ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia do 30.000 euro

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zakup oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach w roku 2019

Informacja ogłoszona dnia 2018-11-27 14:12:38 przez Monika Janicka

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zamówienie publiczne do 30 000 euro
 
Zakup oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach w roku 2019.
 
Starostwo Powiatowe w Żarach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu  udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach w roku 2019 wyszczególnionych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 
Sczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2  do niniejszego zaproszenia.
Termin realizacji zadania określa się od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie cena (waga kryterium – 100%). Kalkulując cenę ryczałtową, Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne
do zrealizowania przedmiotowego zamówienia, w tym koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w projekcie umowy (załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia).
Oferta składana przez wykonawcę winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Wykonawca w pkt 1 formularza ofertowego winien podać łączną cenę brutto, netto oraz należny podatek VAT za dostawę prognozowanej ilości asortymentu. W pkt 2 formularza ofertowego należy wskazać wartość netto poszczególnych towarów stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej netto oraz prognozowanej ilości towaru. Ponadto Zamawiający w poszczególnych pozycjach określił markę oraz model towaru, jaki Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć. Przedmiot umowy stanowią materiały eksploatacyjne wyłącznie oryginalne, wyprodukowane przez producentów urządzeń, w których mają być eksploatowane. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych.
 
Oferty należy składać pocztą elektroniczną – skan podpisanego formularza ofertowego, na adres: lub w formie papierowej w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 do dnia 10 grudnia 2018r. do godz. 14:00 (liczy się data wpływu).
 
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
w formie elektronicznej na adres .
 
Starosta Żarski  /-/ Józef Radzion
Żary, dnia 27.11.2018 r.
 
 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żarach, z siedzibą przy al.. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary, reprezentowane przez Starostę Żarskiego;
 • dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Żarach e-mail: ;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego do 30 tys. Euro – zakup oraz dostawa artykułów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach w roku 2019.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011 r.  nr 14, poz. 67 ze zm.)
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy.
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
  ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na zadanie: dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach w roku 2019.
 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro dla zadania : „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach w roku 2019”, wpłynęło jedenaście ofert, które spełniają wymogi zamawiającego.
 
Biorąc pod uwagę kryterium najniższej ceny dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty nr 3 złożonej przez:
 
BLACKLINE S. C.
Izabela Zalewska – Kupis, Paweł Pinkowski
Ul. Chmielewskiego 20c
70- 028 Szczecin
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymagania zamawiającego, a zaoferowana przez wykonawcę łączna cena brutto, nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
           
W ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, złożono 11 ofert, według poniższego zestawienia:
Numer oferty
Wykonawca
Łączna cena brutto
1.
RENOMA
Ul. Warszawska 49
12-200 Pisz
111 270,2 zł
2.
Biuro DMD S.C.
Ul. Sikorskiego 2/7
35-304 Rzeszów
116 745,45 zł
3.
BLACKLINE S.C.
Ul. Chmielewskiego 20c
70-028 Szczecin
99 333,57 zł
4.
KOMAX9
Ul. Przemysłowa 2
10-418 Olsztyn
115 818,03 zł
5.
Printex Sp. z o.o. Sp. k.
Al. Piłsudzkiego 105b
05-270 Marki
112 550,38 zł
6.
GLOBO GROUP
Ul. Magazynowa 5
25-565 Kielce
117 655,65 zł
7.
Mulnikom
Ul. Fabryczna 15
85-741 Bydgoszcz
115 099,82 zł
8.
DRUK-PUNKT
Ul. Krynicka 5/5
35-505 Rzeszów
106 546,27 zł
9.
P.H.U. PANZET BIS
Ul. Długa 4a
65-401 Zielona Góra
118 179,51 zł
10.
WIA Dombrowicz Sp. j.
Ul. Pastewna 9
02-954 Warszawa
122 474,79 zł
11.
Praxis Łódź Spółka Jawna
Ul. Wólczańska 66
80-516 Łódź
111 000,74 zł
 
Umowa zostanie podpisana w dniu 13.12.2018r.

Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, 10.12.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Karopowicz /-/ Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-27 14:11:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-27 14:12:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-27 11:23:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2075 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony