ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych w zakresie: Kultura i edukacja na terenie Powiatu Żarskiego w roku 2018; Kultura fizyczna i turystyka na terenie Powiatu Żarskiego w roku 2018

Informacja ogłoszona dnia 2017-12-27 09:35:04 przez Paula Przybyłek, informacja należąca do archiwum

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Załacznik do Uchwały Nr 698/2017 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań powiatu żarskiego w 2018 r. 
 
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 
Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.. Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.), oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XXXIII/201/2017 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza:
 
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Powiatu Żarskiego w zakresie:
 
I. RODZAJ ZADANIA:
1. Kultura i edukacja na terenie Powiatu Żarskiego w roku 2018:
Zadanie wspierania w ramach mecenatu wartościowych przedsięwzięć o charakterze
powiatowym w zakresie rozwoju kultury, dziedzictwa kulturowego, promocji twórczości, edukacji kulturalnej poprzez organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów i spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, kursów, seminariów i innych imprez mających znaczenie dla mieszkańców powiatu dla rozwoju kultury i sztuki oraz jej promocji zagranicznej, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej, działania na rzecz odnowy i propagowania kultur mniejszości narodowych, wspieranie wszelkich form edukacji kulturalnej dzieci   i młodzieży, zapewnienie dostępu do dóbr kultury osobom niepełnosprawnym, zadanie prowadzenia biblioteki oraz wspieranie wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych o charakterze powiatowym i działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości, samorządności i wolontariatu wśród społeczeństwa.
 
2. Kultura fizyczna i turystyka na terenie Powiatu Żarskiego w roku 2018:
Zadanie wspierania rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez: organizację zawodów sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży, organizacja innych imprez sportowo-rekreacyjnych, szkolenie kadr.
Zadanie wspierania działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki poprzez:
organizację imprez turystycznych, popularyzację działań w zakresie krajoznawstwa i turystyki, szkolenie kadr, rozwój infrastruktury turystycznej.
 
II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA W 2018 r.
1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2018 roku wynosi 145.000zł. (w tym 15.000 zł na prowadzenie biblioteki), (środki przeznaczone na w/w zadania w roku 2017 - 150.000 zł) – dotyczy zadań I.1.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2018 roku wynosi 70.000 zł (środki przeznaczone na w/w zadania w roku 2017 - 50.000 zł) – dotyczy zadań I.2.
 
III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1.Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Powiatu Żarskiego, prowadzące działalność dla mieszkańców powiatu, od co najmniej 12 miesięcy, a ich działalność statutowa prowadzona jest  w dziedzinie objętej konkursem.
2.Konkurs przeprowadza Zarząd Powiatu Żarskiego przy udziale Komisji Konkursowej.
2.1. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:
a) formalna weryfikacja złożonych ofert;
b) merytoryczna ocena ofert spełniających wymagania formalne;
c) propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty.
2.2. W pracach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te zgłaszają swoje kandydatury pisemnie w terminie do dnia 16.01.2018r w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach.
3.Uczestnicy konkursu składają oferty na formularzach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1300 z późn zm.).
3.1.Wzór oferty i sprawozdania i pozostałe dokumenty dostępne są w Wydziale Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Żarach, pok. nr 207 oraz na stronie internetowej www.powiatzary.pl w dziale NGO i http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/ w dziale KONKURSY OFERT.
3.1.1. Dodatkowo do oferty należy złożyć:
- aktualny statut lub regulamin  i odpis z rejestru lub odpowiednio informacje z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (nie dotyczy organizacji, stowarzyszeń itp., które obowiązane są do zgłoszenia swej działalności Staroście Powiatu Żarskiego)
3.2. Podmioty przystępujące do konkursu są zobowiązane do złożenia w Starostwie Powiatowym w Żarach ofert w sposób wymagany w Ogłoszeniu o Otwartym Konkursie Ofert.
3.3. Zarząd Powiatu Żarskiego lub Komisja Konkursowa w trakcie oceny wniosków może wzywać oferentów o dodatkowe informacje.
3.4. Zarząd Powiatu Żarskiego zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty zwycięskiej w konkursie w związku z koniecznością zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania.
3.5. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji  w stosunku do wnioskowanej, oferent może wycofać swoją ofertę.
3.6. Przy ubieganiu się o dotację wymagany jest minimalny wkład środków finansowych własnych, świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego lub innych źródeł publicznych w wysokości 2% wartości całości zadania, na które składana jest oferta.
3.7. Oferty niekompletne pod względem formalnym i merytorycznym, złożone po upływie terminu określonego przez Zarząd Powiatu Żarskiego w ogłoszeniu o konkursie lub złożone na niewłaściwym druku/ formularzu, nie będą rozpatrywane.
3.8. Zarząd Powiatu Żarskiego zatwierdza w drodze uchwały wykaz ofert wraz z kwotą przyznanej dotacji.
3.9. Dotacja jest przyznawana w ramach środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej na ten cel, na jeden rok lub jego część i podlega szczegółowemu rozliczeniu zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
3.10. Od decyzji Zarządu Powiatu Żarskiego o wyborze realizatora zadania nie przysługuje odwołanie.
 
IV. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1.Zarząd Powiatu Żarskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych lub  zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
2. Środki z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
a) budowę, zakup i remonty budynków, zakup gruntów i środków trwałych.
b) działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
c) pokrycie kosztów utrzymania biura w części niedotyczącej realizowanego zadania,
d) wsteczne finansowanie projektów,
e) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
f) podatki, cła, opłaty skarbowe, opłaty leasingowe, oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów, kar    i mandatów.
3. Warunki, realizacji zadania:
- zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami,
- w przypadku zmiany lub nie zrealizowania zadania lub części zadania objętego umową z oferentem dotacja na to zadanie lub jego część podlega zwrotowi.
- dopuszcza się możliwość przesunięcia środków określonych w kalkulacji kosztów (rodzaj kosztów), podczas realizacji zadania (tylko koszty ujęte w tabeli pod pozycją: Rodzaj kosztów – koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadań), do maksymalnej wysokości 10% całości dofinansowanego zadania.
4. Formę i terminy przekazania dotacji podmiotom i ich rozliczania określać będzie umowa, której wzór został ogłoszony w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań      z wykonania tego zadań (Dz. U. z 2016 r. ,poz. 1300 z późn. zm.).
5.Zastrzega się możliwość wezwania wykonawcy do złożenia w roku budżetowym częściowych sprawozdań z wykonania zadania publicznego.
6. Termin realizacji – zadania winny być zrealizowane w 2018 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach.
 
V. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać do dnia 16.01.2018r. w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 (biuro podawcze) do godz.15.00 w zaklejonej kopercie podpisanej: "OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie… (wpisać właściwą kategorię zadania)… w 2018 roku".
2. W przypadku przesyłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Żarach.
3. W przypadku składania przez oferenta więcej niż jednej oferty należy komplet załączników dołączyć do każdej oferty osobno.
 
VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERT.
1. Konkurs rozstrzyga po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej  sporządzona zgodnie z art. 15 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Żarskiego, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań zawartych w otwartym konkursie ofert.
2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu jednego miesiąca od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.
3. Tryb otwartego konkursu ofert - poprzez wspieranie realizacji zadań publicznych określonych w ogłoszeniu konkursu zgodny z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.).
4. Kryteria wyboru ofert:
  a)  ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta
  b)  ocenia przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  c)  ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
d)  planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
  e)  planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
  f)  analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
5. Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest Regulamin Pracy Komisji Konkursowej wraz ze wzorem  kryterium ocen konkursu.

Uchwała Nr 698 /2017 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 21 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr 698/2017 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań powiatu żarskiego w 2018 r.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ), art. 221 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), art. 11 ust 1. pkt 1 i ust. 2 i art. 13 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XXXIII/201/2017 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.) ubiegających się o udzielenie dotacji z budżetu powiatu żarskiego na realizację następujących zadań w 2018 r.:
1. Kultura fizyczna i turystyka.
2. Kultura i edukacja.
3. Z zakresu prowadzenia biblioteki.
 
§ 2
W roku 2018 przeznacza się następujące środki publiczne na zadania określone w § 1:
1. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 przeznacza się środki w wysokości 70.000 (słownie zł: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 2 przeznacza się środki w wysokości 130.000 (słownie zł:   sto trzydzieści tysięcy złotych).
3. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 3 przeznacza się środki w wysokości 15.000 (słownie zł; piętnaście tysięcy złotych).
 
§ 3
Rodzaj zadań, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadań, termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert, informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim, związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3, stanowią załącznik do uchwały i zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach, na stronie internetowej www.powiatzary.pl w dziale NGO i BIP http://bip.powiatzarski.pl w dziale KONKURSY OFERT.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie Zarządu:
Janusz Dudojć – Przewodniczący Zarządu
Małgorzata Issel – Wiceprzewodniczący Zarządu
Marek Femlak – Członek Zarządu
Józef Radzion – Członek Zarządu
Edward Skobelski – Członek Zarządu

Uchwała Nr 728/2018 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu powiatu żarskiego na rok 2018.

Uchwała Nr 728/2018
Zarządu Powiatu Żarskiego
z dnia 30 stycznia 2018 r.
 
w sprawie przyznania dotacji z budżetu powiatu żarskiego na rok 2018.
 
Na podstawie art. 11 ust 1, pkt. 1 i ust. 2 w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XXXIII/201/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Przyznaje się dotacje na kulturę fizyczną i turystykę z działu 926, rozdział 92605 podmiotom zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przyznaje się dotacje na kulturę i edukację z działu 921, rozdział 92105 podmiotom zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały poprzez zawarcie stosowanych umów z ofertami powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Żarskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Członkowie Zarządu:
Janusz Dudojć: Przewodniczący:……………………….
Małgorzata Issel: Wiceprzewodniczący:………………..
Marek Femlak: Członek Zarządu……………………….
Józef Radzion: Członek Zarządu ……………………….
  Edward Skobelski: Członek  Zarządu …………………..
 
 
Zał. nr 1do uchwały Nr 728 /2018 Zarządu Powiatu Żarskiego .z dnia 30 stycznia 2018 r.
 
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA NA TERENIE POWIATU ŻARSKIEGO W ROKU 2018
 
Nr
Wnioskodawca
Tytuł projektu
Przyznana kwota dotacji w zł
Nr 1.
UKTS Olimpia Lubsko
Udział UKTS Olimpii Lubsko w rozgrywkach tenisa stołowego V Ligi i Klasy A w 2018
 
 
2 000,00
 
Nr 2.
Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku
Cykl zawodów zapaśniczych  w ramach Międzywojewódzkiej Ligi Młodzików zawody ogólnopolskie wg kalendarza imprez Polskiego Związku Zapaśniczego, Lubuskiego Okręgowego Związku Zapaśniczego, Dolnośląskiego Okręgowego Związku Zapaśniczego oraz turnieje zagraniczne.
15 000,00
Nr 3.
Lubuski Związek Piłki Nożnej
Organizowanie turniejów halowych dla dzieci
 
4 000,00
 
Nr 4.
 
Stowarzyszenie Edukacja i Technika” w Żarach
 
Koordynacja działań w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży
 
12 000,00
Nr 5.
Miejski Ludowy Klub Sportowy "AGROS"                                      w Żarach
 
Cykl zawodów zapaśniczych Międzywojewódzkiej i Powiatowej Ligi Młodzików w zapasach, Powiatowej Ligi Lekkoatletycznej, Czwartki lekkoatletyczne oraz zgrupowanie lekkoatletyczne
 
13 000,00
 
 
Nr 6.
Okręg Lubuski PZN Gorzów Wlkp. –
Koło PZN w Lubsku
Integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych
 
4 000,00
 
Nr  7.
Żarski Klub Szachowy
Udział w Mistrzostwach Województwa Juniorów w Szachach
 
1 000,00
Nr  8.
Międzyszkolny Klub Sportowy „SOKÓŁ”
Żary
Upowszechnienie piłki ręcznej  przez MKS „SOKÓŁ” Żary wśród młodzieży powiatu żarskiego poprzez:
-organizację turniejów międzyszkolnych o Puchar Starosty Żarskiego „Liga Mistrzów Powiatu Żarskiego”,
- organizacje obozu sportowego dla uczennic szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego,
- Zakup strojów sportowych z logo Powiatu Żarskiego.
14 000,00
Nr 9.
Stowarzyszenie Amatorskiej Piłki Nożnej „Mundial”
Szkolenie dzieci i organizacja powiatowych rozgrywek halowych futsalu
2 000,00
Nr 10
Klub Karate Kontra w Żarach
Organizacja Mistrzostw Polski Kadetów, Juniorów i Seniorów Karate JKA 2018
3 000,00
Razem
70 000,00
 
 
Zał. nr 2 do uchwały Nr  728/2018 Zarządu Powiatu Żarskiego .z dnia 30 stycznia 2018 r.
 
KULTURA I EDUKACJA NA TERENIE POWIATU ŻARSKIEGO  W ROKU 2018
 
Nr
Wnioskodawca
Tytuł projektu
Przyznana kwota dotacji w zł
Nr 1.
Złotnicki Zespół Górali Czadeckich „Dolina Nowego Sołońca”
Wskrzeszanie regionalnych tradycji kultury materialnej i duchowej
 
 
5 000,00
 
Nr 2.
Kresowe Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach
Konkurs Krajoznawczy dla Młodzieży "Poznajemy Ojcowiznę Kresową Moja Wizja Literacko - Malarska Kresów Wschodnich II RP”
 
1 000,00
 
Nr 3.
Kresowe Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach
XIX Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny i Pieśni Kresowej "Wielkie Bałakanie Żary 2018”
 
2 000,00
Nr 4.
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MIŁOWIC w Miłowicach
„Rok okiem artysty – Przyroda Powiatu Żarskiego. Warsztaty artystyczne młodzieży”
 
2 000,00
Nr 5.
Ludowy Zespół Sportowy KADO w Górzynie
Festiwal "Mundurowo na Ludowo" – XIII edycja
 
3 000,00
 
Nr 6.
 
Stowarzyszenie „Edukacja i Technika” w Żarach
 
Promocja Regionu na Terenie Powiatu Żarskiego  w Kwestii Konkursu BwRD
 
4 000,00
 
 
Nr 7.
 
Stowarzyszenie „Edukacja i Technika” w Żarach
 
Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w Powiecie Żarskim pt. „Się Kręci” Kontratakuje
 
 
55 000,00
Nr 8.
Lubuskie Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Zielonej Górze
SPOŁECZNE OGNISKO MUZYCZNE w Lubsku
Edukacja  muzyczna dzieci i młodzieży
 
 
15 000,00
Nr 9
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia „JASIENIAKI”
Czas na kulturę
3 000,00
Nr 10
Stowarzyszenie Edukacji Zawodowej „Budowlanka”
Schronisko Turystyczne „Budowlanka”
15 000,00
Nr 11
Fundacja Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie
III Plener Archeologiczny w Wicinie
7 000,00
Nr 12
Fundacja Joanny Brodzik Opiekun serca
„Coolawy piknik serc”
17 000,00
Nr 13
Fundacja Pomocy Dzieciom SI-gma
Atrakcyjna fizyka w ZSB Żary
1 000,00
RAZEM
130 000,00
 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-27 09:26:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-27 09:35:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-31 07:05:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2643 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony