ˆ

Zamówienia do 30.000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna usługa świadczona podnośnikiem koszowym wraz z obsługą operatora przy przycinaniu gałęzi oraz wycinaniu drzew na drogach powiatowych Powiatu Żarskiego w ilości ok. 400 godzin, według potrzeb Zamawiającego.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-12 12:28:37 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-12 12:30:19 przez Monika Janicka

Akapit nr 1 - brak tytułu

WIGN.273.1.34.2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski , Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 068 4790600, faks 068 4790601.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzary.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna  usługa świadczona podnośnikiem koszowym wraz z obsługą operatora przy przycinaniu gałęzi oraz wycinaniu drzew na drogach powiatowych Powiatu Żarskiego w ilości ok. 400 godzin, według potrzeb Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany będzie:
- podstawić podnośnik koszowy wraz z operatorem we  wskazane wcześniej miejsce,
- oznakować miejsce prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Operator powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia do pracy ze sprzętem. Minimalna wysokość robocza podnośnika koszowego to 20 m
W cenie jednostkowej świadczenia usługi należy uwzględnić koszty dojazdów.
Zamawiający informuje, że czas dojazdu na miejsce oraz czas powrotu  nie będą wliczane w czas pracy podnośnika. 
Miejsce realizacji robót – Powiat Żarski.
3. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową brutto za 1 godzinę świadczenia usługi oraz należy  podać wysokość roboczą podnośnika koszowego.
Szczegóły postępowania zawiera instrukcja dla wykonawców  ubiegających o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  do 31.03.2018 roku
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:  nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.2.3) Potencjał techniczny lub zawodowy
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający  stawia warunku zakresie dysponowania podnośnikiem koszowym o minimalnej wysokości roboczej 20 m.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że będzie dysponował conajmniej 1 ( jednym ) podnośnikiem  koszowym o minimalnej wysokości roboczej  20 m
III.3)  DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCÓW
a/ wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika nr 1do instrukcji,
b/ zaakceptowany projekt umowy wg załącznika nr 2 do instrukcji,
c/ reprezentacja Wykonawcy do podpisania oferty określona we właściwym rejestrze lub innym
dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy ( np. wypis z Rejestru  
Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego, wypis z ewidencji działalności gospodarczej).
d/ wykaz  sprzęty technicznego wg  załącznika nr 3.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Cena – 100%
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna instrukcja dla wykonawców: www.powiatzary.pl
IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2017 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, pok. nr 208 lub biuro podawcze.
                                                                                                                              
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 12.09 .2017 r.
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W imieniu Powiatu Żarskiego mam przyjemność zawiadomić, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  usługi świadczone podnośnikiem koszowym wraz z obsługą operatora przy przycinaniu gałęzi oraz wycinaniu drzew na drogach powiatowych Powiatu Żarskiego, została wybrana oferta złożona przez:
 
      „ARBOR” Wojciech Dzwik
       ul. Częstochowskiego 2d/4
       64-800 Chodzież
      z ceną brutto 41 264,00 zł.
 
Złożono tylko jedną  ofertę, która  jest zgodna z warunkami określonymi w Instrukcji dla Wykonawców i jest korzystna dla zamawiającego.
Jednocześnie informuję, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 06.10.2017 roku.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 29.09.2017 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami /-/ Jerzy Chomik Data wytworzenia informacji: 2017-09-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami /-/ Jerzy Chomik Data wprowadzenia do BIP 2017-09-12 12:28:37
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-09-12 12:30:19
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-09-29 13:35:55
Artykuł był wyświetlony: 75 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu