ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U z 2015, poz. 1255), art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2014, poz. 1118) Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
I Rodzaj zadania objętego konkursem:
Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w gminach: wiejskiej Żary i Lubsko
 
II Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:
Na realizację zadań w 2016 r. przeznacza się kwotę 127.320,00 zł na rzecz wyłonionych organizacji pozarządowych.
 
III Podmioty uprawnione do składania ofert:
1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014, poz. 1118) oraz ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego:
a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
c) spółdzielnie socjalne,
d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U z 2014, poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 
IV Zasady przyznawania dotacji:
1. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej mogą ubiegać się w/w oferenci, którzy spełniają następujące kryteria:
1) prowadzą działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
3) przedstawią zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy 
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
4) dają gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
2. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która:
1) w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego,
2) wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania,
3) organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę.
Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
3. Dopuszcza się możliwość wyboru więcej niż jednej oferty.
 
V Termin składania ofert:
24.11.2015 r. – 14.12.2015 r.
 
VI Termin i warunki realizacji zadań:
1. Realizacja zadań powinna odbywać się w okresie od 01-01-2016 do 31-12-2016 r.
2. Nieodpłatna pomoc prawna ma być udzielana w wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie w lokalach wyznaczonych przez powiat.
3. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać powinni:
1) adwokaci i radcy prawni,
2) doradcy podatkowi (w zakresie prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej),
3) osoby, które:
a) ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c) korzystają  z pełni praw publicznych oraz maja  pełną zdolność do czynności prawnych,
d) nie były karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 
VII Zasady składania ofert:
1. Ofertę realizacji zadania należy sporządzić według wzoru, stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Druk do pobrania na stronie internetowej powiatu: bip.powiatzarski.pl (w zakładce Konkurs ofert). Do oferty należy załączyć następujące dokumenty (w przypadku kopii każda ze stron powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby reprezentujące dany podmiot):
1) aktualny statut podmiotu,
2) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
4) zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
2. Oferty wraz z załącznikami mogą być składane w godzinach pracy Urzędu - osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach Al. Jana Pawła II 5 68-200 Żary lub przesłane pocztą na w/w adres (liczy się data wpływu do Urzędu).
 
VIII Kryteria i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty:
1. Do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie powołuje się uchwałą Zarządu Powiatu Żarskiego Komisję Konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w regulaminie pracy Komisji.
2. Odrzuceniu podlegają oferty:
1) złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
2) złożone po terminie,
3) których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,
4) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
5) złożone przez podmiot nieuprawniony,
6) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu,
7) podpisane przez osoby nieupoważnione,
8) oferty złożone bez dokumentów, o których mowa w dziale VII.
3. Po odrzuceniu ofert, które nie odpowiadają w/w wymogom członkowie Komisji dokonują oceny merytorycznej pozostałych ofert punktowo według przyjętych kryteriów:
1) merytoryczne (stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania),
2) organizacyjne (posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego),
3) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu,
4) ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną, rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach.
4. Po zsumowaniu punktów Komisja może wybrać więcej niż jedną ofertę (maksymalnie 3 oferty).
5. Ze swoich prac Komisja sporządza protokół, który przedkładany jest Zarządowi Powiatu Żarskiego.
 
X Wybór ofert:
 1. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Żarskiego w formie uchwały, po zapoznaniu się 
  z protokołem komisji nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończenia składania ofert.
 2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie na stronie internetowej Urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach. Dodatkowo podmioty zgłaszające oferty zostaną pisemnie powiadomione o decyzji Zarządu.
 3. Od uchwały Zarządu Powiatu Żarskiego w sprawie wyboru ofert nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 
XI Warunki realizacji zadania (umowa i przekazanie środków):
 1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy sporządzonej według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
 2. W przypadku, gdy oferent chce wprowadzić zmiany w umowie, w tym wprowadzić nową pozycję do kosztorysu finansowanej z dotacji, konieczna jest pisemna zgoda w formie aneksu do umowy.
 3. Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie następuje po podpisaniu jej przez obie strony we wskazanym w umowie terminie.
 4. Zleceniobiorca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowej i ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 24.11.2015

Uchwała Nr 239/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 239/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru oferty w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r na terenie powiatu żarskiego, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U z 2015, poz. 1255)
 
Na podstawie  art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2015, poz. 1255), art. 11 ust 1 pkt 1 i ust 2 w związku z art.15  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U z 2014, poz. 1118) uchwala się co następuje:
 
§ 1
1. Przyznaje się dotację i powierza się prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gm. Żary i gm. Lubsko Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis Sum z siedzibą w Zielonej Górze.
 
§ 2
Wykonanie uchwały poprzez zawarcie stosownych umów z oferentem  powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie Zarządu:
Janusz Dudojć – Przewodniczący Zarządu
Małgorzata Issel – Wiceprzewodniczący Zarządu
Marek Femlak – Członek Zarządu
Józef Radzion – Członek Zarządu
Edward Skobelski – Członek Zarządu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta /-/ Janusz Dudojć
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta /-/ Janusz Dudojć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-24 14:44:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Buczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-24 14:44:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Buczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-22 15:06:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7158 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 183/2015 Zarządu Powiatu z dnia 8 października 2015 r.

Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza: na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XLIV/307/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
 
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Powiatu Żarskiego w zakresie:
I. RODZAJ ZADANIA:
Ochrona i promocja zdrowia - zadanie realizowane dla mieszkańców powiatu żarskiego objętych opieką paliatywno – hospicyjną w warunkach stacjonarnych, a nie będącego świadczeniem zdrowotnym.
Zadanie polega w szczególności na poprawie warunków socjalnych i utrzymaniu wysokiej jakości świadczonych usług poprzez dokonanie zakupu sprzętu medycznego i materiałów pomocniczych, wyposażenia, środków czystości, a także wsparciu psychologicznym i duchowym, działaniach usprawniających i wyręczających  zarówno chorych objętych  opieką paliatywno – hospicyjną w warunkach stacjonarnych jak również ich rodzin,
 
II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA W 2015 r.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2015 roku wynosi 30 000,00 zł, (środki przeznaczone na w/w zadania w roku 2014 – 0,00 zł)
 
III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działające na terenie Powiatu Żarskiego, prowadzące działalność dla mieszkańców powiatu, co najmniej od 2014 roku, a ich działalność statutowa prowadzona  jest w dziedzinie objętej konkursem.
2.1. Konkurs przeprowadza Zarząd Powiatu Żarskiego przy udziale Komisji Konkursowej.
2.2. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:
a) formalna weryfikacja złożonych ofert;
b) merytoryczna ocena ofert spełniających wymagania formalne;
c) propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty.
2.3. W pracach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te zgłaszają swoje kandydatury pisemnie w terminie do dnia 23.10.2015 r. w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach.
3.1.1. Uczestnicy konkursu składają oferty na formularzach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25).
3.1.2. Wzór oferty i sprawozdania i pozostałe dokumenty dostępne są w Wydziale Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Żarach, pok. nr 205 oraz na stronie internetowej www.powiatzary.pl w dziale NGO i http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/ w dziale KONKURSY OFERT.
3.1.3. Dodatkowo do oferty należy złożyć:
- aktualny statut i odpis z rejestru lub odpowiednio informacje z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (jeżeli te informacje są w posiadaniu ogłaszającego konkurs nie są one wymagane),
3.2. Podmioty przystępujące do konkursu są zobowiązane do złożenia w Starostwie Powiatowym w Żarach ofert w sposób wymagany w Ogłoszeniu o Otwartym Konkursie Ofert.
3.3. Zarząd Powiatu Żarskiego lub Komisja Konkursowa w trakcie oceny wniosków może wzywać oferentów o dodatkowe informacje.
3.4. Zarząd Powiatu Żarskiego zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty zwycięskiej w konkursie w związku z koniecznością zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania.
3.5. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, mogą oni wycofać swoją ofertę.
3.6. Przy ubieganiu się o dotację wymagany jest minimalny wkład ze środków własnych, innych źródeł, wpłat i opłat adresatów zadania lub innych źródeł publicznych w wysokości 2% wartości całości zadania, na które składana jest oferta.
3.7. Oferty niekompletne pod względem formalnym i merytorycznym lub złożone po upływie terminu określonego przez Zarząd Powiatu Żarskiego w ogłoszeniu o konkursie, nie będą rozpatrywane.
3.8. Zarząd Powiatu Żarskiego zatwierdza w drodze uchwały wykaz ofert wraz z kwotą przyznanej dotacji.
3.9. Dotacja jest przyznawana w ramach środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej na ten cel, na jeden rok lub jego część i podlega szczegółowemu rozliczeniu zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
3.10. Od decyzji Zarządu Powiatu Żarskiego o wyborze realizatora zadania nie przysługuje odwołanie.
 
IV. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1. Zarząd Powiatu Żarskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
2. Środki z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
a) budowę, zakup i remonty budynków, zakup gruntów,
b) działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
c) pokrycie kosztów utrzymania w części niedotyczącej realizowanego zadania,
d) wsteczne finansowanie w zakresie realizowanego zadania,
e) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
f) podatki, cła, opłaty skarbowe, opłaty leasingowi, oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów, kar i mandatów.
3. Warunki, realizacji zadania:
- zadanie może być zrealizowane wyłącznie na rzecz mieszkańców powiatu żarskiego objętych opieką paliatywno – hospicyjną w warunkach stacjonarnych i ich rodzin,
- zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami,
- w przypadku zmiany lub nie zrealizowania zadania lub części zadania objętego umową z oferentem dotacja na to zadanie lub jego część podlega zwrotowi.
- dopuszcza się możliwość przesunięcia środków określonych w kalkulacji kosztów (rodzaj kosztów), podczas realizacji zadania (tylko koszty ujęte w tabeli pod pozycją: Rodzaj kosztów – koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadań), do maksymalnej wysokości 10% całości dofinansowanego zadania.
4. Formę i terminy przekazania dotacji podmiotom i ich rozliczania określać będzie umowa, której wzór został ogłoszony w rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25).
5. Termin realizacji – zadanie winno być zrealizowane do końca 2015 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną w umowie.
 
V. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać do dnia 30.10. 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 (biuro podawcze) do godz. 15.00 w zaklejonej kopercie podpisanej: "OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku".
2. Oferta powinna zawierać:
1) Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji.
2) Termin i miejsce realizacji zadania publicznego.
3) Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.
4) Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.
5) Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.
6) Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
3. Do oferty należy dołączyć:
1) Kopię aktualnego odpisu lub wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności podmiotu (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany),
2) Wypis z Rejestru Podmiotów Leczniczych.
3) Kopię aktualnego statutu.
4) Oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami publicznoprawnymi.
5) Oświadczenie oferenta, że jego działalność statutowa prowadzona jest w dziedzinie objętej konkursem i zamierza on realizować zadanie na rzecz mieszkańców powiatu żarskiego.
6) Oświadczenie oferenta, że przeciwko niemu nie jest prowadzona egzekucja na postawie przepisów prawa cywilnego i administracyjnego.
7) Informację  o planowanych działaniach.
8) Pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem).
9) W przypadku gdy oferent działa na podstawie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  (upoważnienia) do działania w imieniu organizacji wymagany jest dowód uiszczenia opłaty skarbowej  w wysokości 17,00 zł. Opłatę można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Żarach w godzinach: poniedziałek od 8:30 do 14:30, od wtorku do piątku od 8:00 do 14:00.
10) Oferta, która nie będzie posiadała jednego  z wyżej wymienionych elementów tj. określonych w ppkt 1-8 zostanie odrzucona z powodu wystąpienia błędów formalnych.
2. W przypadku przesyłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERT.
1. Konkurs rozstrzyga po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu Żarskiego, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań zawartych w otwartym konkursie ofert.
2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu jednego miesiąca od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
3. Tryb otwartego konkursu ofert - poprzez wspieranie realizacji zadań publicznych określonych w ogłoszeniu konkursu zgodny z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.).
4. Kryteria wyboru ofert:
a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta
b) ocenia przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
d) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
e) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
5. Oferty złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie nie będą rozpatrywane.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 9 października 2015 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-09 13:49:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Buczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-09 13:53:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Buczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-10-09 13:53:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8076 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAŁĄCZNIKI DO KONKURSÓW OFERT

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Andrzej Buczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Buczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-30 10:35:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Buczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-30 10:41:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Buczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-01-30 10:41:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10821 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zał. do uchwały Nr 32/2014 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 27 stycznia 2015 r.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza: na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.  z 2014r., poz. 1118 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XLIV/307/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Powiatu Żarskiego w zakresie:
I. RODZAJ ZADANIA:
1. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Powiecie Żarskim.
2. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego.
3. Współpraca z organizacją pozarządową w zakresie realizacji zadania pn. „Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim – Praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia”
II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA W 2015 r.
1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 25.917,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych),
2. Ośrodek wsparcia - 10.611,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset jedenaście złotych),
3. Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim – 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Powiatu Żarskiego, prowadzące działalność dla mieszkańców powiatu, nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat.
2.1. Konkurs przeprowadza Zarząd Powiatu Żarskiego przy udziale Komisji Konkursowej.
2.2. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:
a) formalna weryfikacja złożonych ofert;
b) merytoryczna ocena ofert spełniających wymagania formalne;
c) propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty.
3.1.1. Uczestnicy konkursu składają oferty na formularzach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25).
3.1.2. Wzór oferty i sprawozdania i pozostałe dokumenty dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach oraz na stronie internetowej www.powiatzary.pl w dziale NGO i w dziale KONKURSY OFERT.
3.1.3. Dodatkowo do oferty należy złożyć:
- aktualny statut i odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
3.2. Podmioty przystępujące do konkursu są zobowiązane do złożenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach ofert w sposób wymagany w Ogłoszeniu o Otwartym Konkursie Ofert.
3.3. Zarząd Powiatu Żarskiego lub Komisja Konkursowa w trakcie oceny wniosków może prosić oferentów o dodatkowe informacje.
3.4. Zarząd Powiatu Żarskiego zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty zwycięskiej w konkursie w związku z koniecznością zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania.
3.5. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, mogą oni wycofać swoją ofertę.
3.6. Przy ubieganiu się o dotację wymagany jest minimalny wkład środków pochodzących z innych źródeł w wysokości 3% wartości całości zadania, na które składana jest oferta.
3.7. Oferty niekompletne pod względem formalnym i merytorycznym lub złożone po upływie terminu określonego przez Zarząd Powiatu Żarskiego w ogłoszeniu o konkursie, nie będą rozpatrywane.
3.8. Zarząd Powiatu Żarskiego zatwierdza w drodze uchwały wykaz ofert wraz z kwotą przyznanej dotacji.
3.9. Dotacja jest przyznawana w ramach środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej na ten cel, na jeden rok lub jego część i podlega szczegółowemu rozliczeniu zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
3.10. Od decyzji Zarządu Powiatu Żarskiego o wyborze realizatora zadania nie przysługuje odwołanie.
IV. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1. Zarząd Powiatu Żarskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
2. Środki z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
a) budowę, zakup i remonty budynków, zakup gruntów i środków trwałych.
b) działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
c) pokrycie kosztów utrzymania biura w części niedotyczącej realizowanego zadania,
d) wsteczne finansowanie projektów,
e) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
f) podatki, cła, opłaty skarbowe, opłaty leasingowi, oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów, kar i mandatów.
3. Warunki, realizacji zadania:
- dopuszcza się możliwość realizacji zadań objętych dotacją wspólnie z innymi podmiotami,
- zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami,
- w przypadku zmiany lub nie zrealizowania zadania lub części zadania objętego umową  z oferentem dotacja na to zadanie lub jego część podlega zwrotowi.
- dopuszcza się możliwość przesunięcia środków określonych w kalkulacji kosztów (rodzaj kosztów), podczas realizacji zadania (tylko koszty ujęte w tabeli pod pozycją: Rodzaj kosztów – koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadań), do maksymalnej wysokości 10% całości dofinansowanego zadania.
4. Formę i terminy przekazania dotacji podmiotom i ich rozliczania określać będzie umowa, której wzór został ogłoszony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25).
5. Termin realizacji – zadania winny być zrealizowane w 2015 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach.
V. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać nie później niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6 (sekretariat) do godz. 14.00 w zaklejonej kopercie podpisanej: "OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie… (wpisać właściwą kategorię zadania)… w 2015 roku".
2. W przypadku przesyłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.
3. W przypadku składania przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość złożenia 1 kompletu załączników.
VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERT.
1. Konkurs rozstrzyga po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu Żarskiego, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań zawartych w otwartym konkursie ofert.
2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Możliwe jest dokonywania rozstrzygnięć w kilku etapach.
3. Tryb otwartego konkursu ofert - poprzez wspieranie realizacji zadań publicznych określonych w ogłoszeniu konkursu zgodny z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Kryteria wyboru ofert:
a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta
b) ocenia przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
d) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
e) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
Starosta Żarski - Janusz Dudojć
Żary, dnia 27 stycznia 2015 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta - Janusz Dudojć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-27 14:44:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Buczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-27 14:49:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Buczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-01-27 14:49:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11040 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Załącznik do Uchwały Nr 33/2015 Zarządu Powiatu z dnia 27 stycznia 2015 r.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza: na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XLIV/307/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Powiatu Żarskiego w zakresie:
I. RODZAJ ZADANIA:
1. Kultura i edukacja na terenie powiatu żarskiego w roku 2015:
Zadanie wspierania w ramach mecenatu wartościowych przedsięwzięć o charakterze
powiatowym w zakresie rozwoju kultury, dziedzictwa kulturowego, promocji twórczości, edukacji kulturalnej poprzez organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów i spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, kursów, seminariów i innych imprez mających znaczenie dla mieszkańców powiatu dla rozwoju kultury i sztuki oraz jej promocji zagranicznej, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej, działania na rzecz odnowy i propagowania kultur mniejszości narodowych, wspieranie wszelkich form edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, zapewnienie dostępu do dóbr kultury osobom niepełnosprawnym, zadanie prowadzenia biblioteki powiatowej oraz wspieranie wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych o charakterze powiatowym i działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości, samorządności i wolontariatu wśród społeczeństwa.
2. Kultura fizyczna i turystyka na terenie powiatu żarskiego w roku 2015:
Zadanie wspierania rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez: organizację zawodów sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży, organizacja innych imprez sportowo-rekreacyjnych.
Zadanie wspierania działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki poprzez:
organizację imprez turystycznych, popularyzację działań w zakresie krajoznawstwa i turystyki, szkolenie kadr turystycznych, rozwój infrastruktury turystycznej.
II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA W 2015 r.
1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2015 roku wynosi 170.000 zł (w tym 10.000 zł na prowadzenie biblioteki powiatowej), (środki przeznaczone na w/w zadania w roku 2014 - 120.000 zł) – dotyczy zadań I.1.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2015 roku wynosi 40.000 zł (środki przeznaczone na w/w zadania w roku 2014 - 40.000 zł) – dotyczy zadań I.2.
III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Powiatu Żarskiego, prowadzące działalność dla mieszkańców powiatu, co najmniej od 2014 roku, a ich działalność statutowa prowadzona jest w dziedzinie objętej konkursem.
2.1. Konkurs przeprowadza Zarząd Powiatu Żarskiego przy udziale Komisji Konkursowej.
2.2. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:
a) formalna weryfikacja złożonych ofert;
b) merytoryczna ocena ofert spełniających wymagania formalne;
c) propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty.
2.3. W pracach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te zgłaszają swoje kandydatury pisemnie w terminie do dnia 10 lutego 2015 r. w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach.
3.1.1. Uczestnicy konkursu składają oferty na formularzach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25).
3.1.2. Wzór oferty i sprawozdania i pozostałe dokumenty dostępne są w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Żarach, pok. nr 208 oraz na stronie internetowej www.powiatzary.pl w dziale NGO i http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/ w dziale KONKURSY OFERT.
3.1.3. Dodatkowo do oferty należy złożyć:
- aktualny statut i odpis z rejestru lub odpowiednio informacje z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (jeżeli te informacje są w posiadaniu ogłaszającego konkurs nie sa one wymagane).
3.2. Podmioty przystępujące do konkursu są zobowiązane do złożenia w Starostwie Powiatowym w Żarach ofert w sposób wymagany w Ogłoszeniu o Otwartym Konkursie Ofert.
3.3. Zarząd Powiatu Żarskiego lub Komisja Konkursowa w trakcie oceny wniosków może wzywać oferentów o dodatkowe informacje.
3.4. Zarząd Powiatu Żarskiego zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty zwycięskiej w konkursie w związku z koniecznością zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania.
3.5. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, mogą oni wycofać swoją ofertę.
3.6. Przy ubieganiu się o dotację wymagany jest minimalny wkład ze środków własnych, innych źródeł, wpłat i opłat adresatów zadania lub innych źródeł publicznych w wysokości 2% wartości całości zadania, na które składana jest oferta.
3.7. Oferty niekompletne pod względem formalnym i merytorycznym lub złożone po upływie terminu określonego przez Zarząd Powiatu Żarskiego w ogłoszeniu o konkursie, nie będą rozpatrywane.
3.8. Zarząd Powiatu Żarskiego zatwierdza w drodze uchwały wykaz ofert wraz z kwotą przyznanej dotacji.
3.9. Dotacja jest przyznawana w ramach środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej na ten cel, na jeden rok lub jego część i podlega szczegółowemu rozliczeniu zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
3.10. Od decyzji Zarządu Powiatu Żarskiego o wyborze realizatora zadania nie przysługuje odwołanie.
IV. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1. Zarząd Powiatu Żarskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
2. Środki z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
a) budowę, zakup i remonty budynków, zakup gruntów i środków trwałych.
b) działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
c) pokrycie kosztów utrzymania biura w części niedotyczącej realizowanego zadania,
d) wsteczne finansowanie projektów,
e) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
f) podatki, cła, opłaty skarbowe, opłaty leasingowi, oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów, kar i mandatów.
3. Warunki, realizacji zadania:
- dopuszcza się możliwość realizacji zadań objętych dotacją wspólnie z innymi podmiotami,
- zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie
z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami,
- w przypadku zmiany lub nie zrealizowania zadania lub części zadania objętego umową z oferentem dotacja na to zadanie lub jego część podlega zwrotowi.
- dopuszcza się możliwość przesunięcia środków określonych w kalkulacji kosztów (rodzaj kosztów), podczas realizacji zadania (tylko koszty ujęte w tabeli pod pozycją: Rodzaj kosztów – koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadań), do maksymalnej wysokości 10% całości dofinansowanego zadania.
4. Formę i terminy przekazania dotacji podmiotom i ich rozliczania określać będzie umowa, której wzór został ogłoszony w rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25).
5. Termin realizacji – zadania winny być zrealizowane w 2015 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach.
V. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać do dnia 17 lutego 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 (biuro podawcze) do godz. 15.00 w zaklejonej kopercie podpisanej: "OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie… (wpisać właściwą kategorię zadania)… w 2015 roku".
2. W przypadku przesyłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Żarach.
3. W przypadku składania przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość złożenia 1 kompletu załączników.
VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERT.
1. Konkurs rozstrzyga po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu Żarskiego, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań zawartych w otwartym konkursie ofert.
2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu jednego miesiąca od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.
3. Tryb otwartego konkursu ofert - poprzez wspieranie realizacji zadań publicznych określonych w ogłoszeniu konkursu zgodny z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.).
4. Kryteria wyboru ofert:
a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta
b) ocenia przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
d) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
e) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
5. Oferty złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie nie będą rozpatrywane.
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 27 stycznia 2015 r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta - Janusz Dudojć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-27 14:47:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Buczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-27 14:49:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Buczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-03 14:37:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11560 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »