ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja ogłoszona dnia 2016-11-09 10:55:24 przez Andrzej Buczyński, informacja należąca do archiwum

Załącznik do Uchwały Nr 440/2016 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 8 listopada 2016 r.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2015, poz. 1255), art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. poz. 239 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
I. Rodzaj zadania objętego konkursem:
Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w gminach: wiejskiej Żary i Lubsko
 
II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:
Na realizację zadań w 2017 r. przeznacza się kwotę 140 000,00 zł na rzecz wyłonionych organizacji pozarządowych.
 
III.  Podmioty uprawnione do składania ofert:
1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. poz. 239 z późn. zm.), w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego:
a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
c) spółdzielnie socjalne,
d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U z 2014, poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 
IV. Zasady przyznawania dotacji:
1. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej mogą ubiegać się w/w oferenci, którzy spełniają następujące kryteria:
1) prowadzą działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
3) przedstawią zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
4) dają gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
2. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która:
1) w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego,
2) wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania,
3) organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę.
Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
3. Dopuszcza się możliwość wyboru więcej niż jednej oferty.
 
V.  Termin składania ofert:
09.11.2016 r. – 29.11.2016 r.
 
VI.  Termin i warunki realizacji zadań:
1. Realizacja zadań powinna odbywać się w okresie od 01-01-2017 do 31-12-2017 r.
2. Nieodpłatna pomoc prawna ma być udzielana w wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie w lokalach wyznaczonych przez powiat.
3. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać powinni:
1)  adwokaci i radcy prawni,
2) doradcy podatkowi (w zakresie prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej),
3) osoby, które:
a) ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c)  korzystają z pełni praw publicznych oraz maja  pełną zdolność do czynności prawnych,
d) nie były karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 
VII.  Zasady składania ofert:
1. Ofertę realizacji zadania należy sporządzić według wzoru, stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Druk do pobrania na stronie internetowej powiatu: bip.powiatzarski.pl (w zakładce Konkurs ofert) Do oferty należy załączyć następujące dokumenty (w przypadku kopii każda ze stron powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby reprezentujące dany podmiot):
1) aktualny statut podmiotu,
2) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
4) zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
2. Oferty wraz z załącznikami mogą być składane w godzinach pracy Urzędu - osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach Al. Jana Pawła II 5 68-200 Żary lub przesłane pocztą na w/w adres (liczy się data wpływu do Urzędu).
 
VIII. Kryteria i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty:
1. Do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie powołuje się uchwałą Zarządu Powiatu Żarskiego Komisję Konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w regulaminie pracy Komisji.
2. Odrzuceniu podlegają oferty:
1) złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
2) złożone po terminie,
3) których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,
4) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
5) złożone przez podmiot nieuprawniony,
6) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu,
7) podpisane przez osoby nieupoważnione,
8) oferty złożone bez dokumentów, o których mowa w dziale VII.
3. Po odrzuceniu ofert, które nie odpowiadają w/w wymogom członkowie Komisji dokonują oceny merytorycznej pozostałych ofert punktowo według przyjętych kryteriów:
1) merytoryczne (stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania),
2) organizacyjne (posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego),
3) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu,
4) ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną, rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach.
4.  Po zsumowaniu punktów Komisja może wybrać więcej niż jedną ofertę (maksymalnie 3 oferty).
5. Ze swoich prac Komisja sporządza protokół, który przedkładany jest Zarządowi Powiatu Żarskiego.
 
X.  Wybór ofert:
1. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Żarskiego w formie uchwały, po zapoznaniu się z protokołem komisji nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończenia składania ofert.
2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie na stronie internetowej Urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach. Dodatkowo podmioty zgłaszające oferty zostaną pisemnie powiadomione o decyzji Zarządu.
3. Od uchwały Zarządu Powiatu Żarskiego w sprawie wyboru ofert nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 
XI.  Warunki realizacji zadania (umowa i przekazanie środków):
1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy sporządzonej według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
2. W przypadku, gdy oferent chce wprowadzić zmiany w umowie, w tym wprowadzić nową pozycję do kosztorysu finansowanej z dotacji, konieczna jest pisemna zgoda w formie aneksu do umowy.
3. Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie następuje po podpisaniu jej przez obie strony we wskazanym w umowie terminie.
4. Zleceniobiorca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowej i ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
 
 

Uchwała Nr 467/2016 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie wyboru oferty w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017r na terenie powiatu żarskiego, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U z 2015, poz. 1255)
 
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2015, poz. 1255), art. 11 ust 1 pkt 1 i ust 2 w związku z art. 15 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2016, poz.239 z późn.zm) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Przyznaje się dotację i powierza się prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gm. Żary i gm. Lubsko Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis Sum z siedzibą w Zielonej Górze.
 
§ 2. Wykonanie uchwały poprzez zawarcie stosownych umów z oferentem powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie Zarządu:
Janusz Dudojć - Przewodniczący
Małgorzata Issel - Wiceprzewodniczący
Marek Femlak - Członek Zarządu
Józef Radzion - Członek Zarządu
Edward Skobelski - Członek Zarządu
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-09 10:55:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Buczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-09 10:55:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-31 08:06:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
678 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony