ˆ

Zamówienia do 30.000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - systematyczny bezgotówkowy zakup paliw ciekłych na potrzeby Powiatu Żarskiego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-19 14:08:03 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-19 14:10:09 przez Paula Przybyłek

Akapit nr 1 - brak tytułu

WIGN.273.1.49.2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski , Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 68 4790600, faks 68 4790601.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzary.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest systematyczny bezgotówkowy zakup paliw ciekłych na potrzeby Powiatu Żarskiego z podziałem na zadania:
 
1.1. Zadanie 1- Systematyczny bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby Powiatu Żarskiego polegający na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w odległości do 5 km od  miejsca garażowania pojazdów w miejscowości Żary ( al. Jana Pawła II 5, ul. Zwycięzców 3) liczonej najkrótszą drogą publiczną w zakresie:
a) olej napędowy w ilości  do 12 155 litrów
b) etylina 95 Pb w ilości  do 1 775 litrów
c)  LPG  w ilości do – 8 500 litrów
 
1.2. Zadanie 2- Systematyczny bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby Powiatu Żarskiego polegający na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w odległości do 6 km od  miejsca garażowania pojazdów w miejscowości Olszyna ( w obiektach po byłym przejściu granicznym) liczonej najkrótszą  drogą publiczną z możliwością poruszania się po niej ciągników rolniczych w zakresie:
a) olej napędowy w ilości  do  6 545 litrów
b) etylina 95 Pb w ilości  do  525  litrów
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: 09134100-8, 09132100-4, 09122000-0
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od podpisania umowy do 31.12.2018 roku
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:  nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki  dotyczące:
1.1.  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia  określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Opis  sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi aktualna koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( Dz. U z 2017 roku poz.220 ze zm.).
III.3)  DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCÓW
a. wypełniony formularz ofertowy  wg załącznika nr 1( oddzielnie dla wybranego zadania).
b. wypełniony formularz cenowy wg załącznika nr 1a.(oddzielnie do wybranego zadania)
c. parafowany wzór umowy wg załącznika nr 2.
d. koncesja na obrót paliwami ciekłymi.
e. reprezentacja Wykonawcy do podpisania oferty określona we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy ( np. wypis z Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego, wypis z ewidencji działalności gospodarczej).
f. przedłożyć dokument potwierdzający cenę detaliczną (brutto) 1 litra oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Pb 95 i LPG ( w odniesieniu do wybranego zadania) na dystrybutorze Wykonawcy  na  dzień  19.12.2017 roku (np. paragon fiskalny). Cena na dokumencie musi  odpowiadać cenie za 1 litr paliwa podanej w ofercie cenowej.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Wysokość upustu – 100%
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna instrukcja dla wykonawców: www.powiatzary.pl
IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2017 roku, godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, biuro podawcze.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 19.12.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro dla zadania: „Dostawa paliw ciekłych na potrzeby Powiatu Żarskiego w 2018 roku” z podziałem na zadania:
1) Systematyczny, bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby Powiatu Żarskiego polegający na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw oferenta znajdującej się w odległości do 5 km od miejsca garażowania pojazdów w miejscowości Żary
2) Systematyczny, bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby Powiatu Żarskiego polegający na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw oferenta znajdującej się w odległości do 6 km od miejsca garażowania pojazdów w miejscowości Olszyna( w obiektach po przejściu granicznym)
Zostały wybrane następujące oferty:
Na zadanie nr 1:
 
Waldemar Wagner
Stacja Paliw
ul. Piastowska 12
68-200 Żary
 
z upustem w wysokości: 3,59 %
 
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w instrukcji, zawiera najkorzystniejszy upust  oraz uzyskała 100 pkt w przyjętym kryterium wyboru.
                                                             
W postępowaniu wpłynęły jeszcze następujące oferty:
L.P.
nazwa i adres
Wysokość upustu w %
punktacja
 
1.
„Danpol” Daniel Dworak
ul. Żarska 9
68-100 Żagań
2,20
61,28
2.
Stacje paliw Speed Sp. z o.o.
ul. Rynek 7
50-106 Wrocław
2,22
61,84
3
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ul. Okrzei 31
68-200 Żary
3,30
91,92
 
Na zadanie nr 2:
 
Stacje paliw Speed Sp. z o.o.
ul. Rynek 7
50-106 Wrocław
z upustem w wysokości: 4,00 %
 
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w instrukcji, zawiera najkorzystniejszy upust  oraz uzyskała 100 pkt w kryterium ceny oferty.
                                                             
W postępowaniu wpłynęła jeszcze następująca oferta:
L.P.
nazwa i adres
Wysokość upustu w %
punktacja
 
1.
„Danpol” Daniel Dworak
ul. Żarska 9
68-100 Żagań
2,20
55
 
Umowa zostanie podpisana w dniu 2.01.2018
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 02.01.2018

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami /-/ Iwona Prokop Data wytworzenia informacji: 2017-12-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-12-19 14:08:03
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-12-19 14:10:09
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-05-25 10:48:38
Artykuł był wyświetlony: 8198 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu