatzary.pl w dziale NGO i http://powiat.zarski.sisco.info w dziale KONKURSY OFERT.
3.1.3. Dodatkowo do oferty należy złożyć:
- aktualny statut i odpis z rejestru lub odpowiednio informacje z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
3.2. Podmioty przystępujące do konkursu są zobowiązane do złożenia w Starostwie Powiatowym w Żarach ofert w sposób wymagany w Ogłoszeniu o Otwartym Konkursie Ofert.
3.3. Zarząd Powiatu Żarskiego lub Komisja Konkursowa w trakcie oceny wniosków może prosić oferentów o dodatkowe informacje.
3.4. Zarząd Powiatu Żarskiego zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty zwycięskiej w konkursie w związku z koniecznością zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania.
3.5. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, mogą oni wycofać swoją ofertę.
3.6. Przy ubieganiu się o dotację wymagany jest minimalny wkład ze środków własnych, innych źródeł, wpłat i opłat adresatów zadania lub innych źródeł publicznych w wysokości 2% wartości całości zadania, na które składana jest oferta.
3.7. Oferty niekompletne pod względem formalnym i merytorycznym lub złożone po upływie terminu określonego przez Zarząd Powiatu Żarskiego w ogłoszeniu o konkursie, nie będą rozpatrywane.
3.8. Zarząd Powiatu Żarskiego zatwierdza w drodze uchwały wykaz ofert wraz z kwotą przyznanej dotacji.
3.9. Dotacja jest przyznawana w ramach środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej na ten cel, na jeden rok lub jego część i podlega szczegółowemu rozliczeniu zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
3.10. Od decyzji Zarządu Powiatu Żarskiego o wyborze realizatora zadania nie przysługuje odwołanie.
IV. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1. Zarząd Powiatu Żarskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
2. Środki z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
a) budowę, zakup i remonty budynków, zakup gruntów i środków trwałych.
b) działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
c) pokrycie kosztów utrzymania biura w części niedotyczącej realizowanego zadania,
d) wsteczne finansowanie projektów,
e) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
f) podatki, cła, opłaty skarbowe, opłaty leasingowi, oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów, kar i mandatów.
3. Warunki, realizacji zadania:
- dopuszcza się możliwość realizacji zadań objętych dotacją wspólnie z innymi podmiotami,
- zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie
z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami,
- w przypadku zmiany lub nie zrealizowania zadania lub części zadania objętego umową z oferentem dotacja na to zadanie lub jego część podlega zwrotowi.
- dopuszcza się możliwość przesunięcia środków określonych w kalkulacji kosztów (rodzaj kosztów), podczas realizacji zadania (tylko koszt ujęte w tabeli pod pozycją: Rodzaj kosztów – koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadań), do maksymalnej wysokości 10% całości dofinansowanego zadania.
4. Formę i terminy przekazania dotacji podmiotom i ich rozliczania określać będzie umowa, której wzór został ogłoszony w rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25).
5. Termin realizacji – zadania winny być zrealizowane w 2014 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach.
V. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać do dnia 21 stycznia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 (biuro podawcze) do godz. 14.30 w zaklejonej kopercie podpisanej: "OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie… (wpisać właściwą kategorię zadania)… w 2014 roku".
2. W przypadku przesyłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Żarach.
3. W przypadku składania przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość złożenia 1 kompletu załączników.
VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERT.
1. Konkurs rozstrzyga po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu Żarskiego, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań zawartych w otwartym konkursie ofert.
2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu jednego miesiąca od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Możliwe jest dokonywania rozstrzygnięć w kilku etapach.
3. Tryb otwartego konkursu ofert - poprzez wspieranie realizacji zadań publicznych określonych w ogłoszeniu konkursu zgodny z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Kryteria wyboru ofert:
a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta
b) ocenia przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
d) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
e) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
5. Oferty złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie nie będą rozpatrywane.
Żary, 30 grudnia 2013 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-30 14:56:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-30 14:58:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-06-30 14:58:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2561 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza: na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XXXVI/243/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Powiatu Żarskiego w zakresie:
I. RODZAJ ZADANIA:
1. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Powiecie Żarskim.
2. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego.
3. Współpraca z organizacją pozarządową w zakresie realizacji zadania pn. „Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim – Praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia”
II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA W 2014 r.
1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 15.917,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych),
2. Ośrodek wsparcia - 10.611,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset jedenaście złotych),
3. Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim – 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Powiatu Żarskiego, prowadzące działalność dla mieszkańców powiatu, co najmniej od 2011 roku.
2.1. Konkurs przeprowadza Zarząd Powiatu Żarskiego przy udziale Komisji Konkursowej.
2.2. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:
a) formalna weryfikacja złożonych ofert;
b) merytoryczna ocena ofert spełniających wymagania formalne;
c) propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty.
3.1.1. Uczestnicy konkursu składają oferty na formularzach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25).
3.1.2. Wzór oferty i sprawozdania i pozostałe dokumenty dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach oraz na stronie internetowej www.powiatzary.pl w dziale NGO i http://powiat.zarski.sisco.info w dziale KONKURSY OFERT.
3.1.3. Dodatkowo do oferty należy złożyć:
- aktualny statut i odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
3.2. Podmioty przystępujące do konkursu są zobowiązane do złożenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach ofert w sposób wymagany w Ogłoszeniu o Otwartym Konkursie Ofert.
3.3. Zarząd Powiatu Żarskiego lub Komisja Konkursowa w trakcie oceny wniosków może prosić oferentów o dodatkowe informacje.
3.4. Zarząd Powiatu Żarskiego zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty zwycięskiej w konkursie w związku z koniecznością zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania.
3.5. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, mogą oni wycofać swoją ofertę.
3.6. Przy ubieganiu się o dotację wymagany jest minimalny wkład środków pochodzących z innych źródeł w wysokości 3% wartości całości zadania, na które składana jest oferta.
3.7. Oferty niekompletne pod względem formalnym i merytorycznym lub złożone po upływie terminu określonego przez Zarząd Powiatu Żarskiego w ogłoszeniu o konkursie, nie będą rozpatrywane.
3.8. Zarząd Powiatu Żarskiego zatwierdza w drodze uchwały wykaz ofert wraz z kwotą przyznanej dotacji.
3.9. Dotacja jest przyznawana w ramach środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej na ten cel, na jeden rok lub jego część i podlega szczegółowemu rozliczeniu zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
3.10. Od decyzji Zarządu Powiatu Żarskiego o wyborze realizatora zadania nie przysługuje odwołanie.
IV. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1. Zarząd Powiatu Żarskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
2. Środki z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
a) budowę, zakup i remonty budynków, zakup gruntów i środków trwałych.
b) działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
c) pokrycie kosztów utrzymania biura w części niedotyczącej realizowanego zadania,
d) wsteczne finansowanie projektów,
e) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
f) podatki, cła, opłaty skarbowe, opłaty leasingowi, oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów, kar i mandatów.
3. Warunki, realizacji zadania:
- dopuszcza się możliwość realizacji zadań objętych dotacją wspólnie z innymi podmiotami,
- zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami,
- w przypadku zmiany lub nie zrealizowania zadania lub części zadania objętego umową z oferentem dotacja na to zadanie lub jego część podlega zwrotowi.
- dopuszcza się możliwość przesunięcia środków określonych w kalkulacji kosztów (rodzaj kosztów), podczas realizacji zadania (tylko koszty ujęte w tabeli pod pozycją: Rodzaj kosztów – koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadań), do maksymalnej wysokości 10% całości dofinansowanego zadania.
4. Formę i terminy przekazania dotacji podmiotom i ich rozliczania określać będzie umowa, której wzór został ogłoszony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25).
5. Termin realizacji – zadania winny być zrealizowane w 2014 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach.
V. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać nie później niż 21 dni od  dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6 (sekretariat) do godz. 14.00 w zaklejonej kopercie podpisanej: "OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie… (wpisać właściwą kategorię zadania)… w 2014 roku".
2. W przypadku przesyłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.
3. W przypadku składania przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość złożenia 1 kompletu załączników.
VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERT.
1. Konkurs rozstrzyga po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu Żarskiego, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań zawartych w otwartym konkursie ofert.
2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Możliwe jest dokonywania rozstrzygnięć w kilku etapach.
3. Tryb otwartego konkursu ofert - poprzez wspieranie realizacji zadań publicznych określonych w ogłoszeniu konkursu zgodny z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Kryteria wyboru ofert:
a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta
b) ocenia przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
d) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
e) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
Marek Cieślak /-/ Starosta Żarski
Żary, dnia 30 grudnia 2013 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta Żarski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-30 14:51:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-30 14:53:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-06-30 14:53:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2793 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »