ˆ

Przetargi

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Przebudowa pracowni gastronomicznej w ZSOiT w Żarach przy ulicy Zielonogórskiej 23

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-06-05 12:41:58 Informacja ogłoszona dnia 2018-06-05 12:44:01 przez Monika Janicka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie nr 567845-N-2018 z dnia 2018-06-05 r. 
 
WIGN.272.11.2018
 
Powiat Żarski: Przebudowa pracowni gastronomicznej w ZSOiT w Żarach przy ulicy Zielonogórskiej 23
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5 , 68-200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, , e-mail  , , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzary.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
www.powiatzary.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście 
Adres: 
68-200 Żary ul. Aleja Jana Pawła II 5, biuro podawcze
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pracowni gastronomicznej w ZSOiT w Żarach przy ulicy Zielonogórskiej 23 
Numer referencyjny: WIGN.272.11.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane p.n. Przebudowa pracowni gastronomicznej w ZSOiT w Żarach przy ulicy Zielonogórskiej 23”, dz. nr 23/4. Przedmiotowa pracownia gastronomiczna znajduje się na III kondygnacji budynku szkoły. Przebudową objęto trzy pomieszczenia, instalację co, wod-kan, wentylację mechaniczną, instalację elektryczną łącznie z przebudową zasilenia budynku i tablic rozdzielczych. Remont obejmuje również pomieszczenia znajdujące się pod przebudowywaną pracownią, a związane z prowadzeniem instalacji na jej potrzeby. Zakres szczegółowy robót obejmuje: Pomieszczenie nr 205 - demontaż drzwi z ościeżnicą, rozbiórka ścianek zaplecza, wszystkich warstw posadzek do poziomu w klasie - rozebranie paneli podłogowych, - wyrównanie posadzki i ułożenie posadzek z płytek antypoślizgowych (skuteczność antypoślizgowa R11) przeznaczonych do obiektów szkolnych, spoinowanych fugą epoksydową,(Spoiny pomiędzy płytkami nienasiąkliwe i odporne chemiczne) - Cokół w pomieszczeniach powinien być wyoblony i wykonany z materiału nienasiąkliwego i łatwo zmywalnego, - wymiana drzwi wejściowych na nowe z zastosowaniem ościeżnicy kątowej dużej i skrzydeł drzwiowych z płyty otworowej okleinowanej z obróbką od strony korytarza i odtworzeniem powłok wykończeniowych (tynk żywiczny, farba akrylowa), - montaż nawietrzaków okiennych higrosterowanych po 2 szt. w każdym oknie – łącznie 6 szt, - usunięcie starych powłok malarskich na ścianach i sufitach, uzupełnienie tynku, szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów farbą silikonową, - wykonanie fartucha z płytek (30x60) przy ladzie barowej, płytki szkliwione o gładkiej powierzchni. Odporność chemiczna okładzin ściennych wg normy PN – EN ISO 10543 -13 powinna wynosić minimum GA dla środków domowego użytku i GLA dla niskich stężeń kwasów oraz zasad. - wymiana kratki wentylacyjnej, - montaż nakładki PCV na istniejące parapety ewentualnym ich przycięciem, - wykucie otworu w ściance działowej pomiędzy pomieszczeniem 205 a pomieszczeniem 206 z osadzeniem nadproża i zamontowaniem ścianki mobilnej parkowana w osi 5,4x2,20-6 skrzydłowa laminowane w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem, akustyka Rw=49dB,produkt w klasie STP III, obsługa manualna, - wymiana pionu kanalizacyjnego i obudowa płytami GK- na całej wysokości budynku, - doprowadzenie instalacji wod-kan do zmywarki i zlewu (lada barowa) z montażem urządzeń i armatury (zlew i bateria materiał inwestora)- instalację prowadzić przez pomieszczenie na pierwszym piętrze pod sufitem w obudowie z GK z pomalowaniem (w pomieszczeniu pomalować cały sufit), a następnie w pom. 205 w bruździe w ścianie doprowadzić do zlewu i zmywarki, - wymiana grzejników na płytowe higieniczne z wymianą podejść i pionów z wkuciem instalacji w ścianę z wykonaniem odpowietrzenia pionów poprzez zabudowę w ścianie drzwiczek rewizyjnychze stali nierdzewnej i montaż odpowietrznika z zaworem, - demontaż instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych i wykonanie nowej zgodnie z projektem. Przewody układane pod tynkiem. Pomieszczenie 206 - demontaż drzwi z ościeżnicą, zamurowanie otworu oraz naniesienie powłok wykończeniowych na całą ścianę pomieszczenia sąsiedniego z uwzględnieniem rodzaju istniejącego materiału - zamurowanie otworu mniejszego -przejście do części przyległej, - wymiana drzwi wejściowych na nowe z zastosowaniem ościeżnicy kątowej dużej i skrzydeł drzwiowych z płyty otworowej okleinowanej z obróbką od strony korytarza i odtworzeniem powłok wykończeniowych (tynk żywiczny, farba akrylowa), - skucie płytek ściennych, ewentualna naprawa tynku, wykonanie nowej okładziny z płytek (30x60) z wypełnieniem fugą epoksydową, płytki szkliwione o gładkiej powierzchni. Odporność chemiczna okładzin ściennych wg normy PN – EN ISO 10543 -13 powinna wynosić minimum GA dla środków domowego użytku i GLA dla niskich stężeń kwasów oraz zasad. - skucie posadzki z płytek usunięcie z podłoża posadzki instalacji wod-kan, uzupełnienie ubytków w podłożu, ułożenie posadzek z płytek antypoślizgowych przeznaczonych do obiektów szkolnych spoinowanych fugą epoksydową, (skuteczność antypoślizgowa R11) - Cokół w pomieszczeniach powinien być wyoblony i wykonany z materiału nienasiąkliwego i łatwo zmywalnego, - usunięcie starych powłok malarskich na ścianach i sufitach, uzupełnienie tynku, szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów farbą silikonową, - montaż nakładki PCV na istniejące parapety z ewentualnym ich przycięciem, - wymiana pionu kanalizacyjnego i obudowa płytami GK- na całej wysokości budynku, - demontaż instalacji wod- kan, wykonanie nowej z doprowadzeniem do projektowanych urządzeń z montażem urządzeń i armatury (urządzenia i baterie –materiał inwestora, po stronie wykonawcy zakup 1 szt umywalki i baterii umywalkowej)- instalację prowadzić przez pomieszczenie na pierwszym piętrze pod sufitem, wymiana pionu kanalizacyjnego od parteru do II piętra, wymiana instalacji wody zimnej od parteru, - wymiana grzejników na płytowe higieniczne z wymianą podejść i pionów z wkuciem instalacji w ścianę z wykonaniem odpowietrzenia pionów poprzez zabudowę w ścianie drzwiczek rewizyjnych ze stali nierdzewnej i montaż odpowietrznika z zaworem, - wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej zgodnie z projektem, z naprawą dachu po montażu kanałów i naprawą wyprawy tynkarskiej w kolorze po montażu kanału w ścianie, obudowa kanałów i centrali płytami GK z izolacją wełną mineralną, montaż drzwiczek serwisowych do centrali, - demontaż instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych i wykonanie nowej zgodnie z projektem. Przewody układane pod tynkiem, - przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z montażem separatora tłuszczu na zewnątrz budynku. Pokój nauczycielski – I Piętro - demontaż instalacji oświetleniowej, - montaż nowej instalacji oświetleniowej, - montaż sufitu podwieszonego, po uprzednim wykonaniu instalacji wod-kan pod sufitem na potrzeby pracowni gastronomicznej, - montaż opraw oświetleniowych LED p/t, (oprawy 60x60 wmontowane w podwieszaną konstrukcję sufitu) - uzupełnianie powłok tynkarskich, szpachlowanie nierówności i pęknięć, malowanie całego pomieszczenia, Instalacja elektryczna budynku - zasilenie energią elektryczną budynku z zabudową wyłącznika przeciwpożarowego w obudowie wolnostojącej, - montaż przycisku p.poż przy wejściu głównym do budynku, - wykonanie wlz, - demontaż istniejącej RG i wykonanie nowej, - zabudowanie rozdzielnicy kuchni TK, - demontaż i wykonanie instalacji oświetlenia – oprawy LED w przebudowywanych w pomieszczeniach i pokoju nauczycielskim p/t, (oprawy 60x60 wmontowane w podwieszaną konstrukcję sufitu) - demontaż i wykonanie instalacji gniazd wtykowych w pomieszczeniach przebudowywanych, - obudowa instalacji przechodzącej przez budynek należy obudować płytami GK z wykończeniem powłok zgodnie ze stanem istniejącym, - montaż kamery (odbiór i nadawanie w kolorze) wraz z zamontowaniem zasilacza, konwertera oraz podłączenie do systemu wizyjnego placówki przewodem o dł ok. 50 m umieszczonym w listwie instalacyjnej. Należy uzgodnić przez zakupem i położeniem z przedstawicielem inwestora: - kolory powłok malarskich, - kolory i wzory okładzin ceramicznych ściennych i podłogowych, - wzór podwieszanego sufitu, - kolor drzwi wewnętrznych i ścianki mobilnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ – przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz rysunki techniczne. Wykonawca winien zapoznać się z terenem budowy i dokumentacją projektową oraz wnieść ewentualne uwagi na etapie i w terminie ogłoszonego przetargu. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwieoraz budynkach i obiektach użyteczności publicznej, wraz z uwzględnieniem przepisów sanitarno – higienicznych (dla pomieszczeń związanych z obróbką i przetwarzaniem żywności). Wykonawca, który zastosuje wyroby niespełniające powyższych wymagań, oraz które spowodują brak odbioru ze strony Inspektora sanitarnego, zobowiązany jest na własny koszt i odpowiedzialność zdemontować (usunąć) wyroby i materiały i wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami umowy i SIWZ. UWAGA: Nie przypisuje się przedmiarowi decydującego znaczenia z punktu widzenia sposobu obliczenia ceny ofertowej. Zapis ten należy odnieść również do art.632 § 1 kc. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego „kosztorys” do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie: wizji na terenie budowy, dokumentacji projektowej oraz przedmiarów. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Pomieszczenia przeznaczone do remontu – modernizacji dostępne są do oglądu codziennie w dni robocze od godz. 9 00 do 14 00. 
II.5) Główny kod CPV: 45214220-8 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45311100-0
45331000-6
45332000-3
45420000-7
45432000-4
45442120-4
45453000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-20 
II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca musi przedstawić w wykazie, że wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną dotyczącą wykonania robót w obiektach użyteczności publicznej w zakresie obejmującym położenie okładzin ceramicznych, oraz wykonywania instalacji sanitarnych i elektrycznych(w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), o wartości minimum 100 000 zł. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: wymagane jest posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 PLN. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca musi dysponować minimum 1 osobą zdolną do wykonania przedmiotowego zamówienia posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia branżowe w zakresie robót instalacji elektrycznych i sanitarnych. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Wykonawca musi przedstawić w wykazie, że wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną dotyczącą wykonania robót w obiektach użyteczności publicznej w zakresie obejmującym położenie okładzin ceramicznych, oraz wykonywania instalacji sanitarnych i elektrycznych(w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), o wartości minimum 100 000 zł. Wykonawca musi dysponować minimum 1 osobą zdolną do wykonania przedmiotowego zamówienia posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia branżowe w zakresie robót instalacji elektrycznych i sanitarnych. wymagane jest posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 PLN.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
2.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę. 2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5 000.00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. 3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, lub też nie zastosuje się do wezwania Zamawiającego zgodnie z art. 46 ust 4a Pzp. 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą. 7.W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:„Przebudowa pracowni gastronomicznej w ZSOiT w Żarach przy ulicy Zielonogórskiej 23” 8. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 9. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia, w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej dla zamawiającego
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
gwarancja jakości
40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1.1 ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy c) zmiana harmonogramu robót i jego zakresu w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania, ani na podstawie oględzin placu budowy dokonanego przed złożeniem oferty. 1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy w zakresie wynagrodzenia w związku ze zmianą: a) stawki podatku od towarów i usług(VAT) 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. 2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-06-21, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary 5.06.2018
 
 

Informacja z otwarcia ofert

WIGN.272.11.2018   
 
Zgodnie z art.86 ust.5 w związku z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz.1579 ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Przebudowa pracowni gastronomicznej w ZSOiT w Żarach 23 ”
 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania: 360 000  zł brutto
 
Oferty złożone w terminie wraz z podaniem nazw, adresów oraz ceny  i gwarancji jakości
 
L.P.
nazwa
adres
cena brutto PLN
termin gwarancji w miesiącach
1.
 
 
 
Przedsiębiorstwo Przemysłowo- Usługowo-Handlowe BUZEK
 
ul. Sportowa 12 68-132 Przewóz
 
345 000 zł
60
 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 25.06.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WIGN.272.11.2018
 
Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej równowartości 5 548 000 euro na „Przebudowę pracowni gastronomicznej w ZSOiT w Żarach ul. Zielonogórska 23”
została wybrana oferta złożona przez:
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Usługowo-Handlowe
Aleksander Buzek
ul. Sportowa 12
68-132 Przewóz
 
z ceną brutto 345 000 zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) i 60 miesięczną gwarancją.
 
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ i zawiera korzystne dla Zamawiającego wynagrodzenie i gwarancję jakości. W  kryteriach oceny  oferta uzyskała 100 pkt , w tym  60 pkt w kryterium ceny oferty oraz 40 pkt w kryterium gwarancji jakości.
 
W postępowaniu  nie wpłynęły inne oferty:
 
 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 25.06.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-06-05 12:41:58
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-06-05 12:44:01
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-07-10 09:12:00
Artykuł był wyświetlony: 829 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH