ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Oferty na zadania publiczne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Oferty na zadania publiczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Art. 19a. 1. (14) Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
2. (15) (uchylony).
3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.
6. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł.
7. Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.
8. Do umów zawartych na podstawie ust. 5 stosuje się odpowiednio art. 16-19.
 
Nowy art. 19a wprowadza tzw. tryb uproszczony lub tryb małych zleceń. Umożliwia on zlecenie zadania z pominięciem trybu otwartego konkursu. W przeciwieństwie do otwartego konkursu tryb ten uruchamiany jest na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w., a nie z inicjatywy organu administracji publicznej. Z tzw. trybu małych zleceń można skorzystać przy realizacji zadań o charakterze lokalnym lub regionalnym trwających do 90 dni, jeśli wartość dofinansowania nie przekroczy 10 tys. zł. Dla tak zlecanych zadań wprowadzone zostały dwa dodatkowe ograniczenia: łączna kwota środków przekazanych w tym trybie dla jednej organizacji nie może w danym roku kalendarzowym przekraczać kwoty 20 tys. zł; wysokość środków przyznanych przez organ wykonawczy w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w. Po złożeniu oferty przez organizację w ciągu 7 dni roboczych oferta zamieszczana jest w BIP, w siedzibie organu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej tego organu. W ciągu 7 dni roboczych od zamieszczenia każdy ma możliwość zgłoszenia uwag do oferty. Po upływie tego terminu i po rozpatrzeniu uwag organ niezwłocznie zawiera z organizacją umowę na realizację zadania.

Załączniki

  • 2014 (PDF, 3.6 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2014-06-30 | Data wytworzenia informacji: 2014-04-23 | Oferta: Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Składający oferty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Składający oferty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-30 15:07:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-30 15:09:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-06-30 13:09:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3791 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »