ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych w zakresie: Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w powiecie żarskim; Prowadzenie Ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego; Współpraca z organizacją pozarządową w zakresie realizacji zadania pn. „Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim – Praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia”.

Informacja ogłoszona dnia 2017-12-27 08:56:00 przez Paula Przybyłek, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik do Uchwały Nr  697/2017Zarządu Powiatu Żarskiegoz dnia 21 grudnia 2017r.
 
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 
Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza: na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1817 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XXXII/196/2017 z dnia  31 października 2017 r. w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
 
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Powiatu Żarskiego w zakresie:
 
I. RODZAJ ZADANIA:
 1. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Powiecie Żarskim.
 2. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego.
 3. Współpraca z organizacją pozarządową w zakresie realizacji zadania pn. „Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim – Praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia”
II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA W 2018 r.
 1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 25.917,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych),
 2. Ośrodek wsparcia dla matek - 10.611,00 (słownie: dziesięć tysięcy sześćset jedenaście złotych),
 3. Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Powiatu Żarskiego, prowadzące działalność dla mieszkańców powiatu, nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat.
2.1. Konkurs przeprowadza Zarząd Powiatu Żarskiego przy udziale Komisji Konkursowej.
2.2. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:
a) formalna weryfikacja złożonych ofert;
b) merytoryczna ocena ofert spełniających wymagania formalne;
c) podział środków finansowych na poszczególne oferty.
3.1.1. Uczestnicy konkursu składają oferty na formularzach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
3.1.2. Wzór oferty i sprawozdania i pozostałe dokumenty dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach oraz na stronie internetowej www.powiatzary.pl w dziale NGO i BIP-ie w dziale KONKURSY OFERT.
3.1.3. Dodatkowo do oferty należy złożyć:
- aktualny statut i odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
3.2. Podmioty przystępujące do konkursu są zobowiązane do złożenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach ofert w sposób wymagany w Ogłoszeniu o Otwartym Konkursie Ofert.
3.3. Zarząd Powiatu Żarskiego lub Komisja Konkursowa w trakcie oceny wniosków może prosić oferentów o dodatkowe informacje.
3.4. Zarząd Powiatu Żarskiego zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty zwycięskiej w konkursie w związku z koniecznością zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania.
3.5. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, mogą oni wycofać swoją ofertę.
3.6. Przy ubieganiu się o dotację wymagany jest minimalny wkład środków pochodzących z innych źródeł w wysokości 3% wartości całości zadania, na które składana jest oferta.
3.7. Zarząd Powiatu Żarskiego zatwierdza w drodze uchwały wykaz ofert wraz z kwotą przyznanej dotacji.
3.8. Dotacja jest przyznawana w ramach środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej na ten cel, na jeden rok lub jego część i podlega szczegółowemu rozliczeniu zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
3.9 Od decyzji Zarządu Powiatu Żarskiego o wyborze realizatora zadania nie przysługuje odwołanie.
 
IV. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1. Zarząd Powiatu Żarskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
2. Środki z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
a) budowę, zakup i remonty budynków, zakup gruntów i środków trwałych.
b) działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
c) pokrycie kosztów utrzymania biura w części niedotyczącej realizowanego zadania,
d) wsteczne finansowanie projektów,
e) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
f) podatki, cła, opłaty skarbowe, opłaty leasingowi, oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów, kar i mandatów.
3. Warunki, realizacji zadania:
- dopuszcza się możliwość realizacji zadań objętych dotacją wspólnie z innymi podmiotami,
- zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami,
- w przypadku zmiany lub nie zrealizowania zadania lub części zadania objętego umową z oferentem dotacja na to zadanie lub jego część podlega zwrotowi.
- dopuszcza się możliwość przesunięcia środków określonych w kalkulacji kosztów (rodzaj kosztów), podczas realizacji zadania (tylko koszty ujęte w tabeli pod pozycją- Rodzaj kosztów: koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadań), do maksymalnej wysokości 10% całości dofinansowanego zadania.
4. Formę i terminy przekazania dotacji podmiotom i ich rozliczania określać będzie umowa, której wzór został ogłoszony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia      17 sierpnia  2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
5. Termin realizacji – zadania winny być zrealizowane w 2018 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach.
 
V. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać nie później niż 21 dni od  dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6 (sekretariat) do godz. 1400 w zaklejonej kopercie podpisanej: "OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie… (wpisać właściwą kategorię zadania)… w 2018 roku".
2. W przypadku przesyłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.
3. W przypadku składania przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość złożenia 1 kompletu załączników.
4. Oferty niekompletne pod względem formalnym i merytorycznym lub złożone po upływie terminu określonego przez Zarząd Powiatu Żarskiego w ogłoszeniu o konkursie, nie będą rozpatrywane.
 
VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERT.
1. Konkurs rozstrzyga po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu Żarskiego, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań zawartych w otwartym konkursie ofert.
2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Możliwe jest dokonywania rozstrzygnięć w kilku etapach.
3. Tryb otwartego konkursu ofert - poprzez wspieranie realizacji zadań publicznych określonych w ogłoszeniu konkursu zgodny z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Kryteria wyboru ofert:
  a)  ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta, wiarygodność podmiotu pod względem finansowym;
  b)  ocenia przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  c)  ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
  d)  planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
  e)  planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
  f)  analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 
VII. WYSOKOŚĆ ZREALIZOWANYCH ZADAŃ W 2017 ROKU – 76.528,00 zł.
 
Lp
Wnioskodawca
Tytuł projektu
Przyznana dotacja (zł)
1.
Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar”  
Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej
25.917,00
2.
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta- koło żarskie
Prowadzenie ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży pochodzących z powiatu żarskiego
10 611,00
3.
Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar”  
Współpracy z organizacją pozarządową w zakresie realizacji zadania pn.„Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim – Praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia”
 
40.000,00
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 21 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr 697 /2017 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 21.12.2017 r.

Uchwała Nr 697 /2017 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 21.12.2017r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań powiatu żarskiego w 2018 r.
 
Na podstawie  art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o samorządzie powiatowym (t.j: Dz.U. 2017, poz. 1868),  art. 11 ust 1. pkt 1 i ust. 2  i art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1817 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XXXII/196/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2018, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1817 ze zm.) ubiegających się o udzielenie dotacji z budżetu powiatu żarskiego na realizację następujących zadań w 2018 r.:
1. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w powiecie żarskim;
2. Prowadzenie Ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego.
3. Współpraca z organizacją pozarządową w zakresie realizacji zadania pn. „Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim – Praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia”
 
§ 2
W roku 2018 przeznacza się następujące środki publiczne na zadania określone w  § 1:
1. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 przeznacza się środki w wysokości 25.917  zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych),
2. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 2 przeznacza się środki w wysokości 10.611 zł.  (słownie: dziesięć tysięcy sześćset jedenaście złotych).
3. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 3 przeznacza się środki w wysokości 40.000 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
 
§ 3
Rodzaj zadań, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadań, termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert, informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim, związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3, stanowią załącznik do uchwały        i zostaną opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żarach (www.powiatzary.pl) w dziale NGO, w BIP-ie w dziale KONKURSY OFERT, na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zarach  w dziale OGŁOSZENIA (www.pcpr.powiatzarski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń      w Starostwie Powiatowym w Żarach i siedzibie PCPR w Żarach.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie Zarządu:
Janusz Dudojć – Przewodniczący Zarządu
Małgorzata Issel – Wiceprzewodniczący Zarządu
Marek Femlak – Członek Zarządu
Józef Radzion – Członek Zarządu
Edward Skobelski – Członek Zarządu
 

Załączniki

 • Formularz oferty (DOC, 271.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2017-12-27 | Data wytworzenia informacji: 2017-12-21 | OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)
 • Wzór umowy (DOC, 166 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2017-12-27 | Data wytworzenia informacji: 2017-12-21 | UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO* / UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY WSPÓLNEJ*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 16 UST. 1 I 6 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R.
 • Wzór sprawozdania (DOC, 191.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2017-12-27 | Data wytworzenia informacji: 2017-12-21 | SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-27 08:48:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-27 08:56:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-31 08:04:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2345 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony