ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXV/216/2018

Szczegóły informacji

XXXV/216/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Zmieniony

Sesja: XXXV sesja - 2018-01-30

Kadencja: V (2014 - 2018)

Data wejścia w życie: Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. z wyjątkiem § 9 ust. 2 uchwały, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Data podjęcia/podpisania: 2018-01-30

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2018 nr pozycja 254, opublikowano dnia: 2018-01-31

Tytuł aktu:

Uchwała Nr XXXV/216/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji

Zmieniony przez:

XXXVI/224/2018

Traci moc:

XXV/144/2017

Na podstawie:

Na podstawie art. 12 pkt 11 o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1868), w związku z art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 r., o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. , poz.2203), uchwala się, co następuje:

Treść:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
 
§ 1. Uchwała ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz dla niepublicznych szkół,w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dla których Powiat Żarski jest organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.
 
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203);
2) „dotacji” – należy przez to rozumieć dotację podmiotową udzielaną z budżetu Powiatu Żarskiego dla niepublicznej szkoły, dla której Powiat Żarski jest organem rejestrującym;
3) „szkole” – należy przez to rozumieć szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, a także szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na której prowadzenie przekazywana jest lub przekazywana była dotacja z budżetu Powiatu Żarskiego;
4) „uczniu” – należy przez to rozumieć ucznia szkoły niepublicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, a także ucznia szkoły niepublicznej, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na której prowadzenie przekazywana jest lub przekazywana była dotacja z budżetu Powiatu Żarskiego;
5) „Staroście” - należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Żarskiego;
6) „Powiecie” – rozumie się przez to Powiat Żarski;
7) „organie dotującym” – należy przez to rozumieć Powiat Żarski, z siedzibą władz Powiatu  w Żarach, przy al. Jana Pawła II 5;
8) „uchwale” – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę.
 
Rozdział 2.
Tryb udzielania dotacji
 
§ 3.1. Dotacji udziela się na wniosek złożony przez organ prowadzący szkołę.
2. Wniosek o udzielenie dotacji, organ prowadzący szkołę składa odrębnie dla każdej szkoły do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. .
 
§ 4.1. We wniosku o udzielenie dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 1 i ust. 2 ustawy, organ prowadzący szkołę zawiera informacje o:
1) organie prowadzącym szkołę i sposobie jego reprezentacji;
2) szkole, w tym dane adresowe jej siedziby;
3)rachunku bankowym szkoły lub odpowiednio zespołu szkół, wskazanym do przekazywania dotacji udzielanej na jednostkę dotowaną, której wniosek dotyczy;
4) planowanej liczbie uczniów;
5) przekazaniu danych do systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września roku bazowego.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3. Organ prowadzący szkołę, zobowiązany jest pisemnie poinformować organ dotujący o zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.
 
§ 5.1. We wniosku o udzielenie dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 5 ustawy, organ prowadzący szkołę, oprócz informacji wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-3 przedstawia zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia tej szkoły odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył te szkołę.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
 
§ 6.1. We wniosku o udzielenie dotacji, o której mowa w art. 31 ustawy, organ prowadzący szkołę, zawiera informacje:
1) wymienione w § 4 ust. 1 pkt 1 – 3;
2) o planowanej liczbie słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, nie później niż do dnia 30 września roku bazowego;
3) przekazaniu danych do systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września roku bazowego;
4) przedstawia udokumentowanie uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez okręgową komisję egzaminacyjną.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
 
§ 7. Dotacja przekazywana jest w częściach, na wyodrębniony rachunek bankowy, wskazany we wniosku o udzielenie dotacji, w terminach określonych w ustawie.
 
§ 8.1. Podstawą ustalenia wysokości miesięcznej części dotacji dla szkoły, o której mowa w art. 26 ust. 1, jest informacja miesięczna o liczbie uczniów.
2. Podstawą ustalenia wysokości miesięcznej części dotacji dla szkoły, o której mowa w art. 26 ust. 2, jest informacja miesięczna o liczbie uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 organ prowadzący szkołę składa w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
4. Podana w informacji, o której mowa w ust. 3, liczba uczniów:
1) dotyczy stanu na pierwszy dzień miesiąca, którego informacja ta dotyczy;
2) ustalona zostaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania i jest zgodna ze stanem w księdze uczniów lub innym dokumencie stanowiącym o liczbie uczniów w szkole.
5. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 4a i 4b do uchwały.
 
Rozdział 3.
Rozliczanie dotacji
 
§ 9.1. Organ prowadzący szkołę sporządza informację o rozliczeniu rocznej dotacji pobranej w roku bazowym na prowadzenie szkoły.
2. W rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1 wyodrębnia się część dotacji:
1) udzielonej i wykorzystanej na uczniów bez niepełnosprawności;
2) udzielonej i wykorzystanej na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Informację, o której mowa w ust. 1 składa się w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym, na który udzielono dotacji.
4. Informacja o rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane umożliwiające ustalenie czy dotacja została pobrana w prawidłowej wysokości, a poniesione wydatki są zgodne z katalogiem wydatków określonych w ustawie, a w szczególności informacje o:
1) liczbie uczniów, w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym w szkole;
2) liczbie uczniów uczestniczących w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu – w przypadku szkoły, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki;
3) liczbie uczniów, którzy otrzymali zaświadczenie o uzyskaniu odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym ukończyli te szkołę;
4) liczbie słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, dla których udokumentowane zostało uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez tych słuchaczy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez okręgową komisję egzaminacyjną;
5) wysokości pobranej dotacji w roku bazowym;
6) dane o wysokości środków finansowych poniesionych na:
a) pokrycie wydatków bieżących,
b) zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
c) pokrycie wydatków związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust.1 ustawy – Prawo oświatowe.
5. Osoba prowadząca niepubliczną szkołę lub placówkę zobowiązana jest prowadzić dokumentację finansową:
1) w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie wykorzystania dotacji,
2) zawierającą na dowodach księgowych adnotację o wydatku dokonanym z udzielonej dotacji ze wskazaniem kwoty i przeznaczenia wydatku zgodnie z opisem: „Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Żarskiego, w kwocie ………… zł dotyczący …… (nazwa dotowanej placówki).
Dotacja przeznaczona na ……….. (jakie było przeznaczenie dotacji)” oraz pieczęć i podpis dyrektora lub osoby prowadzącej.
6. Wzór informacji o rozliczeniu rocznej dotacji stanowi załącznik nr 5 do uchwały.
 
§ 10.1. Podstawą rozliczania dotacji udzielanej w roku budżetowym są dane zawarte w informacjach, o których mowa w § 4, w § 5 i w § 9 ust. 3.
 
§ 11.1. O rozliczeniu dotacji udzielonej szkole w roku bazowym, organ dotujący zawiadamia na piśmie organ prowadzący szkołę do dnia 14 lutego roku następującego po roku, na który została udzielona dotacja.
2. Jeżeli z rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 wynika, że dotacja została udzielona w wysokości mniejszej niż należna, w terminie 14 dni od dnia przekazania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, organ dotujący przekazuje szkole kwotę wyrównania należnej dotacji.
3. Jeżeli z rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 wynika, że dotacja została udzielona w wysokości większej niż należna, organ prowadzący szkołę, w terminie 14 dni od dnia przekazania jej zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, przekazuje na rachunek budżetu Powiatu kwotę dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
4. Niedotrzymanie terminów, o których mowa w ust. 2 i 3 powoduje naliczenie odsetek, ustalanych jak dla zaległości podatkowych.
 
§ 12.1. Organ prowadzący szkołę, która w trakcie roku budżetowego zakończyła działalność, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności składa informację, o której mowa w § 9, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały.
2. O wynikach rozliczenia dotacji, organ dotujący zawiadamia organ prowadzący szkołę, o której mowa w ust. 1, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia informacji, o której mowa w ust. 1.
3. W przypadkach określonym w ust. 1 i 2, zapisy § 11 ust. 2 - 4 stosuje się odpowiednio.
 
§ 13.1. Środki otrzymane przez szkołę, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki za okres, w którym dotacja została wstrzymana na podstawie art. 36 ust. 7 lub art. 37 ust. 2 ustawy, podlegają rozliczeniu na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do uchwały, w terminie 30 dni od dnia otrzymania tych środków.
2. Na zasadach określonych w ust. 1 podlegają rozliczeniu wyłącznie środki wykorzystane na refundację wydatków za lata wcześniejsze niż bieżący rok budżetowy.
 
Rozdział 4.
Tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
 
§ 14.1. Pobranie i wykorzystanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Żarskiego podlega kontroli.
2. Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji odnosi się do ustalenia:
1) zasadności pobrania dotacji;
2) prawidłowej wysokości pobranej dotacji;
3) celowości wykorzystania pobranej dotacji;
4) rozliczenia pobranej dotacji w roku bazowym.
 
§ 15. Prawidłowość pobrania i wykorzystywania dotacji podlega kontroli według kryterium legalności, celowości i rzetelności.
 
§ 16.1. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, powiadamia się organ prowadzący jednostkę kontrolowaną, w terminie nie krótszym niż 3 dni od podjęcia czynności kontrolnych.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością zabezpieczenia dowodów stanowiących podstawę wykluczenia pobrania dotacji nienależnej lub pobieranej w nadmiernej wysokości, organ dotujący ma prawo zlecenia przeprowadzenia czynności kontrolnych w trybie natychmiastowym.
 
§ 17.1. Kontrolę przeprowadzają osoby upoważnione przez Starostę Powiatu Żarskiego, zwane dalej „kontrolerami”.
2. Kontrola rozpoczyna się w chwili okazania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, które zawiera:
1) imię i nazwisko osoby lub osób przeprowadzających kontrolę;
2) nazwę kontrolowanej szkoły;
3) zakres kontroli;
4) przewidywany czas trwania kontroli;
5) okres ważności upoważnienia.
 
§ 18.1. Postępowanie kontrolne może być prowadzone:
1) w siedzibie jednostki kontrolowanej;
2) w siedzibie organu prowadzącego kontrolowaną jednostkę;
3) za pisemną zgodą organu prowadzącego, po komisyjnym przekazaniu dokumentów i za potwierdzeniem odbioru - także w siedzibie organu dotującego.
2. Organ prowadzący kontrolowany podmiot jest zobowiązany do zapewnienia kontrolerom warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności do niezwłocznego przedstawiania żądanych dokumentów i materiałów oraz terminowego udzielania wyjaśnień.
3. W toku prowadzenia czynności kontrolnych, kontrolerzy są uprawnieni do sporządzania kserokopii, fotokopii lub scanów kontrolowanych dokumentów lub wyciągów z dokumentów.
 
§ 19.1. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolerzy i organ prowadzący lub osoba upoważniona przez organ prowadzący do reprezentowania kontrolowanej jednostki.
2. Protokół kontroli zawiera w szczególności opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych uchybień i nieprawidłowości.
3. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy złożyć na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, kontrolujący obowiązany jest dokonać ich analizy i w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń, zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.
5. O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń, Starosta Powiat Żarskiego powiadamia organ prowadzący szkołę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń.
6. W razie nie uwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko organowi prowadzącemu kontrolowaną jednostkę, który podpisuje protokół, w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.
7. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie właściwym do jego podpisania wyjaśnienie odmowy podpisania. Odmowa podpisania protokołu nie zwalnia organu prowadzącego od wypełnienia ustaleń poczynionych w toku kontroli.
 
§ 20.1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Starosta Powiatu Żarskiego przekazuje organowi prowadzącemu kontrolowaną jednostkę wystąpienie pokontrolne, zawierające ocenę przedmiotu kontroli, wynikającą z ustaleń opisanych w protokole, a także zalecenia pokontrolne.
2. Wystąpienie pokontrolne, w szczególności określa stwierdzone nieprawidłowości w pobraniu i wykorzystaniu dotacji oraz zawiera wyliczenie dotacji pobranej nienależnie w nadmiernej wysokości albo wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
3. Organ prowadzący kontrolowany podmiot jest obowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, poinformować na piśmie Starostę Powiatu Żarskiego o sposobie wykonania zaleceń oraz podjętych działaniach, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.
 
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żarskiego.
 
§ 22. Traci moc Uchwała Nr XXV/144/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 stycznia 2017 r.
 
§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.  z wyjątkiem § 9 ust.2 uchwały, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
 
Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego /-/ Helena Sagasz
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Rada Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2018-01-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-02-06 08:19:14
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-02-06 08:25:44
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-03-15 13:29:12
Artykuł był wyświetlony: 150 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu