ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Załącznik do Uchwały Nr 242/2016 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 stycznia 2016 r.

Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza: na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2014 poz.1118 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XIII/72/2015 z dnia  22 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
 
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Powiatu Żarskiego w zakresie:
 1. RODZAJ ZADANIA:
  1. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Powiecie Żarskim.
  2. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego.
  3. Współpraca z organizacją pozarządową w zakresie realizacji zadania pn. „Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim – Praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia”
 
II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA W 2016 r.
 
 1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 25.917,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych),
 2. Ośrodek wsparcia dla matek - 10.611,00 (słownie: dziesięć tysięcy sześćset jedenaście złotych),
 3. Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
 
III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Powiatu Żarskiego, prowadzące działalność dla mieszkańców powiatu, nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat.
2.1. Konkurs przeprowadza Zarząd Powiatu Żarskiego przy udziale Komisji Konkursowej.
2.2. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:
a) formalna weryfikacja złożonych ofert;
b) merytoryczna ocena ofert spełniających wymagania formalne;
c) propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty.
3.1.1. Uczestnicy konkursu składają oferty na formularzach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).
3.1.2. Wzór oferty i sprawozdania i pozostałe dokumenty dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach oraz na stronie internetowej www.powiatzary.pl w dziale NGO i BIP-ie w dziale KONKURSY OFERT.
3.1.3. Dodatkowo do oferty należy złożyć:
- aktualny statut i odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
3.2. Podmioty przystępujące do konkursu są zobowiązane do złożenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach ofert w sposób wymagany w Ogłoszeniu o Otwartym Konkursie Ofert.
3.3. Zarząd Powiatu Żarskiego lub Komisja Konkursowa w trakcie oceny wniosków może prosić oferentów o dodatkowe informacje.
3.4. Zarząd Powiatu Żarskiego zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty zwycięskiej
w konkursie w związku z koniecznością zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania.
3.5. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, mogą oni wycofać swoją ofertę.
3.6. Przy ubieganiu się o dotację wymagany jest minimalny wkład środków pochodzących z innych źródeł w wysokości 3% wartości całości zadania, na które składana jest oferta.
3.7. Oferty niekompletne pod względem formalnym i merytorycznym lub złożone po upływie terminu określonego przez Zarząd Powiatu Żarskiego w ogłoszeniu o konkursie, nie będą rozpatrywane.
3.8. Zarząd Powiatu Żarskiego zatwierdza w drodze uchwały wykaz ofert wraz z kwotą przyznanej dotacji.
3.9. Dotacja jest przyznawana w ramach środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej na ten cel, na jeden rok lub jego część i podlega szczegółowemu rozliczeniu zgodnie z warunkami zawartymi
w umowie.
3.10. Od decyzji Zarządu Powiatu Żarskiego o wyborze realizatora zadania nie przysługuje odwołanie.
 
IV. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1. Zarząd Powiatu Żarskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji
i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
2. Środki z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
a) budowę, zakup i remonty budynków, zakup gruntów i środków trwałych.
b) działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
c) pokrycie kosztów utrzymania biura w części niedotyczącej realizowanego zadania,
d) wsteczne finansowanie projektów,
e) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
f) podatki, cła, opłaty skarbowe, opłaty leasingowi, oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów, kar i mandatów.
3. Warunki, realizacji zadania:
- dopuszcza się możliwość realizacji zadań objętych dotacją wspólnie z innymi podmiotami,
- zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz
z obowiązującymi standardami i przepisami,
- w przypadku zmiany lub nie zrealizowania zadania lub części zadania objętego umową z oferentem dotacja na to zadanie lub jego część podlega zwrotowi.
- dopuszcza się możliwość przesunięcia środków określonych w kalkulacji kosztów (rodzaj kosztów), podczas realizacji zadania (tylko koszty ujęte w tabeli pod pozycją: Rodzaj kosztów – koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadań), do maksymalnej wysokości 10% całości dofinansowanego zadania.
4. Formę i terminy przekazania dotacji podmiotom i ich rozliczania określać będzie umowa, której wzór został ogłoszony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25).
5. Termin realizacji – zadania winny być zrealizowane w 2016 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach.
 
V. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać nie później niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6 (sekretariat) do godz. 1400
w zaklejonej kopercie podpisanej: "OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych
w zakresie… (wpisać właściwą kategorię zadania)… w 2016 roku".
2. W przypadku przesyłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.
3. W przypadku składania przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość złożenia
1 kompletu załączników.
 
VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERT.
1. Konkurs rozstrzyga po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu Żarskiego, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań zawartych  w otwartym konkursie ofert.
2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Możliwe jest dokonywania rozstrzygnięć w kilku etapach.
3. Tryb otwartego konkursu ofert - poprzez wspieranie realizacji zadań publicznych określonych
w ogłoszeniu konkursu zgodny z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Kryteria wyboru ofert:
  a)  ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta
  b)  ocenia przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  c)  ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
  d)  planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
  e)  planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
  f)  analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 
Janusz Dudojć /-/ Starosta Żarski
Żary, dnia 15 stycznia 2016 r.
 
 
 
 
 
VII. WYSOKOŚĆ ZREALIZOWANYCH ZADAŃ W 2015 ROKU – 86.528,00 zł.
 
Lp
Wnioskodawca
Tytuł projektu
Przyznana dotacja (zł)
1.
Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar”  
Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej
25.917,00
2.
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta- koło żarskie
Prowadzenie ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży pochodzących z powiatu żarskiego
10 611,00
3.
Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar”  
Współpracy z organizacją pozarządową w zakresie realizacji zadania pn.„Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim – Praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia”
 
50.000,00
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janusz Dudojć /-/ Starosta Żarski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janusz Dudojć /-/ Starosta Żarski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-15 13:32:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Buczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-15 13:32:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Buczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-18 15:40:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6281 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji