ˆ

Zamówienia do 30.000 euro

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Przedmiotem zamówienia jest systematyczny bezgotówkowy zakup paliw ciekłych na potrzeby Powiatu Żarskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-10 13:56:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

WIGN.273.34.2018.BP

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski , Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 68 4790600, faks 68 4790601.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzary.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest systematyczny bezgotówkowy zakup paliw ciekłych na potrzeby Powiatu Żarskiego z podziałem na zadania:
 
1.1. Zadanie 1- Systematyczny bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby Powiatu Żarskiego polegający na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w odległości do 5 km od  miejsca garażowania pojazdów w miejscowości Żary ( al. Jana Pawła II 5, ul. Zwycięzców 3) liczonej najkrótszą drogą publiczną w zakresie:
a) olej napędowy w ilości  do 11 900 litrów
b) etylina 95 Pb w ilości  do 2075 litrów
c)  LPG  w ilości do – 8 500 litrów
 
1.2. Zadanie 2- Systematyczny bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby Powiatu Żarskiego polegający na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w odległości do 6 km od  miejsca garażowania pojazdów w miejscowości Olszyna ( w obiektach po byłym przejściu granicznym) liczonej najkrótszą  drogą publiczną z możliwością poruszania się po niej ciągników rolniczych w zakresie:
a) olej napędowy w ilości  do  6 265 litrów
b) etylina 95 Pb w ilości  do  525  litrów
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: 09134100-8, 09132100-4, 09122000-0
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od podpisania umowy do 31.12.2019 roku
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:  nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki  dotyczące:
1.1.  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia  określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Opis  sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi aktualna koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( Dz. U z 2017 roku poz.220 ze zm.).
III.3)  DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCÓW
a. wypełniony formularz ofertowy  wg załącznika nr 1( oddzielnie dla wybranego zadania).
b. wypełniony formularz cenowy wg załącznika nr 1a.(oddzielnie do wybranego zadania)
c. parafowany wzór umowy wg załącznika nr 2.
d. koncesja na obrót paliwami ciekłymi.
e. reprezentacja Wykonawcy do podpisania oferty określona we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy ( np. wypis z Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego, wypis z ewidencji działalności gospodarczej).
f. przedłożyć dokument potwierdzający cenę detaliczną (brutto) 1 litra oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Pb 95 i LPG ( w odniesieniu do wybranego zadania) na dystrybutorze Wykonawcy  na  dzień  14.12.2018 roku lub na dzień składania oferty (np. paragon fiskalny). Cena na dokumencie musi  odpowiadać cenie za 1 litr paliwa podanej w ofercie cenowej.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Wysokość upustu – 100%
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna instrukcja dla wykonawców: www.powiatzary.pl
IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2018 roku, godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, biuro podawcze.
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, 10.12.2018 r.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Józef Radzion Data wytworzenia informacji: 2018-12-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Józef Radzion Data wprowadzenia do BIP 2018-12-10 13:56:34
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-12-10 13:56:41
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-12-10 14:00:32
Artykuł był wyświetlony: 274 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Powiat Żarski: Usuwanie pojazdów z dróg powiatowych Powiatu Żarskiego i ich odholowanie na parking strzeżony wyznaczony przez Starostę Żarskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-05 14:46:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

WIGN.273.31.2018
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, ul. Al. Jana Pawła II  5 , 68-200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, 
 e-mail  , , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzary.pl 
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg powiatowych Powiatu Żarskiego w przypadkach określonych art. 130a ust.1 i 2 ustawy z dnia  20 czerwca 1997 roku – Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz.1990 ze zm.), tj. Usuwania pojazdów z dróg powiatowych Powiatu Żarskiego i ich odholowania na parking strzeżony wyznaczony przez Starostę Żarskiego
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi 
II.3) Określenie  przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem oferty jest przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym, zgodnie z art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r., poz. 1990, z późn. zm.)
CPV 98351100-9
Szacowana ilość pojazdów usuniętych - w okresie trwania umowy tj. od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Lp.
Określenie pojazdu w zależności od rodzaju oraz dmc.
Orientacyjna liczba pojazdów usuniętych w okresie 1 roku od daty zawarcia umowy
1.
Rower, motorower
4
2.
Motocykl
4
3.
Pojazd o dmc. do 3,5 t.
320
4.
Pojazd o dmc. powyżej
3,5 t. do 7,5 t.
3
5.
Pojazd o dmc. powyżej 7,5 t. do16 t.
2
6.
Pojazd o dmc. powyżej 16 t.
1
7.
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne
1
 
Z uwagi na to, że podane ilości są ilościami orientacyjnymi,  Zamawiający zastrzega  wykonanie usług w mniejszym zakresie (ilość uzależniona jest od liczby wydanych dyspozycji usunięcia pojazdów przez organy kontroli ruchu drogowego) w związku z tym Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wadium
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
III.3) Dokumenty składane przez Wykonawców:
Zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
IV.2) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena – 80%
termin zapłaty – 20 %
IV. 3) Informacje administracyjne:
Adres strony internetowej: www.powiatzary.pl
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Starostwie Powiatowym w Żarach, 68-200, Żary  Al. Jana Pawła II 5 - biuro podawcze.
Termin składania ofert upływa dnia: 11.12.2018r. do godz. 10:30.
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, 5.12.2018 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Józef Radzion Data wytworzenia informacji: 2018-12-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Józef Radzion Data wprowadzenia do BIP 2018-12-05 14:46:58
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-12-05 14:48:32
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-12-05 14:48:32
Artykuł był wyświetlony: 601 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Powiat Żarski: Usługi w zakresie przechowywania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych Powiatu Żarskiego na parkingu strzeżonym OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-05 13:59:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

WIGN.273.32.2018
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, ul. Al. Jana Pawła II  5 , 68-200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, ,
 e-mail  , , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzary.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie przechowywania usuniętych pojazdów z dróg powiatowych Powiatu Żarskiego w przypadkach określonych art. 130a ust.1 i 2 ustawy z dnia  20 czerwca 1997 roku – Prawo o Ruchu Drogowym ( Dz. U. z 2017 r. poz.1990 ze zm.).
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi 
II.3) Określenie  przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem oferty jest przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym, zgodnie z art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r., poz. 1990, z późn. zm.)
CPV 98351100-9
Szacowana ilość pojazdów przechowywanych na parkingu strzeżonym - w okresie trwania umowy – odbieranych przez ich właścicieli.
 
Lp.
Określenie pojazdu w zależności od rodzaju oraz dmc.
Orientacyjna liczba przechowywanych pojazdów, w przypadku ich odbioru  przez  właścicieli - 
1.
Rower, motorower
1
2.
Motocykl
2
3.
Pojazd o dmc. do 3,5 t.
270
4.
Pojazd o dmc. powyżej
3,5 t. do 7,5 t.
2
5.
Pojazd o dmc. powyżej 7,5 t. do16 t.
2
6.
Pojazd o dmc. powyżej 16 t.
1
7.
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne
1
 
Szacowana ilość pojazdów przechowywanych na parkingu strzeżonym, w przypadku ich przepadku na rzecz Powiatu Żarskiego.
 
Lp.
Określenie pojazdu w zależności od rodzaju oraz dmc.
Orientacyjna liczba przechowywanych pojazdów, w przypadku ich przepadku na rzecz Powiatu Żarskiego
1.
Rower, motorower
3
2.
Motocykl
2
3.
Pojazd o dmc. do 3,5 t.
50
4.
Pojazd o dmc. powyżej
3,5 t. do 7,5 t.
1
5.
Pojazd o dmc. powyżej 7,5 t. do16 t.
0
6.
Pojazd o dmc. powyżej 16 t.
0
7.
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne
0
 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wadium
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
III.3) Dokumenty składane przez Wykonawców:
Zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
IV.2) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena – 80%
termin zapłaty – 20 %
IV. 3) Informacje administracyjne:
Adres strony internetowej: www.powiatzary.pl
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Starostwie Powiatowym w Żarach, 68-200, Żary  Al. Jana Pawła II 5 - biuro podawcze.
Termin składania ofert upływa dnia: 11.12.2018r. do godz. 10:30.
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, 5.12.2018 r.

Zmiana treści formularza ofertowego

WIGN.273.32.2018.                                                                                             
 
dotyczy: Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg  powiatowych Powiatu Żarskiego na parkingu strzeżonym
 
We formularzu ofertowym w miejscu – tabela nr 3:
 
Tabela nr 3
Cena w złotych za przechowywanie pojazdu, w przypadku przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Żarskiego.
 
 
 
Lp.
 
 
Określenie pojazdu w zależności od rodzaju oraz dmc.
 
 
Proponowana  cena jednostkowa brutto za jedną dobę
przechowywania jednego pojazdu, w przypadku przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Żarskiego
 
 
Szacowana ilość przechowywanych pojazdów w okresie trwania umowy
 
 
Szacowany okres przechowywania pojazdów w trakcie trwania umowy (wyrażony w dobach)
 
 
Wartość brutto
(w PLN)
 
A
B
C
D
Kol. B x Kol. C x Kol. D
1.
Rower, motorower
 
 
3
180
 
2.
Motocykl
 
 
2
180
 
3.
Pojazd  o dmc. do 3,5 t.
 
 
50
365
 
4.
Pojazd  o dmc. Powyżej

3,5 t. do 7,5 t.
 
1
180
 
5.
Pojazd o dmc. powyżej 7,5 t. do16 t.
 
 
0
0
 
6.
Pojazd o dmc. powyżej 16 t.
 
 
0
0
 
7.
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne
 
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wprowadza się:
 
Tabela nr 3
Cena w złotych za przechowywanie pojazdu, w przypadku przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Żarskiego.
 
 
 
Lp.
 
 
Określenie pojazdu w zależności od rodzaju oraz dmc.
Proponowana  cena jednostkowa brutto brutto za jedną dobę
przechowywania jednego pojazdu, w przypadku przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Żarskieg0
 
 
Szacowana ilość przechowywanych pojazdów w okresie trwania umowy
 
 
Szacowany okres przechowywania pojazdów w trakcie trwania umowy (wyrażony w dobach)
 
 
Wartość brutto
(w PLN)
 
A
B
C
D
Kol. B x Kol. C x Kol. D
1.
Rower, motorower
 
 
3
547
 
2.
Motocykl
 
 
2
547
 
3.
Pojazd  o dmc. do 3,5 t.
 
 
50
547
 
4.
Pojazd  o dmc. Powyżej

3,5 t. do 7,5 t.
 
1
547
 
5.
Pojazd o dmc. powyżej 7,5 t. do16 t.
 
 
0
0
 
6.
Pojazd o dmc. powyżej 16 t.
 
 
0
0
 
7.
Pojazd przewożącymateriały niebezpieczne
 
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu zmodyfikowany formularz ofertowy
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary dnia 6.12.2018                                                                                       
 
 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Józef Radzion Data wytworzenia informacji: 2018-12-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Józef Radzion Data wprowadzenia do BIP 2018-12-05 13:59:29
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-12-05 14:02:35
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-12-06 14:06:55
Artykuł był wyświetlony: 608 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zakup oraz dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach w roku 2019.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-30 13:09:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starostwo Powiatowe w Żarach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach w roku 2019 wyszczególnionych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2  do niniejszego zaproszenia.
Termin realizacji zadania określa się do dnia 31.01.2019r.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie cena (waga kryterium – 100%). Kalkulując cenę ryczałtową, Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne
do zrealizowania przedmiotowego zamówienia, w tym koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w projekcie umowy (załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia).
Oferta składana przez wykonawcę winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Wykonawca w pkt 1 formularza ofertowego winien podać łączną cenę brutto, netto oraz należny podatek VAT za dostawę prognozowanej ilości asortymentu. W pkt 2 formularza ofertowego należy wskazać cenę jednostkową netto oraz wartość brutto, wartość netto poszczególnych towarów stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej netto oraz prognozowanej ilości towaru. Ponadto Zamawiający w poszczególnych pozycjach określił markę oraz model towaru, jaki Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, natomiast w pozostałych pozycjach należy podać producenta, markę oraz nazwę oferowanego towaru. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych.
 
Oferty należy składać pocztą elektroniczną – skan podpisanego formularza ofertowego, na adres: lub w formie papierowej w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 do dnia 14 grudnia 2018r. do godz. 10:00 (liczy się data wpływu).
 
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
w formie elektronicznej na adres .
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
​Żary, 30.11.2018 r.
 
 
 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żarach, z siedzibą przy al.. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary, reprezentowane przez Starostę Żarskiego;
 • dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Żarach e-mail: ;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego do 30 tys. Euro – zakup oraz dostawa artykułów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach w roku 2019.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011 r.  nr 14, poz. 67 ze zm.)
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy.
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
  ​- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Karpowicz /-/ Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego Data wytworzenia informacji: 2018-11-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Józef Radzion Data wprowadzenia do BIP 2018-11-30 13:09:07
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-11-30 13:16:35
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-11-30 13:16:35
Artykuł był wyświetlony: 947 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zakup oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach w roku 2019

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-27 14:11:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zamówienie publiczne do 30 000 euro
 
Zakup oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach w roku 2019.
 
Starostwo Powiatowe w Żarach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu  udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach w roku 2019 wyszczególnionych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 
Sczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2  do niniejszego zaproszenia.
Termin realizacji zadania określa się od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie cena (waga kryterium – 100%). Kalkulując cenę ryczałtową, Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne
do zrealizowania przedmiotowego zamówienia, w tym koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w projekcie umowy (załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia).
Oferta składana przez wykonawcę winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Wykonawca w pkt 1 formularza ofertowego winien podać łączną cenę brutto, netto oraz należny podatek VAT za dostawę prognozowanej ilości asortymentu. W pkt 2 formularza ofertowego należy wskazać wartość netto poszczególnych towarów stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej netto oraz prognozowanej ilości towaru. Ponadto Zamawiający w poszczególnych pozycjach określił markę oraz model towaru, jaki Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć. Przedmiot umowy stanowią materiały eksploatacyjne wyłącznie oryginalne, wyprodukowane przez producentów urządzeń, w których mają być eksploatowane. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych.
 
Oferty należy składać pocztą elektroniczną – skan podpisanego formularza ofertowego, na adres: lub w formie papierowej w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 do dnia 10 grudnia 2018r. do godz. 14:00 (liczy się data wpływu).
 
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
w formie elektronicznej na adres .
 
Starosta Żarski  /-/ Józef Radzion
Żary, dnia 27.11.2018 r.
 
 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żarach, z siedzibą przy al.. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary, reprezentowane przez Starostę Żarskiego;
 • dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Żarach e-mail: ;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego do 30 tys. Euro – zakup oraz dostawa artykułów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach w roku 2019.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011 r.  nr 14, poz. 67 ze zm.)
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy.
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
  ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na zadanie: dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach w roku 2019.
 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro dla zadania : „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach w roku 2019”, wpłynęło jedenaście ofert, które spełniają wymogi zamawiającego.
 
Biorąc pod uwagę kryterium najniższej ceny dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty nr 3 złożonej przez:
 
BLACKLINE S. C.
Izabela Zalewska – Kupis, Paweł Pinkowski
Ul. Chmielewskiego 20c
70- 028 Szczecin
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymagania zamawiającego, a zaoferowana przez wykonawcę łączna cena brutto, nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
           
W ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, złożono 11 ofert, według poniższego zestawienia:
Numer oferty
Wykonawca
Łączna cena brutto
1.
RENOMA
Ul. Warszawska 49
12-200 Pisz
111 270,2 zł
2.
Biuro DMD S.C.
Ul. Sikorskiego 2/7
35-304 Rzeszów
116 745,45 zł
3.
BLACKLINE S.C.
Ul. Chmielewskiego 20c
70-028 Szczecin
99 333,57 zł
4.
KOMAX9
Ul. Przemysłowa 2
10-418 Olsztyn
115 818,03 zł
5.
Printex Sp. z o.o. Sp. k.
Al. Piłsudzkiego 105b
05-270 Marki
112 550,38 zł
6.
GLOBO GROUP
Ul. Magazynowa 5
25-565 Kielce
117 655,65 zł
7.
Mulnikom
Ul. Fabryczna 15
85-741 Bydgoszcz
115 099,82 zł
8.
DRUK-PUNKT
Ul. Krynicka 5/5
35-505 Rzeszów
106 546,27 zł
9.
P.H.U. PANZET BIS
Ul. Długa 4a
65-401 Zielona Góra
118 179,51 zł
10.
WIA Dombrowicz Sp. j.
Ul. Pastewna 9
02-954 Warszawa
122 474,79 zł
11.
Praxis Łódź Spółka Jawna
Ul. Wólczańska 66
80-516 Łódź
111 000,74 zł
 
Umowa zostanie podpisana w dniu 13.12.2018r.

Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, 10.12.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Karopowicz /-/ Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego Data wytworzenia informacji: 2018-11-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Józef Radzion Data wprowadzenia do BIP 2018-11-27 14:11:35
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-11-27 14:12:38
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-12-10 15:18:48
Artykuł był wyświetlony: 1192 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zakup oraz dostawa artykułów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach w roku 2019

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-27 14:04:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zamówienie publiczne do 30 000 euro
 
Zakup oraz dostawa artykułów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach w roku 2019.
 
Starostwo Powiatowe w Żarach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa artykułów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach w roku 2019 wyszczególnionych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2  do niniejszego zaproszenia.
Termin realizacji zadania określa się od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie cena (waga kryterium – 100%). Kalkulując cenę ryczałtową, Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne
do zrealizowania przedmiotowego zamówienia, w tym koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w projekcie umowy (załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia).
Oferta składana przez wykonawcę winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Wykonawca w pkt 1 formularza ofertowego winien podać łączną cenę brutto, netto oraz należny podatek VAT za dostawę prognozowanej ilości asortymentu. W pkt 2 formularza ofertowego należy wskazać wartość netto poszczególnych towarów stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej netto oraz prognozowanej ilości towaru. Ponadto Zamawiający w poszczególnych pozycjach określił markę oraz model towaru, jaki Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, natomiast w pozostałych pozycjach należy podać producenta, markę oraz nazwę oferowanego towaru. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych.
 
Oferty należy składać pocztą elektroniczną – skan podpisanego formularza ofertowego, na adres: lub w formie papierowej w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 do dnia 10 grudnia 2018r. do godz. 14:00 (liczy się data wpływu).
 
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
w formie elektronicznej na adres .
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
​Żary, dnia 27.11.2018 r.

 
 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żarach, z siedzibą przy al.. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary, reprezentowane przez Starostę Żarskiego;
 • dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Żarach e-mail: ;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego do 30 tys. Euro – zakup oraz dostawa artykułów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach w roku 2019.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011 r.  nr 14, poz. 67 ze zm.)
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy.
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
  ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro dla zadania : „Zakup oraz dostawa artykułów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach w roku 2019”, wpłynęła jedna oferta, która spełnia wymogi zamawiającego.
 
W ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, złożono 1 ofertę:
 
P.H.U. PANZET BIS
ul. Długa 4a
65-401 Zielona Góra
 - cena  brutto 57 383,56 zł
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymagania zamawiającego, a zaoferowana przez wykonawcę łączna cena brutto, nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
           
Podpisanie umowy nastąpi w dniu 13.12.2018r.

Starosta Żarski/-/Józef Radzion
​Żary, 10.12.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Karopowicz /-/ Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego Data wytworzenia informacji: 2018-11-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Radzion /-/ Starosta Żarski Data wprowadzenia do BIP 2018-11-27 14:04:34
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-11-27 14:09:00
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-12-10 15:18:18
Artykuł był wyświetlony: 1187 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu