ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄD POWIATU ŻARSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA PARTNERA DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, PROWADZĄCYCH NIEPUBLICZNE SZKOŁY ZAWODOWE LUB PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH (Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH) W CELU PRZYGOTOWANIA I WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU, W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ VIII NOWOCZESNA EDUKACJA, 8.4 DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, 8.4.1 DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – PROJEKTY REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT, REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – LUBUSKIE 2020.

Informacja ogłoszona dnia 2016-03-29 13:20:05 przez Andrzej Buczyński, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłaszający konkurs:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
NIP 928-174-25-18
REGON:970770161
Strona internetowa: www.powiatzarski.pl 
 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j.Dz.U z 2016r poz.217 z póżn. zm) Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza otwarty konkurs na partnera (spoza sektora finansów publicznych):
 • prowadzącego niepubliczne szkoły zawodowe lub placówki kształcenia zawodowego o uprawnieniach szkół publicznych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej VIII, Działania 8.4, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.
 CEL PARTNERSTWA:
Wspólne opracowanie i realizacja projektu, którego celem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.
 
Realizacja projektu przewidywana jest w terminie: od 01. 07. 2016 r. do 30. 06. 2022 r.
 
ZADANIA PARTNERA :
1. Wsparcie doskonalenia kształcenia zawodowego nauczycieli- kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalające dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, studia podyplomowe.
2.   Dodatkowe zajęcia dla uczniów- zajęcia specjalistyczne, kursy nadające nowe kwalifikacje i umiejętności, kursy i szkolenia przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.
3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe uczniów- zadania związane z tworzeniem Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, inne formy doradztwa zawodowego, także z wykorzystaniem technologii komunikacyjno-informacyjnych w odpowiednim obszarze kształcenia.
 4.  Kierowanie nauczycieli zawodu na praktyki i staże u pracodawców i przedsiębiorców.
      5.   Monitorowanie i kontrolowanie jakości praktyk zawodowych lub staży zawodowych
            uczniów u pracodawców.
      6. Monitorowanie i kontrolowanie jakości praktyk zawodowych lub staży zawodowych
          nauczycieli u pracodawców.
 
 
 
ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:
Realizacja projektu ma na celu wspierać kształcenie zawodowe w zakresie (do wyboru):
 1. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół
  i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, poprzez:
a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów
szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;
c) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów;
d) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.
2. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU poprzez:
a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży;
b) wsparcie realizacji zadań przez CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonych branż.[1]
3. Rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego, poprzez:
a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz poodnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery;
c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 
WYMAGANIA WOBEC PARTNERA:
Do postępowania mogą przystąpić podmioty, które spełniają poniższe wymogi:
 1. Nie są jednostką sektora finansów publicznych.
 2. Mają zare­je­strowaną działalność.
 3. Prowadzą niepubliczne szkoły zawodowe lub placówki kształcenia zawodowego
  o uprawnieniach szkół publicznych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) na terenie województwa lubuskiego , w szczególności na terenie Powiatu Żarskiego.
 4. Nie podlegają wyk­lucze­niu z ubie­ga­nia się o dofi­nan­sowanie na pod­stawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pub­licznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) z zastrzeże­niem art. 207 ust. 7 tej Ustawy.
 5. Posiadają zasoby ludzkie, organizacyjne, finansowe i techniczne niezbędne do realizacji zgłaszanych do projektu działań.
 6. Posiadają doświadczenie w realizacji projektu/ów o podobnym charakterze.
ZAKRES WYMAGANEJ OFERTY:
Jeden Podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi zawierać następujące informacje
(do wyboru):
 1. Szczegółowe dane Podmiotu (pełna nazwa Podmiotu, adres, telefon).
 2. Charakterystykę Podmiotu w tym: opis misji, celów statutowych, charakterystykę działalności Podmiotu wraz z obszarem działania oraz opis doświadczenia w realizacji podobnych do założonych w projekcie działań; opis potencjału Podmiotu (ludzki, techniczny i organizacyjny) oraz informację nt. rocznych obrotów za ostatni zamknięty rok obrotowy.
 3. Informacje teleadresowe niepublicznej szkoły zawodowej lub placówki kształcenia zawodowego
  o uprawnieniach szkół publicznych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) zgłaszanej do projektu (pełna nazwa Podmiotu, adres, telefon, itp.).[2]
 4. Koncepcję realizacji projektu, proponowany wkład Oferenta w realizację celu partnerstwa
  (w tym wkład ludzki, techniczny i organizacyjny), opis proponowanych w projekcie działań wraz z potencjalnym do nich budżetem.
 5. Doświadczenie Oferenta w podobnej działalności w tym: opis doświadczenia i kwalifikacji kadry w zakresie działalności założonej w projekcie oraz w zakresie realizacji projektów (w tym wykaz zrealizowanych projektów wraz z krótkim opisem).
 6. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie
  art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
Wraz z ofertą Podmiot składa następujące załączniki (oryginały lub uwierzytelnione kopie):
 1. Odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (nie starszy niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
 2. Statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji.
 3. Zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych (w szczególności: podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych), ani wobec innych podmiotów.
 4. Oświadczenia Podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
 5. Oświadczenie Podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.
 6. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych lub uwierzytelnione CV.
 7. Referencje wydane przez podmiot zewnętrzny.
 
KRYTERIA WYBORU PARTNERÓW:
Pod rygorem usunięcia oferty z konkursu, przy analizie jej dopuszczalności, niezbędne jest spełnienie przez Podmiot składający ofertę i przez jego ofertę wszystkich wymagań formalnych opisanych
w WYMAGANIACH DOTYCZĄCYCH PARTNERA. Ocena niniejszych wymagań formalnych zostanie dokonana na zasadzie: spełnia – nie spełnia.
Oceny ofert dokonuje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
Przy analizie złożonych ofert, które spełniają wszystkie wymogi formalne, zostaną zastosowane następujące kryteria oceny merytorycznej:
 1. Prowadzi działalność na terenie Powiatu Żarskiego - 5 pkt
 2. Zgodność działalności potencjalnego Partnera z celami partnerstwa i projektu – 5 pkt
 3. Oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu projektu, w tym merytoryczna trafność i jakość oferowanego wkładu potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa – 0-20 pkt
 4. Zakres proponowanych działań w ramach wspólnego przygotowania i realizacji projektu, w tym relacja efekt do kosztu (ocena działań merytorycznych w kontekście zaproponowanego potencjalnego budżetu) – 0-20 pkt.
 5. Posiadane zasoby ludzkie i techniczno-organizacyjne – 0-20 pkt.
 6. Posiada doświadczenie w realizacji (jako lider lub partner) co najmniej 5 projektów o wartości łącznej powyżej 500 tys. zł współfinansowanych z EFS w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty współpracy-0-10 pkt.
 7. Posiada doświadczenie w zakresie real­iza­cji pro­jektów (jako Lider lub Partner) co najmniej 2 projektów współfinansowanych z EFS w okresie ostatnich 3 lat w obszarze wsparcia placówek edukacyjnych prowadzonych na terenie województwa lubuskiego:
a) 2 projekty -10 pkt,
b) za każdy dodatkowy projekt-5 pkt.
Komisja Konkursowa ocenia oferty przyznając za spełnienie poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej wymienionych powyżej punkty, przy czym większa liczba punktów oznaczać będzie ocenę wyższą.
Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą sumę punktów przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera do projektu z zastrzeżeniem, iż wybierane będą kolejno Podmioty z najwyższą ilością punktów.
Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, która określi w szczególności zadania Partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez Powiat … środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez Partnerów na realizację zadań w ramach projektu.
 
TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim, w formie pisemnej wg wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec Partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania Podmiotu składającego ofertę, zgodnie
  z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
 4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres: Powiat Żarski, Al. Jana Pawła II5, 68-200 Żary, z adnotacją:
„KONKURS NA PARTNERA DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, PROWADZĄCYCH NIEPUBLICZNE SZKOŁY ZAWODOWE LUB PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH( Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH) W CELU PRZYGOTOWANIA I WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU, W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ VIII NOWOCZESNA EDUKACJA, 8.4 DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, 8.4.1 DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – PROJEKTY REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT, REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – LUBUSKIE 2020. Nie otwierać przed rozstrzygnięciem konkursu”
Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 kwietnia 2016r. do godz. 15 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 (biuro podawcze) lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane
Decyduje data wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.
Dane osób do kontaktu w sprawie naboru:
1. Małgorzata Issel-Wicestarosta. 
2. Agnieszka Domaradzka - Sekretarz Powiatu
 
WZÓR OFERTY w załączniku.
DODATKOWE INFORMACJE:
 1. Zebrane informacje, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, będą podstawą wyboru Partnerów projektu.
 2. W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu Podmiotem, Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z Podmiotem, którego oferta uzyskała
  w kolejności najwyższą liczbę punktów.
 3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z Oferentów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.
 4. Ogłaszający zastrzega sobie prawo anulowania Partnerstwa zawiązanego z wybranym Oferentem w przypadku niezłożenia projektu w konkursie w ramach Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 5. Informacja o wyborze Partnerów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie
  po zakończeniu procedury wyboru Partnerów.
 
[1] Jeżeli projekt będzie zakładał powstanie i funkcjonowanie CKZiU
[2] Jw.

Uchwała Nr 349/2016 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 12 maja 2016 r.

Uchwała Nr 349/2016 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 12 maja 2016 r.
 
w sprawie: wyboru partnera do projektu w ramach osi priorytetowej VIII Nowoczesna Edukacja 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe lub placówki kształcenia zawodowego o uprawnieniach szkół publicznych ( z wyłączeniem szkół dla dorosłych) w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach osi priorytetowej VIII Nowoczesna Edukacja 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego,8.4.1 doskonalenie jakości kształcenia zawodowego- projekty realizowane poza formuła ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( j.t.: Dz. U. z 2015 r., poz.1445 z póżn.zm),  art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ( t.j.Dz.U z 2016r poz.217 z póżn.zm) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1.W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wybór Partnera  do projektu w ramach osi priorytetowej VIII Nowoczesna Edukacja 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe lub placówki kształcenia zawodowego o uprawnieniach szkół publicznych ( z wyłączeniem szkół dla dorosłych) w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach osi priorytetowej VIII Nowoczesna Edukacja 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego,8.4.1 doskonalenie jakości kształcenia zawodowego- projekty realizowane poza formuła ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 wybrano ofertę Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze , która  uznana została jako spełniająca wymogi formalne i merytoryczne.
2. Z podmiotem wymienionym w ust.1 zostanie podpisana umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie Zarządu:
Janusz Dudojć – Przewodniczący Zarządu
Małgorzata Issel – Wiceprzewodniczący Zarządu
Marek Femlak – Członek Zarządu
Józef Radzion – Członek Zarządu
Edward Skobelski – Członek Zarządu
 
UZASADNIENIE
Na konkurs ofert na wybór partnera do projektu w ramach osi priorytetowej VIII Nowoczesna Edukacja 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe lub placówki kształcenia zawodowego o uprawnieniach szkół publicznych  (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach osi priorytetowej VIII Nowoczesna Edukacja 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego,8.4.1 doskonalenie jakości kształcenia zawodowego- projekty realizowane poza formuła ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 złożona została jedna oferta Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, która wybrano na partnera projektu.
 
ZDZ jest stowarzyszeniem oświatowym i naukowo-technicznym, które realizuje ogólnokrajowy program edukacji w zakresie oświaty, wychowania, kształcenia i dokształcania, jest jedna z największych w województwie lubuskim niepubliczna instytucja oświatową, posiada warsztat szkoleniowo-produkcyjny i ściśle współpracuje z siecią ośrodków kształcenia zawodowego w lubuskim. Posiada doświadczenie w realizacji projektów (zarówno jako lider jak i partner) dotyczących szkolnictwa zawodowego, wyrównywania szans edukacyjnych, wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, współpracy trans granicznych.
Wszelkie zadania, które są przewidziane w projekcie dla  partnera z pewnością zostaną rzetelnie i właściwie przygotowywane przez ZDZ. Do zadań tych należeć będzie:
 
1. Wsparcie doskonalenia kształcenia zawodowego nauczycieli- kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalające dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, studia podyplomowe.
2.   Dodatkowe zajęcia dla uczniów- zajęcia specjalistyczne, kursy nadające nowe kwalifikacje i umiejętności, kursy i szkolenia przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.
3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe uczniów- zadania związane z tworzeniem Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, inne formy doradztwa zawodowego, także z wykorzystaniem technologii komunikacyjno-informacyjnych w odpowiednim obszarze kształcenia.
4.  Kierowanie nauczycieli zawodu na praktyki i staże u pracodawców i przedsiębiorców.
      5.   Monitorowanie i kontrolowanie jakości praktyk zawodowych  lub staży zawodowych
            uczniów u pracodawców.
      6. Monitorowanie i kontrolowanie jakości praktyk zawodowych lub staży zawodowych
          nauczycieli u pracodawców.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-29 13:12:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Buczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-29 13:20:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-31 08:06:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1396 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony