ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych w zakresie: Kultura i edukacja na terenie Powiatu Żarskiego w roku 2018; Kultura fizyczna i turystyka na terenie Powiatu Żarskiego w roku 2018

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-27 09:26:44 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-27 09:35:04 przez Paula Przybyłek

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Załacznik do Uchwały Nr 698/2017 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań powiatu żarskiego w 2018 r. 
 
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 
Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.. Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.), oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XXXIII/201/2017 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza:
 
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Powiatu Żarskiego w zakresie:
 
I. RODZAJ ZADANIA:
1. Kultura i edukacja na terenie Powiatu Żarskiego w roku 2018:
Zadanie wspierania w ramach mecenatu wartościowych przedsięwzięć o charakterze
powiatowym w zakresie rozwoju kultury, dziedzictwa kulturowego, promocji twórczości, edukacji kulturalnej poprzez organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów i spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, kursów, seminariów i innych imprez mających znaczenie dla mieszkańców powiatu dla rozwoju kultury i sztuki oraz jej promocji zagranicznej, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej, działania na rzecz odnowy i propagowania kultur mniejszości narodowych, wspieranie wszelkich form edukacji kulturalnej dzieci   i młodzieży, zapewnienie dostępu do dóbr kultury osobom niepełnosprawnym, zadanie prowadzenia biblioteki oraz wspieranie wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych o charakterze powiatowym i działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości, samorządności i wolontariatu wśród społeczeństwa.
 
2. Kultura fizyczna i turystyka na terenie Powiatu Żarskiego w roku 2018:
Zadanie wspierania rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez: organizację zawodów sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży, organizacja innych imprez sportowo-rekreacyjnych, szkolenie kadr.
Zadanie wspierania działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki poprzez:
organizację imprez turystycznych, popularyzację działań w zakresie krajoznawstwa i turystyki, szkolenie kadr, rozwój infrastruktury turystycznej.
 
II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA W 2018 r.
1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2018 roku wynosi 145.000zł. (w tym 15.000 zł na prowadzenie biblioteki), (środki przeznaczone na w/w zadania w roku 2017 - 150.000 zł) – dotyczy zadań I.1.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2018 roku wynosi 70.000 zł (środki przeznaczone na w/w zadania w roku 2017 - 50.000 zł) – dotyczy zadań I.2.
 
III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1.Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Powiatu Żarskiego, prowadzące działalność dla mieszkańców powiatu, od co najmniej 12 miesięcy, a ich działalność statutowa prowadzona jest  w dziedzinie objętej konkursem.
2.Konkurs przeprowadza Zarząd Powiatu Żarskiego przy udziale Komisji Konkursowej.
2.1. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:
a) formalna weryfikacja złożonych ofert;
b) merytoryczna ocena ofert spełniających wymagania formalne;
c) propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty.
2.2. W pracach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te zgłaszają swoje kandydatury pisemnie w terminie do dnia 16.01.2018r w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach.
3.Uczestnicy konkursu składają oferty na formularzach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1300 z późn zm.).
3.1.Wzór oferty i sprawozdania i pozostałe dokumenty dostępne są w Wydziale Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Żarach, pok. nr 207 oraz na stronie internetowej www.powiatzary.pl w dziale NGO i http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/ w dziale KONKURSY OFERT.
3.1.1. Dodatkowo do oferty należy złożyć:
- aktualny statut lub regulamin  i odpis z rejestru lub odpowiednio informacje z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (nie dotyczy organizacji, stowarzyszeń itp., które obowiązane są do zgłoszenia swej działalności Staroście Powiatu Żarskiego)
3.2. Podmioty przystępujące do konkursu są zobowiązane do złożenia w Starostwie Powiatowym w Żarach ofert w sposób wymagany w Ogłoszeniu o Otwartym Konkursie Ofert.
3.3. Zarząd Powiatu Żarskiego lub Komisja Konkursowa w trakcie oceny wniosków może wzywać oferentów o dodatkowe informacje.
3.4. Zarząd Powiatu Żarskiego zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty zwycięskiej w konkursie w związku z koniecznością zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania.
3.5. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji  w stosunku do wnioskowanej, oferent może wycofać swoją ofertę.
3.6. Przy ubieganiu się o dotację wymagany jest minimalny wkład środków finansowych własnych, świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego lub innych źródeł publicznych w wysokości 2% wartości całości zadania, na które składana jest oferta.
3.7. Oferty niekompletne pod względem formalnym i merytorycznym, złożone po upływie terminu określonego przez Zarząd Powiatu Żarskiego w ogłoszeniu o konkursie lub złożone na niewłaściwym druku/ formularzu, nie będą rozpatrywane.
3.8. Zarząd Powiatu Żarskiego zatwierdza w drodze uchwały wykaz ofert wraz z kwotą przyznanej dotacji.
3.9. Dotacja jest przyznawana w ramach środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej na ten cel, na jeden rok lub jego część i podlega szczegółowemu rozliczeniu zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
3.10. Od decyzji Zarządu Powiatu Żarskiego o wyborze realizatora zadania nie przysługuje odwołanie.
 
IV. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1.Zarząd Powiatu Żarskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych lub  zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
2. Środki z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
a) budowę, zakup i remonty budynków, zakup gruntów i środków trwałych.
b) działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
c) pokrycie kosztów utrzymania biura w części niedotyczącej realizowanego zadania,
d) wsteczne finansowanie projektów,
e) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
f) podatki, cła, opłaty skarbowe, opłaty leasingowe, oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów, kar    i mandatów.
3. Warunki, realizacji zadania:
- zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami,
- w przypadku zmiany lub nie zrealizowania zadania lub części zadania objętego umową z oferentem dotacja na to zadanie lub jego część podlega zwrotowi.
- dopuszcza się możliwość przesunięcia środków określonych w kalkulacji kosztów (rodzaj kosztów), podczas realizacji zadania (tylko koszty ujęte w tabeli pod pozycją: Rodzaj kosztów – koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadań), do maksymalnej wysokości 10% całości dofinansowanego zadania.
4. Formę i terminy przekazania dotacji podmiotom i ich rozliczania określać będzie umowa, której wzór został ogłoszony w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań      z wykonania tego zadań (Dz. U. z 2016 r. ,poz. 1300 z późn. zm.).
5.Zastrzega się możliwość wezwania wykonawcy do złożenia w roku budżetowym częściowych sprawozdań z wykonania zadania publicznego.
6. Termin realizacji – zadania winny być zrealizowane w 2018 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach.
 
V. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać do dnia 16.01.2018r. w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 (biuro podawcze) do godz.15.00 w zaklejonej kopercie podpisanej: "OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie… (wpisać właściwą kategorię zadania)… w 2018 roku".
2. W przypadku przesyłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Żarach.
3. W przypadku składania przez oferenta więcej niż jednej oferty należy komplet załączników dołączyć do każdej oferty osobno.
 
VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERT.
1. Konkurs rozstrzyga po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej  sporządzona zgodnie z art. 15 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Żarskiego, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań zawartych w otwartym konkursie ofert.
2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu jednego miesiąca od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.
3. Tryb otwartego konkursu ofert - poprzez wspieranie realizacji zadań publicznych określonych w ogłoszeniu konkursu zgodny z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.).
4. Kryteria wyboru ofert:
  a)  ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta
  b)  ocenia przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  c)  ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
d)  planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
  e)  planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
  f)  analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
5. Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest Regulamin Pracy Komisji Konkursowej wraz ze wzorem  kryterium ocen konkursu.

Uchwała Nr 698 /2017 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 21 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr 698/2017 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań powiatu żarskiego w 2018 r.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ), art. 221 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), art. 11 ust 1. pkt 1 i ust. 2 i art. 13 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XXXIII/201/2017 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.) ubiegających się o udzielenie dotacji z budżetu powiatu żarskiego na realizację następujących zadań w 2018 r.:
1. Kultura fizyczna i turystyka.
2. Kultura i edukacja.
3. Z zakresu prowadzenia biblioteki.
 
§ 2
W roku 2018 przeznacza się następujące środki publiczne na zadania określone w § 1:
1. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 przeznacza się środki w wysokości 70.000 (słownie zł: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 2 przeznacza się środki w wysokości 130.000 (słownie zł:   sto trzydzieści tysięcy złotych).
3. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 3 przeznacza się środki w wysokości 15.000 (słownie zł; piętnaście tysięcy złotych).
 
§ 3
Rodzaj zadań, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadań, termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert, informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim, związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3, stanowią załącznik do uchwały i zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach, na stronie internetowej www.powiatzary.pl w dziale NGO i BIP http://bip.powiatzarski.pl w dziale KONKURSY OFERT.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie Zarządu:
Janusz Dudojć – Przewodniczący Zarządu
Małgorzata Issel – Wiceprzewodniczący Zarządu
Marek Femlak – Członek Zarządu
Józef Radzion – Członek Zarządu
Edward Skobelski – Członek Zarządu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2017-12-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2017-12-27 09:26:44
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-12-27 09:35:04
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-12-28 08:44:01
Artykuł był wyświetlony: 406 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu