ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia do 30.000 euro

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Powiat Żarski: Usuwanie pojazdów z dróg powiatowych Powiatu Żarskiego i ich odholowanie na parking strzeżony wyznaczony przez Starostę Żarskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Informacja ogłoszona dnia 2018-12-05 14:48:32 przez Paula Przybyłek

Akapit nr 1 - brak tytułu

WIGN.273.31.2018
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, ul. Al. Jana Pawła II  5 , 68-200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, 
 e-mail  , , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzary.pl 
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg powiatowych Powiatu Żarskiego w przypadkach określonych art. 130a ust.1 i 2 ustawy z dnia  20 czerwca 1997 roku – Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz.1990 ze zm.), tj. Usuwania pojazdów z dróg powiatowych Powiatu Żarskiego i ich odholowania na parking strzeżony wyznaczony przez Starostę Żarskiego
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi 
II.3) Określenie  przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem oferty jest przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym, zgodnie z art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r., poz. 1990, z późn. zm.)
CPV 98351100-9
Szacowana ilość pojazdów usuniętych - w okresie trwania umowy tj. od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Lp.
Określenie pojazdu w zależności od rodzaju oraz dmc.
Orientacyjna liczba pojazdów usuniętych w okresie 1 roku od daty zawarcia umowy
1.
Rower, motorower
4
2.
Motocykl
4
3.
Pojazd o dmc. do 3,5 t.
320
4.
Pojazd o dmc. powyżej
3,5 t. do 7,5 t.
3
5.
Pojazd o dmc. powyżej 7,5 t. do16 t.
2
6.
Pojazd o dmc. powyżej 16 t.
1
7.
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne
1
 
Z uwagi na to, że podane ilości są ilościami orientacyjnymi,  Zamawiający zastrzega  wykonanie usług w mniejszym zakresie (ilość uzależniona jest od liczby wydanych dyspozycji usunięcia pojazdów przez organy kontroli ruchu drogowego) w związku z tym Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wadium
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
III.3) Dokumenty składane przez Wykonawców:
Zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
IV.2) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena – 80%
termin zapłaty – 20 %
IV. 3) Informacje administracyjne:
Adres strony internetowej: www.powiatzary.pl
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Starostwie Powiatowym w Żarach, 68-200, Żary  Al. Jana Pawła II 5 - biuro podawcze.
Termin składania ofert upływa dnia: 11.12.2018r. do godz. 10:30.
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, 5.12.2018 r.
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro dla zadania : „Usuwanie pojazdów z dróg powiatowych Powiatu Żarskiego i ich odholowanie na parking strzeżony wyznaczony przez Starostę Żarskiego”, wpłynęła jedna oferta, która spełnia wymogi zamawiającego.
 
W ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, złożono 1 ofertę przez:
 
KONSORCJUM: Pełnomocnik
Pomoc Drogowa Całodobowa
Usługi Transportowe
Jarosław Wróbel
ul. Moniuszki 33
68-200 Żary
 
Uczestnicy Konsorcjum:
 
Pomoc Drogowa
Paweł Tkaczuk
Dąbrowskiego 7
68-200 Żary
 
Uczestnicy Konsorcjum:
 
Damian Prodyus
AUTOSERWIS PROCAR
ul. Obrońców 48
68-320 Jasień
 
z ceną brutto 115 484,70 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote 70/100) i terminem płatności: 21 dni
 
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w instrukcji i zawiera korzystne dla Zamawiającego wynagrodzenie i termin płatności. W  kryteriach spośród zakwalifikowanych do oceny oferta uzyskała  80 pkt w kryterium ceny oferty oraz 20 pkt w kryterium płatności.
 
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu  27.12.2018 roku.

Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
​Żary, 17.12.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-05 14:46:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-05 14:48:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-27 11:24:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1509 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony