ˆ

Zamówienia do 30.000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Opracowanie, druk oraz dostawa polsko-niemieckiego przewodnika turystyczno-rowerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach działającego w imieniu własnym oraz na rzecz Partnerów projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego –etap IV”.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-06-29 09:20:00 Informacja ogłoszona dnia 2018-06-29 09:46:27 przez Monika Janicka

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Opracowanie, druk oraz dostawa polsko-niemieckiego przewodnika turystyczno-rowerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach działającego w imieniu własnym oraz na rzecz Partnerów projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego –etap IV”.
 
Starostwo Powiatowe w Żarach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, druk oraz dostawa polsko-niemieckiego przewodnika turystyczno-rowerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach działającego w imieniu własnym oraz na rzecz Partnerów projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego –etap IV” wg parametrów zawartych w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2  do niniejszego zaproszenia.
Termin realizacji zadania określa się do dnia 15.09.2018 r.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie cena (waga kryterium – 100%). Kalkulując cenę ryczałtową, Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zamówienia, w tym koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w projekcie umowy (załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia).
Oferta składana przez wykonawcę winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Wykonawca w pkt 1 formularza ofertowego winien podać łączną cenę brutto, netto oraz należny podatek VAT za dostawę wymienionego asortymentu. Ponadto Zamawiający w poszczególnych pozycjach określił specyfikację zamówienia. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych.
 
Oferty należy składać pocztą elektroniczną – skan podpisanego formularza ofertowego, na adres: lub w formie papierowej w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 do dnia 12 lipca 2018 r. przy czym spełnienia kryterium terminu zostanie zachowane, jeżeli oferta wpłynie do Urzędu lub na wskazany adres e-mail najpóźniej w dniu 12 lipca 2018 r.
 
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.
 
Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
w formie elektronicznej na adres .
 
Załączniki:
1.Formularz Ofertowy.
2.Projekt umowy.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI OGŁOSZENIA

WIGN.273.18.2018        
 
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI OGŁOSZENIA
 
w związku z otrzymanymi zapytaniami do treści ogłoszenia o zamówieniu p.n. „Opracowanie druk oraz dostawa polsko-niemieckiego przewodnika turystyczno-rowerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach działającego w imieniu własnym oraz na rzecz Partnerów projektu pn. ”Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego- etap IV” Zamawiający wyjaśnia:
 
Pytanie 1
W §3 pkt. 3 projektu umowy odwołuje się do oferty. W formularzu ofertowym nie ma oświadczenia o samodzielnym wykonaniu przedmiotu umowy.
§3 pkt. 3 nakłada obowiązek samodzielnego wykonania pracy, co wyklucza dostarczenie pracy przez firmę kurierską, lub Pocztę Polską, lub też wykluczenie powierzenia druku dowolnej drukarni.
W związku z powyższym mam do Państwa uprzejme pytanie:
- czy taka była Państwa intencja, jako Zamawiającego i czy pozostajecie przy niej?
Odpowiedź:
Nie taka była intencja Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza dostarczenie pracy przez firmę kurierską, Pocztę Polską oraz dopuszcza powierzenie druku przez Wykonawcę dowolnej drukarni.
 
Pytanie 2
Ile stronnic przewodnika jest przewidywana na mapy (zbiór map)?
Odpowiedź:
60 % objętości publikacji zajmować będzie tekst w dwóch, równoległych wersjach językowych. 40% objętości publikacji zajmować będą mapy.
 
Pytanie 3
Czy trasy (konne, rowerowe, piesze) będą nanoszone na wspólnej mapie czy też każdy rodzaj będzie przyporządkowany osobnej mapie?
Odpowiedź:
Wolą Zamawiającego jest, aby każdy rodzaj trasy został naniesiony na jednej mapie, w zależności od potrzeb na jednej stronie, na rozkładówce lub w innej formie nieprzekraczającej wymiarów przewodnika.
 
Pytanie 4
Czy Zamawiający posiada podkłady mapowe (typograficzne) dla terenów, przez które przebiegają trasy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada podkładów mapowych (topograficznych) dla terenów, przez które przebiegają trasy.Element ten pozostaje w gestii Wykonawcy.
 
Pytanie 5
Czy Zamawiający przekazuje Wykonawcy mapy do przewodnika turystyczno-rowerowego oraz legendę?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przekazuje Wykonawcy map oraz legendy.
 
Pytanie 6
Czy Wykonawca ma nanieść na mapy szlaki i zrobić legendę ?
Odpowiedź:
Zadaniem Wykonawcy jest naniesienie na mapę szlaków oraz przygotowanie legendy zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.Sposób wykonania legendy określony został w Formularzu Ofertowym.
 
Pytanie 7
Czy mapy w przewodniku mają być większe i składane ( falcowane ) do formatu przewodnika?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje dodatku mapowego w postaci składanej wkładki.
 
Pytanie 8
Czy mapy będą małe na pojedynczych stronach przewodnika w formacie 11 cm x 19 cm?
Odpowiedź:
Wolą Zamawiającego jest, aby mapy miały format przewodnika, tj. 110 mm x 190 mm lub - co się tyczy rozkładówek - format nie przekraczający 220 mm x 190 mm.
 
Pytanie 9
Czy znana jest  skala, w jakiej mają być opracowane mapy?
Odpowiedź:
Mapy powinny być w skali około1: 50 000.
 
Pytanie 10
Jaki będzie zakres terytorialny map?
 Odpowiedź:
Proponowane trasy pozostaną w zasięgu terytorialnym określonym w zapytaniu. Mapy swym zasięgiem obejmować będą obszary określone przez Zamawiającego jako propozycje przebiegu tras rowerowych.Zakres terytorialny dotyczy wszystkich partnerów projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap IV”.Partnerzy projektu: Gmina Zgorzelec, Powiat Żarski, Nadleśnictwo Lipinki (leży na terenie Powiatu Żarskiego), Miasto Zgorzelec, Miasto Łęknica (wchodzi w skład Powiatu Żarskiego), Gmina Pieńsk, Gmina Krauschwitz,  Powiat Görlitz oraz KulturinselEinsiedel e. V. (KulturinselEinsiedel 1, 02829 Neißeaue OT Zentendorf).
 
Pytanie 11
W przypadku, gdyby mapy okazały się większe niż format stron atlasowych, proszę o udzielenie odpowiedzi, w jaki sposób mapy mają być w atlasie umieszczone?
Odpowiedź:
Zleceniodawca nie przewiduje powstania map w formacie większym niż format stron w przewodniku.
 
Pytanie 12
Czy zamawiający udostępni Wykonawcy przebiegi szlaków pieszych, konnych, rowerowych, wodnych i nordic-walking?
Odpowiedź:
Zamawiający udostępni przebiegi szlaków pieszych, konnych, rowerowych wodnych i nordic-walking, które posiada.
 
Pytanie 13
Jakie obszary mają obrazować mapy? Jeśli obszar całej gminy to czy gmina na dwóch stronach (na rozkładówce) czy podzielona na więcej stron? Czy może mapa pokazująca bieg rzeki Nysa z najbliższymi przyległymi terenami?
Odpowiedź:
Mapy swym zasięgiem obejmować będą obszary określone przez Zamawiającego jako propozycje przebiegu rowerowych.
 
Pytanie 14
Dostawa gotowych egzemplarzy - ile dokładnie będzie miejsc dostawy?
Odpowiedź:
Zamawiający planuje wskazanie jednego miejsca dostawy gotowych egzemplarzy. Wolą Zamawiającego jest, aby wszystkie gotowe egzemplarze zostały dostarczone na adres: Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary.
 
Żary, dn. 06.07.2018 r.

WEZWANIE DO UDZIELENIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-06-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-06-29 09:20:00
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-06-29 09:46:27
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-07-19 11:42:07
Artykuł był wyświetlony: 1297 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu