ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia do 30.000 euro

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Miłowice

Informacja ogłoszona dnia 2019-10-18 12:10:33 przez Monika Janicka

NSTRUKCJA dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 €.

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji  polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w ramach zadania pn.
Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Miłowic
 
Zamawiający
Powiat Żarski
Al. Jana Pawła II 5
68-200 Żary
tel. (0-68) 479 06 00      fax. (0-68) 479 06 01
Dni i godziny pracy zamawiającego: Poniedziałek 7.00  - 16.00
                                                           Wtorek –Czwartek 7.00 – 15.00
                                                           Piątek 7.00 – 14.00
I.INFORMACJE  OGÓLNE
1.Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. 2018.1986 ze zm.) zwanej w dalszej części „ustawą”.
2.Procedura prowadzona jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz  uchwały Nr 442/2016 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 08.11.2016 roku w sprawie zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €.
3.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone jest w trybie  zapytania ofertowego
 
Opis przedmiotu zamówienia
 
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację (rozbudowę, przebudowę, remont)  oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Miłowice
 
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację (rozbudowę, przebudowę, remont) oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Miłowice.
Celem realizacji zadania jest wykonanie kompletnych rozwiązań projektowych dla uzyskania poprawności działania oczyszczalni ścieków i uzyskiwania parametrów ścieków na wylocie do rowu nie większe niż podane w pozwoleniu wodnoprawnym .
 
Zamawiający zobowiązuje się do:
- opracowania mapy do celów projektowych.
 
3. Dane wytyczne dla realizacji zadania:
Wszystkie dane stanu istniejącego oraz dane wyjściowe do projektowania znajdują się w Szczegółowym opisie zamówienia jak i załączonych do niniejszego zapytania ofertowego załącznikach.
 
4.1 Zawartość opracowania obejmuje: (opracowanie należy dostarczyć w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym)
 
4.1. Prace przedprojektowe
-Wykonanie koncepcji                                                                                  2 egz.
  4.2. Prace projektowe
 
- projekt budowlano-wykonawczy -                                                             6 egz.
- przedmiar robót -                                                                                        2 egz.
- kosztorys inwestorski -                                                                               2 egz.
- specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych-     2 egz.
- całość dokumentacji na CD -                                                                     1 egz.
 
5. Termin wykonania :
Koncepcja powinna być wykonana i przedstawiona Zamawiającemu do zatwierdzenia do dnia 20.11.2019r.
Kompletna dokumentacja powinna być przedłożona z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami Zamawiającemu do dnia 31.12.2019r. w jego siedzibie.
Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania zadnia ze względu na przedłużające się procedury administracyjne.
 
6. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: 71221000-3
 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczające jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Powiat Żarski
Al. Jana Pawła II 5
68-200 Żary
i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
„opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację (rozbudowę, przebudowę, remont) oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Miłowice nie otwierać do 28.10.2019 roku
2.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Starostwie Powiatowym w Żarach,       68-200  Żary,  al. Jana Pawła II 5, biuro podawcze.- parter budynku.
3.Termin składania ofert upływa dnia: 28.10.2019 roku o godz. 09:00. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone.
4.Otwarcie ofert nastąpi: w dniu : 28.10.2019 roku o godzinie 09:15 w siedzibie
     Zamawiającego tzn. w Starostwie Powiatowym w Żarach, al. Jana Pawła II 5, pok. Nr 208. 
5. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
    a. wypełniony formularz ofertowy  wg załącznika nr 1
    b. parafowany wzór umowy wg załącznika nr 2.
   c. reprezentacja Wykonawcy do podpisania oferty określona we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy ( np. wypis z Rejestru   Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wypis z ewidencji działalności gospodarczej).
 
IV.OPIS KRYTERIÓW OCENY ORERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty niniejszego postępowania Zamawiający będzie kierował się  następującymi kryteriami oceny:
Cena 100%
 
1.Wykonawca podaje cenę brutto za wykonanie zamówienia opisanego w pkt. II instrukcji  .
2.Cena/wynagrodzenie/ będzie niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia
i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
3.Cenę brutto /wynagrodzenie/ należy podać w złotych polskich, obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.Prawidłowe ustalenie kwoty podatku Vat leży po stronie Wykonawcy.
 
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE    DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY LUB WZÓR UMOWY.
Według  wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.
 
Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami
Małgorzata Nowak e-mail
 
informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty,  o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne oraz terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
W przypadku złożenia tylko jednej oferty postępowanie uznaje się za ważne.
 
Starosta Żarski Józef Radzion
Żary, 18.10.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WIGN.273.10.2019.BP                                     
 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro dla zadania pn. : „Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizacja oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Miłowice”, wpłynęły dwie oferty, które spełniły wymogi zamawiającego.
 
Biorąc pod uwagę kryterium najniższej ceny (największego upustu)  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty nr 1 złożonej przez:
 
Projektowanie mgr inż. Marek Galiński
Oś. Bolesława Śmiałego 16D/28, 
60-682 Poznań
 
Oferta uzyskała  100pkt.
 
W postępowaniu wpłynęła również oferta wykonawcy
 
F.H.U. „IMPET”
Ul. Kalwaryjska 25, 
30-504 Kraków
Oferta uzyskała  74,76pkt
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski Józef Radzion
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-18 11:46:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-18 12:10:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-30 14:37:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
148 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony