ˆ

Zamówienia do 30.000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Powiat Żarski: Usługi w zakresie przechowywania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych Powiatu Żarskiego na parkingu strzeżonym OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-12-05 13:59:29 Informacja ogłoszona dnia 2018-12-05 14:02:35 przez Paula Przybyłek

Akapit nr 1 - brak tytułu

WIGN.273.32.2018
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, ul. Al. Jana Pawła II  5 , 68-200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, ,
 e-mail  , , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzary.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie przechowywania usuniętych pojazdów z dróg powiatowych Powiatu Żarskiego w przypadkach określonych art. 130a ust.1 i 2 ustawy z dnia  20 czerwca 1997 roku – Prawo o Ruchu Drogowym ( Dz. U. z 2017 r. poz.1990 ze zm.).
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi 
II.3) Określenie  przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem oferty jest przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym, zgodnie z art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r., poz. 1990, z późn. zm.)
CPV 98351100-9
Szacowana ilość pojazdów przechowywanych na parkingu strzeżonym - w okresie trwania umowy – odbieranych przez ich właścicieli.
 
Lp.
Określenie pojazdu w zależności od rodzaju oraz dmc.
Orientacyjna liczba przechowywanych pojazdów, w przypadku ich odbioru  przez  właścicieli - 
1.
Rower, motorower
1
2.
Motocykl
2
3.
Pojazd o dmc. do 3,5 t.
270
4.
Pojazd o dmc. powyżej
3,5 t. do 7,5 t.
2
5.
Pojazd o dmc. powyżej 7,5 t. do16 t.
2
6.
Pojazd o dmc. powyżej 16 t.
1
7.
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne
1
 
Szacowana ilość pojazdów przechowywanych na parkingu strzeżonym, w przypadku ich przepadku na rzecz Powiatu Żarskiego.
 
Lp.
Określenie pojazdu w zależności od rodzaju oraz dmc.
Orientacyjna liczba przechowywanych pojazdów, w przypadku ich przepadku na rzecz Powiatu Żarskiego
1.
Rower, motorower
3
2.
Motocykl
2
3.
Pojazd o dmc. do 3,5 t.
50
4.
Pojazd o dmc. powyżej
3,5 t. do 7,5 t.
1
5.
Pojazd o dmc. powyżej 7,5 t. do16 t.
0
6.
Pojazd o dmc. powyżej 16 t.
0
7.
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne
0
 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wadium
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
III.3) Dokumenty składane przez Wykonawców:
Zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
IV.2) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena – 80%
termin zapłaty – 20 %
IV. 3) Informacje administracyjne:
Adres strony internetowej: www.powiatzary.pl
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Starostwie Powiatowym w Żarach, 68-200, Żary  Al. Jana Pawła II 5 - biuro podawcze.
Termin składania ofert upływa dnia: 11.12.2018r. do godz. 10:30.
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, 5.12.2018 r.

Zmiana treści formularza ofertowego

WIGN.273.32.2018.                                                                                             
 
dotyczy: Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg  powiatowych Powiatu Żarskiego na parkingu strzeżonym
 
We formularzu ofertowym w miejscu – tabela nr 3:
 
Tabela nr 3
Cena w złotych za przechowywanie pojazdu, w przypadku przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Żarskiego.
 
 
 
Lp.
 
 
Określenie pojazdu w zależności od rodzaju oraz dmc.
 
 
Proponowana  cena jednostkowa brutto za jedną dobę
przechowywania jednego pojazdu, w przypadku przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Żarskiego
 
 
Szacowana ilość przechowywanych pojazdów w okresie trwania umowy
 
 
Szacowany okres przechowywania pojazdów w trakcie trwania umowy (wyrażony w dobach)
 
 
Wartość brutto
(w PLN)
 
A
B
C
D
Kol. B x Kol. C x Kol. D
1.
Rower, motorower
 
 
3
180
 
2.
Motocykl
 
 
2
180
 
3.
Pojazd  o dmc. do 3,5 t.
 
 
50
365
 
4.
Pojazd  o dmc. Powyżej

3,5 t. do 7,5 t.
 
1
180
 
5.
Pojazd o dmc. powyżej 7,5 t. do16 t.
 
 
0
0
 
6.
Pojazd o dmc. powyżej 16 t.
 
 
0
0
 
7.
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne
 
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wprowadza się:
 
Tabela nr 3
Cena w złotych za przechowywanie pojazdu, w przypadku przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Żarskiego.
 
 
 
Lp.
 
 
Określenie pojazdu w zależności od rodzaju oraz dmc.
Proponowana  cena jednostkowa brutto brutto za jedną dobę
przechowywania jednego pojazdu, w przypadku przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Żarskieg0
 
 
Szacowana ilość przechowywanych pojazdów w okresie trwania umowy
 
 
Szacowany okres przechowywania pojazdów w trakcie trwania umowy (wyrażony w dobach)
 
 
Wartość brutto
(w PLN)
 
A
B
C
D
Kol. B x Kol. C x Kol. D
1.
Rower, motorower
 
 
3
547
 
2.
Motocykl
 
 
2
547
 
3.
Pojazd  o dmc. do 3,5 t.
 
 
50
547
 
4.
Pojazd  o dmc. Powyżej

3,5 t. do 7,5 t.
 
1
547
 
5.
Pojazd o dmc. powyżej 7,5 t. do16 t.
 
 
0
0
 
6.
Pojazd o dmc. powyżej 16 t.
 
 
0
0
 
7.
Pojazd przewożącymateriały niebezpieczne
 
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu zmodyfikowany formularz ofertowy
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary dnia 6.12.2018                                                                                       
 
 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WIGN.273.32.2018                                     
 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro dla zadania : „Usługi w zakresie przechowywania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych Powiatu Żarskiego na parkingu strzeżonym”, wpłynęła jedna oferta, która spełnia wymogi zamawiającego.
 
W ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, złożono 1 ofertę przez:
 
Parking Strzeżony TORANAGA
Franciszek Franczuk
ul. Wieniawskiego 18
68-200 Żary
 
z ceną brutto 58 213 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzynaście złotych) i terminem płatności: 30 dni
 
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w instrukcji i zawiera korzystne dla Zamawiającego wynagrodzenie i termin płatności. W  kryteriach spośród zakwalifikowanych do oceny oferta uzyskała  80 pkt w kryterium ceny oferty oraz 20 pkt w kryterium płatności.
 
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu  27.12.2018 roku.
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, dn. 17.12.2018 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Józef Radzion Data wytworzenia informacji: 2018-12-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Józef Radzion Data wprowadzenia do BIP 2018-12-05 13:59:29
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-12-05 14:02:35
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-12-27 11:23:50
Artykuł był wyświetlony: 1381 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu