ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Regulamin organizacyjny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Regulamin organizacyjny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zał. do uchwały Nr 772/2018 Zarządu Powiatu Żarskiegoz dnia 8 maja 2018 r.
 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻARACH

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
 
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Żarach, zwany dalej „Regulaminem", określa:
1) organizację wewnętrzną Starostwa Powiatowego zwanego dalej Starostwem,
2) podstawowy zakres działania i zadania Starostwa, 
3) podział zadań pomiędzy członków kierownictwa Starostwa: Starostę, Wicestarostę, Sekretarza i Skarbnika,
4) zasady funkcjonowania Starostwa.
 
§ 2
 
Przez użyte w Regulaminie organizacyjnym następujące określenia, należy rozumieć:
1) Powiat – Powiat Żarski,
2) Rada – Rada Powiatu Żarskiego,
3) Starostwo – Starostwo Powiatowe w Żarach,
4) Starosta – Starosta Żarski,
5) Wicestarosta – Wicestarosta Żarski,
6) Sekretarz – Sekretarz Powiatu Żarskiego,
7) Skarbnik – Skarbnik powiatu Żarskiego,
8) Zarząd – Zarząd Powiatu Żarskiego,
9) Naczelnik – Naczelnik Wydziału,
10) Kierownik – Kierownik Referatu,
11) Komórka organizacyjna Starostwa – wydział lub inna komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Żarach, określona jako referat, biuro oraz samodzielne stanowisko pracy,
12) Filia Starostwa – placówka zamiejscowa lub utworzona poza siedzibą Starostwa Powiatowego, składająca się z części wydziału lub równorzędnej komórki organizacyjnej określonej jako referat lub zamiejscowe stanowisko pracy,
13) Jednostka organizacyjna – jednostka organizacyjna Powiatu Żarskiego,
14) Regulamin – Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Żarach.

§ 3
 
Starostwo jest jednostką organizacyjną Powiatu posiadającą swoją filię Żarach i Lubsku.
 
§ 4
 
Siedziba Starostwa mieści się w Żarach przy al. Jana Pawła II 5 a jego filie w Żarach przy ul. Zwycięzców 3, w Lubsku przy ul. Pokoju 1c.
 
§ 5
 
1. Starostwo jest aparatem pomocniczym Zarządu i Starosty.
2. Starostwo realizuje zadania powiatu:
1) własne,
2) zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonywane na mocy obowiązujących ustaw,
3) zlecone w wyniku porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej,
4) zadania wynikające z uchwał Rady i Zarządu,
5) zadania wynikające z przynależności powiatu do  związków,  zrzeszeń i porozumień partnerskich.
 
§ 6
 
Zakres realizacji zadań wynika w szczególności z:
1) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017,  poz.1868 z późń. zm.),
3) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U.Nr 106, poz. 668 ze zm.),
4) ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.),
5) ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126 ze zm.),
6) pragmatyki urzędniczej,
7) kodeksu postępowania administracyjnego,
8) innych ustaw,
9) obowiązujących w Polsce przepisów unijnych,
10) postanowień Statutu Powiatu Żarskiego,
11) niniejszego Regulaminu.

§ 7
 
W Starostwie obowiązuje instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt określony Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz.67 ze zm.).
 
§ 8
 
Starostwo działa według następujących zasad:
1) praworządności,
2) służebności wobec społeczności lokalnej,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4) planowania pracy,
5) kontroli wewnętrznej,
6) podziału zadań pomiędzy kierownictwo Starostwa, poszczególne Wydziały, Biura, Referaty i samodzielne stanowiska pracy oraz wzajemnego współdziałania.

§ 9
 
Pracownicy Starostwa w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań działają na podstawie i w granicach prawa. Obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

Rozdział 2

KIEROWNICTWO STAROSTWA
 
§ 10
Starosta
 
1. Starosta kieruje pracą Starostwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki jego pracy.
2. Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako Kierownika Starostwa należy:
1) organizowanie pracy Starostwa,
2) zapewnienie poprawności i terminowości realizacji podjętych przez Radę oraz Zarząd uchwał,
3) upoważnienie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
4) realizacja polityki personalnej w Starostwie,
5) wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników,
6) zlecanie wydziałom lub poszczególnym pracownikom Starostwa zadań nie ujętych w szczegółowych zakresach ich działania, określonych w niniejszym Regulaminie,
7) kontrolowanie działalności komórek organizacyjnych starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu,
8) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i niniejszego regulaminu,
9) wydawanie  decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, chyba, że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd,
3. W celu wykonania zadań, o których mowa w ust. 2 Starosta wydaje zarządzenia, regulaminy, instrukcje i polecenia służbowe oraz może udzielać pełnomocnictw do realizacji określonych zadań.
4. Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad:
1) Wicestarostą,
2) Sekretarzem,
3) Skarbnikiem,
4) Wydziałem Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego
5) Wydziałem Komunikacji, Transportu i Dróg
6) Audytorem Wewnętrznym,
7) Inspektorem ochrony danych,
8)  Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
9) Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów,
10) Biurem Rady Powiatu.
5. Starosta ustala zakresy czynności dla Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika.
6. Starosta jest zwierzchnikiem służbowym kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
7. Starosta inicjuje i organizuje prace nad kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu.
8. Starosta kieruje pracą Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz Komisją Bezpieczeństwa i  Porządku.
 
§ 11
 
Starostę zastępuje w razie nieobecności Wicestarosta - z tym, że do podpisywania przez Wicestarostę zarządzeń i decyzji wymagane jest odrębne upoważnienie Starosty. Jeżeli Starosta nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa Wicestarosty rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Starosty.
 
§ 12
Wicestarosta
 
1. Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę i niniejszy Regulamin.
2. W czasie nieobecności lub niemożności wykonywania swej funkcji przez Starostę, Wicestarosta wykonuje czynności przewodniczenia Zarządowi i organizowania jego pracy. W powyższych przypadkach Wicestarosta na podstawie i w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa kieruje Starostwem.
3. Wicestarosta sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań przez komórki i jednostki organizacyjne:
1) Wydział Edukacji i Zdrowia,
2) Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska,
3) Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami,
4) Wydział Geodezji i Katastru.
                                                                                                          
§ 13
Sekretarz
 
1. Sekretarz w imieniu Starosty zapewnia sprawne funkcjonowanie Starostwa, organizuje jego pracę oraz nadzoruje w imieniu Starosty wykonywanie bieżących zadań przez wydziały Starostwa, w szczególności poprzez:
1) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa,
2) nadzorowanie przygotowania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu,
3) koordynowanie prac dotyczących przygotowania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd,
4) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy w Starostwie oraz prowadzeniem spraw związanych z doskonaleniem kadr,
5) sprawowanie ogólnego nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników czynności kancelaryjnych,
6) podejmowanie czynności kierownika zakładu pracy w czasie nieobecności Starosty oraz Wicestarosty,
7) udział w posiedzeniach Zarządu,
8) sprawowanie nadzoru nad realizacją uchwał Rady i Zarządu,
9) koordynowanie działania podległych mu organizacyjnie komórek organizacyjnych,
10) organizowanie i nadzorowanie praktyki zawodowej uczniów i studentów na terenie Starostwa i w tym zakresie działa w imieniu pracodawcy,
11) nadzór i analizę postępowań skargowych,
2. Przyjmuje ustne oświadczenia ostatniej woli spadkodawców.
3. Prowadzi zbiory przepisów prawnych i przekazuje Wydziałom informacje o wydanych aktach prawnych.
4. Wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Starosty i Wicestarosty.
5. Prowadzi ewidencję zawartych porozumień.
6. Nadzoruje prowadzoną kontrolę zarządczą w Starostwie.
 
§ 14
Skarbnik
 
1. Skarbnik pełni funkcję głównego księgowego budżetu powiatu i głównego księgowego Starostwa.
2. Zapewnia prawidłową realizację polityki finansowej powiatu.
3. Do kompetencji Skarbnika należy w szczególności:
1) kontrola legalności dokumentów finansowych dotyczących realizacji budżetu,
2) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych oraz udzielanie upoważnienia innej osobie do dokonywania kontrasygnaty,
3) nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu Powiatu oraz bieżąca kontrola jego wykonania,
4) analiza realizacji budżetu i występowanie do zarządu z wnioskami w sprawie zmian w budżecie,
5) przedkładanie Zarządowi projektu budżetu Powiatu oraz projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie,
6) opracowywanie okresowych analiz sytuacji finansowej Powiatu oraz zgłaszanie swoich propozycji Zarządowi,
7) nadzór nad prawidłowym sporządzaniem sprawozdawczości budżetowej, finansowej i statystycznej,
8) terminowe przekazywanie środków,
9) wykonywanie określonych przepisami prawa zadań i obowiązków w zakresie rachunkowości oraz finansów publicznych,
10 prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem i spłatą kredytów i pożyczek oraz emisją papierów wartościowych,
11) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych przez pracowników urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, a także przez osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi przekazywanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych,
12) sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,
13) nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wnioskowanie w sprawach jej zmian,
14) nadzór nad windykacją należności.
4. Bierze udział w posiedzeniach Zarządu.
5. Sprawuje nadzór nad Wydziałem Finansowo-Budżetowym oraz nad służbami finansowymi w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

§ 15
 
1. Sekretarz w porozumieniu ze Starostą, Wicestarostą i Skarbnikiem przygotowuje zakresy czynności i odpowiedzialności Naczelników Wydziałów Starostwa i samodzielnych stanowisk pracy.
2. Naczelnicy Wydziałów Starostwa ustalają podział zadań między kierownikami referatów oraz ustalają szczegółowe zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności podległych pracowników.

Rozdział 3

ZADANIA WSPÓLNE WYDZIAŁÓW NACZELNIKÓW I KIEROWNIKÓW KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
 
§ 16
 
1. Do wspólnych zadań wydziałów należy:
1) organizowanie i wykonywanie zadań przypisanych wydziałom w niniejszym regulaminie oraz zapewnienie właściwej i terminowej ich realizacji,
2) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, porozumień, umów, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady, posiedzenia Zarządu oraz dla potrzeb Starosty, w sprawach wynikających z zakresu działania wydziału,
3) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu oraz zarządzeń Starosty,
4) współuczestniczenie w opracowywaniu zamierzeń wspomagających rozwój powiatu,
5) wstępne planowanie zadań rzeczowych, dochodów i wydatków budżetu,
6) przygotowywanie propozycji realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych przekazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli, Regionalną Izbę Obrachunkową, Wojewodę Lubuskiego i inne organy kontrolne,
7) przygotowywanie materiałów do rozpatrzenia interpelacji, zapytań, wniosków radnych, petycji oraz skarg i wniosków mieszkańców,
8) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
9) usprawnianie organizacji, metod i form pracy wydziałów oraz podejmowanie działań na rzecz usprawnienia pracy Starostwa,
10) przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków,
11) badanie zasadności skarg i wniosków kierowanych do Zarządu, Starosty lub naczelnika wydziału, analizowanie przyczyn ich powstania oraz podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe ich załatwienie,
12) prowadzenie w zakresie ustalonym przez Starostę kontroli i instruktażu w jednostkach organizacyjnych, a także kontroli realizacji zadań publicznych powiatu zleconych jednostkom lokalnego samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom,
13) współpraca z radnymi oraz komisjami Rady w zakresie zadań realizowanych przez wydziały,
14) współdziałanie z organami administracji publicznej,
15) przygotowywanie i udostępnianie informacji publicznej,
16) opracowywanie programów, prognoz, analiz, ocen oraz sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw,
17) współdziałanie w zakresie przygotowywania wniosków o uzyskanie środków z zewnętrznych funduszy, w tym między innymi funduszy Unii Europejskiej,
18) zapewnienie ochrony danych osobowych na każdym etapie ich przetwarzania,
19) wykonywanie obowiązków w zakresie ochrony informacji niejawnej,
20) współudział w pracach związanych z obroną cywilną, zapobieganiem i zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych,
21) wykonywanie zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego stosownie do merytorycznego zakresu działania Wydziału,
22) przekazywanie informacji i materiałów niezbędnych do planowania komórce właściwej ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
23) archiwizowanie prowadzonej dokumentacji.
 
§ 17
 
1. Naczelnicy wydziałów i kierownicy komórek organizacyjnych są odpowiedzialni za prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań określonych niniejszym Regulaminem, a w szczególności:
1) ponoszą odpowiedzialność za pracę kierowanej przez siebie komórki przed Starostą i bezpośrednim przełożonym,
2) załatwiają indywidualne sprawy administracyjne w ramach posiadanych upoważnień,
3) pełnią nadzór nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych im pracowników,
4) sporządzają plany finansowe do projektu budżetu powiatu w części dotyczącej zadań danego wydziału, na bieżąco go monitorują, a także sporządzają sprawozdania z jego wykonania,
5) gospodarują mieniem będącym w dyspozycji wydziału zgodnie z zasadami określonymi przez Radę i Zarząd.
2. W zakresie powierzonym przez Zarząd lub Starostę, sprawują nadzór nad jednostkami organizacyjnymi powiatu.
3. Uzyskują kontrasygnatę Skarbnika w działaniach wywołujących zobowiązania finansowe, zgodnie z przyjętymi zasadami.
4. Wykonują kontrolę wewnętrzną stosownie do zakresu działania wydziału i obowiązujących przepisów.
5. Biorą udział w sesjach Rady oraz na zaproszenie Przewodniczącego Komisji i za zgodą Starosty w posiedzeniach Komisji Rady.
6. Działalnością referatów kierują kierownicy referatów, którzy są odpowiedzialni bezpośrednio przed naczelnikiem wydziału za właściwe wykonywanie powierzonych im zadań.
7. Naczelnicy są przełożonymi służbowymi pracowników zatrudnionych w poszczególnych wydziałach i w ramach powierzonych obowiązków, załatwiają sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Starosty, Wicestarosty, Sekretarza oraz Skarbnika, w następującym zakresie ogólnym:
1) ponoszą odpowiedzialność za organizację pracy, merytoryczną działalność wydziału oraz dyscyplinę pracy,
2) odpowiadają za prawidłowe i terminowe załatwienie spraw skierowanych do wydziału,
3) odpowiadają za sprawną i uprzejmą obsługę interesantów załatwiających sprawy w wydziale,
4) wykonują, na polecenie Starosty inne zadania nie objęte zakresem działania podległych im wydziałów.
8. W przypadku załatwiania spraw będących w kompetencji kilku wydziałów, koordynującym jest ten wydział, do którego właściwości należy ostateczne rozstrzygnięcie sprawy.
9. W odniesieniu do prowadzonych na stanowisku zbiorów danych osobowych wykonują obowiązki administratorów danych osobowych osobiście, bądź też za pośrednictwem upoważnionych przez siebie pracowników.

Rozdział 4

STRUKTURA ORGANIZACYJNA STAROSTWA
 
§ 18
1. W skład Starostwa wchodzą wydziały oraz komórki organizacyjne i stanowiska samodzielne.
2. W strukturze Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego - WO funkcjonują:
1) stanowisko ds. prowadzenia sekretariatu,
2) stanowisko ds. administracyjno-biurowych i rzeczy znalezionych,
3) stanowiska ds. korespondencji,
4) stanowisko ds. informatyzacji Urzędu,
5) stanowisko ds. kadr, bhp,
6) stanowisko ds. informacji publicznej promocji,
7) stanowiska ds. obsługi gospodarczej,
8) Referat ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej.
 
3. W strukturze Wydziału Geodezji i Katastru GK funkcjonują:
1) stanowiska ds. ewidencji gruntów,
2) stanowisko ds. koordynacji sieci uzbrojenia terenu,
3) stanowiska ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 
4. W strukturze Wydziału Edukacji i Zdrowia - WEZ funkcjonują:
1) stanowisko ds. organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia i promocji zdrowia,
2) stanowiska ds. oświaty,
 
5. W strukturze Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska – WBO funkcjonują:
1) Referat ds. Ochrony Środowiska,
2) Referat ds. Administracji Architektoniczno- Budowlanej.
 
6. W strukturze Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg – WKTD funkcjonują:
1) stanowiska ds. organizacji ruchu i transportu,           
2) Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy,
3) Referat ds. Dróg Powiatowych.
 
7. W strukturze Wydziału Finansowo-Budżetowego – FB funkcjonują:
1) stanowisko ds. wynagrodzeń,
2) stanowiska ds. księgowości.
 
8. W strukturze Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami WIGN funkcjonują:
1) stanowisko ds. techniczno-remontowych,
2) stanowiska ds. pozyskiwania środków unijnych i pozabudżetowych,
3) Referat  Gospodarki Nieruchomościami.
 
9. W Starostwie funkcjonują:
1) Audytor Wewnętrzny – AW,
2) Biuro Rady Powiatu – BR,
3) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – IN,
4) Inspektor Ochrony Danych - IOD
5) Powiatowy Rzecznik Konsumentów – PRK.
 
10. Obsługę prawną starostwa sprawuje Kancelaria Prawna – RP.
11. Szczegółową liczbę etatów, strukturę stanowisk oraz ich podległość służbową określa załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
12. Schemat organizacyjny starostwa stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział 5

ZADANIA I KOMPETENCJE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH STAROSTWA
 
§ 19
 
Funkcjonowanie Starostwa opiera się na zasadach podziału kompetencji, służbowej podległości oraz kontroli realizacji zadań.
 
§ 20
 
Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego – WO
 
1. Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,
2) wdrażanie instrukcji kancelaryjnej i nadzorowanie jej stosowania,
3) prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty,
4) prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
5) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Starostwa oraz dyrektorów i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
6) prowadzenie spraw z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a w szczególności: 
a) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
b) bieżącego informowania Starosty o stwierdzonych zagrożeniach, wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usuwania;
c) udziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;
d) współdziałania z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.
7) administrowanie budynkami Starostwa (przy al. Jana Pawła II 5 w Żarach, ul. Zwycięzców 3 w Żarach oraz filii Starostwa w Lubsku przy ul. Pokoju 1c),
8) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa,
9) załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi,
10) zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,
11) gospodarowanie taborem samochodowym,
12) prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych,
13) prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i przedmiotów nietrwałych oraz spraw związanych z gospodarowaniem majątkiem ruchomym,
14) prowadzenie Biura Podawczego,
15) prowadzenie spraw związanych z promocją Powiatu, a w szczególności:
a) przygotowywanie informacji, udostępnianie materiałów dla prasy i innych mediów;
b) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie;
c) obsługa medialna uroczystości oraz imprez powiatowych;
d) redagowanie oraz aktualizowanie serwisu internetowego Powiatu Żarskiego;
e) prowadzenie i aktualizowanie powiatowej strony Biuletynu Informacji Publicznej;
f) wydawanie własnych informatorów, raportów, gazetek;
g) organizowanie konferencji prasowych i wydawanie komunikatów;
h) śledzenie informacji dotyczących Powiatu ukazujących się w środkach masowego przekazu, udzielanie sprostowań;
i) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju i promocji Powiatu;
j) współorganizowania międzyszkolnych zawodów i rozgrywek sportowych,
k) udostępnianie informacji publicznej;
16) nadzór nad bezpieczeństwem i sprawnością systemów komputerowych i sieci komputerowej starostwa a w szczególności:
a) planowanie i modernizacja, wymiana wykorzystywanych systemów informatycznych, infrastruktury sieciowej i urządzeń;
b) administrowanie siecią komputerową i systemami komputerowo-serwerowymi;
c) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;
d) nadzór nad wdrożeniem i eksploatacją elektronicznego obiegu dokumentów;
e) nadzór nad elektroniczną skrzynka podawczą;
f) szkolenie pracowników z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów;
g) planowanie i wdrażanie „e-usług”;
h) nadzór nad funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego oraz nad przestrzeganiem zasad i wymagań bezpieczeństwa przewidzianych dla systemu teleinformatycznego w starostwie (Administrator Systemu);
17) prowadzenie archiwum zakładowego.
 
3. Do podstawowych zadań Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej należy:
1) opracowywanie sprawozdawczości z różnych działań Referatu,
2) opracowywanie i przekazywanie ostrzeżeń, komunikatów i informacji dla środków masowego przekazu,
3) prowadzenie obsługi merytorycznej, organizacyjnej i technicznej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
4) prowadzenie obsługi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
5) koordynowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
6) nadzór i koordynacja nad sprawami obronnymi realizowanymi przez Wydziały Starostwa,
7) prowadzenie i obsługa Kancelarii Informacji Niejawnych,
8)  organizowanie, planowanie pracy i obsługa posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
9)  obsługa Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
10) realizowanie zadań z zakresu obrony cywilnej,  a w szczególności:
a) kierowanie i koordynowanie przygotowań i realizowanie przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie Powiatu Żarskiego;
b) opracowywanie i realizowanie Powiatowego Planu Obrony Cywilnej oraz jego bieżąca aktualizacja;
c) nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej jednostek samorządu terytorialnego;
d) przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania;
e) dokonywanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa powiatu; 
f) opracowywanie planu szkolenia i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej i jego realizacja przy udziale jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników Starostwa;
g) koordynacja przedsięwzięć związanych z prowadzeniem ewakuacji ludności,
h) nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej;
i) planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej;
11) realizowanie zadań obronnych, a w szczególności:
a) opracowywanie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i wojny oraz nadzór nad jego realizacją;
b) przygotowanie Starostwa i jednostek organizacyjnych do funkcjonowania w okresie podnoszenia gotowości obronnej Państwa, planowanie obronne,
c) planowanie i organizowanie akcji kurierskiej na terenie Powiatu, prowadzenie i uzgadnianie dokumentacji oraz szkolenie uczestników,
d) prowadzenie spraw w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej;
e) prowadzenie spraw wynikających z zadań wykonywanych przez Starostę w zakresie utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa państwa,
f) wykonywanie zadań z zakresu HNS (Host Nation Support – zadań Państwa Gospodarza w stosunku do Sił Sojuszniczych i organizacji NATO);
12) realizowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, a w szczególności:
a) opracowywanie i wdrażanie Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Planu Operacyjnego Ochrony przed powodzią;
b) opracowywanie i aktualizacja procedur zarządzania kryzysowego;
c) analizowanie i prognozowanie zagrożeń w powiecie;
d) gromadzenie i bieżąca aktualizacja baz danych umożliwiająca właściwą organizację i realizację zadań zarządzania kryzysowego;
e) informowanie władz rządowych i samorządowych oraz sąsiednich powiatów; a także środków masowego przekazu o potencjalnych i zaistniałych zagrożeniach oraz o przebiegu działań ratowniczych;
f) ostrzeganie ludności o możliwości powstania nadzwyczajnych zagrożeń i zarządzonych formach ochronnych;
g) współdziałanie z organami i instytucjami powołanymi do prowadzenia i organizowania akcji ratowniczych oraz koordynowanie tych akcji;
h) prowadzenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego;
i) współpraca w zakresie ochrony ludności z organizacjami pozarządowymi.
13) realizowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, w szczególności:
a) nadzór nad działalnością stowarzyszeń (z wyjątkiem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego);
b) prowadzenie zadań wynikających z ustawy o fundacjach;
c) ewidencja i nadzór nad działalnością uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych;
d) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
e) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o repatriacji.
14) opiniowanie Wojewódzkiego Planu Ratownictwa Medycznego.
 
§ 21
Wydział Geodezji i Katastru - GK
 
1. Wydział Geodezji i Katastru - GK zajmuje się prowadzeniem, przechowywaniem i gromadzeniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Utrzymaniem w stanie aktualności systemu informatycznego ewidencji gruntów i budynków. Udzieleniem informacji z tych dokumentów. Koordynacja usytuowania sieci uzbrojenia terenu i gleboznawcza klasyfikacja gruntów. Geodeta powiatowy, będący zarazem Naczelnikiem Wydziału, realizuje zadania Starosty, wchodzącego w skład Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, określone w Ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne.
2.  W zakresie realizacji zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej do zadań wydziału należy:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wchodzącego w skład zasobu państwowego, w tym także ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
2) przygotowywanie decyzji w sprawie wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów oraz zmiany klasy i użytków gruntowych,
3) przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawie zmian w operacie ewidencji gruntów,
4) wydawanie zaświadczeń na podstawie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków –zawiadamianie stron w tym: wydziałów ksiąg wieczystych i organów podatkowych o wprowadzonych zmianach w rejestrach ewidencji gruntów i budynków,
5) bieżąca aktualizacja operatu ewidencji gruntów w zakresie podmiotowym i przedmiotowym,
6) wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów, a także udostępnianie danych zawartych w operacie i udzielanie informacji zainteresowanym podmiotom,
7) sporządzanie zbiorczych zestawień gruntów,
8) prowadzenie rejestru cen nieruchomości,
9) kontrola i przyjmowanie do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych wykonanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego wraz z nadawaniem cech dokumentów tym opracowaniom,
10) ewidencjonowanie opracowań geodezyjnych przyjmowanych do zasobu,
11) wyłączanie z zasobu powiatowego opracowań, które utraciły przydatność użytkową,
12) analiza i przygotowywanie warunków technicznych robót geodezyjnych zgłoszonych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego,
13) kontrola i uwierzytelnianie materiałów wydawanych z zasobu,
14) okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych,
15) przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych
16) zakładanie i ewidencjonowanie osnów szczegółowych,
17) bieżąca aktualizacja mapy zasadniczej,
18) prowadzenie czynności w przypadku zniszczenia znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
19) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
20) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz uzgadnianie usytuowania projektowanych budynków i budowli
21) ocena zgodności realizacji projektowanych sieci,
22) współpraca z nadzorem budowlanym w zakresie inwentaryzacji powykonawczej,
23) prowadzenie spraw Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Sieci Uzbrojenia Terenu,
24) w zakresie informatyzacji operatu ewidencji gruntów i budynków oraz zasobu geodezyjno-kartograficznego.
 
3. W zakresie scalania i wymiany gruntów – prowadzenie postępowania scaleniowego i wymiennego, wszczynanego z urzędu lub na wniosek organizacji społeczno-zawodowej rolników w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 26 marca 1989 r. o scalaniu i wymianie gruntów.
 
§ 22
 
Wydział Edukacji i Zdrowia
 
Do zadań Wydziału Edukacji i Zdrowia – WEZ należy:
1. W zakresie oświaty:
1) nadzór nad działalnością szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych i placówek oświatowych w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
2) realizacja zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych,
3) dokonywanie analiz potrzeb edukacyjnych na terenie Powiatu,
4) udzielanie zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
5) przygotowywanie dokumentów w celu dokonania likwidacji szkoły lub placówki publicznej,
6) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
7) przygotowywanie propozycji przydzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym,
8) przygotowywanie propozycji do regulaminu dodatków dla nauczycieli,
9) wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego,
10) zatwierdzanie rocznych arkuszy organizacyjnych i nadzór nad kwalifikacjami pracowników pedagogicznych,
11) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
12) prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
13) koordynacja i nadzór nad organizacja pomocy zdrowotnej nauczycieli,
14) kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
15) przygotowanie projektów strategii oświatowej powiatu,
16) prowadzenie spraw pracowniczych powiatowych jednostek oświatowych,
17) sprawdzanie zgodności z prawem projektów statutów szkół,
18) sporządzanie informacji i analiz na potrzeby Zarządu,
19) wykonywanie zaleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zakresie określonym właściwymi przepisami,
20) organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych umożliwiających kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, uzupełnianie wiedzy i zdobywanie umiejętności oraz korzystanie z różnych form wypoczynku,
21) nadzór nad projektami dotowanymi przez Lubuskie Kuratorium Oświaty,
22) bieżąca współpraca z Kuratorium Oświaty i innymi jednostkami,
23) tworzenie bazy SIO (System Informacji Oświatowej),
24) realizacja pomocy stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
25) współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, klubami sportowymi  oraz innymi podmiotami na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
a) przygotowywanie materiałów do ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych leżących w zakresie działania powiatu,
b) zlecanie zadań publicznych, dokonywanie kontroli i oceny ich realizacji oraz ich rozliczanie
 
2. W zakresie promocji zdrowia, organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia:
1) analiza epidemiologiczna, ocena potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców,
2) opracowywanie programów zdrowotnych,
3) analiza i monitorowanie efektów realizowanych programów zdrowotnych,
4) prowadzenie spraw związanych z udziałem w programach i projektach zewnętrznych w zakresie  promocji i profilaktyki zdrowotnej,
5) współpraca z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego i epidemiologicznego na terenie powiatu,
6) podejmowanie działań spójnych z Narodowym Programem Zdrowia,
7) współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz samorządami zawodowymi pracowników służby zdrowia w zakresie działań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia,
8) przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie Powiatu programach zdrowotnych,
9) inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonej na terenie Powiatu,
10) pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia,
11) podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Powiatu,
12) realizacja założeń Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
13) współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie tworzenia, warunków funkcjonowania i zapewnienia dostępu mieszkańców powiatu do świadczeń opieki zdrowotnej,
14) opracowywanie i aktualizowanie informacji dotyczącej zabezpieczenia w zakresie opieki zdrowotnej na terenie Powiatu,
15) przygotowywanie i obsługa administracyjno-organizacyjna zgromadzeń wspólników  w jednoosobowej spółce Powiatu,
16) prowadzenie ewidencji i dokumentacji spółki prawa handlowego, w której Powiat posiada udziały,
17) analiza i opiniowanie materiałów przedkładanych przez zarząd spółki na zgromadzenie wspólników,
18) wykonywanie czynności związanych z realizacją praw i obowiązków wspólnika, w szczególności podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem udziałów, wniesieniem udziałów do innego podmiotu tytułem aportu, podziałem, łączeniem i przekształcaniem spółki,
19) monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki,
20) monitorowanie procesów restrukturyzacyjnych i naprawczych w spółce,
21) opracowywanie zasad polityki właścicielskiej,
22) prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nawiązywanie z kierownikiem zakładu stosunku pracy, delegowanie przedstawicieli do rady społecznej zakładu, udzielanie dotacji na programy zdrowotne i promocję zdrowia, remonty, inwestycje, nadawaniem statutu oraz sprawowaniem nadzoru,
23) opiniowanie przeznaczenia i standardu aparatury i sprzętu medycznego oraz opiniowanie dokonania zakupu lub przyjęcia darowizny takiego sprzętu przez podmiot leczniczy,
24) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie organizacji ochrony zdrowia w Powiecie,
25) opracowanie i ogłaszanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu,
26) udział w opiniowaniu Planu Działania Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Lubuskiego,
27) współdziałanie z organami gmin na obszarze powiatu i starostami powiatów sąsiadujących w celu zawarcia porozumień i powierzania zadań w zakresie ochrony zdrowia,
28) zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby, która wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
i nie ma możliwości korzystania z opieki innych osób,
29) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
30) współpraca z organami służby zdrowia w zakresie działań związanych ze stwierdzaniem zgonu mieszkańców powiatu w przypadku braku lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
                                                    
§ 23
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska – WBO
 
W Wydziale funkcjonuje Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej oraz Referat ds. Ochrony Środowiska.
1. Do zadań Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej w zakresie prawa budowlanego należy:
1) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
2) prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami budowy lub robót budowlanych oraz rozbiórek,
3) prowadzenie spraw związanych w wydawaniem decyzji udzielających pozwolenia na budowę lub/i rozbiórkę lub odrębnych decyzji zatwierdzających projekt budowlany,
4) wydawanie i rejestrowanie dzienników budowy,
5) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji zmiany pozwolenia na budowę,
6) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji przeniesienia pozwolenia na budowę,
7) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
8) prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
9) prowadzenie rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę i przekazywanie kopii rejestrów do Wojewody,
10) współdziałanie z organem nadzoru budowlanego w zakresie określonym w prawie budowlanym.
11) sporządzanie sprawozdań w zakresie wydanych pozwoleń na budowę i rozbiórkę do GUS, GUNB (Głównego Urzędu Statystycznego, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego),
12) wydawanie zaświadczeń związanych z budową obiektów,
13)  prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego,
14) wydawanie zaświadczeń o powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych jednorodzinnych na wniosek osoby starającej się o dodatek mieszkaniowy.
                                                                                                                        
2. Referat Ochrony Środowiska realizuje odpowiednio zadania m.in. poprzez wydawanie decyzji, opinii, koncesji i pozwoleń z zakresu:
1) gospodarki wodnej
2) rybactwa śródlądowego
3) gospodarki leśnej
4) prawa łowieckiego,
5) gospodarki odpadami,
6) prawa ochrony środowiska
7) ochrony przyrody,
8) prawa geologicznego i górniczego,
9) ochrony gruntów rolnych i leśnych,
10) handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,
11) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ,
12) ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
13) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w tym:
a) sporządzenie programu opieki nad zabytkami;
b) prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem społecznych opiekunów zabytków.
 
§ 24
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg –WKTD
 
W Wydziale funkcjonuje Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy,  Referat ds. Dróg Powiatowych oraz stanowisko ds. transportu i organizacji ruchu.
Do podstawowych zadań Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy należy:
1. w zakresie rejestracji pojazdów czynności związane m.in. z:
a) prowadzeniem ewidencji pojazdów i ich właścicieli;
b) rejestrowaniem pojazdów;
c) wyrejestrowaniem pojazdów;
d) wydawaniem zaświadczeń z zakresu rejestracji pojazdów;
e) przyjmowaniem zawiadomień o zbyciu pojazdów;
f) wydawaniem wtórników oznaczeń pojazdów;
g) nadawaniem cech identyfikacyjnych pojazdu;
h) czasowym wycofaniem pojazdów z ruchu.
2) w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami czynności związane m.in. z:
a) prowadzeniem ewidencji kierowców i osób bez uprawnień;
b) wydawaniem krajowych praw jazdy;
c) wydawaniem międzynarodowych praw jazdy;
d) realizowaniem wyroków sądowych w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych;
e) zatrzymaniem i zwracaniem uprawnień do kierowania pojazdami;
f) cofaniem i przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami;
g) kierowaniem osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na badania lekarskie, psychologiczne, kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz kursy reedukacyjne;
h) wydawaniem zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
i) wydawaniem zaświadczeń z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami;
j) prowadzeniem ewidencji instruktorów i wykładowców.
3) egzekucją administracyjną obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie spraw prowadzonych przez referat;
4) sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych w zakresie spraw prowadzonych przez referat;
 
2.Do podstawowych zadań Referatu ds. Dróg Powiatowych należy:
1) opracowywanie propozycji przebiegu planów finansowania i rozwoju sieci dróg, planu budowy utrzymania, ochrony dróg i mostów oraz planów zagospodarowania pasa drogowego
2) przygotowywanie opisu  przedmiotu zamówienia zadania w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg i mostów
3) koordynowanie, nadzór i odbiór robót wykonywanych w pasie drogowym
4) wydawanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, zezwolenie na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych,
5) prowadzenie ewidencji dróg, mostów, wiaduktów, przepustów,
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
7) wykonywanie robót interwencyjnych i zabezpieczających,
8) bieżące utrzymanie dróg, obiektów inżynierskich, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i innych urządzeń związanych z drogami,
9) pielęgnacja, utrzymanie zieleni, drzew, krzewów w pasie drogowym,
10) sporządzanie rocznego planu związanego z wycinką drzew oraz przygotowanie dokumentów,
11) zimowe utrzymanie dróg w ramach zadań wykonywanych przez Referat,
12) wyrażanie zgody na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze,
13) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w pasie drogowym,
14) ustawianie reklam oraz  pobieranie opłat i kar pieniężnych,
15) orzekanie o przywróceniu pasa drogi do stanu poprzedniego,
16) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
17) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg, wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu; wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia; przeciwdziałanie niszczeniu dróg, przygotowywanie decyzji o zakazie pędzenia zwierząt na określonych drogach lub obszarach oraz w określonym czasie.
 
3.Do zadań Stanowisk ds. Transportu  i Organizacji Ruchu należy:
1) W zakresie komunikacji publicznej :
a) wydawanie licencji i zezwoleń w transporcie drogowym;
b) kontrola posiadaczy licencji i zezwoleń;
c) wykonywanie analizy rynkowej w zakresie wydawania i zmiany zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym - na linie komunikacyjne przebiegające na terenie Powiatu;
d) opiniowanie zgodności linii komunikacyjnych przebiegających przez obszar Powiatu i wykraczających poza granicę Powiatu;
e) opiniowanie wniosków o likwidację linii kolejowych przebiegającej na obszarze Powiatu.
2) W zakresie publicznego transportu zbiorowego:
a) badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej;
b) opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego;
c) ustalanie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze właściwości organizatora;
d) określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;
e) określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz informowaniu o stawce opłat za korzystanie z tych obiektów;
f) uzgadnianie ze starostą sąsiedniego powiatu projektu planu transportowego w zakresie linii komunikacyjnych przebiegających na obszarach ich właściwości;
g) uzgadnianie projektu planu transportowego przez zarząd sąsiedniego związku międzygminnego, o ile jest utworzony - w zakresie linii komunikacyjnych przebiegających na obszarach ich właściwości;
h) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonywania  przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego niebędącego przewozem o charakterze użyteczności publicznej;
i) wydawanie, w drodze decyzji, potwierdzenia zgłoszenia przewozu oraz wypisu;
j) wydawanie decyzji o odmowie, cofnięciu potwierdzenia zgłoszenia przewozu;
k) przekazywanie do Centralnej Ewidencji Przewoźników danych o przedsiębiorcach, względem, których została wydana ostateczna decyzja o cofnięciu potwierdzenia zgłoszenia przewozu.
3) W zakresie stacji kontroli pojazdów:
a) wpisywanie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
b) wydawanie zaświadczeń o wpisie przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej w zakresie stacji kontroli pojazdów;
c) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia działalności w zakresie stacji kontroli pojazdów;
d) skreślanie i wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie stacji kontroli pojazdów;
e) przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów;
f) wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście.
4) W zakresie ośrodków szkolenia kierowców:
a) wpisywanie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i  wydawanie zaświadczeń o wpisie przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej w zakresie prowadzenia szkolenia kierowców;
b) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia działalności regulowanej w zakresie prowadzenia szkolenia kierowców;
c) skreślanie i wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie ośrodków szkolenia kierowców;
d) rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców;
e) kontrola Ośrodków Szkolenia Kierowców.
5) W zakresie organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych:
a) współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami;
b) rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian w organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych;
c) wykonywanie projektów organizacji ruchu;
d) zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów,
e) prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych,
f) opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych;
g) prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu;
h) prowadzenie w porozumieniu z Policją ewidencji i badań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
i) wydawanie zezwoleń i opiniowanie wniosków związanych z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny.
6)Prowadzenie spraw związanych z pojazdami usuniętymi z drogi na obszarze Powiatu oraz z przewłaszczeniem pojazdów na rzecz Powiatu,
7)Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.
 
§ 25
Wydział Finansowo-Budżetowy – FB
 
1. Do zadań Wydziału Finansowo-Budżetowego – FB należy w szczególności:
1) opracowywanie projektu budżetu Powiatu,
2) analiza bieżącego wykonania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie,
3) opracowywanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wnioskowanie w sprawach zmian w WPF,
4) ewidencjonowanie dochodów i wydatków budżetowych,
5) obsługa finansowo-księgowa budżetu Powiatu, Starostwa, a także wydzielonych funduszy i środków,
6) prowadzenie ewidencji dochodów Skarbu Państwa, sporządzanie sprawozdawczości oraz współpraca z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w tym zakresie,
7) windykacja należności Powiatu, Skarbu Państwa i wydzielonych funduszy,
8) sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych oraz innych wymaganych przepisami prawa,
9) analiza wykorzystania przyznanych dotacji, subwencji i środków,
10) prowadzenie ewidencji mienia powiatowego,
11) naliczanie amortyzacji i ewidencja umorzenia środków trwałych,
12) organizowanie przeprowadzenia inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz jej rozliczanie,
13) obsługa funduszu płac i wynagrodzeń,
14) wykonywanie obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Funduszu Pracy ,podatku dochodowego od osób fizycznych oraz PFRON,
15) współdziałanie z bankami, organami skarbowymi, ZUS, RIO,
16) obsługa kasowa budżetu i gospodarki pozabudżetowej Powiatu,
17) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych organizujących politykę rachunkowości, 
18) opracowywanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowo-księgowych,
19) sprawdzanie i uzgadnianie prawidłowości sporządzanych przez jednostki podległe sprawozdań budżetowych i finansowych,
20) wystawianie faktur VAT oraz zestawień sprzedaży niefakturowanej dla osób fizycznych na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych, decyzji, itp.
21) prowadzenie rejestru sprzedaży VAT i rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tego tytułu,
22) obsługa finansowo-księgowa projektów współfinansowanych ze środków funduszy pomocowych oraz innych krajowych środków pozabudżetowych,
23) współdziałanie z merytorycznymi wydziałami w zakresie wykorzystania środków z funduszy pomocowych i innych,
24) wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,
25) kontrola finansowa jednostek organizacyjnych w celu uzyskania zapewnienia, że:
a) jednostka osiąga swoje cele w sposób oszczędny, wydajny i efektywny,
b) jednostka działa zgodnie z przepisami prawa oraz aktami wewnętrznymi,
c) zasoby rzeczowe i informacyjne jednostki są chronione,
d) zapobiega się i wykrywa błędy i nieprawidłowości,
e) informacje finansowe i zarządcze są rzetelne i tworzone terminowo.
26)  kontrola komórek organizacyjnych Starostwa zgodnie z planem kontroli wewnętrznej,
27) sporządzanie projektu rocznego planu kontroli jednostek organizacyjnych,
28) przeprowadzanie kontroli na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzanego przez Zarząd,
29) przeprowadzanie kontroli doraźnych poza planem kontroli zlecanych przez Zarząd,
30) sporządzanie dokumentacji z przeprowadzanych kontroli, projektów zaleceń pokontrolnych Zarządu,
31) przedstawianie rocznego sprawozdania z realizacji kontroli.”
 
§ 26
Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami - WIGN
 
W Wydziale Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami funkcjonuje Referat Gospodarki Nieruchomościami.
1. Do zadań Wydziału  Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami należy:
1) opracowywanie planów inwestycyjnych i rzeczowo-finansowych,
2) realizacja zatwierdzonego planu inwestycyjnego,
3) sporządzanie sprawozdań i innych niezbędnych informacji na żądanie uprawnionych podmiotów,
4) rozliczanie prowadzonych inwestycji,
5) opracowywanie dokumentacji i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych,
6) opracowywanie regulaminu zamówień publicznych,
7) koordynacja przygotowanych przez komórki organizacyjne planów zamówień publicznych oraz prowadzenie sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych,
8) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji do przeprowadzania przetargów na roboty budowlane i usługi,
9) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
10) planowanie, przygotowanie i prowadzenie powiatowych zadań inwestycyjnych i remontów zleconych do realizacji Wydziałowi,
11) inicjowanie, koordynacja i monitorowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy środków europejskich i innych zewnętrznych źródeł finansowania projektu,
12) pozyskiwanie środków pozabudżetowych w tym unijnych, na realizację programu w zakresie spraw społecznych,
13) planowanie, opracowywanie, rozliczanie wniosków oraz realizacja zadań w ramach istniejących programów.
 
2. Do podstawowych zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami należy:
1) gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu w tym:
a) prowadzenie ewidencji zasobów nieruchomości;
b) sporządzanie planów wykorzystania zasobów;
c) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę,
d) nabywanie i zbywanie nieruchomości, oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd;
e) aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu nieruchomościami ,
f) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
2) wywłaszczanie nieruchomości,
3 ustalanie odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone, przejęte, lub nieruchomości, co do których ograniczono prawa właścicielskie decyzją administracyjną na podstawie przepisów szczególnych,
4) wnioskowanie i opiniowanie podziałów nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu,
5) orzekanie o zwrocie działek siedliskowych i oddanych w dożywotnie użytkowanie byłym rolnikom,
6) regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, w tym dokonywanie wpisów do hipotek i zmian w księgach wieczystych oraz wydawanie zaświadczeń do wykreślenia hipoteki,
7) współpraca z Wydziałem Finansowo-Budżetowym w zakresie windykacji należności.
8) administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości,
9) regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe  w dniu 31.12.1998 r., przygotowywanie wniosków do Wojewody o wydanie decyzji oraz wnioskowanie o wpis prawa własności dróg w księgach wieczystych;
10) prowadzenie postępowania i przygotowywanie decyzji lub protokołu w sprawie przekazania w zarząd Lasów Państwowych, gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
11) przejmowanie nieruchomości do zasobów nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
12) obsługa nieruchomości po byłych przejściach granicznych w tym:
a) wykonywanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania obiektów i urządzeń znajdujących się na terenie DPG i TTOC (Drogowe Przejścia Graniczne i Terminal Towarowych Odpraw Celnych) w Olszynie;
b) przygotowywanie umów i aneksów dla najemców nieruchomości;
c) rozliczanie najemców  za korzystanie z mediów;
d) współdziałanie z najemcami i dzierżawcami prowadzącymi działalność w obiektach i na terenie DPG i TTOCw Olszynie;
e) przygotowanie opisów zamówień  dotyczących dostaw i usług związanych z eksploatacją obiektów DPG i TTOC  w Olszynie.
                                                                                                          
§ 27
Biuro Rady Powiatu – BR
 
Biuro Rady Powiatu obsługiwane jest przez samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu.
1. Do zadań  samodzielnego stanowiska ds. obsługi Rady Powiatu należy:
1) koordynowanie z właściwymi merytorycznymi Wydziałami prac nad projektami uchwał Rady, Zarządu, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady, jej komisje i posiedzenia Zarządu,
2) przygotowanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej Komisji,
3) przekazywanie odpowiednim merytorycznie wydziałom zadań do realizacji, wynikających z uchwał Rady i jej komisji oraz Zarządu,
4) organizowanie szkoleń radnych,
5) przechowywanie i archiwizowanie dokumentów z wyborów,
6) zapewnienie obsługi administracyjnej Rady jej komisji oraz Zarządu,
7) przygotowanie sesji Rady i posiedzeń Zarządu,
8) opracowywanie materiałów z obrad organów kolegialnych: uchwał opinii, protokołów, wniosków oraz przekazywanie ich instytucjom, których dotyczą,
9) prowadzenie rejestrów i zbiorów:
a) uchwał Rady;
b) uchwał Zarządu;
c) interpelacji, zapytań i wniosków radnych;
d) protokołów z sesji Rady i posiedzeń Komisji oraz Zarządu;
e) wniosków i opinii wyborców zgłoszonych podczas dyżurów radnych;
10) zabezpieczanie praw radnych,
11) obsługa kancelaryjno-biurowa Rady, w szczególności sesji, komisji stałych i doraźnych oraz zespołów kontrolnych,
12) prowadzenie zbiorów aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat oraz kompletowanie, prowadzenie i udostępnianie zbioru aktów normatywnych obywatelom,
13) przekazywanie uchwał organów powiatu organom nadzoru,
14) przekazywanie uchwał Rady właściwym wydziałom, jednostkom organizacyjnym, powiatowym służbom, inspekcjom i strażom,
15) przekazywanie do realizacji wniosków Komisji, interpelacji, zapytań i wniosków radnych oraz czuwanie nad terminowym ich załatwieniem,
16) udzielanie radnym pomocy w wypełnianiu obowiązków radnego,
17) wykonywanie wyznaczonych zadań przy organizacji referendum,
18) organizacyjna obsługa dyżurów Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących oraz Radnych,
19) wykonywanie zadań związanych z wyborami do organów samorządu terytorialnego w zakresie ustalonym ordynacją wyborczą i innymi ustawami,
20) wykonywanie zadań związanych ze współdziałaniem Rady i jej organów, z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi i politycznymi,
21) koordynowanie współpracy w sprawach wynikających z ochrony stosunku pracy, związanych z wypłatą diet i zwrotu kosztów podróży (sporządzanie wykazów obecności na sesjach Rady i posiedzeniach komisji),
22) zapewnienie powielania materiałów dla radnych, komisji i terminowe ich przesyłanie,
23) organizacyjna obsługa sesji, spotkań i narad organizowanych przez Radę, Zarząd i Komisję.
 
§ 28
Powiatowy Rzecznik Konsumentów – PRK
 
Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, 
4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 

Akapit nr 7 - brak tytułu

5) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
6) występowanie jako oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia na szkodę  konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
7) występowanie do Prezesa UOKiK z zawiadomieniem dotyczącym podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
8) wytaczanie powództw w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone,
9) sporządzanie sprawozdań,
10) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.
 
§ 29
Inspektor Ochrony Danych - IOD
 
1. Do podstawowych zadań Inspektora Ochrony Danych  należy:
1) Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
2) Monitorowanie przestrzegania rozporządzenia (RODO), innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
3) Udzielanie na żądanie zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
4) Współpraca z organem nadzorczym;
5) Monitoring i aktualizacja umów powierzenia;
6) Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu;
7) Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
8) Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia;
9) Prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności;
10) Zapewnianie ciągłości upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
11) Koordynowanie działań związanych z identyfikacją /modyfikacją / usunięciem zbiorów danych osobowych;
12) Obowiązek zachowania tajemnicy lub poufności, co do wykonywania zadań przez IOD.
 
§ 30
Audytor Wewnętrzny -  AW

1. Do zadań Audytora Wewnętrznego należy :
1) wspieranie Zarządu w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej, oraz czynności doradcze mające na celu usprawnienie funkcjonowania Powiatu,
2) współpraca i koordynowanie działań z audytorami zewnętrznymi, w tym z instytucjami kontrolnymi,
3) przygotowanie w porozumieniu z Zarządem planu audytu wewnętrznego,
4) przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z planem audytu wewnętrznego zatwierdzonego przez Starostę,
5) przeprowadzanie zadań audytowych poza planem zlecanych przez Starostę,
6) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu wewnętrznego,
7) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego i przedstawianie go Staroście,
8) wykonywanie czynności wymagających wiedzy prawniczej bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów uchwał, zarządzeń lub aktów prawa miejscowego, opracowywaniem decyzji, wzorów dokumentów, procedur niezbędnych do prawidłowego realizowania zadań w starostwie,
9) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi i stanowiskami w zakresie prowadzonych kontroli wewnętrznych, wykonywanie czynności doradczych, sporządzanie opinii, informacji w zakresie realizowanych spraw i zadań należących do właściwości starostwa powiatowego
 
§ 31

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – IN

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych wykonuje zadania:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2) ochrona systemu i sieci teleinformatycznych,
3) zapewnienie ochrony fizycznej Starostwa,
4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej,
5) kontrola ochrony informacji niejawnych i przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji,
6) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
7) opracowywanie planu ochrony komórek organizacyjnych Starostwa i nadzorowanie jego realizacji,
8) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
9) opracowanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
10) podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
11) bieżący nadzór nad stosowaniem środków ochrony fizycznej,
12) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających,
13) bezpośredni nadzór nad kancelarią tajną oraz obiegiem dokumentów niejawnych w Starostwie,
14) opracowanie szczegółowych wymagań w zakresie przetwarzania i ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone”,
15) udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom posiadającym stosowne poświadczenia,
16) egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne;
17) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które są udostępniane pracownikom,
18) weryfikacja i bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania sieci lub systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz kontrola przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji (pełnienie funkcji Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego).
 
§ 32
Kancelaria prawna – RP
 
1. Kancelaria prawna wyłoniona w drodze zamówień publicznych zajmuje się obsługą prawną Starostwa.
2. Do podstawowych zadań Radcy Prawnego należy:
1) udzielanie porad i konsultacji prawnych,
2) sporządzanie opinii prawnych na wniosek Starosty, Zarządu Powiatu, Sekretarza, Skarbnika, naczelników wydziałów, samodzielnych stanowisk i kierowników jednostek organizacyjnych,
3) występowanie przed sądem i urzędami,
4) opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał Rady i Zarządu, zarządzeń Starosty, porozumień i umów zawieranych przez powiat,
5) informowanie Starosty o stwierdzonych uchybieniach w zakresie stosowania praw i ich skutkach.
 

Rozdział 6

TRYB PRACY STAROSTWA
 
§ 33
1. Zadania starostwa realizowane są przez wydziały, referaty, biura i osoby na samodzielnych stanowiskach zgodnie z zakresem zadań a także zarządzeniami, decyzjami i poleceniami Starosty, Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika.
2. Zadania o charakterze kompleksowym realizowane są przy udziale kilku właściwych komórek organizacyjnych, których działanie koordynuje osoba wyznaczona przez Starostę.

§ 34
 
Wydziałem, referatem kieruje odpowiednio naczelnik, kierownik odpowiedzialny przed Starostą za organizację i realizację zadań wynikających z przepisów prawa oraz zarządzeń i poleceń Starosty lub Wicestarosty, Sekretarza, Skarbnika.
 
§ 35
 
Pełnienie zastępstw w czasie nieobecności:
1) Starosty – obowiązki przejmuje Wicestarosta,
2) Sekretarza – zastępuje Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego,
3) Skarbnika – zastępuje Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego,
4) Naczelnika – zastępuje kierownik referatu danego wydziału lub pracownik wyznaczony do pełnienia tej funkcji.
 
§ 36
 
1. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi potrzebami organizacji pracy, Starosta może ustanowić swojego pełnomocnika do prowadzenia spraw w zakresie określonym w pełnomocnictwie.
2. Pełnomocnictwo może być udzielone na czas określony lub nieokreślony.
3. Zasady wykonywania pełnomocnictwa określają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 37
 
1. Sprawy w starostwie załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego i innymi przepisami szczególnymi oraz Instrukcją Kancelaryjną.
2. Odpowiedzialność za terminowe i zgodne z prawem oraz zasadami współżycia społecznego załatwianie spraw ponoszą naczelnicy wydziałów, kierownicy referatów oraz osoby na samodzielnych stanowiskach.
 
§ 38
 
1. Nadzór bieżący nad właściwym załatwianiem skarg i wniosków obywateli sprawuje Sekretarz Powiatu.
2. Rejestr skarg i wniosków prowadzi Sekretariat.
 
§ 39
 
1. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od godz. 7.00 do 16.00.
2. Naczelnicy wydziałów, kierownicy referatów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 7.00 do 16.00.
3. Posłowie, senatorowie, radni przyjmowani są poza kolejnością.

Rozdział 7

ZASADY OPRACOWYWANIA I WYDAWANIA AKTÓW PRAWNYCH
 
§ 40
 
Starosta na podstawie upoważnienia ustawowego wydaje:
1) zarządzenia na podstawie delegacji znajdujących się w aktach prawnych i niniejszym Regulaminie,
2) obwieszczenia - wykonawcze w odniesieniu do uchwał Rady, w celu zapewnienia ich realizacji,
3) decyzje i postanowienia - w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
4) polecenia służbowe.
 
§ 41
 
1. Projekty aktów prawnych winny być przygotowane zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami techniki prawodawczej. Redakcja projektów aktów winna być jasna, zwięzła i poprawna pod względem językowym oraz powszechnie zrozumiała.
2. Akt prawny składa się z tytułu, treści i uzasadnienia. Tytuł aktu prawnego zawiera następujące części:
1) oznaczenie rodzaju aktu (uchwała, zarządzenie, obwieszczenie, postanowienie, decyzja),
2) numer aktu,
3) oznaczenie organu podejmującego akt,
4) datę aktu (dzień, miesiąc, rok).
3. W treści aktu należy:
1) określić podstawę prawną z powołaniem się na konkretne przepisy upoważniające organ do określonego działania i dokładnie wskazać źródło publikacji,
2) podać zwięźle istotne postanowienia, ujęte w paragrafy, ustępy, punkty i litery,
3) wskazać termin realizacji,
4) określić podmioty odpowiedzialne za wykonanie lub nadzorujące realizację aktu,
5) określić sposób wejścia w życie aktu,
6) podać pełne tytuły aktów, które tracą moc,
7) klauzulę o ogłoszeniu w przypadku, jeżeli przepisy prawa przewidują wymóg ogłoszenia.
 
§ 42
 
1. Projekty aktów prawnych winny być przygotowane przez właściwe pod względem merytorycznym wydziały lub powiatowe jednostki organizacyjne.
2. Projekty winny być uzgodnione z bezpośrednim przełożonym i zaparafowane przez kierownika komórki organizacyjnej starostwa lub jednostki organizacyjnej powiatu a następnie przekazane kancelarii prawnej celem zaopiniowania pod względem prawnym. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych projekty wracają do odpowiednich merytorycznie jednostek organizacyjnych i po poprawieniu podlegają ponownemu opiniowaniu.
3. Należycie sporządzone projekty aktów prawnych wnoszą do porządku posiedzenia Zarządu po uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego Zarządu, radni, właściwi naczelnicy, kierownicy komórek organizacyjnych starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu.
4. Projekty aktów prawnych mogące wywołać skutki finansowe, wymagają kontrasygnaty Skarbnika Powiatu.

Rozdział 8

ZASADY PODPISYWANIA PISM, DECYZJI I INNYCH DOKUMENTÓW
 
§ 43
 
1. Uchwały Zarządu podpisują wszyscy jego członkowie obecni na posiedzeniu.
2. Umowy i inne dokumenty, zawierające oświadczenia woli - w imieniu Powiatu w zakresie Zarządu mieniem podpisują: dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd.
3. Umowy oraz inne dokumenty określone w ust. 2, mogące spowodować powstanie skutków finansowych, wymagają kontrasygnaty Skarbnika.
4. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych podpisuje Starosta lub upoważniony przez niego członek Zarządu i przekazuje Przewodniczącemu Rady.
 
§ 44
 
1. Starosta podpisuje w szczególności:
1) zarządzenia,
2) dokumenty związane z zakresem działania Starosty,
3) korespondencję kierowaną do organów naczelnych i centralnych oraz korespondencję w przypadkach określonych przepisami szczególnymi,
4) odpowiedzi na interpelacje i wnioski posłów i radnych,
5) odpowiedzi na skargi dotyczące osób zajmujących kierownicze i samodzielne stanowiska w Starostwie,
6) dokumenty finansowe określone w zarządzeniu Starosty w sprawie obiegu dokumentów finansowych,
7) dokumenty przetargowe,
8) listy płac, nagród i premii, angaże, umowy o pracę i świadectwa pracy,
9) delegacje służbowe,
10) korespondencję kierowaną do powiatowych jednostek organizacyjnych w sprawach wykonania budżetu,
11) zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych na żądanie uprawnionych podmiotów,
12) dokumenty w sprawach stosunku pracy pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
13) pisma związane z działaniami nadzorczymi Najwyższej Izby Kontroli, Prokuratora, Regionalnej Izby Obrachunkowej i innych organów kontroli,
14) wnioski o nadanie odznaczeń i nagród państwowych, resortowych i regionalnych.
2. Starosta udziela i przyznaje:
1) urlopy dla dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, naczelników i pracowników na samodzielnych stanowiskach w Starostwie,
2) urlopy bezpłatne dla wszystkich pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
 
§ 45
 
1. Wicestarosta podpisuje w szczególności:
1) pisma i dokumenty w zakresie spraw przez siebie prowadzonych,
2) decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia Starosty, w przypadkach braku upoważnienia naczelnika wydziału lub jego nieobecności,
3) wnioski o przeszeregowanie pracowników,
4) wnioski o przyznanie nagród kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych,
5) odpowiedzi na skargi dotyczące nadzorowanych wydziałów, referatów, pracowników na samodzielnych stanowiskach,
5) delegacje służbowe dla pracowników nadzorowanych wydziałów, referatów,
7) dokumenty finansowe w zakresie ustalonym przez Starostę.
2. Wicestarosta udziela urlopów dyrektorom, kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu przez siebie nadzorowanym, naczelnikom podległych sobie wydziałów.
 
§ 46
 
Sekretarz podpisuje:
1) decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia Starosty, w przypadku braku upoważnienia naczelnika wydziału lub jego nieobecności,
2) pisma przekazujące uchwały organów Powiatu organom kontroli,
3) zaświadczenia o ukończeniu praktyk szkolnych i studenckich,
4) umowy w sprawie praktyk studenckich,
5) listy wypłat diet radnym,
 6) udziela urlopów naczelnikom wydziałów w przypadku nieobecności Starosty lub Wicestarosty.
 
§ 47
1. Skarbnik podpisuje:
1) umowy w formie kontrasygnaty,
2) dokumenty związane z realizacją budżetu powiatu i inne dokumenty finansowe zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
3) pisma do jednostek organizacyjnych powiatu dotyczące realizacji budżetu i spraw finansowych mniejszej wagi,
4) zaświadczenia o stanie majątkowym.
2. Skarbnik udziela urlopu Naczelnikowi i pracownikom przez siebie nadzorowanym.
 
§ 48
 
Starosta i Wicestarosta dekretują korespondencję do Skarbnika, Sekretarza, Naczelników i pracowników na samodzielnych stanowiskach.
 
§ 49
 
Naczelnicy wydziałów, kierownicy referatów,  pracownicy na samodzielnych stanowiskach podpisują:
1) decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia Starosty,
2) informacje, z wyjątkiem niejawnych, opinie, wnioski w sprawach dotyczących ich zakresów działania,
3) korespondencję kierowaną do stron, instytucji i podmiotów gospodarczych w sprawach przez siebie załatwianych,
4) wnioski i opinie w sprawach podległych im pracowników.

Rozdział 9

TRYB WYKONYWANIA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
 
§ 50

1. Kontrolę wewnętrzną w Starostwie sprawują: Starosta, Wicestarosta, Skarbnik, Sekretarz, Audytor, Naczelnicy, Kierownicy, pracownicy na samodzielnych stanowiskach oraz upoważnieni pracownicy w ramach powierzonych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
2. Osoby wymienione w ust.1 są zobowiązane do sprawowania kontroli w stosunku do podległych im pracowników w zakresie prawidłowości wykonywania przez tych pracowników przypisanych im czynności oraz dokonywania czynności kontrolnych zgodnie z planem kontroli bądź kontroli doraźnych w Starostwie.
3. Szczegółowe zasady prowadzenia kontroli wewnętrznej w Starostwie określa Starosta na podstawie przyjętego w drodze zarządzenia Regulaminu kontroli.
 

Rozdział 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 51
1. Integralną część Regulaminu Organizacyjnego Starostwa stanowią załączniki:
1) Nr 1 - struktura stanowisk,
2) Nr 2 - schemat organizacyjny starostwa.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-19 11:38:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-19 11:38:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-13 08:07:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4145 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »