ˆ

Zamówienia do 30.000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Usługa Wykonanie, dostawa i montaż mebli w części socjalno-szatniowej warsztatów szkolnych w budynku CKZiU w Żarach przy ul. Parkowej 9.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-10-05 13:31:38 Informacja ogłoszona dnia 2018-10-05 13:32:55 przez Monika Janicka

Akapit nr 1 - brak tytułu

WIGN.273.25.2018
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Usługa
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 0684790600, faks 0684790601.
Adres internetowej strony zamawiającego: www.powiatzary.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie, dostawa i montaż mebli w części socjalno-szatniowej warsztatów szkolnych w budynku CKZiU w Żarach przy ul. Parkowej 9.
II. 1.2) Rodzaj zamówienia: usługa
II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia wykonanie, dostawa i montaż mebli w części socjalno-szatniowej warsztatów szkolnych w budynku CKZiU w Żarach przy ul. Parkowej 9.
Celem realizacji zadania jest wyposażenie powstałych pomieszczeń na potrzeby uczni.
Zamawiający dopuszcza złożenie dwóch odrębnych ofert na zadania
Zdanie nr 1- Wykonanie, dostawa i montaż szafek do szatni
Zadanie nr 2 - Wykonanie, dostawa i montaż mebli do pomieszczenia socjalnego
Przewidywany zakres prac do wykonania:
Zadanie nr 1
Wykonanie, dostawa i montaż szafek do szatni
a)    Szafka ubraniowa - 28 szt. - szafka ubraniowa skrytkowa BHP 4-drzwiowa metalowa - malowana proszkowo: korpus RAL 7035, drzwiczki 14 szt RAL 5012 i 5010  drzwiczki 14 szt RAL 4008 i 4009  oraz - wymiary całkowite: 180x80x50cm(WxSxG) - grubość blachy min. 0,8 mm - wentylacja w każdych drzwiach (perforacja) oraz miejsce na identyfikator - ryglowanie 1-punktowe - zamek w systemie klucza master - do każdego zamka 2 kluczyki - w każdej przegrodzie górna półka, drążek z dwoma haczykami - profil wzmacniający na każdych drzwiczkach - otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany - do każdej szafki tacka na buty dopasowana do wymiaru szafki- gwarancja min. 2 lata - dodatkowo 6 kluczy master
Zadanie nr 2
Meble do pomieszczenia socjalnego
a)  szafka stojąca – płyta MDF laminowana 16-18 mm szafki wysokość ok 190 cm, szerokość 60 cm, głębokość 60 cm z półkami w rozstawie 30 cm- 1 szt
b)  szafka stojąca – płyta MDF laminowana 16-18 mm szafki wysokość ok 190 cm, szerokość 60 cm, głębokość 60 cm z podziałem na 2 części zamykana drzwiczkami, w każdej części  półki w rozstawie 30 cm- 1 szt
Wymagania techniczne
Meble wykonać z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, wykonanej na bazie płyty wiórowej
Korpusy szafek - wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej wykończone okleiną drewnopodobną, zmontowane – skręcone wkrętami montażowymi meblowymi (konfirmat), tyły z płyta MDF.
Drzwiczki i półki.
Wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej wykończonej okleiną PCV, wyposażone w rączki i uchwyty ze stali nierdzewnej
Zawiasy zastosowane w meblach powinny być wykonane ze stali nierdzewnej z możliwością pełnej regulacji pionowej i poziomej, powinny umożliwić otwarcie drzwiczek pod kątem min. 900.
c) Stół  o wymiarach 700 mm X 1200 mm wykonany z płyty 36 mm oklejonej PCV 2.0. Nogi chromowane. Wysokość 740 mm. Stopki regulujące poziom w zakresie 2 cm – 1 szt.
d) krzesła - siedzisko ze sklejki –chromowana rama – wysokość siedziska 46 cm – 6 szt
e) hoker – z regulacją wysokości 58-79cm, chromowana noga  wyposażona w podnóżek zapewniający odpowiednie podparcie dla nóg, chromowana podstawa o średnicy 385 mm wraz z gumową osłonką, siedzisko ze sklejki - szt 5
Kolorystyka mebli należy uzgodnić z inwestorem
Wszystkie meble muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówce oświatowej. Wszystkie dostarczone materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera instrukcja dla wykonawców która jest załącznikiem do ogłoszenia.
II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
do 30 listopada 2018 roku.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III. 1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III. 2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
Zamawiający nie stawia żadnych warunków
III. 3) DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCÓW
a) wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika nr 1 do instrukcji,
b) zaakceptowany projekt umowy wg załącznika nr 2 do instrukcji
c) reprezentacja Wykonawcy do podpisania oferty określona we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy (np. wypis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wypis z ewidencji działalności gospodarczej).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV. 2.1) Kryteria oceny ofert:
Cena – 80 %
Termin wykonania – 20 %
IV. 4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV. 4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna instrukcja dla wykonawców:
www.powiatzary.pl
IV. 4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.10.2018 r. godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, biuro podawcze lub pokój nr 208.

Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 5.10.2018 r.
 
 

Informacja z otwarcia ofert

WIGN.273.25.1.2018                                                                                                                        
 
Zgodnie z art. 86 ust. 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017.1579 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego  na realizację zadania pn.: „Wykonanie, dostawa i montaż mebli w części socjalno-szatniowej warsztatów szkolnych w budynku CKZiU w Żarach przy ul. Parkowej 9” wpłynęło 5 ofert  na zadanie 1 i 2 oferty na zadanie 2.
 
Oferty złożone w terminie wraz z podaniem nazw oferentów, adresów, ceny, terminu wykonania oraz uzyskana punktacją:
  1. Zadanie - Wykonanie, dostawa i montaż szafek do szatni (28 szt.)
L.P.
Nazwa i adres
cena brutto PLN
Termin wykonania
punktacja
1.
Tilda Meble
s.c. Jacek Szafarz &Marcin Szafarz
ul.Pawia  6
65-503 Zielona Góra
37 884,00
Do 30 listopada
54,67
2.
Toro Joanna Jasnosz
Breń 64a, 33-140 Lisia Góra
21 156,00
Do 30 listopada
90,00
3.
Pozmebel Mateusz Gawroński
Ul. Starotecka 18
61-361 Poznań
23 751,55
Do 30 listopada
81,25
4.
Zamstal sp. z o.o.
Zbrachlin 28b
86-120 Pruszcz
27 483,12
Do 25 listopada
81,58
5.
Techmark  L.Ogłoza, S. Zdziechowski sp.j.
Ul. Piotrkowska 10/12
95-070 Aleksandrów Łódzki
26 587,68
Do 30 listopada
73,65
 
  1. Zadanie - Wykonanie, dostawa i montaż mebli do pomieszczenia socjalnego
 
L.P.
Nazwa i adres
cena brutto PLN
Termin wykonania
punktacja
1.
Tilda Meble
s.c. Jacek Szafarz &Marcin Szafarz
ul.Pawia  6
65-503 Zielona Góra
4 704,75
Do 30 listopada
90
2.
Toro Joanna Jasnosz
Breń 64a, 33-140 Lisia Góra
11 008,50
Do 30 listopada
44,18
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 16.10.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WIGN.273.25.1.2018                                                                                                                        
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro,, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na Wykonanie, dostawę i montaż mebli w części socjalno-szatniowej warsztatów szkolnych w budynku CKZiU w Żarach przy ul. Parkowej 9.
 
Zadanie 1 z ceną 21 156,00 zł ( dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt sześć ) oraz terminem wykonania do 30 listopada 2018r.:
 
Toro Joanna Jasnosz
Breń 64a,
33-140 Lisia Góra
 
Proponowana oferta uzyskała 90 pkt.
 
zadania 2 z ceną 4 704,75 zł ( cztery tysiące siedemset cztery zł 75/100 ) oraz terminem wykonania do 30 listopada 2018r. :
 
 Tilda Meble
s.c. Jacek Szafarz &Marcin Szafarz
ul.Pawia  6
65-503 Zielona Góra
 
Proponowana oferta uzyskała 90 pkt.
 
Złożone oferty są zgodne z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 16.10.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-10-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-10-05 13:31:38
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-10-05 13:32:55
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-12-05 14:02:46
Artykuł był wyświetlony: 3463 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu