ˆ

Zamówienia do 30.000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dotyczącego rozbiórki i budowy mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1129F w miejscowości Grabków w km 14+501.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-08-07 08:31:23 Informacja ogłoszona dnia 2017-08-07 08:33:03 przez Monika Janicka

Akapit nr 1 - brak tytułu

WIGN.273.1.32.2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski , Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 0684790600, faks 068 4790601.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzary.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.1.Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dotyczącego  rozbiórki i budowy mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1129F w miejscowości Grabków w km 14+501.
1.2.Zakres prac budowlanych na obiekcie mostowym obejmuje   miedzy innymi:
a) w  zakresie robót przygotowawczych:
- usunięcie drzew i krzewów
- wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich
- rozbiórka elementów dróg i ulic
b) w zakresie podbudowy, nawierzchni i elementów ulic
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
- podbudowa z betonu asfaltowego,
- ułożenie warstwy ścieralnej
-ustawienie krawężników betonowych 20 x 30 x 100 cm
c) w zakresie fundamentowania, zbrojenia i betonu
- wykopy pod ławy w gruncie niespoistym
- wbicie pali prefabrykowanych, żelbetowych
- zbrojenie betonu stalą klasy A-II,A-III
- wykonanie podpór betonowych
- wykonanie kap chodnikowych
d) w zakresie izolacji, urządzeń dylatacyjnych i robót innych
- wykonanie izolacji powłokowej asfaltowej
- izolacja nawierzchni na obiekcie mostowym
- ułożenie warstwy wiążącej na wiadukcie grubości 4 cm z asfaltu lanego
- wykonanie dylatacji bitumicznych
- montaż barieroporęczy
- umocnienie stożków przyczółków
- umocnienie koryta rzeki narzutem kamiennym
1.3. Wartość inwestycji brutto / po przetargu/ - 686  213,49 zł( słownie: sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzynaście złotych czterdzieści dziewięć groszy).
1.4. Termin realizacji robót do 20.09.2017 roku.
1.5. Okres gwarancji – 60 m-cy.
1.6. Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych zawiera dokumentacja projektowa zamieszczona na stronie  internetowej powiatu żarskiego w dniu 14.06.2017 r.( zakładka przetargi – archiwum)  
2. Obowiązki inspektora nadzoru:
a/ pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego przy realizacji ww. zadania w branży robót drogowych,
b/ do zadań inspektora nadzoru należy pełny zakres czynności określonych w odnośnych przepisach ustawy  – Prawo budowlane,
c/ bez zgody Zamawiającego, Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych i robót zamiennych,
d/ uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych.
3. Termin realizacji zamówienia:
-  termin rozpoczęcia prac po podpisaniu umowy
-  termin zakończenia do 30.10.2017 roku tj.  do czasu spisania protokółu końcowego odbioru wszystkich robót, a po okresie gwarancji do spisania protokółu odbioru ostatecznego.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  do 20.11. 2017 roku tj. do czasu spisania protokółu odbioru końcowego, a po okresie 5 letniej gwarancji do czasu spisania protokółu odbioru ostatecznego.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:  nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca  wykaże, że  osoby, które będą uczestniczyć  w wykonaniu zamówienia posiadają kwalifikację zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia  w branży robót mostowych.
III.3)  DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCÓW
a/ wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika nr 1do instrukcji,
b/ zaakceptowany projekt umowy wg załącznika nr 2 do instrukcji,
c/ reprezentacja Wykonawcy do podpisania oferty określona we właściwym rejestrze lub innym
dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy ( np. wypis z Rejestru  
Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego, wypis z ewidencji działalności gospodarczej).
d/ wykaz osób wg załącznika nr 3
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Cena – 95%
Termin płatności – 5 %
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna instrukcja dla wykonawców: www.powiatzary.pl
IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2017 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, pok. nr 208 lub biuro podawcze.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 04.08.2017 r.
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W imieniu Powiatu Żarskiego mam przyjemność zawiadomić, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dotyczącego  rozbiórki i budowy mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1129F w miejscowości Grabków w km 14+501, została wybrana oferta złożona przez:
 
   WILBUD Roman Bocer
   Osiedle Widok 12A/15
   66-200 Świebodzin
   z ceną brutto 4 900  zł i 30 dniowym okresem płatności
 
   Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w Instrukcji dla Wykonawców i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i terminu płatności.
 
   Do przedmiotowego postępowania zostały złożone następujące oferty:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
       w zł
Warunki
płatności
Przyznane punkty za :
 
Łączna punktacja
cenę
 płatność
1
PROPONTIS Przemysław Marczak
60-167 Poznań, ul. Wołowska 92A
6 390,00
 30 dni
72,85
5,00
77,85
2
WILBUD Roman Bocer
66-200 Świebodzin, Osiedle Widok 12A/15
4 900,00
30 dni
95,00
5,00
100,00
 
Jednocześnie informuję, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 11.08.2017 roku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami /-/ Jerzy Chomik Data wytworzenia informacji: 2017-08-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-08-07 08:31:23
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-08-07 08:33:03
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-08-10 13:59:39
Artykuł był wyświetlony: 108 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu