ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia do 30.000 euro

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Przedmiotem zamówienia jest systematyczny bezgotówkowy zakup paliw ciekłych na potrzeby Powiatu Żarskiego

Informacja ogłoszona dnia 2018-12-10 13:56:41 przez Monika Janicka

Akapit nr 1 - brak tytułu

WIGN.273.34.2018.BP

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski , Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 68 4790600, faks 68 4790601.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzary.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest systematyczny bezgotówkowy zakup paliw ciekłych na potrzeby Powiatu Żarskiego z podziałem na zadania:
 
1.1. Zadanie 1- Systematyczny bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby Powiatu Żarskiego polegający na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w odległości do 5 km od  miejsca garażowania pojazdów w miejscowości Żary ( al. Jana Pawła II 5, ul. Zwycięzców 3) liczonej najkrótszą drogą publiczną w zakresie:
a) olej napędowy w ilości  do 11 900 litrów
b) etylina 95 Pb w ilości  do 2075 litrów
c)  LPG  w ilości do – 8 500 litrów
 
1.2. Zadanie 2- Systematyczny bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby Powiatu Żarskiego polegający na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w odległości do 6 km od  miejsca garażowania pojazdów w miejscowości Olszyna ( w obiektach po byłym przejściu granicznym) liczonej najkrótszą  drogą publiczną z możliwością poruszania się po niej ciągników rolniczych w zakresie:
a) olej napędowy w ilości  do  6 265 litrów
b) etylina 95 Pb w ilości  do  525  litrów
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: 09134100-8, 09132100-4, 09122000-0
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od podpisania umowy do 31.12.2019 roku
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:  nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki  dotyczące:
1.1.  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia  określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Opis  sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi aktualna koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( Dz. U z 2017 roku poz.220 ze zm.).
III.3)  DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCÓW
a. wypełniony formularz ofertowy  wg załącznika nr 1( oddzielnie dla wybranego zadania).
b. wypełniony formularz cenowy wg załącznika nr 1a.(oddzielnie do wybranego zadania)
c. parafowany wzór umowy wg załącznika nr 2.
d. koncesja na obrót paliwami ciekłymi.
e. reprezentacja Wykonawcy do podpisania oferty określona we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy ( np. wypis z Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego, wypis z ewidencji działalności gospodarczej).
f. przedłożyć dokument potwierdzający cenę detaliczną (brutto) 1 litra oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Pb 95 i LPG ( w odniesieniu do wybranego zadania) na dystrybutorze Wykonawcy  na  dzień  14.12.2018 roku lub na dzień składania oferty (np. paragon fiskalny). Cena na dokumencie musi  odpowiadać cenie za 1 litr paliwa podanej w ofercie cenowej.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Wysokość upustu – 100%
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna instrukcja dla wykonawców: www.powiatzary.pl
IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2018 roku, godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, biuro podawcze.
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, 10.12.2018 r.
 
 

Informacja z otwarcia ofert

WIGN.273.34.2018                                                                                                                        
 
Informujemy,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 €, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego  na realizację zadania pn.: 
„Dostawa paliw płynnych na potrzeby Powiatu Żarskiego w 2019r.”
 
Zadanie 1- Systematyczny bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby Powiatu Żarskiego polegający na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w odległości do 5 km od  miejsca garażowania pojazdów w miejscowości Żary ( al. Jana Pawła II 5, ul. Zwycięzców 3) liczonej najkrótszą drogą publiczną w zakresie:
a) olej napędowy w ilości  do 11 900 litrów
b) etylina 95 Pb w ilości  do 2075 litrów
c)  LPG  w ilości do – 8 500 litrów

 Zadanie 2- Systematyczny bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby Powiatu Żarskiego polegający na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w odległości do 6 km od  miejsca garażowania pojazdów w miejscowości Olszyna ( w obiektach po byłym przejściu granicznym) liczonej najkrótszą  drogą publiczną z możliwością poruszania się po niej ciągników rolniczych w zakresie:
a) olej napędowy w ilości  do  6 265 litrów
b) etylina 95 Pb w ilości  do  525  litrów
 
Na zadanie 1. Wpłynęły 3 oferty:  
 
 LP.
Nazwa i adres oferenta
wysokość upustu %
punktacja
  1.  
Danpol” Daniel Dworak
ul. Żarska 9
68-100 Żagań
 
2,3
62,50
2.
Waldemar Wagner
Stacja Paliw
ul. Piastowska 12
68-200 Żary
 
3,84
100
3.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  S.A.
ul. Okrzei 31
68-200 Żary
 
3,60
93,75
 
Wybrano ofertę :
Waldemar Wagner
Stacja Paliw
ul. Piastowska 12
68-200 Żary
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w instrukcji, zawiera najkorzystniejszy upust  oraz uzyskała 100 pkt w przyjętym kryterium wyboru.
 
Na zadanie 2 nie wpłynęła żadna oferta.
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, 19.12.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WIGN.273.34.2018                                     
 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro dla zadanie : „Dostawa paliw płynnych na potrzeby Powiatu Żarskiego w 2019”- zadanie nr 1 , wpłynęły trzy oferty, które spełniają wymogi zamawiającego.
 
Biorąc pod uwagę kryterium najniższej ceny (największego upustu)  dokonano wyboru  najkorzystniejszej oferty nr 2 złożonej przez:
 
Stacja Paliw
Waldemar Wegner
ul. Piastowska 12
68-200 Żary
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymagania zamawiającego, jest najkorzystniejsza w przyjętym kryterium ceny.
           
W ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, złożono 3 oferty, według poniższego zestawienia:
 
L.P
nazwa i adres oferenta
wysokość upustu  %
punktacja
1.
Danpol Daniel Dworak ul. Żarska 9
68-100 Żagań
2,3
62,50
2.
Stacja Paliw Waldemar Wegner
ul. Piastowska 1268-200 Żary
 
3,84
100
3.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. ul. Okrzei 31
68-200 Żary
3,60
93,75
 
 W w/w postępowaniu na zadanie nr 2 nie wpłynęły żadne oferty.
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, 4.01.2019 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-10 13:56:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-10 13:56:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-04 13:15:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1525 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony