ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia do 30.000 euro

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZAPROSZENIE do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej na odprowadzenie ścieków bytowych z budynku mieszkalnego w Żarach przy ul. Bohaterów Getta 22

Informacja ogłoszona dnia 2019-04-02 11:28:43 przez Paula Przybyłek

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zamawiający
 
Powiat Żarski
Al. Jana Pawła II 5
68-200 Żary
tel. (0-68) 479 06 00      fax. (0-68) 479 06 01
Dni i godziny pracy zamawiającego: Poniedziałek 7.00  - 16.00
                                                           Wtorek –Czwartek 7.00 – 15.00
                                                           Piątek 7.00 – 14.00
 
I. INFORMACJE  OGÓLNE
  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.2018 poz. 1986 ze zmianami) zwanej w dalszej części „ustawą”.
  2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego -  uchwała Nr 442/2016 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 08.11.2016 roku w sprawie zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
  3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone jest w trybie  zapytania ofertowego.
II. Opis przedmiotu zamówienia
 
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na odprowadzenie ścieków bytowych z budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Żarach przy ul. Bohaterów Getta 22.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik do niniejszego zaproszenia –opis przedmiotu zamówienia. Ponadto zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej na terenie realizowanej inwestycji celem właściwego oszacowania zakresu dokumentacji.
3. W ramach inwestycji planuje się następujący zakres prac:
1. Wymiana kanalizacji podposadzkowej
2.  Likwidacja studzienki rewizyjnej
2. Odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
 
4. Zakres prac
Dokumentacja techniczna winna zawierać:
  1. Prace przedprojektowe
1. Wykonanie koncepcji  – 2 egz.
Koncepcja powinna być wykonana i przedstawiona Zamawiającemu do zatwierdzenia do dnia 15.04.2019r.
 
2. Prace projektowe
2.1. Opracowanie projektu budowlanego/wykonawczego – 6 egz.
2.2.  Wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 2 egz.
2.3 Wykonanie przedmiaru robót - 2 egz.
2.4. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 3 egz.
Kompletna dokumentacja powinna być przedłożona z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami Zamawiającemu do dnia 30.06.2019r.
 
Dokumentację należy wykonać w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym.
 
5. Pozostałe obowiązki wykonawcy określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na załączniku nr 3.
 
KLASYFIKACJA ROBÓT CPV:
71500000-3 Usługi związane z budownictwem
 
III. TERMIN WYKONANIA:  do 30 czerwiec 2019 roku.
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
 
Zamawiający wymaga dysponowania osobą/osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane w stosownym zakresie oraz posiadające aktualny wpis do PIIB.
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczające jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:
 
Powiat Żarski
Al. Jana Pawła II 5
68-200 Żary
 
i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: „Opracowanie dokumentacji technicznej na odprowadzenie ścieków bytowych z budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Żarach przy ul. Bohaterów Getta 22”. nie otwierać do 17.04. 2019 roku
 
2. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Starostwie Powiatowym w Żarach, 68-200, Żary  al. Jana Pawła II 5, pokój 208 lub biuro podawcze.
3. Termin składania ofert upływa dnia: 17 kwietnia 2019 roku o godz. 09:00. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone.
4. Otwarcie ofert nastąpi: w dniu : 17 kwietnia 2019 roku o godzinie 09:15 w siedzibie Zamawiającego tzn. w Starostwie Powiatowym w Żarach, al. Jana Pawła II 5, pok. Nr 208 
5. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
a.  wypełniony formularz ofertowy  wg załącznika nr 1
b. parafowany wzór umowy wg załącznika nr 2.
c. reprezentacja Wykonawcy do podpisania oferty określona we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy ( np. wypis z Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego, wypis z ewidencji działalności gospodarczej).
 
VI. OPIS KRYTERIÓW OCENY ORERT
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty niniejszego postępowania Zamawiający będzie kierował się  następującymi kryteriami oceny:
 
     Cena 100%
 
1. Wykonawca podaje cenę brutto za wykonanie zamówienia opisanego w pkt. III instrukcji  .
2. Cena/wynagrodzenie/  będzie niezmienna przez cały czas realizacji zamówienia i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
3. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z SIWZ, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
4. Cenę brutto /wynagrodzenie/ należy podać w złotych polskich, obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Prawidłowe ustalenie kwoty podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
 
VII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY LUB WZÓR UMOWY.
 
Według  wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.
 
VIII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami
 
Małgorzata Nowak  –Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.
Mail:
 
IX. Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty,  o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne oraz terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
 
W przypadku złożenia tylko jednej oferty postępowanie uznaje się za ważne.
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, 02.04.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WIGN.273.4.1.2019                                     
 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro dla zadania pn. : „Opracowanie dokumentacji technicznej na odprowadzenie ścieków bytowych   z budynku mieszkalnego w Żarach przy ul. Bohaterów Getta 22”, wpłynęły dwie oferty, które spełniły wymogi zamawiającego.
 
Biorąc pod uwagę kryterium najniższej ceny (największego upustu)  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty nr 1 złożonej przez:
 
Biuro Projektowe Grzegorz Kowalczyk
ul. Paderewskiego 17/59
68-200 Żary
Oferta uzyskała  100pkt.
 
W postępowaniu wpłynęła również oferta wykonawcy
 
EKOBUD Projektowanie-Konsulting  Marek Babicki
ul. Piwowarska 3; 54-066 Wrocław
Oferta uzyskała  35,06pkt
           
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-02 11:26:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-02 11:28:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-26 08:39:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1533 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony