ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIV/207/2017

Szczegóły informacji

XXXIV/207/2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Zmieniony

Sesja: XXXIV sesja - 2017-12-21

Kadencja: V (2014 - 2018)

Data wejścia w życie: 2018-01-01 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Data podjęcia/podpisania: 2017-12-21

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2018 nr pozycja 114, opublikowano dnia: 2018-01-15

Tytuł aktu:

Uchwała Budżetowa na 2018 r. Powiatu Żarskiego Nr XXXIV/207/2017 z dn. 21 grudnia 2017 r.

Zmieniony przez:

722/2018, XXXV/214/2018, 736/2018, 738/2018, XXXVI/221/2018, XXXVII/228/2018, 750/2018, 756/2018, 762/2018, 771/2018, 773/2018, XXXVIII/230/2018, 777/2018, 784/2018, XXXIX/236/2018, 790/2018, XL/242/2018, 805/2018, 807/2018, 812/2018, 819/2018, 834/2018, 837/2018, XLI/251/2018, 843/2018, 5/2018

Na podstawie:

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214,  art.215, art. 217, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 )  Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 115 855 855 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- dochody bieżące w kwocie - 100 310 721 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 15 545 134 zł
 
§ 2
Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości 116 155 855 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
1. Wydatki bieżące w kwocie - 94 148 961 zł
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 76 753 098  zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 55 326 540 zł                                
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 21 426 558 zł
b) wydatki na dotacje - 6 256 064 zł
c) wydatki na obsługę długu -1 000 000 zł
d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 394 001 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w łącznej kwocie - 5 745 798 zł
 
2. Wydatki majątkowe – zgodnie załącznikiem nr 3 - 22 006 894 zł
w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20 506 894 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z UE w łącznej kwocie - 11 104 802 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 1 500 000 zł
 
§ 3
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł.”
 
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:                                                                 
1) ogólną w wysokości - 125 000 zł
2) celową w wysokości - 3 382 220 zł
w tym : - na zadania oświatowe - 2 905 220 zł
             - na zadania pomocy społecznej - 280 000 zł
             - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - 197 000 zł
 
§ 5
Dochody i wydatki z budżetu obejmują:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 974 106 zł, zgodnie z załącznikami nr 4a i 4b.
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie 12 000 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 5
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej  między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 
§ 6
Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie ogółem 10 383 161 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym:
- dotacje podmiotowe w wysokości - 5 697 753 zł,
- dotacje celowe - 4 685 408 zł.
 
§ 7
Ustala się dochody budżetowe z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 j.t. ze zm.) oraz wydatki nimi finansowane na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o których mowa w art. 400 a ust. 1 w zw. z art. 403 ust.1 ww. ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 8
 
§ 8
1.Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 300 000 zł,  który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2.Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 300 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3.Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i  wynagrodzenia ze stosunku pracy,  
3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przypadają w roku następnym.
 
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żarskiego.
 
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego /-/ Helena Sagasz
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Rada Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2017-12-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2017-12-28 12:46:41
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-12-28 12:56:07
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Oskierko - Liczner Data ostatniej zmiany: 2018-12-06 12:25:30
Artykuł był wyświetlony: 734 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu