ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Biuro rzeczy znalezionych

REGULAMIN BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH

 
 
Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 21/2015 Starosty Żarskiego z dnia  19.06.2015 r.
 
Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych
 
§1
1. Regulamin określa zakres i zasady funkcjonowania Biura Rzeczy Znalezionych, w szczególności procedurę przyjmowania na przechowanie rzeczy oraz procedurę wydawania rzeczy osobom uprawnionym.
2. Biuro Rzeczy Znalezionych , zwane dalej Biurem prowadzi Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
§2
Do Biura przyjmowane i przechowywane są rzeczy zarówno znalezione na terenie powiatu żarskiego jak również dostarczone przez znalazcę zamieszkującego na terenie powiatu żarskiego.
 
§3
Wykaz rzeczy znalezionych zamieszcza się:
1) na tablicy ogłoszeń,
2) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żarach,
3) w prasie lokalnej w przypadku gdy wartość szacunkowa rzeczy przekracza 5000 zł.
 
§4
1.Przyjmowanie rzeczy znalezionych do Biura odbywa się na podstawie przedłożonego przez znalazcę zawiadomienia o znalezieniu rzeczy. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
2. Biuro stwierdza odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcie oddanej rzeczy w wydanym znalazcy poświadczeniu, które zawiera imię, nazwisko, adres znalazcy oraz dokładny opis znalezionej rzeczy, czas i miejsce znalezienia. Pouczenie o prawie do żądania znaleźnego oraz zasadach nabycia własności
w przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną. Biuro zatrzymuje odpis poświadczenia podpisany przez znalazcę.
Wzór  poświadczenia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
3. W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy należy wskazać przyczynę tej odmowy.
 
§5
Biuro odmawia przyjęcia do depozytu:
1) rzeczy, których szacunkowa wartość jest mniejsza niż 100 zł ,
2) rzeczy, która została znaleziona w budynku publicznym, albo innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności, w wagonie kolejowym lub innym środku transportu publicznego - znalazca zobowiązany jest oddać rzecz znalezioną do zarządcy budynku, pomieszczenia lub środka transportu a właściwy zarządca po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją do Biura Rzeczy Znalezionych,
3) rzeczy, co do których istnieje domniemanie, że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się własności;
4) rzeczy, których  ze względu na swoje właściwości lub inne przyczyny nie można dostarczyć do Biura i przechowywać ich w nim,
5) rzeczy, której posiadanie wymaga pozwolenia, min. broń, amunicja, materiały wybuchowe, albo dowód osobisty lub paszport - znalazca zobowiązany jest oddać rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, która niezwłocznie zawiadamia właściwego Starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy.
 
§6
Biuro nie przyjmuje zwierząt , którym opiekę zapewniają schroniska.
 
§7
Biuro nie może odmówić przyjęcia:
1) pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności oraz rzeczy mających wartość historyczną, naukową lub artystyczną,
2) przedmiotów znalezionych, których szacunkowa wartość jest większa niż 100 zł,
3) rzeczy stanowiących sprzęt i ekwipunek wojskowy oraz dokumentów wystawionych przez administrację wojskową.
 
§8
1. Przyjęte pieniądze umieszcza się na koncie sum depozytowych Starostwa Powiatowego w Żarach.
2. Rzeczy wartościowe przechowuje się w kasie pancernej.
3. Inne rzeczy przechowuje się w pomieszczeniach magazynowych Biura.
 
§9
Biuro prowadzi ewidencję rzeczy znalezionych, zawierającą następujące dane:
1) liczba porządkowa,
2) data otrzymania rzeczy,
3) imię, nazwisko i adres znalazcy,
4) opis rzeczy znalezionej z uwzględnieniem rodzaju i ilości,
5) miejsce przechowywania,
6) dane osoby uprawnionej do odbioru,
7) data wydania rzeczy,
8) data przejścia rzeczy na rzecz znalazcy, powiatu, Skarbu Państwa,
9) data zlikwidowania rzeczy we własnym zakresie lub przekazania innej jednostce organizacyjnej,
10) uwagi.
 
§10
1. Osoby poszukujące rzeczy zagubionej zgłaszają się do Biura o sprawdzenie, czy Biuro posiada na przechowaniu wymienioną rzecz.
2. Osoba poszukująca zobowiązana jest do przedstawienia dowodu zakupu lub innego dokumentu poświadczającego własność. W przypadku rzeczy, co do których niemożliwe jest jednoznaczne potwierdzenie posiadacza, konieczne jest dokładne opisanie zguby , wskazanie potencjalnego miejsca zagubienia, czy określenie cech szczególnych poszukiwanej rzeczy.
3. Wniosek o wydanie rzeczy znalezionej stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
 
§11
1. W przypadku gdy osoba uprawniona do odbioru rzeczy jest znana, wzywa się ją listem poleconym do odbioru rzeczy.
2. Wydanie rzeczy osobie uprawnionej następuje pod warunkiem złożenia oświadczenia o fakcie zagubienia rzeczy ( na wniosku, o którym mowa w §10 ust. 3)
i stwierdzenia przez pracownika Biura zgodności tego oświadczenia ze stanem rzeczywistym. Wydanie rzeczy następuje za okazaniem dowodu tożsamości osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, a także po podpisaniu przez uprawnionego do odbioru poświadczenia odebrania rzeczy znalezionej, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.
3. Wydanie rzeczy osobie uprawnionej następuje pod warunkiem uiszczenia kosztów związanych z przechowywaniem rzeczy oraz utrzymaniem jej w należytym stanie,
a także kosztów poszukiwań, do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru, przy czym minimalny koszt przechowywania rzeczy wynosi 10 zł.
4. W przypadku gdy rzecz znaleziona nie zostanie odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru, w terminie określonym w art. 187 Kodeksu cywilnego, Starosta zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie, nie krótszym niż 2 tygodnie, a w przepadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem staje się powiat.
5. Przepisy ust.3 stosuje się także w przypadku, gdy rzecz stała się własnością znalazcy.
6. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa.
 
§12
Biuro zawiadamia znalazcę, który żądał znaleźnego o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej oraz jej adresie.
 
§13
Z chwilą nabycia rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zasilenie Danymi
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zasilenie Danymi
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-20 10:09:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-20 10:09:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-30 14:25:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1763 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »