ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie: Kultura i edukacja na terenie Powiatu Żarskiego w roku 2017; Kultura fizyczna i turystyka na terenie Powiatu Żarskiego w roku 2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie: Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Powiecie Żarskim; Prowadzenie ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego; Współpraca z organizacją pozarządową w zakresie realizacji zadania pn. „Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim – Praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU ,,AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ NA AKTYWNE ŻYCIE”, W RAMACH DZIAŁANIA 7.2. PROGRAMY AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE - RPO LUBUSKIE 2020, W LATACH 2016-2018.

ZARZĄD POWIATU ŻARSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA PARTNERA DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z OTOCZENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO (ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, ORGANIZACJE PRZEDSIĘBIORCÓW) W CELU PRZYGOTOWANIA I WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU, W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ VIII NOWOCZESNA EDUKACJA, 8.4 DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, 8.4.1 DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – PROJEKTY REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT, REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – LUBUSKIE 2020.

ZARZĄD POWIATU ŻARSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA PARTNERA DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, PROWADZĄCYCH NIEPUBLICZNE SZKOŁY ZAWODOWE LUB PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH (Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH) W CELU PRZYGOTOWANIA I WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU, W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ VIII NOWOCZESNA EDUKACJA, 8.4 DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, 8.4.1 DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – PROJEKTY REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT, REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – LUBUSKIE 2020.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłaszający konkurs:
Starostwo Powiatowe w Żarach
Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
NIP 928-174-25-18
REGON:970770161
Strona internetowa: www.powiatzarski.pl
 
I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146) Starosta Powiatu Żarskiego ogłasza otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach osi priorytetowej VIII Nowoczesna Edukacja 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą Zit, Regionalnego Programu Operacyjnego – lubuskie 2020.
 
II. CEL PARTNERSTWA:
Wspólne przygotowanie, zarządzanie i realizację projektu w ramach osi priorytetowej VIII Nowoczesna Edukacja 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego – lubuskie 2020. Do zadań Partnera będzie należało:
1. Wsparcie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego - Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe.
2. Dodatkowe zajęcia dla uczniów - zajęcia specjalistyczne, kursy nadające nowe kwalifikacje i umiejętności, kursy  i szkolenia przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich
3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe uczniów - zadania związane z tworzeniem Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, inne formy doradztwa zawodowego, także z wykorzystaniem technologii komunikacyjno-informacyjnych.
 
III. ZAKRES TEMATYCZNY PARTNERSTWA:
W ramach projektu przewidziane są działania związane z kompleksowym wsparciem szkół z terenu powiatu żarskiego, których celem jest poprawa jakości edukacji, realizowana w oparciu o diagnozę potrzeb, w szczególności przez:
1. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, poprzez:
a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;
c) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów;
d) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.
2. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU poprzez:
a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży;
b) wsparcie realizacji zadań przez CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonych branż.
3 Rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego, poprzez:
a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz poodnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery;
c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno zawodowego.
 
IV. KRYTERIA WYBORU PARTNERA
Kryteria dostępu:
Do postępowania mogą przystąpić wyłącznie podmioty posiadające osobowość prawną,
które łącznie spełniają wymogi
1. Prowadzenie działalności potencjalnego partnera w zakresie zgodnym z celami partnerstwa
2. Prowadzenie od min.3 lat biura na terenie województwa lubuskiego
3. Nie zaleganie z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
4. Nie zaleganie z opłaceniem składek wobec Urzędu Skarbowego
5. Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885) z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy.
6. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu konsorcjów
 
Kryteria dodatkowe
1. Okres prowadzenia działalności:
a) do 3 lat – 1 pkt
b) powyżej 3 do 5 lat – 2 pkt
c) powyżej 5 do 7 lat – 3 pkt
d) powyżej 7 lat – 4 pkt
2. Posiada doświadczenie w realizacji (jako lider lub partner) co najmniej 5 projektów o wartości powyżej 500 tys. zł współfinansowanych z EFS w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty współpracy
a) 5 projektów – 1pkt
b) po wyżej 5 projektów – 2pkt
3. Posiada doświadczenie w realizacji (jako lider lub partner) co najmniej 2 projektów współfinansowanych z EFS w okresie ostatnich 3 lat w obszarze wsparcia placówek edukacyjnych z czego 1 prowadzony na terenie województwa lubuskiego.
a) 2 projekty - 1 pkt
b) za każdy dodatkowy projekt – 3 pkt
4. Posiada potencjał ludzki, organizacyjny i techniczny niezbędny do realizacji zgłaszanych do projektu działań – od 0 do 20 pkt
5. Proponowany zakres merytoryczny działań wraz z wykorzystaniem narzędzi w projekcie – od 0 do 30 pkt
6. Posiada Certyfikacje/akredytacje/standardy dotyczące jakości działania Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, które są wystawiane przez instytucje zewnętrzne i podlegają weryfikacji/kontroli/audytowi.
a) ISO 9001:2008 i/lub ISO 29990:2010- (15 pkt  posiadanie jednego certyfikatu, 30 pkt posiadanie dwóch certyfikatów)
 
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):
1. Wypełnionego formularza oferty w oparciu o wzór zawarty w ogłoszeniu.
2. Aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno – prawną podmiotu
3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków.
5. Oświadczenia podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
6. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.
Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą sumę punktów przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera do projektu z zastrzeżeniem, iż wybierane będą kolejno podmioty z najwyższą ilością punktów.
Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, która określi w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez Powiat Żarski środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach projektu.
 
VI. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
5. Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe Żary, Al.Jana Pawła II 5, 68-200 Żary, z adnotacją:
„KONKURS NA WYBÓR PARTNERA (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach osi priorytetowej VIII Nowoczesna Edukacja 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą Zit, Regionalnego Programu Operacyjnego – lubuskie 2020. Nie otwierać przed rozstrzygnięciem”
6. Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 22 marca 2016r.do godz.15  w Starostwie Powiatowym w Żarach, al. Jana Pawła II 5 (biuro podawcze) lub drogą pocztową ( decyduje data stempla pocztowego).Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.
 
Dane osób do kontaktu w sprawie naboru:
1. Małgorzata Issel - Wicestarosta
2. Agnieszka Domaradzka - Sekretarz Powiatu
 
VII DODATKOWE INFORMACJE:
1. W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta uzyskała w kolejności najwyższą liczbę punktów.
2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji Projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.
3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo anulowania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem w przypadku niezłożenia projektu w konkursie na wybór partnera w celu w ramach osi priorytetowej VIII Nowoczesna Edukacja 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą Zit, Regionalnego Programu Operacyjnego – lubuskie 2020.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 1.03.2016
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-01 09:52:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Buczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-01 09:53:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Buczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-14 08:25:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15696 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - kultura i edukacja, kultura fizyczna i turystyka

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 288/2016 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 17 lutego 2016 r.

KULTURA I EDUKACJA NA TERENIE POWIATU ŻARSKIEGO W ROKU 2016
 
 
 
Lp.
 
Wnioskodawca
Tytuł projektu
Przyznana kwota w zł.
1.
 
 
Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko - Gminne w Żarach
Dzieje Walk Niepodległościowych - wspomnienia Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony z Kresów Południowo - Wschodnich II RP w Żarskich gimnazjach i szkołach podstawowych "Lekcje historii na żywo"
600,00
2.
Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy PCK w Żarach
Rejonowa olimpiada promocji zdrowego stylu życia
800,00
3.
Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy PCK w Żarach
Szkolenie Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
1 500,00
 
4.
 
Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy PCK w Żarach
Obchody dnia Honorowego Krwiodawstwa
300,00
5.
 
Stowarzyszenie Edukacja i Technika przy Zespole Szkół Samochodowych im. KEN w Żarach 
 
Promocja Regionu na Terenie Powiatu Żarskiego w kwestii konkursu BwRD
4 000,00
6.
Kresowe Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach
Konkurs Krajoznawczy dla Młodzieży "Poznajemy Ojcowiznę Kresową Moja Wizja Literacko - Malarska Kresów Wschodnich II RP
1 500,00
7.
Kresowe Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach
XVIII Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny i Pieśni Kresowej "Wielkie Bałakanie" Żary 2016
3 000,00
8.
Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Żarach
XVI Między - Gminne Dni Rodzinne
1 000,00
 
9.
 
Stowarzyszenie Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Lubsku
XXIV Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski - Lubsko 2016
1 500,00
 
10.
Łużyckie Stowarzyszenie Artystyczno - Kulturalne "ŻARANIN" w Żarach
 
Kultura i edukacja na terenie
powiatu żarskiego w roku 2016
100 000,00
 
11.
 
 
 
 
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Zarząd Oddziału Powiatu Żarskiego w Żarach
 
 
Przeprowadzenie konkursów z zakresu wiedzy turystyczno - krajoznawczej i dziedzictwa kulturowego
 
 
1 000,00
 
12.
 
 
Złotnicki Zespół Górali Czadeckich "Dolina Nowego Sołońca"
Kultywacja tradycji Górali Czadeckich oraz organizacja życia kulturalnego wsi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
 
5 000,00
 
 
13.
 
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Żarach
Zajęcia teatralno - muzyczne jako forma spędzania wolnego czasu
1 300,00
 
 
14.
 
Strowarzyszenie Edukacji Zawodowej "Budowlanka" w Żarach
"Atrakcyjna Fizyka"
2 500,00
 
15.
 
Ludowy Zespół Sportowy KADO w Górzynie
Organizacja festiwalu "Mundurowo na Ludowo"
3 000,00
 
16.
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Miłowic w Miłowicach
Rok okiem artysty - wiosna Warsztaty artystyczne młodzieży
3 000,00
RAZEM
130 000,00
 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 288/2016 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 17 lutego 2016 r.

KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA NA TERENIE POWIATU ŻARSKIEGO
W ROKU 2016
 
                                                                                                                         
Lp.
Wnioskodawca
Tytuł projektu
Przyznana kwota w zł.
1.
Międzyszkolny Klub Sportowy "SOKÓŁ" w Żarach
Upowszechnienie Piłki Ręcznej przez MKS "SOKÓŁ" Żary wśród Młodzieży Powiatu Żarskiego
10 000,00
2.
Uczniowski Klub Sportowy "VICTORIA JASIEŃ" w Jasieniu
Diabelska Dycha
500,00
3.
Liga Obrony Kraju Organizacja Rejonowa w Żarach
Otwarte Zawody Strzeleckie w Strzelaniu z Karabinka Sportowego o Puchar Starosty Powiatu Żarskiego
1 000,00
4.
Miejski Ludowy Klub Sportowy "AGROS" w Żarach
Cykl zawodów zapaśniczych Międzywojewódzkiej i Powiatowej Ligi Młodzików w zapasach, Powiatowej Ligi Lekkoatletycznej, Czwartki lekkoatletyczne oraz zgrupowanie lekkoatletyczne
13 000,00
 
5.
Uczniowski Klub Tenisa Stołowego w Lubsku
Udział zawodników UKTS Lubsko w zgrupowaniu tenisa stołowego - korfantów
1 000,00
 
6.
 
Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku
Cykl zawodów zapaśniczych Międzywojewódzkiej Ligi Młodzików w zapasach oraz turnieje ogólnopolskie i międzynarodowe w zapasach
10 000,00
7.
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Zarząd Oddziału Powiatu Żarskiego
Cykl imprez turystycznych znam powiat żarski: Poznajemy powiat żarski - część południowa powiatu"
1  300,00
8.
 
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Zarząd Oddziału Powiatu Żarskiego
 
Lubusko - Saksoński Rajd Rowerowy Po Łuku Mużakowa
1 000,00
9.
Stowarzyszenie "Edukacja i Technika" w Żarach
Koordynacja działań w ramach Powiatowej Olimpiady młodzieży
10 000,00
10.
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia" w Żarach
II Integracyjna "Olimpiada Radości" na powitanie lata
400,00
11.
Żarski Klub Szachowy w Żarach
Otwarte Mistrzostwa Powiatu Żarskiego w Szachach Szybkich
800,00
12.
 
 
Łużyckie Towarzystwo Miłośników Petanque "Les Absorbeurs" w Żarach
II Powiatowe Spotkania Szkół Ponadgimnazjalnych w Petanque, III Puchar Starosty w Tripletach. Popularyzacja gry w petanque i reprezentowanie powiatu żarskiego na Mistrzostwach Polski
1 000,00
RAZEM
50 000,00
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-17 13:53:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Buczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-17 13:54:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Buczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-17 13:54:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15637 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 256/2016 Zarządu Powiatu z dnia 20 stycznia 2016 r.

Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza: na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XII/72/2015 z dnia 22.12.2015r. w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Powiatu Żarskiego w zakresie:
I. RODZAJ ZADANIA:
Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, ze zm.).
– wsparcie działań i świadczeń zdrowotnych realizowanych dla mieszkańców powiatu żarskiego objętych opieką paliatywno – hospicyjną w warunkach stacjonarnych i ich rodzin.
Zadanie polega w szczególności na poprawie warunków socjalnych i utrzymaniu wysokiej jakości świadczonych usług poprzez:
 1. dokonanie zakupu sprzętu medycznego, wyrobów medycznych, wyposażenia,
 2. wsparcie psychologiczne i duchowe zarówno dla chorych objętych  opieką paliatywno – hospicyjną w warunkach stacjonarnych jak również ich rodzin,
 3. dofinansowanie kosztów przejazdu środkami transportu sanitarnego,
 4. dofinansowanie do świadczeń towarzyszących tj. kosztów wyżywienia i kosztów zakwaterowania,
 5. dofinansowanie do czynności opiekuńczych sprawowanych nad chorym.
II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA W 2016 r.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2016 roku wynosi maksymalnie 50 000,00 zł, (środki przeznaczone na w/w zadania w roku 2015 – 0,00 zł)
 
III. PODSTAWA PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Wyboru oferty Zarząd dokona w drodze konkursu przeprowadzonego w trybie:
a) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.)
b) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. nr 6 poz 25)
c) Uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XIII/72/2015 z dnia 22.12.2015r. w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działające na terenie  powiatu żarskiego, a ich działalność statutowa prowadzona  jest w dziedzinie objętej konkursem.
2. Konkurs przeprowadza Zarząd Powiatu Żarskiego przy udziale Komisji Konkursowej.
2.1. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:
a) formalna weryfikacja złożonych ofert;
b) merytoryczna ocena ofert spełniających wymagania formalne;
c) propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty.
2.2. W pracach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te zgłaszają swoje kandydatury pisemnie w terminie do dnia 29.01.2016 r.
w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach.
3.Uczestnicy konkursu składają oferty na formularzach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25).
4.  Wzór oferty i sprawozdania i pozostałe dokumenty dostępne są w Wydziale Edukacji
i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Żarach, pok. nr 205 oraz na stronie internetowej www.powiatzary.pl w dziale NGO i http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/ w dziale KONKURSY OFERT.
5. Dotacje na realizację zadania otrzymują oferenci, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
6. Wydatki uznane zostaną za kwalifikowane, jeżeli:
- są niezbędne do wykonania zadania objętego konkursem,
- są racjonalne i efektywne,
- są przyjęte w ofercie,
- zostały fizycznie poczynione i udokumentowane w trakcie realizacji zadania
7. Oferenci mogą planować w przedkładanych dokumentach wydatkowanie środków
z dotacji Powiatu na następujące pozycje kosztów:
a) zakup środków medycznych, sprzętu medycznego, wyrobów medycznych, wyposażenia, - wyłącznie w części dotyczącej realizowanego zadania,
b) wynagrodzenia terapeutów, psychologów i osób duchownych zatrudnionych przy bezpośredniej realizacji zadania do wymiaru 1/2 etatu na 20 łóżek. Uwaga – w kosztorysie oferty należy szczegółowo podać kalkulację wynagrodzeń poszczególnych osób realizujących zadania (np. stawka godzinowa x liczba godzin z zaznaczeniem, czy jest to wynagrodzenie osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę/dzieło/zlecenie, przy czym przeciętna stawka godzinowa w ramach dotacji nie może przekroczyć 30 zł ,
c) koszty transportu sanitarnego zleconego przez lekarza celem dowozu pacjenta do hospicjum, bądź jego odwozu do domu wysokości do 60% wartości tych kosztów
w zakresie realizowanego zadania,
d) wyżywienia,   do wysokości 50% w zakresie dostarczania posiłków w ramach zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi, kosztów zakwaterowania pacjenta w postaci kosztów eksploatacyjnych lokalu (gaz, energia elektryczna, ciepła i zimna woda, ścieki, ogrzewanie, wywóz nieczystości) – tylko w części dotyczącej realizowanego zadania,
e) dofinansowanie kosztów poniesionych z tytułu czynności opiekuńczych tylko w części dotyczącej realizowanego zadania, do wysokości 30% otrzymanej dotacji,
f) inne niezbędne do realizacji zadania. 
8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
9. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości,
o którą występuje oferent. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo proporcjonalnego zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacja
z realizacji zadania.
10. Szczegółowe warunki realizacji, dofinansowania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Powiatem Żarskim a oferentem.
11. Wymagany jest  finansowy wkład własny na  realizację zadania (wkładem finansowym oferenta są: środki finansowe własne oraz środki finansowe z innych źródeł
w tym: środki finansowe z innych źródeł publicznych, w tym dotacje  z budżetu państwa lub budżetu innej niż Powiat jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych – o ile, w każdym z tych przypadków, nie zachodzi podwójne finansowanie).
V. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1. Zarząd Powiatu Żarskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
2.  Zarząd Powiatu zastrzega sobie odwołania konkursu bez podania przyczyn;
3.Środki z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
a) pokrycie kosztów w części nie dotyczącej realizowanego zadania,
b) wsteczne finansowanie w zakresie realizowanego zadania,
c) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji
4. Warunki, realizacji zadania:
a) zadanie może być zrealizowane wyłącznie na rzecz mieszkańców powiatu żarskiego objętych opieką paliatywno – hospicyjną w warunkach stacjonarnych i ich rodzin,
b) zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie
z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami,
c) w przypadku zmiany lub nie zrealizowania zadania lub części zadania objętego umową
z oferentem dotacja na to zadanie lub jego część podlega zwrotowi,
d) dopuszcza się możliwość przesunięcia środków określonych w kalkulacji kosztów (rodzaj kosztów), podczas realizacji zadania (tylko koszty ujęte w tabeli pod pozycją: Rodzaj kosztów – koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadań), do maksymalnej wysokości 10% całości dofinansowanego zadania,
4. Formę i terminy przekazania dotacji podmiotom i ich rozliczania określać będzie umowa, której wzór został ogłoszony w rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25),
5. Termin realizacji – zadanie winno być zrealizowane do 31.12. 2016 roku
 
VI. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać do dnia 12.02. 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach, al. Jana Pawła II 5 (biuro podawcze) do godz. 11.30 w zaklejonej kopercie podpisanej: "OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w 2016 roku".
2. Oferta powinna zawierać:
 1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji.
 2. Termin i miejsce realizacji zadania publicznego.
 3. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.
 4. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.
 5. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.
 6. Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
2.1. Podmioty przystępujące do konkursu są zobowiązane do złożenia w Starostwie Powiatowym w Żarach ofert w sposób wymagany w Ogłoszeniu o Otwartym Konkursie Ofert.
2.2. Zarząd Powiatu Żarskiego lub Komisja Konkursowa w trakcie oceny wniosków może wzywać oferentów o dodatkowe informacje.
2.3. Zarząd Powiatu Żarskiego zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty zwycięskiej w konkursie w związku z koniecznością zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania.
2.4. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji
w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, mogą oni wycofać swoją ofertę.
2.5. Oferty niekompletne pod względem formalnym i merytorycznym lub złożone po upływie terminu określonego przez Zarząd Powiatu Żarskiego w ogłoszeniu o konkursie, nie będą rozpatrywane.
2.6. Zarząd Powiatu Żarskiego zatwierdza w drodze uchwały wykaz ofert wraz z kwotą przyznanej dotacji.
2.7. Dotacja jest przyznawana w ramach środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej na ten cel, na jeden rok i podlega szczegółowemu rozliczeniu zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
2.8. Od decyzji Zarządu Powiatu Żarskiego o wyborze realizatora zadania nie przysługuje odwołanie.
3. Do oferty należy dołączyć:
 1. Kopię aktualnego odpisu lub wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności podmiotu (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany),
 2. Wypis z Rejestru Podmiotów Leczniczych.
 3. Kopię aktualnego statutu stowarzyszenia oraz podmiotu leczniczego.
 4. Kopię regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.
 5. Oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami publicznoprawnymi.
 6. Oświadczenie oferenta, że jego działalność statutowa prowadzona jest
  w dziedzinie objętej konkursem i zamierza on realizować zadanie na rzecz mieszkańców powiatu żarskiego.
 7. Oświadczenie oferenta, że przeciwko niemu nie jest prowadzona egzekucja na postawie przepisów prawa cywilnego i administracyjnego i nie jest objęty postępowaniem likwidacyjnym.
 8. Informację  o planowanych działaniach.
 9. Pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem).
 10. W przypadku gdy oferent działa na podstawie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  (upoważnienia) do działania w imieniu organizacji wymagany jest dowód uiszczenia opłaty skarbowej  w wysokości 17,00 zł. Opłatę można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Żarach w godzinach: poniedziałek od 8:30 do 14:30, od wtorku do piątku od 8:00 do 14:00.
 11. Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji  za ostatni rok obrotowy podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji.
 12. Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji;
 13. Oferta, która nie będzie posiadała jednego  z wyżej wymienionych elementów tj. określonych w ppkt 1-8 zostanie odrzucona z powodu wystąpienia błędów formalnych.
 14. Oferta, która nie będzie posiadała jednego  z wyżej wymienionych elementów tj. określonych w ppkt 1-10 zostanie odrzucona z powodu wystąpienia błędów formalnych.
Uwaga:
Wszystkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty należy składać
w formie podpisanego oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem na każdej stronie.
Dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony organizacji, na każdej stronie.
4. W przypadku przesyłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
VII. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERT.
1. Konkurs rozstrzyga po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu Żarskiego, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań zawartych
w otwartym konkursie ofert.
2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu jednego miesiąca od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
3. Kryteria wyboru ofert:
a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta,
b) ocenia przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,
d) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
e) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
f) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
5. Oferty złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie nie będą rozpatrywane.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 20 stycznia 2016r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-20 15:07:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Buczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-20 15:10:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Buczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-20 15:14:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15913 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Załącznik do Uchwały Nr 244/2016 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 stycznia 2016 r.

Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza: na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XIII/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
 
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Powiatu Żarskiego w zakresie:
 
I. RODZAJ ZADANIA:
1. Kultura i edukacja na terenie powiatu żarskiego w roku 2016:
Zadanie wspierania w ramach mecenatu wartościowych przedsięwzięć o charakterze powiatowym w zakresie rozwoju kultury, dziedzictwa kulturowego, promocji twórczości, edukacji kulturalnej poprzez organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów i spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, kursów, seminariów i innych imprez mających znaczenie dla mieszkańców powiatu dla rozwoju kultury i sztuki oraz jej promocji zagranicznej, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej, działania na rzecz odnowy i propagowania kultur mniejszości narodowych, wspieranie wszelkich form edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, zapewnienie dostępu do dóbr kultury osobom niepełnosprawnym, zadanie prowadzenia biblioteki powiatowej oraz wspieranie wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych o charakterze powiatowym i działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości, samorządności i wolontariatu wśród społeczeństwa.
 
2. Kultura fizyczna i turystyka na terenie powiatu żarskiego w roku 2016:
Zadanie wspierania rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez: organizację zawodów sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży, organizacja innych imprez sportowo-rekreacyjnych.
Zadanie wspierania działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki poprzez:
organizację imprez turystycznych, popularyzację działań w zakresie krajoznawstwa i turystyki, szkolenie kadr turystycznych, rozwój infrastruktury turystycznej.
 
II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA W 2016 r.
1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2016 roku wynosi 150.000 zł. (w tym 10.000 zł na prowadzenie biblioteki powiatowej), (środki przeznaczone na w/w zadania w roku 2015 - 170.000 zł) – dotyczy zadań I.1.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2016 roku wynosi 50.000 zł (środki przeznaczone na w/w zadania w roku 2015 - 40.000 zł) – dotyczy zadań I.2.
 
III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Powiatu Żarskiego, prowadzące działalność dla mieszkańców powiatu, co najmniej od 2015 roku, a ich działalność statutowa prowadzona jest w dziedzinie objętej konkursem.
2.1. Konkurs przeprowadza Zarząd Powiatu Żarskiego przy udziale Komisji Konkursowej.
2.2. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:
a) formalna weryfikacja złożonych ofert;
b) merytoryczna ocena ofert spełniających wymagania formalne;
c) propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty.
2.3. W pracach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te zgłaszają swoje kandydatury pisemnie w terminie do dnia 05.02.2016r w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach.
3.1.1. Uczestnicy konkursu składają oferty na formularzach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25).
3.1.2. Wzór oferty i sprawozdania i pozostałe dokumenty dostępne są w Wydziale Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Żarach, pok. nr 207 oraz na stronie internetowej www.powiatzary.pl w dziale NGO i http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/ w dziale KONKURSY OFERT.
3.1.3. Dodatkowo do oferty należy złożyć:
- aktualny statut i odpis z rejestru lub odpowiednio informacje z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (jeżeli te informacje są w posiadaniu ogłaszającego konkurs nie sa one wymagane).
3.2. Podmioty przystępujące do konkursu są zobowiązane do złożenia w Starostwie Powiatowym w Żarach ofert w sposób wymagany w Ogłoszeniu o Otwartym Konkursie Ofert.
3.3. Zarząd Powiatu Żarskiego lub Komisja Konkursowa w trakcie oceny wniosków może wzywać oferentów o dodatkowe informacje.
3.4. Zarząd Powiatu Żarskiego zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty zwycięskiej w konkursie w związku z koniecznością zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania.
3.5. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, mogą oni wycofać swoją ofertę.
3.6. Przy ubieganiu się o dotację wymagany jest minimalny wkład ze środków własnych, innych źródeł, wpłat i opłat adresatów zadania lub innych źródeł publicznych w wysokości 2% wartości całości zadania, na które składana jest oferta.
3.7. Oferty niekompletne pod względem formalnym i merytorycznym lub złożone po upływie terminu określonego przez Zarząd Powiatu Żarskiego w ogłoszeniu o konkursie, nie będą rozpatrywane.
3.8. Zarząd Powiatu Żarskiego zatwierdza w drodze uchwały wykaz ofert wraz z kwotą przyznanej dotacji.
3.9. Dotacja jest przyznawana w ramach środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej na ten cel, na jeden rok lub jego część i podlega szczegółowemu rozliczeniu zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
3.10. Od decyzji Zarządu Powiatu Żarskiego o wyborze realizatora zadania nie przysługuje odwołanie.
 
IV. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1. Zarząd Powiatu Żarskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
2. Środki z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
a) budowę, zakup i remonty budynków, zakup gruntów i środków trwałych.
b) działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
c) pokrycie kosztów utrzymania biura w części niedotyczącej realizowanego zadania,
d) wsteczne finansowanie projektów,
e) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
f) podatki, cła, opłaty skarbowe, opłaty leasingowi, oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów, kar i mandatów.
3. Warunki, realizacji zadania:
- dopuszcza się możliwość realizacji zadań objętych dotacją wspólnie z innymi podmiotami,
- zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie
z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami,
- w przypadku zmiany lub nie zrealizowania zadania lub części zadania objętego umową z oferentem dotacja na to zadanie lub jego część podlega zwrotowi.
- dopuszcza się możliwość przesunięcia środków określonych w kalkulacji kosztów (rodzaj kosztów), podczas realizacji zadania (tylko koszty ujęte w tabeli pod pozycją: Rodzaj kosztów – koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadań), do maksymalnej wysokości 10% całości dofinansowanego zadania.
4. Formę i terminy przekazania dotacji podmiotom i ich rozliczania określać będzie umowa, której wzór został ogłoszony w rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25).
5. Termin realizacji – zadania winny być zrealizowane w 2016 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach.
 
V. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać do dnia 05.02.2016r. w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 (biuro podawcze) do godz. 15.00 w zaklejonej kopercie podpisanej: "OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie… (wpisać właściwą kategorię zadania)… w 2016 roku".
2. W przypadku przesyłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Żarach.
3. W przypadku składania przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość złożenia 1 kompletu załączników.
 
VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERT.
1. Konkurs rozstrzyga po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu Żarskiego, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań zawartych w otwartym konkursie ofert.
2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu jednego miesiąca od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.
3. Tryb otwartego konkursu ofert - poprzez wspieranie realizacji zadań publicznych określonych w ogłoszeniu konkursu zgodny z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.).
4. Kryteria wyboru ofert:
  a)  ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta
  b)  ocenia przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  c)  ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
  d)  planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
  e)  planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
   f)  analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
5. Oferty złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie nie będą rozpatrywane.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 15 stycznia 2016 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-15 13:42:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Buczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-15 13:42:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Buczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-19 13:54:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15902 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji