ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rada Powiatu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rada Powiatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady - Wiktor Kułdosz
Wiceprzewodniczący - Tadeusz Kordylewski i Krzysztof Czerniawski
 
1. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu z zastrzeżeniem przepisów o referendum lokalnym.
2. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
3. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu określa odrębna ustawa.
4. W skład Rady powiatu wchodzi 23 radnych.
Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:
1. stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu;
2. wybór i odwołanie zarządu oraz ustalenie wynagrodzenia jego przewodniczącego;
3. powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu;
4. stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej;
5. uchwalanie budżetu powiatu;
6. rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielania lub nieudzielania absolutorium dla zarządu z tego tytułu;
7. podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami;
8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
a) zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich  wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile przepisy ustaw nie stanowią inaczej;
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów;
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów  krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości  pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym;
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę;
f) tworzenia i przystępowania do związków ,stowarzyszeń , fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich;
g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania ,nabywania i zbywania udziałów i akcji;
h) współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku;
i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;
8a. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w drodze porozumienia z administracją rządową;
9.  określania wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania po uzyskaniu opinii komisji budżetowej rady;
9a. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze  społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych;
9b. uchwalenie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i  porządku publicznego;
9c. uchwalenie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
10. podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu;
10a. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów i studentów,
11. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zasilenie Danymi
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zasilenie Danymi
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-18 10:20:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-18 10:21:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-07 13:23:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2791 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »