ˆ

Zamówienia do 30.000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Roboty budowlane „Remont schodów wejściowych zewnętrznych do budynku administracyjnego nr 1B na terenie byłego przejścia granicznego w Olszynie”.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-10-01 09:53:47 Informacja ogłoszona dnia 2018-10-01 09:55:23 przez Monika Janicka

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Roboty budowlane
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 0684790600, faks 0684790601.
Adres internetowej strony zamawiającego: www.powiatzary.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Remont schodów wejściowych zewnętrznych do budynku administracyjnego nr 1B na terenie byłego przejścia granicznego w Olszynie”.
II. 1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia remont schodów wejściowych zewnętrznych do  budynku nr 1B na terenie byłego przejścia granicznego Olszyna.
Celem realizacji zadania jest remont - naprawa schodów zapewniające bezpieczne korzystanie z ciągu komunikacyjnego tj. wejście do budynku dla właścicieli, pracowników i klientów przyległego do holu sklepu samoobsługowego, baru oraz pozostałych osób wchodzących do budynku.
Przewidywany zakres prac do wykonania:
a) skucie istniejącej okładziny z płytek, oczyszczenie z resztek zaprawy i przygotowanie podłoża
b) naprawa uszkodzonych stopni schodowych (wyrównanie powierzchni, uzupełnienie ubytków zapraw)
c) ułożenie okładzin z płytek typu R-11 antypoślizgowych, mrozoodpornych na zaprawie wysokoplastycznej (na pełno, bez pustek), na stopniach płytki ryflowane, spoinowane fugą elastyczną, (kolor płytek, fug, farb do uzgodnienia z Zamawiającym)
d) ułożenie płytek na spocznikach między biegami schodów oraz spoczniku przed wejściem do budynku w sposób określony w pkt c. Przy układaniu należy zastosować listwy dylatacyjne zgodnie z normami i sztuka budowlaną,
e) odtworzenie okładzin murków oporowych w przypadku ich uszkodzenia przy demontażu i montażu płytek,
f) przyklejenie okładzin (niestabilnych, częściowo odklejonych), uzupełnienie fug między okładzinami, wyczyszczenie okładzin murków oporowych - od strony biegu schodów,
g) wykonanie równego nawiązania schodów do chodnika z polbruku (niedopuszczalne jest zastosowanie uskoków),
h) oczyszczenie i 2 x pomalowanie balustrad farbą olejną (1x gruntowanie antykorozyjne), lub 1x farba typu Hamereit,
i) właściwe oznakowanie terenu robót z uwagi na prace przy obiekcie czynnym, a po zakończeniu robót demontaż tych elementów.
j) uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy powlekanej, zabezpieczenie łączeń,
k) wywóz i utylizacja gruzu oraz odpadów powstałych w czasie wykonywania prac.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera instrukcja dla wykonawców która jest załącznikiem do ogłoszenia.
II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
do 31 listopada 2018 roku.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III. 1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III. 2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
Zamawiający nie stawia żadnych warunków
III. 3) DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCÓW
a) wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika nr 1 do instrukcji,
b) zaakceptowany projekt umowy wg załącznika nr 2 do instrukcji
c) reprezentacja Wykonawcy do podpisania oferty określona we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy (np. wypis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wypis z ewidencji działalności gospodarczej).
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV. 2.1) Kryteria oceny ofert:
Cena – 80 %
Gwarancji jakości – 20 %
IV. 4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV. 4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna instrukcja dla wykonawców:
www.powiatzary.pl
IV. 4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.10.2018 r. godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, biuro podawcze lub pokój nr 208.
 

Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
​Żary, dnia 1.10.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

WIGN.273.24.2018
 
Zgodnie z art.86 ust.5 w związku z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017.1579 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego  na realizację zadania pn.: „Remont schodów wejściowych zewnętrznych do budynku administracyjnego nr 1B na terenie byłego przejścia granicznego w Olszynie” wpłynęła jedna oferta.
 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania: 35 000,00 zł
 
Oferty złożone w terminie wraz z podaniem nazw, adresów oraz ceny i kryterium gwarancji:
 
L.P.
Nazwa i adres
cena brutto PLN
kryterium gwarancji
1.
Manbud Andrzej Manaj
Łaz 12
68-200 Żary
 102 000,00
36 m-cy
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Zary, 16.10.2018 r. 

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego

WIGN.273.24.2018
 
W imieniu Powiatu Żarskiego informuję, że  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego  na realizację zadania pn.: „Remont schodów wejściowych zewnętrznych do budynku administracyjnego nr 1B na terenie byłego przejścia granicznego w Olszynie” 
 
zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie prawne: art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2017. 1579 ze zm.)
 
Uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 16.10.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-10-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-10-01 09:53:47
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-10-01 09:55:23
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-10-17 09:48:08
Artykuł był wyświetlony: 734 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu