ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia do 30.000 euro

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Systematyczny bezgotówkowy zakup paliw ciekłych na potrzeby Powiatu Żarskiego

Informacja ogłoszona dnia 2019-12-10 14:10:17 przez Monika Janicka

Akapit nr 1 - brak tytułu

WIGN.273.11.2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski , Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 68 4790600, faks 68 4790601.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzary.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest systematyczny bezgotówkowy zakup paliw ciekłych na potrzeby Powiatu Żarskiego z podziałem na zadania:
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia  jest   systematyczny bezgotówkowy zakup paliw ciekłych na potrzeby Powiatu Żarskiego z podziałem na zadania:
1.1. Zadanie 1- Systematyczny bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby Powiatu Żarskiego polegający na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w odległości do 5 km od  miejsca garażowania pojazdów w miejscowości Żary ( al. Jana Pawła II 5, ul. Zwycięzców 3) liczonej najkrótszą drogą publiczną w zakresie:
 a) olej napędowy w ilości  do 11 635 litrów
b) etylina 95 Pb w ilości  do 1975 litrów
c)  LPG  w ilości do – 8 500 litrów

1.2. Zadanie 2- Systematyczny bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby Powiatu Żarskiego polegający na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w odległości do 6 km od  miejsca garażowania pojazdów w miejscowości Olszyna ( w obiektach po byłym przejściu granicznym) liczonej najkrótszą  drogą publiczną z możliwością poruszania się po niej ciągników rolniczych w zakresie:
a)olej napędowy w ilości  do  6 265 litrów
b)etylina 95 Pb w ilości  do  525  litrów

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: 09134100-8, 09132100-4, 09122000-0
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do 31.12.2020 roku
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:  nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki  dotyczące:
1.1.  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia  określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Opis  sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi aktualna koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( Dz. U z 2017 roku poz.220 ze zm.).
III.3)  DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCÓW
a. wypełniony formularz ofertowy  wg załącznika nr 1( oddzielnie dla wybranego zadania).
b. wypełniony formularz cenowy wg załącznika nr 1a.(oddzielnie do wybranego zadania)
c. parafowany wzór umowy wg załącznika nr 2.
d. koncesja na obrót paliwami ciekłymi.
e. reprezentacja Wykonawcy do podpisania oferty określona we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy ( np. wypis z Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego, wypis z ewidencji działalności gospodarczej).
f. przedłożyć dokument potwierdzający cenę detaliczną (brutto) 1 litra oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Pb 95 i LPG ( w odniesieniu do wybranego zadania) na dystrybutorze Wykonawcy  na  dzień  14.12.2019 roku (np. paragon fiskalny). Cena na dokumencie musi  odpowiadać cenie za 1 litr paliwa podanej w ofercie cenowej.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Cena – 100%
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna instrukcja dla wykonawców: www.powiatzary.pl
IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2019 roku, godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, biuro podawcze.
 
Starosta /-/ Józef Radzion
Żary, dnia 10.12.2019 r.
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe z dnia 23.05.2017 informuję, że w postępowaniu na zadanie pn.„ Dostawa paliw ciekłych na potrzeby Powiatu Żarskiego w 2020 roku – zadanie nr 1 została wybrana oferta nr 1 złożona przez:
 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.
ul. Okrzei 31-33
68-200 Żary
 
z upustem w wysokości 3,90 %
 
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w instrukcji i zawiera najkorzystniejszy upust dla Zamawiającego.
 
W postępowaniu wpłynęła jeszcze 1 oferta:
 
Waldemar Wagner Stacja Paliw Kadłubia 78A 68-200 Żary z upustem – 3,67 %
 
Starosta /-/ Józef Radzion
Żary, 23.12.2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski Józef Radzion
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-10 14:09:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-10 14:10:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dobrzański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-23 12:41:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
114 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony