ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych zawarty został w Rozdziale 2 Statutu Powiatu Żarskiego (Uchwała Nr XIX/109/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalania Statutu Powiatu Żarskiego)
 
Rozdział 2.
Uchwały

§ 23. 1. Uchwały rady powiatu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym, chyba, że przepisy ustawowe stanowią inaczej.
2. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi absolutorium.
3. Nieudzielanie zarządowi absolutorium wynika z negatywnej oceny wykonania budżetu.
 
§ 24. 1. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić :
1) co najmniej 3 radnych,
2) klub radnych,
3) komisja rady,
4) zarząd powiatu,
5) mieszkańcy powiatu w liczbie 1000 osób, mający prawo wybierania rady powiatu.
2. Wnioskodawca przedstawia przewodniczącemu rady projekt uchwały wraz z uzasadnieniem co najmniej na 14 dni przed terminem sesji.
3. Przewodniczący rady przekazuje zgłoszone projekty uchwał właściwym komisjom i zarządowi powiatu do zaopiniowania. Procedura opiniowania winna być zakończona najpóźniej przed otwarciem obrad sesji.
4. Projekt uchwały skierowany z inicjatywy mieszkańców winien zawierać:
1) wniosek skierowany do przewodniczącego rady o przyjęcie uchwały wraz z uzasadnieniem projektu uchwały, wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu, reprezentującej wszystkich wnioskujących, listy mieszkańców powiatu popierających inicjatywę uchwałodawczą,
2) listy mieszkańców winny zawierać w nagłówku jednoznacznie określony tytuł, następnie imię nazwisko, adres, nr PESEL i własnoręczny podpis mieszkańca powiatu.
5. Przewodniczący rady po otrzymaniu projektu z załącznikami spełniającymi wymagania formalne poddaje projekt weryfikacji prawnej, następnie kieruje projekt do właściwych komisji i zarządu powiatu w celu zaopiniowania.
6. Wniosek uchwałodawczy nie spełniający wymogów formalnoprawnych, nie jest rozpatrywany, o czym powiadamia się przedstawiciela wnioskodawców w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
7. Projekt uchwały złożony z inicjatywy mieszkańców powiatu, spełniający wymagania formalnoprawne winien być rozpatrzony przez radę najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia jego zgłoszenia.
 
§ 25. 1. Projekt uchwały powinien zawierać :
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem uchwały,
4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
5) określenia terminu wejścia w życie uchwały,
6) uzasadnienie zawierające wskazanie potrzeby podjęcia uchwały.
2. Projekty uchwał wywołujące skutki społeczne oraz skutki finansowe wymagają uzasadnienia oraz wskazania źródła ich pokrycia.
 
§ 26. 1. Uchwały rady powiatu podpisuje przewodniczący rady.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego rady powiatu uchwały podpisuje wiceprzewodniczący rady prowadzący sesję .
 
§ 27. 1. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numery sesji, cyframi arabskimi numery uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została podjęta.
2. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji rady powiatu. Rejestr uchwał prowadzi starosta.
3. Powiatowe przepisy porządkowe ogłasza się przez ich publikację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej powiatu oraz w środkach masowego przekazu oraz w drodze obwieszczeń lub przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
4. Akty prawa miejscowego stanowione przez powiat, w tym powiatowe przepisy porządkowe podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Przepisy te wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.
5. Starostwo powiatowe gromadzi i udostępnia w swojej siedzibie zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rada Powiatu Żarskiego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-08-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada Powiatu Żarskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-08-02 14:13:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-08-02 14:15:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-08-02 14:15:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
397 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »