ˆ

Zamówienia do 30.000 euro

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

POWIAT ŻARSKI: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Systematyczny bezgotówkowy zakup paliw ciekłych na potrzeby Powiatu Żarskiego - Olszyna

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-27 10:55:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

WIGN.273.34.1.2018.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski , Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 68 4790600, faks 68 4790601.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzary.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Systematyczny bezgotówkowy zakup paliw ciekłych na potrzeby Powiatu Żarskiego - Olszyna:
 
Systematyczny bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby Powiatu Żarskiego polegający na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w odległości do 6 km od  miejsca garażowania pojazdów w miejscowości Olszyna ( w obiektach po byłym przejściu granicznym) liczonej najkrótszą  drogą publiczną z możliwością poruszania się po niej ciągników rolniczych w zakresie:
a) olej napędowy w ilości  do  6 265 litrów
b) etylina 95 Pb w ilości  do  525  litrów
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: 09134100-8, 09132100-4, 09122000-0
 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od podpisania umowy do 31.12.2019 roku
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:  nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki  dotyczące:
1.1.  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia  określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Opis  sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi aktualna koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( Dz. U z 2017 roku poz.220 ze zm.).
III.3)  DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCÓW
a. wypełniony formularz ofertowy  wg załącznika nr 1
b. wypełniony formularz cenowy wg załącznika nr 1a
c. parafowany wzór umowy wg załącznika nr 2.
d. koncesja na obrót paliwami ciekłymi.
e. reprezentacja Wykonawcy do podpisania oferty określona we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy ( np. wypis z Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego, wypis z ewidencji działalności gospodarczej).
f. przedłożyć dokument potwierdzający cenę detaliczną (brutto) 1 litra oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Pb 95 i LPG ( w odniesieniu do wybranego zadania) na dystrybutorze Wykonawcy  na  dzień  3.01.2019 roku lub na dzień składania oferty (np. paragon fiskalny). Cena na dokumencie musi  odpowiadać cenie za 1 litr paliwa podanej w ofercie cenowej.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Wysokość upustu – 100%
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna instrukcja dla wykonawców: www.powiatzary.pl
IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2018 roku, godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, biuro podawcze.
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, dnia 27.12.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dot. postępowania  nr WIGN.273.34.1.2018 r.
 
Żary: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Zamieszczone na stronie Zamawiającego w dniu 27.12.2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Żarski, Krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5, 68-200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, e-mail , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (url): www.powiatzary.pl 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy  zamienić 
Numer sekcji: IV: Procedura 
Punkt: 4.2
Tekst, który należy zmienić w ogłoszeniu: 
termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert : 18.12.2018 roku , godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, biuro podawcze
Tekst, który należy umieścić w ogłoszeniu:
termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert : 4.01.2019 roku , godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, biuro podawcze
 
Józef Radzion /-/ Starosta Żarski
Żary, 02.01.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WIGN.273.34.1.2018                                     
 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro dla zadanie : „Dostawa paliw płynnych na potrzeby Powiatu Żarskiego w 2019”- zadanie nr 2 , wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymogi zamawiającego.
 
Biorąc pod uwagę kryterium najniższej ceny (największego upustu)  dokonano wyboru  najkorzystniejszej oferty nr 1 złożonej przez:
 
Stacje Paliw
SPEED Sp. z o.o.
ul. Rynek 7
50-106 Wrocław
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymagania zamawiającego, jest najkorzystniejsza w przyjętym kryterium ceny.
           
Nie wpłynęły żadne inne  oferty.
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, dn. 8.01.2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Józef Radzion Data wytworzenia informacji: 2018-12-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Józef Radzion Data wprowadzenia do BIP 2018-12-27 10:55:43
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-12-27 11:23:01
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2019-01-08 14:31:12
Artykuł był wyświetlony: 2963 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu