ˆ

Zamówienia do 30.000 euro

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zamówienie publiczne do 30 000 euro - Dostawa, wykonanie, montaż mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego w Żarach.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-19 14:09:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zamówienie publiczne do 30 000 euro
Dostawa, wykonanie, montaż mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
Starostwo Powiatowe w Żarach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wykonanie oraz montaż mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego w Żarach, wyszczególnionych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2  do niniejszego zaproszenia.
Termin realizacji zadania określa się od dnia 27.04.2018r. do dnia 25.05.2018r.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie cena (waga kryterium – 100%). Kalkulując cenę ryczałtową, Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zamówienia, w tym koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w projekcie umowy (załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia).
Oferta składana przez wykonawcę winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Wykonawca w pkt 1 formularza ofertowego winien podać łączną cenę brutto, netto oraz należny podatek VAT za dostawę wymienionego asortymentu. W pkt 2 formularza ofertowego należy wskazać wartość netto poszczególnych towarów. Ponadto Zamawiający w poszczególnych pozycjach określił wymiary mebli, jaki Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz propozycję kolorów do zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych.
 
Oferty należy składać pocztą elektroniczną – skan podpisanego formularza ofertowego, na adres: lub w formie papierowej w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 do dnia 26 kwietnia 2018r. do godz. 13:00 (liczy się data wpływu).
 
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
w formie elektronicznej na adres .
 
Wicestarosta /-/ Małgorzata Issel
​Żary, dnia 19.04.2018 r.
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WO.272.1.2018.AK    
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na zadanie: dostawa, wykonanie oraz montaż mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro dla zadania : „Dostawa, wykonanie oraz montaż mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego w Żarach, wpłynęło sześć ofert, które spełniają wymogi zamawiającego.
 
Biorąc pod uwagę kryterium najniższej ceny dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty nr 6 złożonej przez:
 
GALERIA mebli i oświetlenia
Anna Kosmanowska
Ul. Kręta 5
65-770 Zielona Góra
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymagania zamawiającego, a zaoferowana przez wykonawcę łączna cena brutto, nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
W ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, złożono 6 ofert, według poniższego zestawienia:
Numer oferty
Wykonawca
Łączna cena brutto
1.
Biuro Inżynieryjne „DOT”
Tomasz Dubnieniecki
Ul. Lubomira 29a
62-090 Mrowino
 
8 733,00 zł
2.
KOMA
R. Kozakiewicz Spółka Jawna
Ul. Chorzowska 3/3
26-600 Radom
 
8 499,99 zł
 
3.
TRONUS POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Ordona 2a
01-237 Warszawa
11 409,48 zł
4.
FIRMA „MEBLAT”
Stolarstwo, Produkcja, Usługi Handel
Ul. Kręta 4
62-020 Swarzędz
7 416,90 zł
5.
Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowe „Joanna”
W. Cichoń, I.P. Cichoń
Ul. Długa 2
68-100 Żagań
6 820,00 zł
6.
GALERIA mebli i oświetlenia
Anna Kosmanowska
Ul. Kręta 5
65-770 Zielona Góra
5 520,24 zł
 
Umowa zostanie podpisana w dniu 27.04.2018 r.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 26.04.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego /-/ Aleksandra Karpowicz Data wytworzenia informacji: 2018-04-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wicestarosta /-/ Małgorzata Issel Data wprowadzenia do BIP 2018-04-19 14:09:50
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-04-19 14:10:51
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-04-26 14:30:12
Artykuł był wyświetlony: 456 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - systematyczny bezgotówkowy zakup paliw ciekłych na potrzeby Powiatu Żarskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-19 14:08:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

WIGN.273.1.49.2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski , Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 68 4790600, faks 68 4790601.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzary.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest systematyczny bezgotówkowy zakup paliw ciekłych na potrzeby Powiatu Żarskiego z podziałem na zadania:
 
1.1. Zadanie 1- Systematyczny bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby Powiatu Żarskiego polegający na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w odległości do 5 km od  miejsca garażowania pojazdów w miejscowości Żary ( al. Jana Pawła II 5, ul. Zwycięzców 3) liczonej najkrótszą drogą publiczną w zakresie:
a) olej napędowy w ilości  do 12 155 litrów
b) etylina 95 Pb w ilości  do 1 775 litrów
c)  LPG  w ilości do – 8 500 litrów
 
1.2. Zadanie 2- Systematyczny bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby Powiatu Żarskiego polegający na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w odległości do 6 km od  miejsca garażowania pojazdów w miejscowości Olszyna ( w obiektach po byłym przejściu granicznym) liczonej najkrótszą  drogą publiczną z możliwością poruszania się po niej ciągników rolniczych w zakresie:
a) olej napędowy w ilości  do  6 545 litrów
b) etylina 95 Pb w ilości  do  525  litrów
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: 09134100-8, 09132100-4, 09122000-0
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od podpisania umowy do 31.12.2018 roku
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:  nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki  dotyczące:
1.1.  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia  określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Opis  sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi aktualna koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( Dz. U z 2017 roku poz.220 ze zm.).
III.3)  DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCÓW
a. wypełniony formularz ofertowy  wg załącznika nr 1( oddzielnie dla wybranego zadania).
b. wypełniony formularz cenowy wg załącznika nr 1a.(oddzielnie do wybranego zadania)
c. parafowany wzór umowy wg załącznika nr 2.
d. koncesja na obrót paliwami ciekłymi.
e. reprezentacja Wykonawcy do podpisania oferty określona we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy ( np. wypis z Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego, wypis z ewidencji działalności gospodarczej).
f. przedłożyć dokument potwierdzający cenę detaliczną (brutto) 1 litra oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Pb 95 i LPG ( w odniesieniu do wybranego zadania) na dystrybutorze Wykonawcy  na  dzień  19.12.2017 roku (np. paragon fiskalny). Cena na dokumencie musi  odpowiadać cenie za 1 litr paliwa podanej w ofercie cenowej.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Wysokość upustu – 100%
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna instrukcja dla wykonawców: www.powiatzary.pl
IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2017 roku, godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, biuro podawcze.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 19.12.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro dla zadania: „Dostawa paliw ciekłych na potrzeby Powiatu Żarskiego w 2018 roku” z podziałem na zadania:
1) Systematyczny, bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby Powiatu Żarskiego polegający na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw oferenta znajdującej się w odległości do 5 km od miejsca garażowania pojazdów w miejscowości Żary
2) Systematyczny, bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby Powiatu Żarskiego polegający na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw oferenta znajdującej się w odległości do 6 km od miejsca garażowania pojazdów w miejscowości Olszyna( w obiektach po przejściu granicznym)
Zostały wybrane następujące oferty:
Na zadanie nr 1:
 
Waldemar Wagner
Stacja Paliw
ul. Piastowska 12
68-200 Żary
 
z upustem w wysokości: 3,59 %
 
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w instrukcji, zawiera najkorzystniejszy upust  oraz uzyskała 100 pkt w przyjętym kryterium wyboru.
                                                             
W postępowaniu wpłynęły jeszcze następujące oferty:
L.P.
nazwa i adres
Wysokość upustu w %
punktacja
 
1.
„Danpol” Daniel Dworak
ul. Żarska 9
68-100 Żagań
2,20
61,28
2.
Stacje paliw Speed Sp. z o.o.
ul. Rynek 7
50-106 Wrocław
2,22
61,84
3
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ul. Okrzei 31
68-200 Żary
3,30
91,92
 
Na zadanie nr 2:
 
Stacje paliw Speed Sp. z o.o.
ul. Rynek 7
50-106 Wrocław
z upustem w wysokości: 4,00 %
 
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w instrukcji, zawiera najkorzystniejszy upust  oraz uzyskała 100 pkt w kryterium ceny oferty.
                                                             
W postępowaniu wpłynęła jeszcze następująca oferta:
L.P.
nazwa i adres
Wysokość upustu w %
punktacja
 
1.
„Danpol” Daniel Dworak
ul. Żarska 9
68-100 Żagań
2,20
55
 
Umowa zostanie podpisana w dniu 2.01.2018
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 02.01.2018

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami /-/ Iwona Prokop Data wytworzenia informacji: 2017-12-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-12-19 14:08:03
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-12-19 14:10:09
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-01-02 09:39:49
Artykuł był wyświetlony: 6557 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zakup oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach w roku 2018.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-06 14:31:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starostwo Powiatowe w Żarach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach w roku 2018 wyszczególnionych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2  do niniejszego zaproszenia.
Termin realizacji zadania określa się od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie cena (waga kryterium – 100%). Kalkulując cenę ryczałtową, Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zamówienia, w tym koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w projekcie umowy (załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia). Oferta składana przez wykonawcę winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Wykonawca w pkt 1 formularza ofertowego winien podać łączną cenę brutto, netto oraz należny podatek VAT za dostawę prognozowanej ilości asortymentu. W pkt 2 formularza ofertowego należy wskazać wartość netto poszczególnych towarów stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej netto oraz prognozowanej ilości towaru. Ponadto Zamawiający w poszczególnych pozycjach określił markę oraz model towaru, jaki Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć. Przedmiot umowy stanowią materiały eksploatacyjne wyłącznie oryginalne, wyprodukowane przez producentów urządzeń, w których mają być eksploatowane. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych.
 
Oferty należy składać pocztą elektroniczną – skan podpisanego formularza ofertowego, na adres: lub w formie papierowej w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 do dnia 15 grudnia 2017r. do godz. 13:00 (liczy się data wpływu).
 
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
w formie elektronicznej na adres .
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 4.12.2017r.
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro dla zadania : „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach w roku 2018 wpłynęło siedem ofert, które spełniają wymogi zamawiającego.
 
Biorąc pod uwagę kryterium najniższej ceny dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty nr 2 złożonej przez:
 
BLACKLINE S. C.
Izabela Zalewska – Kupis, Paweł Pinkowski
Ul. Niemcewicza 26
71-520 Szczecin
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymagania zamawiającego, a zaoferowana przez wykonawcę łączna cena brutto, nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
           
W ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, złożono 7 ofert, według poniższego zestawienia:
Numer oferty
Wykonawca
Łączna cena brutto
1.
Centrum Techniki Biurowej Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 5
65-086 Zielona Góra
 
103 796,00 zł
2.
BLACKLINE S. C.
Izabela Zalewska – Kupis, Paweł Pinkowski
Ul. Niemcewicza 26
71-520 Szczecin
 
98 978,10 zł
 
3.
Renoma
Ul. Warszawska 49
12-200 Pisz
105 911,61 zł
4.
Multikom
Ul. Fabryczna 15
85-741 Bydgoszcz
105 527,76 zł
5.
GLOBO GROUP
Ul. Magazynowa 5
25-565 Kielce
107 913,19 zł
6.
PRYZMAT
Ul. A.Ostowskiego 15
53-238 Wrocław
110 713,53 zł
7.
SIGMA
Ul. Bałtycka 7/9
74-500 Chojna
107 732,61 zł
 
Umowa zostanie podpisana w dniu 22.12.2017r.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 20.12.2017 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego /-/ Aleksandra Karpowicz Data wytworzenia informacji: 2017-12-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-12-06 14:31:55
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-12-06 14:34:42
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-12-20 09:06:58
Artykuł był wyświetlony: 7298 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu