ˆ

Zamówienia do 30.000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE „Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności (OSA) na dz. nr 189/2 – OBRĘB 2 w m. LUBSKO – dostawa urządzeń” prowadzone w trybie otwartego zapytania ofertowego (wewnętrzna procedura Zamawiającego)

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-09-12 14:40:05 Informacja ogłoszona dnia 2018-09-12 14:43:12 przez Paula Przybyłek

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Żarski
Al. Jana Pawła II5
68 – 200 Żary
 
WIGN.273. 22.2018/BP
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
„Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności (OSA) na dz. nr 189/2 – OBRĘB 2 w m. LUBSKO – dostawa urządzeń”
prowadzone w trybie otwartego zapytania ofertowego (wewnętrzna procedura Zamawiającego)
 
Spis treści
I           INFORMACJE OGÓLNE      
II         TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA          
III        PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA           
IV        MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA       
V         TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA       
VI        WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU           
VII       ODRZUCENIE OFERTY I WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW    
VIII     WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM    
IX        WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO     
X         SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI   
XI        TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ      
XII       OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY      
XIII     MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
XIV     INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
XV      KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT    
XVI     INFORMACJA O PRZEBIEGU I ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA       
XVII    OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY                     
XVIII   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY    
XIX     ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY       
XX      OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA         
XXI     INFORMACJA O PODWYKONAWCACH  
XXII    POZOSTAŁE INFORMACJE
XXIII   ZAŁĄCZNIKI
 
I.          INFORMACJE OGÓLNE:
Nazwa Zamawiającego: Powiat Żarski.
Siedziba: Starostwo powiatowe w Żarach, al. J. Pawła II5, 68–200 Żary
tel. (0-68) 479 06 00      fax. (0-68) 479 06 01                                            
Strona internetowa: www.powiatzary.pl
Godziny urzędowania: pn 7:00-16:00, wt- czw. 7 00 – 15 00, pt  7 00 – 14 00
e-mail:                                   
 
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:
Starostwo Powiatowe w Żarach, al. J. Pawła II 5, 68 – 200 Żary, podając znak postępowania: WIGN. 272. … 2018. ZP
Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających.
Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żarach, z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary, reprezentowane przez Starostę Żarskiego;
 • dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Żarach
  e-mail: ;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego w tytule SIWZ zadania;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011 r.  nr 14, poz. 67 ze zm.)
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;                                 
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
II.           TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
 
III.          PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.            Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, polegających na: „Budowie ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności (OSA) na dz. nr 189/2 – OBRĘB 2 w m. LUBSKO – dostawa i montaż urządzeń”  Obejmuje następujące odcinki/elementy robót:
 • Dostawy i montażu urządzeń oraz wyposażenia strefy fitness,
 • Dostawy i montażu urządzeń oraz wyposażenia placu zabaw,
 • Dostawy i montażu urządzeń i wyposażenia strefy relaksu
 • Dostawa i montaż ławek i koszów na odpady, stojaka na rowery i tablicy informacyjnej
2. Istniejący teren
Przedmiotowa działka nr 189/2 położona jest w centralnej części miejscowości u zbiegu ulic Zielenieckiej i Zamkowej. Okolice stanowi teren Domu Pomocy Społecznej (wpisanego do Rejestru zabytków) w Lubsku, park oraz gminna i powiatowa infrastruktura drogowa.
3. Opis projektowanych rozwiązań
Otwarta Strefa Aktywności (siłownia plenerowa ze strefą relaksu + plac zabaw)
W ramach inwestycji zaprojektowano budowę nowego placu zabaw. Zaprojektowano plac zabaw o powierzchni 182m2 i nawierzchni z białego piasku płukanego 0,2-2mm na 20cm warstwie żwiru 2-8mm. Nawierzchnia placu zgodna z normą PN-EN 1177:2009. Urządzenia montowane na placu zabaw powinny posiadać odpowiednie atesty i deklarację zgodności z Polską Normą PN-EN 1176. Urządzenia i elementy małej architektury zamontować stabilnie na stałe do podłoża stałego poniżej warstwy żwiru. Fundamenty nie mogą wystawać ponad powierzchnię określoną jako strefa bezpieczna.
Zaprojektowano montaż 3 urządzeń: huśtawki podwójnej, czworokąta wielofunkcyjnego, karuzeli tarczowej z siedzeniami.
Teren placu zabaw z 3 stron otoczona bedzie ogrodzeniem panelowym o h=1,0 m z dwoma furtkami o szer. 1,0 m, pozostałą część placu zabaw wygradzać będzie istniejący płot.
 • Elementy placu zabaw
a) Huśtawka podwójna
 •  szerokość: 1850mm,
 • długość: 3700mm,
 • wysokość: 2200mm,
 • bezpieczna strefa: 7100mm x 3900mm,
 • materiał: metal, tworzywa sztuczne (zdjęcia poglądowe urządzeń wymienionych w opisie w załączeniu do specyfikacji)
b) Czworokąt wielofunkcyjny
 • szerokość: 3200mm,
 • długość: 3200mm,
 • wysokość: 2300mm,
 • bezpieczna strefa: 7300mm x 7300mm,
 • materiał: drewno, tworzywa sztuczne
c) Karuzela tarczowa z siedzeniami
 • średnica: 1500mm,
 • wysokość: 800mm,
 • bezpieczna strefa: 5500mm x 5500mm,
 • materiał: drewno, tworzywa sztuczne
 
W miejscu określonym na planie zagospodarowania zaplanowano utworzenie siłowni plenerowej. Zaprojektowano montaż sześciu urządzeń (posiadające odpowiednie atesty i deklarację zgodności z PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań): wioślarz, orbitrek, twister i stepper, rower na ręce i nogi, wyciąg górny i wyciskanie (urządzenie dla osób niepełnosprawnych), rower i stepper (urządzenie dla osób niepełnosprawnych).
Wszystkie materiały i urządzenia powinny bezwzględnie posiadać aktualne atesty i certyfikaty zgodne z Polskimi Normami. Urządzenia osadzić stabilnie na stałe w gruncie – przymocowane na kotwy zabetonowane w prefabrykowanych fundamentach - do podłoża stałego poniżej warstwy żwiru. Fundamenty nie mogą wystawać ponad powierzchnię określoną jako strefa bezpieczna.
Wymogi stref bezpieczeństwa wymuszają wyznaczenie terenu o powierzchni 160m2 i nawierzchni z warstwy żwiru 2-8 mm grubości 30cm.
Projektowane elementy siłowni plenerowej nawiązano sytuacyjnie i wysokościowo do istniejącego terenu. Urządzenia należy zamontować stabilnie i trwale do podłoża.
Elementy siłowni plenerowej
a) Wioślarz
 • typ ćwiczeń: siłowe,
 • szerokość: 1087mm,
 • długość: 1364mm,
 • wysokość: 1109mm,
 • bezpieczna strefa: 4964mm x 4687mm, (zdjęcia poglądowe urządzeń wymienionych w opisie w załączeniu do specyfikacji)
b) Orbitrek
 • typ ćwiczeń: siłowe,
 • szerokość: 641mm,
 • długość: 1176mm,
 • wysokość: 1660mm,
 • bezpieczna strefa: 4776mm x 4241mm,
c) Twister
 • typ ćwiczeń: siłowe,
 • szerokość: 590mm,
 • długość: 1510mm,
 • wysokość: 1550mm,
 • bezpieczna strefa: 5110mm x 4190mm,
d) Rower na ręce i nogi
 • typ ćwiczeń: siłowe,
 • szerokość: 615mm,
 • długość: 854mm,
 • wysokość: 1377mm,
 • bezpieczna strefa: 4454mm x 4215mm,
e) Wyciąg górny i wyciskanie (urządzenie dla osób niepełnosprawnych)
 • typ ćwiczeń: siłowe,
 • szerokość: 823mm,
 • długość: 1901mm,
 • wysokość: 1913mm,
 • bezpieczna strefa: 5501mm x 4423mm
f) Rower i stepper (urządzenie dla osób niepełnosprawnych)
 • typ ćwiczeń: siłowe,
 • szerokość: 937mm,
 • długość: 1483mm,
 • wysokość: 1113mm,
 • bezpieczna strefa: 5083mm x 4237mm,
W ramach inwestycji zaprojektowano strefę relaksu o łącznej powierzchni 150m2 i nawierzchni gruntowej trawiastej – humus 20cm + obsianie mieszanką traw. W miejscach określonych na planie zagospodarowania zamontować 4 drewniane ławki parkowe z oparciem, metalowy kosz na odpady, 5-stanowiskowy stojak na rowery oraz tablicę informacyjną. W centralnym punkcie strefy relaksu ustawić betonowy stół do gry w szachy/warcaby z czterema siedziskami.
Utworzyć miejsce wypoczynku montując 2 leżaki parkowe.
Urządzenia i elementy małej architektury zamontować na stabilnie na stałe do podłoża.
 
Projektowane elementy strefy relaksu nawiązano sytuacyjnie i wysokościowo do istniejącego terenu.
Elementy strefy relaksu
a) Betonowy stół do gry w szachy/warcaby z czterema siedziskami
 • Wysokość maksymalna blatu - 76cm
 • Długość blatu - 85cm
 • Szerokość blatu - 85cm
 • Długość siedzisk - 30cm
 • Szerokość siedzisk - 40cm
 • Wysokość siedzisk - 45cm
 • Długość stołu razem z siedziskami - 180cm
 • Szerokość stołu razem z siedziskami - 180cm
 • Głębokość posadowienia - 22cm
 • Maksymalna wysokość upadku - 76cm
 • Głębokość posadowienia - 46cm
 • Maksymalna wysokość upadku - 76cm
 • Materiał: beton, drewno
b) Ławka parkowa (drewniana z oparciem)
 • Materiał: drewno świerkowe, stal
 • Długość: ok. 200 cm
 • Szerokość: ok. 60 cm
 • Wysokość: ok. 75cm
c) Metalowy kosz na odpady
 • Wysokość: 110cm
 • Pojemność: 40l
 • Głębokość posadowienia: 40cm
 • Materiał: stal, drewno
d) Stojak na rowery 5 stanowiskowy
 • Wysokość: ok. 40cm
 • Szerokość: ok. 40cm
 • Długość: ok. 180cm
 • Głębokość posadowienia: 30cm
 • Materiał: stal
e) Tablica informacyjna
 • Wysokość: ok. 200cm
 • Szerokość: ok. 10cm
 • Długość: ok. 80cm
 • Głębokość posadowienia: 50cm
f) Leżak ogrodowy
 • Wysokość: 79cm
 • Szerokość: 70cm
 • Długość: 200cm
 • Materiał: drewno, metal
UWAGA Zamawiający wymaga złożenia deklaracji zgodności wykonania ze wskazanymi Polskimi Normami (dla Placu zabaw, siłowni zewnętrznej i strefy relaksu)
g) Tablica promocyjna (zgodnie ze wzorem załączonym do ogłoszenia)
Należy wykonać zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku. Dane do tablicy oraz wskazanie miejsca zostanie dokonane przez Zamawiającego nie później niż na dwa tygodnie przed zakończeniem realizacji zadania. Projekt tablicy należy przekazać do akceptacji Zamawiającego.
 
4. Uwagi
 • Prace montażowe prowadzić pod nadzorem właścicieli/zarządców czynnych sieci uzbrojenia terenu (osoby do tego uprawnione i wskazane w umowie) oraz wykonawcą zagospodarowania terenu. Przed rozpoczęciem inwestycji Wykonawca ma obowiązek przejąć protokolarnie przejąć elementy uzbrojenia terenu od ich zarządców.
 • Opracowany projekt łącznie z SST należy rozpatrywać łącznie.
 
5.            Niniejsza inwestycja współfinansowana jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018.
 
6.            Wspólny Słownik Zamówień:
•              Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane - roboty ziemne
•              Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane - roboty ziemne i fundamenty pod urządzenia
•              Kod CPV 37440000-4 Dostawa i montaż siłowni plenerowych
•              Kod CPV 36535200-2 Wyposażenie placu zabaw
 
4.            Opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do zapytania ofertowego:
•              Dokumentacja projektowa - załącznik nr 1a;
•              Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (Szczegółowe Specyfikacje Techniczne) – załącznik nr 1b;
•              Przedmiar prac/kosztorys ofertowy- załącznik nr 1c;
 
Przedmiar robót obejmuje wszystkie prace związane z wykonaniem całości zamówienia, jednakże ma on jedynie charakter informacyjny, przedmiot zamówienia obejmuje wszelkich prac niezbędnych do realizacji zamówienia, przewidzianych w dokumentacji projektowej i niniejszym dokumencie.
Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym także:
• przedstawienie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie do obrotu i stosowania (atestów, aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności, protokołów badań itp.) w robotach budowlanych, materiałów użytych do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz na dostarczone urządzenia, na każde żądanie inspektora nadzoru, a także dołączenia przedmiotowych dokumentów do dokumentacji powykonawczej,
• oznakowania i właściwego zabezpieczenia terenu budowy,
• zapewnienia dostępu (dojścia i dojazdu) do posesji ich mieszkańcom i użytkownikom podczas prowadzenia robót,
• po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż ewentualnych obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie i posprzątanie terenu budowy i bezpośrednio przylegającego terenu działki,
• uzgodnienia z zarządcami dróg, w pasie których będą prowadzone roboty budowlane (tymczasowe organizacje ruchu, itp.) o ile staną się konieczne,
• kosztów wykopu i wywózki oraz utylizacji urobku, 
• usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi.
Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia i uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do prawidłowej wyceny robót.
5.            Podstawowe wymagania dotyczące robót:
1)            Wykonawca po podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, zobowiązany będzie do uzgodnienia i zaakceptowania z Zamawiającym szczegółowego planu (harmonogramu rzeczowo-finansowego) wykonania dostaw oraz planowanych urządzeń (kolorystyka, zgodność z zamówieniem, atesty) i prac montażowych.
2)            Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiOR (SST) i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
3)            Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabryczne nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym oraz jakościowo i gatunkowo wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiOR (SST) oraz posiadać odpowiednie certyfikaty (aprobaty) dopuszczenia do stosowania na obiektach użyteczności publicznej.
4)            Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób nie powodujący uszkodzenia infrastruktury nadziemnej, podziemnej i mienia osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z tytułu wyrządzenia powyższych szkód, bez względu czy są one wynikiem jego osobistego działania, pracowników czy podwykonawców.
5)            Równoważność materiałów:
a)            W projektach budowlanych, przedmiarach robót mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, których charakterystyka jest taka sama lub lepsza jak podane parametry urządzeń czy materiałów podanych w opracowaniach projektowych. Jednakże takie odstępstwa podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego ze względu na usytuowanie OSA na działce wpisanej do Rejestru zabytków. Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a  zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot „równoważne” oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego.
b)            Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych opisywanym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o parametrach takich samych lub lepszych od wymaganych. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne do oferty przedstawi dokumenty dane techniczne pokazujące, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem producenta, że proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego przeznaczenia.
c)            Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt stosowne pozwolenia oraz uzgodnienia wynikające ze zmiany na urządzenia lub rozwiązania równoważne, w tym poniesie pełne koszty wynikające ze wszelkich zmian. Zmiana w tym wypadku nie uzasadnia zmiany terminu realizacji zadania poprzez jego wydłużenie.
d)            Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta, zawierająca wszystkie parametry techniczno- eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń, instrukcje obsługi i konserwacji ujętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
e)            Zamawiający nie wyraża zgody, aby proponowane urządzenia równoważne były prototypami lub urządzeniami testowymi. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach (podać obiekty w których zostały zamontowane oraz rok realizacji) przez okres nie krótszy niż 2 lata. Zamawiający zastrzega  sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia działania urządzenia równoważnego pracującego na wskazanym obiekcie. Oferent przedstawiając rozwiązania równoważne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadcza, że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.
f)             Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie projektem, szczególnie w zakresie kosztów eksploatacji, niezawodności działania. Możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona jest od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz akceptacji projektanta, inspektora nadzoru i zamawiającego.
6.            Wymagania dotyczące gwarancji:
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej 60 – miesięcznej licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego gwarancji na wykonanie roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, który to koszt uwzględnia w wynagrodzeniu ryczałtowym. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba że gwarancja producenta danego urządzenia wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.
7.            Koszty dostawy i montażu wszelkich urządzeń i instalacji muszą zawierać całość kosztów związanych z realizacją, w tym wykonanie projektów wykonawczych w uzgodnieniu z Zamawiającym, jeśli takie będą niezbędne do należytego wykonania całości zadania oraz uzyskania certyfikatów, dopuszczenia do użytkowania oraz koszty rozruchu, instruktaży, szkoleń oraz gwarancji.
8.            Zamawiający przewiduje rozliczenia w polskich złotych (PLN).
9.            Wymagany termin płatności faktury – 30 dni od dnia  otrzymania przez Zamawiającego.
IV.          MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Województwo: lubuskie,  Powiat: żarski, Gmina: Lubsko,
Miejscowość: Lubsko, ul. Zamkowa 27
 
V.            TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin nieprzekraczalny i maksymalny: do 15 października 2018. Termin minimalny: 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty podpisania umowy.
 
VI.          WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią na stepujące warunki udziału w postępowaniu:
1) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy;
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowa i deliktowa) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
2)Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej;
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże:
• wykonanie co najmniej 1 (jednej) zamówienia dostawy i montażu o wartości nie niższej niż brutto 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegającej na wykonaniu montażu i dostawy urządzeń na placach zabaw i/lub stref fitness (siłowni zewnętrznych).
• dysponowanie co najmniej jedną osobą uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. 1 osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub/i montażowymi.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dostawy lub /i montażu urządzeń fitness, strefy relaksu lub placu zabaw).
4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa powyżej, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia dokumentów wymienionych w Rozdziale XII niniejszego ZO.
 
VII.        ODRZUCENIE OFERTY I WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW          
1.            Wykonawców, których oferty podlegają odrzuceniu, wyklucza się z postępowania.
2.            Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1)            jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2)            została złożona przez podmiot:
a)            niespełniający warunków udziału w postępowaniu lub
b)            powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem: lub:
3)            została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
 
VIII.       WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający nie  żąda wniesienia wadium.
 
IX.          WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed  upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt .2);
2. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej:www.ojrzen.pl.
3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
 
X.            SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
1.            W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, pod rygorem nieważności, pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.
2.            Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami jest:
                Insp. Damian Hałabura mail
                Insp. Kira Pijar mail
 
XI.          TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.            Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2.            Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3.            Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 
XII.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.            Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu. 
2.            Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3.            Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
a)            Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ZO;
b)            Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy);
c)            referencje lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu „doświadczenia”.
4.            W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oprze się na oświadczeniu złożonym przez Wykonawcę.
5.            Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na treść zapytania, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi późniejszymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego i publikowanymi na stronie internetowej Zamawiającego.
6.            Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, ustalenia oraz zmiany stają się integralną częścią zapytania i będą wiążące przy składaniu ofert.
7.            Ofertę należy złożyć w formie pisemnej wraz z wymaganymi podpisami Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, na adres Zamawiającego, opatrzone nazwą oraz oznaczone w sposób następujący:
 
OFERTA na zadanie pn:
„Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności (OSA) na dz. nr 189/2 – OBRĘB 2 w m. LUBSKO – dostawa i montaż urządzeń” nie otwierać przed dniem 18.09.2018 r. do godz. 11:00
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.
 
XIII.       MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1.            Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary w terminie do dnia 18.09.2018 r. do godziny 10:45.
2.            Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
3.            Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
4.            Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową czy kurierską.
5.            Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej w dniu
18.09.2018 r. o godz. 11:00.
 
XIV.       INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w tym postępowaniu.
 
XV.         KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT
 1. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się sumę punktacji:
Ocena punktowa: Kryterium ceny C+ Kryterium termin realizacji T
a) cena za przedmiot zamówienia 60% (max. 60 pkt)
b) termin realizacji 40% - (max. 30 pkt).
Wykonawcy będą oceniani według następującego wzoru:
Kryterium ceny:
                                     cena minimalna
Ocena punktowa C = ——————      x 60% x 100 pkt
                                       cena badana
.
Kryterium termin realizacji (T):
 1. termin realizacji oceniany będzie w dniach.
 2. Zadeklarowany termin określony przez zamawiającego:15.10.2018 – 10 pkt + 5 pkt za każdy dzień skrócenia terminu wykonania zadania. Nie więcej łącznie niż 40 pkt
 
Przy dokonaniu oceny punktowej Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. O wyborze oferty zadecyduje liczba punktów przyznanych ofercie. Wygra oferta, która otrzyma najwięcej punktów z ofert badanych (nieodrzuconych).
 
XVI.       INFORMACJA O PRZEBIEGU I ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
1.            Zamawiający poprawia w ofercie:
a)            oczywiste omyłki pisarskie,
b)            oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c)            inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ZO, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający w zakresie definiowania oczywistych omyłek będzie stosował wykładnię prawa zamówień publicznych.
2.            Niezwłocznie po zakończeniu postępowania  Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.powiatzary.pl  o:
1)            wyborze wykonawcy,
2)            odrzuceniu wszystkich złożonych ofert,
3)            niezłożeniu żadnej oferty,
4)            zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
Niezależnie od zamieszczenia informacji na podanych wyżej stronach internetowych o wynikach postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Akapit nr 2 - brak tytułu

XVII.     OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Zmiana ceny ofertowej brutto może nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w niniejszym ZO  oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do ZO.
2. Wykonawca wypełnia formularz oferty zgodnie z jego treścią. Oferta musi zawierać ryczałtową wartość brutto (z VAT) w złotych, zwaną dalej „ceną”. Cena musi zawierać wartość podatku VAT oraz ewentualne upusty i rabaty. Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z poźn. zm.).
3. Obowiązującym wynagrodzeniem w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.): „§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.” Wynagrodzenie nie podlega negocjacjom i zmianom w trakcie realizacji umowy”
4. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji projektowej wynikających z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wynagrodzenie powinno uwzględniać między innymi następujące koszty: podatku VAT w wysokości 23 % , wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, przekopów kontrolnych, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych i innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia, a także koszt uzyskania wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
5. Skutki finansowe jakichkolwiek wad (błędów) w dokumentacji projektowej obciążają wykonawcę zamówienia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się szczegółowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak również przyszłego placu budowy.
6.Cena ofertowa ulegnie zwiększeniu tylko w sytuacjach określonych we wzorze umowy, czyli w sytuacji urzędowego zmiany stawek podatkowych, w tym stawki VAT.
7.            Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.
8.            Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto.
9.            Cena ofertowa musi zawierać również:
a ceny materiałów w I klasie, jakości lub gatunku, oznakowane CE i/lub B, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych,
b koszt robót przygotowawczych i towarzyszących na terenie objętym zamówieniem,
c koszty związane z zagospodarowaniem odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, inne koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, dostarczenie dokumentów (odpowiednio: atesty, certyfikaty, deklaracje) na proponowane materiały przed ich wbudowaniem celem zatwierdzenia przez inspektora, roboty przygotowawcze, roboty zabezpieczające,  porządkowe, pomiary, , dokumentacja powykonawcza.
10.          Cena oferty powinna zawierać ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe).
 
XVIII     WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.            Przed podpisaniem umowy na udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny  ofertowej brutto.
2.            Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3.            Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w jednej lub w kilku z następujących form:
a)            pieniądzu,
b)            poręczeniach bankowych,
c)            gwarancjach bankowych,
d)            gwarancjach ubezpieczeniowych.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517  Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego).
5.            Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniężna Wykonawca dostarcza w oryginale na adres Zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia, ale przed jej podpisaniem. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności (OSA) na dz. nr 189/2 – OBRĘB 2 w m. LUBSKO – dostawa urządzeń”
6.            Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
7.            Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8.            W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału.
9.            Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
10.          Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wartości 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Wartość 30% kwoty zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
 
XIX.       ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY
1.            Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do ZO,
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy - w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
I. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót:
1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:
a) klęski żywiołowe;
b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, -dostawy i montażu urządzeń i pozostałego wyposażenia;
2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć,
b) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury.
4) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych zamówieniem.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i jedynie na pisemny udokumentowany wniosek Wykonawcy.
II. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:
1) niedostępność na rynku urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
2) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
3) zmiana lokalizacji urządzeń technicznych ze względów technicznych, administracyjnych;
4) zmiany są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt II możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiany danych teleadresowych,
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę, którą potwierdza Kierownik robót oraz Inspektor nadzoru.
XX.         OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA
Przedmiotowe Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w dniu 12 września 2018 r. roku na stronie Zamawiającego: http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/ pod nazwą „Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności (OSA) na dz. nr 189/2 – OBRĘB 2 w m. LUBSKO - dostawa urządzeń”
 
XXI.       INFORMACJA O PODWYKONAWCACH
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wskazać w ofercie, jaką część  zamówienia (zakres zamówienia), wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz wskazać firmę podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi w ofercie tych informacji, Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane silami własnymi, bez udziału Podwykonawców.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
 
XXII.     POZOSTAŁE INFORMACJE
1.            Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a)            do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,
b)            zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,
c)            odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,
d)            unieważnienia postępowania jeśli:
•              cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
•              wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,
•              postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.
W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
2.            Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń bądź złożone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
 
XXIII.    ZAŁĄCZNIKI
1)            Dokumentacja projektowa - załącznik nr 1a;
2)            Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SST) – załącznik nr 1b;
3)            Przedmiary - załącznik nr 1c;
4)            Formularz oferty – załącznik nr 2, 
5)            Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3,
6)            Projekt umowy – załącznik nr 4,

Zmiana treści zapytania ofertowego

WIGN.273.22.2018/BP                                                                          
 
dotyczy: Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności (OSA) na dz. Nr 189/2 – OBRĘB 2 w m. LUBSKO- dostawa urządzeń”
Zakres zmian jest następujący:
 
V.            TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin nieprzekraczalny i maksymalny: do 30 listopad 2018. Termin minimalny: 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty podpisania umowy.
 
VI.          WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy;
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowa i deliktowa) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 
XIII.       MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1.            Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary w terminie do dnia 21.09.2018 r. do godziny 09:45.
5.            Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej w dniu
21.09.2018 r. o godz. 10:00.
 
XV.         KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty niniejszego postępowania Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:
cena – 60%
Sposób obliczania; najniższa cena z oferty: cena z oferty badanej x 60% x 100
warunki płatności – 40%
Sposób obliczania; termin z oferty badanej: termin z oferty najkorzystniejszej x 40% x 100
Oferta najkorzystniejsza, to oferta, która otrzyma najkorzystniejszy bilans ceny i warunków płatności (przy czym termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego).
Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązuje się do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, wykorzystane materiały oraz zamontowane urządzenia i wyposażenie.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary dnia 14.09.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WIGN.272.22.2018/BP                                                                               
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na usługi i dostawy o wartości poniżej 30000 € na wykonanie zadania „Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności (OSA) na dz. nr 189/2 – OBRĘB 2 w m. LUBSKO – dostawa urządzeń” wybrano ofertę złożoną przez :
 
MK-ACTIV Sp. z o.o.
Klaudyn, ul. Estrady 8
05-080 Izabelin
 
z ceną brutto 60 885 zł  (słownie: sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych) oraz terminem wykonania do dnia 30.11.2018 r. W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dn. 21.09.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-09-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-09-12 14:40:05
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-09-12 14:43:12
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-10-12 13:31:06
Artykuł był wyświetlony: 1801 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu