ˆ

Zamówienia do 30.000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi - Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Modernizacja dachów budynków DPS w Lubsku przy ul. Zamkowej 27.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-05-25 10:55:14 Informacja ogłoszona dnia 2018-05-25 10:57:18 przez Paula Przybyłek

Akapit nr 1 - brak tytułu

WIGN.273.8.2018.IP
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski , Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 068 4790600, faks 068 4790601.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzary.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
 
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Modernizacja dachów budynków DPS w Lubsku przy ul. Zamkowej 27.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dachów budynków DPS w Lubsku przy ul. Zamkowej 27”
1. Charakterystyka obiektu objętego nadzorem inwestorskim w ramach inwestycji: „Modernizacja dachów budynków DPS w Lubsku przy ul. Zamkowej 27” w zakresie wykonania
  1. Wymiana pokrycia dachowego oraz remont więźby dachowej budynku DPS
  2. Wymiana pokrycia dachowego oraz remont więźby dachowej budynku bramnego
  3. Remont tarasu przy budynku DPS.
Obiekt wpisany do Wojewódzkiego Rejestru zabytków, jako Zamek pod nr 315, w miejscowości Lubsko gmina Lubsko – ul. Zamkowa 27. Decyzja Lubuskiego Konserwatora Zabytków Nr I-275/61  z dnia 02.05.1961 roku.
Pełny opis inwestycji znajduje się w BIP w Ogłoszeniu nr 559052-N-2018 z dnia 2018-05-16 r.
 
1.2.  Wartość inwestycji brutto /po przetargu/ -  zostanie określona w dniu 1 czerwca 2018 r.
1.3. Termin realizacji robót do 15.10.2018 roku
1.4. Okres gwarancji – 60 m-cy.
1.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego musi spełniać wymagania: poprzez wykazanie się przez wykonawcę, iż posiada osobiście lub  dysponuje osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz odpowiednie kwalifikacje wynikające z ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987) wz. z ustawą z dn. 5.08.2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, pozwalające na objęcie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, która będzie wykonywać  swoje obowiązki osobiście, wraz z informacjami na temat jej wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji  zawodowych, oraz informacją o podstawie do dysponowania pracą tej osoby.
I. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie poprzedzającym realizację budowy.
1. Przed wejściem na plac budowy inspektor nadzoru musi zaznajomić się z dokumentacją projektową, z umową o wykonanie robót budowlanych, warunkami pozwolenia na budowę, jak również z terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami.
2. Inspektor nadzoru jest obowiązany zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do inwestora o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawcą, w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem budowy bądź w toku jej realizacji wad lub niedokładności albo też konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów budowy. W przypadku zmian istotnych wszelkie zmiany muszą być uzgodnione z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (LWKZ).
3. Inspektor nadzoru może wnioskować o wprowadzenie zmian w projekcie w uzgodnieniu z autorem projektu i kierownikiem budowy lub robót budowlanych, dokonując odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz nanosząc te poprawki w dokumentacji projektowej nie powodujące zwiększenia kosztów nadzorowanych robót budowlanych i nie mające wpływu na rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne, zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne oraz nie powodujące pogorszenia użyteczności obiektu oraz jego wpływu na środowisko i bezpieczeństwo. Przy wnioskach należy obowiązkowo uwzględnić opinie LWKZ.
4. Inspektor nadzoru jest zobowiązany sprawdzić, czy kierownik budowy posiada dziennik budowy wraz z prawidłowo i kompletnie wypełnioną częścią tytułową.
5. Inspektor nadzoru przekazuje protokolarnie w imieniu inwestora lub uczestniczy w przekazywaniu protokolarnym kierownikowi budowy terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim budynkami, urządzeniami i materiałami.
6. Inspektor nadzoru obowiązany jest dopilnować i potwierdzić wykonanie wpisem w dzienniku budowy:
a) wyznaczenie w terenie obiektów budowlanych przez służbę geodezyjną (o ile jest to konieczne).
b) przejęcie placu budowy prze kierownika budowy i inwestora,
c) potwierdzenie przejęcia obowiązków przez inne osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, a których obecność jest wymagana w procesie budowy – remoncie obiektu wpisanego do rejestru zabytków,
d) sprawdzanie postępu robót oraz ujawnianie odkryć archeologicznych o których niezwłocznie należy zgodnie z obowiązującymi przepisami powiadomić służby archeologiczne i konserwatorskie. .
7. Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez inwestora a dotyczących nadzorowanej inwestycji.
II. Obowiązki podstawowe w czasie realizacji inwestycji:
1. Kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, lub zgłoszeniem, przepisami techniczno - budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
2. Kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową.
3. Kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości ich wykonania.
4. Kontrola ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem częściowym i zakończonego przedmiotu umowy.
5.   Kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót i ich potwierdzenie.
6. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót.
7. W wypadku odkrycia niezinwentaryzowanych obiektów zabytkowych, ich zabezpieczenie i niezwłoczne zawiadomienie wojewódzkiego konserwatora zabytków.
8. Inspektor nadzoru powinien nadzorować budowę w terminach i w godzinach zapewniających skuteczność nadzoru. Nie rzadziej jednak niż przed każdą zwołaną naradą budowy lub w czasie oględzin robót zgłoszonych jako podlegające zakryciu lub zanikowi.
9. W czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonanych czynności stosownym zapisem.
10. Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu lub rzeczoznawców. W sprawach objętych zakresem nadzoru autorskiego inspektor nadzoru działa w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego. Przekazywanie wykonawcy zaleceń nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem inspektora nadzoru.
11. Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących dostarczanych elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, jak też w miarę potrzeby dokonuje oceny jakości elementów prefabrykowanych na placu budowy przed ich wbudowaniem lub w wytwórni elementów.
12. Inspektor nadzoru ma obowiązek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub nie posiadających uzgodnienia z LWKZ – o ile taki wymóg zawarty jest w decyzji Konserwatora.
13. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić inwestora na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy, wyznaczając termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piśmie inwestora, wykonawcę i autora projektu.
14. Inspektor nadzoru ma obowiązek każdorazowo zawiadomić właściwy organ nadzoru urbanistyczno - budowlanego lub nadzoru techniczno - budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych.
15. W razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych inspektor nadzoru spisuje, wspólnie z inwestorem oraz kierownikiem budowy i przedstawicielem nadzoru autorskiego (jeżeli jest to niezbędne), protokół konieczności.
16. W razie potrzeby wykonania robót dodatkowych, wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia robót już wykonanych lub uniknięcia strat, inspektor nadzoru jest obowiązany podjąć wiążącą decyzję co do natychmiastowego wykonania takich robót dodatkowych. Decyzję w tej sprawie inspektor nadzoru podejmuje w porozumieniu z inwestorem.
17. Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia robót ulegających zakryciu lub zanikających, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu przez kierownika budowy zapisów w dzienniku budowy i zgłoszonych mu telefonicznie lub mailowo. Sprawdzenie potwierdza na stosownych protokołach robót ulęgających zanikowi lub zakryciu.
18. Inspektor nadzoru ma obowiązek potwierdzenia wykonania powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych, a także sprawdzenia zgodności z projektem technicznym. Wykonanie tej czynności inspektor nadzoru stwierdza zapisem w dzienniku budowy.
19. Inspektor nadzoru ma obowiązek pisemnie informować na bieżąco inwestora o swoich czynnościach związanych z nadzorowaną inwestycją oraz uczestniczy we wszystkich radach budowy i odbiorach.
20. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek zatwierdzania materiałów przeznaczonych przez Wykonawcę do wbudowania.
21. Inspektor zobowiązuje się wykonywać inne obowiązki zlecone przez inwestora a dotyczące nadzorowanej inwestycji.
III. Obowiązki inspektora nadzoru związane z odbiorem obiektu lub robót:
1. Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób i sprawdzeń, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy.
2. Inspektor nadzoru sprawdza kompletność oraz jakość dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołącza do nich opracowaną przez siebie ocenę jakości wraz z jej uzasadnieniem. W/w dokumenty przedstawia komisji odbioru końcowego.
3. Inspektor nadzoru jest obowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku.
4. Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu lub robót inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy dokumentację powykonawczą oraz dziennik budowy i książkę obmiaru, które przekazuje inwestorowi.
IV. W okresie rękojmi inspektor nadzoru:
1. Bierze udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad.
2. Kontroluje usunięcie przez wykonawcę tych wad.
3. Wykonuje inne obowiązki zlecone przez inwestora a dotyczące przedmiotowej inwestycji.
4.  Do zadań inspektora nadzoru należy pełny zakres czynności określonych w stosownych przepisach ustawy  – Prawo budowlane, oraz wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
5. Bez zgody Zamawiającego, Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych i robót zamiennych.
6. Termin realizacji zamówienia:
     - termin rozpoczęcia prac po podpisaniu umowy
     - termin zakończenia prac do czasu spisania protokółu końcowego odbioru
        wszystkich robót, a po okresie gwarancji do spisania protokółu odbioru ostatecznego
 
  1. TERMIN WYKONANIA: do 30 października 2018 roku tj. do czasu spisania protokołu odbioru końcowego, a po okresie 5 letniej gwarancji do czasu spisania protokółu odbioru ostatecznego.
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW- zawarte są w instrukcji dla Wykonawców
 DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCÓW
a/ wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika nr 1do instrukcji,
b/ zaakceptowany projekt umowy wg załącznika nr 2 do instrukcji,
c/ reprezentacja Wykonawcy do podpisania oferty określona we właściwym rejestrze lub innym
dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy ( np. wypis z Rejestru  
Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego, wypis z ewidencji działalności gospodarczej).
d/ wykaz  osób uczestniczących w realizacji zamówienia
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Cena – 95%
Warunki płatności-5%
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna instrukcja dla wykonawców: www.powiatzary.pl
IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 1.06.2018 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, biuro podawcze.
                                                                                                                              
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 25.05 .2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WIGN.273.8.2018.PB
 
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na :
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „ Modernizacja dachów budynków DPS w Lubsku przy ul. Zamkowej 27
Wybrana została oferta nr 1:
Nadzory Budowlane i Projektowanie
Mgr inż. Ewa Milewska-Mrożek
Ul. Halicka 4
68-100 Żagań
 
Z ceną brutto 20 400 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta złotych) i terminem płatności 30 dni.
 
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w instrukcji i zawiera korzystne dla Zamawiającego wynagrodzenie i termin płatności. W kryteriach spośród zakwalifikowanych do oceny oferta uzyskała:  95 pkt w kryterium ceny oraz 5 pkt w kryterium terminu płatności.
W postępowaniu wpłynęła jeszcze jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu:
 
Lp.
Nazwa oferenta
adres
Cena brutto
Termin płatności
1.
Michał Wolańczyk
Ul. Szczecińska 34/1 72-100 Goleniów
29 889
30
 
Zamawiający odrzucił oferty Wykonawców:
1. Marek Brzeziński, ul. Głowackiego 17/6, 68-300 Lubsko
2. POL-FARB Zakład Budowlany Stanisław Elszyn, ul. Mickiewicza 8, 68-200 Żary.
Oferty dorzucono po weryfikacji na podstawie pkt. V.1.1  Instrukcji dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
​Żary, 12.06.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-05-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-05-25 10:55:14
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-05-25 10:57:18
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-07-19 11:41:02
Artykuł był wyświetlony: 3402 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu