ˆ

Przetargi

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Powiat Żarski: Przebudowa warsztatów szkolnych w ramach Lubuskiej Sieci Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach przy ulicy Parkowej 9

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-06-06 09:51:54 Informacja ogłoszona dnia 2018-06-06 09:53:23 przez Paula Przybyłek

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie nr 568341-N-2018 z dnia 2018-06-06 r. 
 
WIGN.272.12.2018
 
Powiat Żarski: Przebudowa warsztatów szkolnych w ramach Lubuskiej Sieci Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach przy ulicy Parkowej 9
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak
Nazwa projektu lub programu 
Regionalny Program Operacyjny-Lubuskie 2020 Oś 9. Infrastruktura społeczna działanie 9.3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej 01-Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej-projekty realizowane poza formułą ZIT
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5 , 68-200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, , e-mail  , , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzary.pl 
Adres profilu nabywcy: www.powiatzary.pl 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
www.powiatzary.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście 
Adres: 
68-200 Żary ul. Aleja Jana Pawła II 5, biuro podawcze
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa warsztatów szkolnych w ramach Lubuskiej Sieci Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach przy ulicy Parkowej 9 
Numer referencyjny: WIGN.272.12.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane p.n. „Przebudowa warsztatów szkolnych w ramach Lubuskiej Sieci Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach przy ulicy Parkowej 9” w zakresie termomodernizacji dachu nad szatnią i pomieszczeniem socjalno-bytowym oraz spawalnią w budynku warsztatów szkolnych, wraz z remontem szatni i pomieszczeniem socjalno-bytowym, WC oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do celów p.poż. Zakres robót obejmuje: Zadanie nr 1: 1.Termomodernizacja dachu nad szatnią i pomieszczeniem socjalno-bytowym - Rozbiórka pokrycia papowego, w tym deskowania, - wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. min.0,6mm, - wymiana całej konstrukcji dachowej - wymiana istniejących świetlików ze szkła zbrojonego w trzech pasmach po 6 m każde, na świetliki w konstrukcji aluminiowej o wsp. przenikania ciepła (dla całego naświetla) do 1,3 W/m2K ze wstawieniem świetlików uchylnych z poziomu podłogi za pomocą siłowników - łącznie 3 szt, - montaż płyt OSB gr. 25 mm, - wykonanie docieplenia dachu pianką PIR zamkniętokomórkową gr. 10cm, - wykonanie paroizolacji, - wykonanie sufitu podwieszonego z płyt GK p.poż. EI 15 na ruszcie stalowym wraz z malowaniem, - wymiana koryt odwadniających wraz z obróbkami i wymianą pokrycia, desek i ociepleniem, - pokrycie dachu papą termozgrzewalną podkładową do mechanicznego montażu SBS gr. 4mm, nawierzchniowa SBS 5,2mm, - uszczelnienie koryt na odcinku długości 30 m np membraną zgrzewaną, - montaż wentylacji wywiewnej wywietrzakami ocieplonymi dla pokryć dachowych fi 150 z montażem kratek wentylacyjnych od strony pomieszczenia - szt 4, - wywóz i utylizacja na składowisku odpadów (uprawnionego przedsiębiorcy) materiałów z rozbiórek, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego przekazanie odpadów. 2.Termomodernizacja dachu nad spawalnią - rozbiórka pokrycia papowego, deskowania, - wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. min.0,6mm, - wymiana całej konstrukcji dachowej, - wymiana istniejących rynien i rur spustowych na nowe z blacy tytan cynk gr. min 0,6mm, - montaż płyt OSB 3 gr. dostosowanej do rozpiętości krokwi - na konstrukcji dachu - wykonanie docieplenia dachu wełną mineralną gr. 20cm z wykonaniem wentylacji przestrzeni nad wełną mineralną poprzez wstawienie kominków wentylacyjnych, - wykonanie paroizolacji - wykonanie sufitu podwieszonego z płyty OSB 3 FIRESTOP gr 18 mm na ruszcie stalowym - pokrycie dachu papą termozgrzewalną podkładową do mechanicznego montażu SBS gr. 4mm, nawierzchniowa SBS 5,2mm - konserwacja istniejących wywietrzaków dachowych, uszkodzone – podlegają wymianie, - montaż wentylacji wywiewnej wywietrzakami ocieplonymi dla pokryć dachowych fi 150 z montażem kratek wentylacyjnych od strony pomieszczenia (z pomieszczeń WC) - szt 3 (wentylacja mechaniczna) - wywóz i utylizacja na składowisku odpadów (uprawnionego przedsiębiorcy) materiałów z rozbiórek, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego przekazanie odpadów. 3. Remont szatni i wydzielonych ciągów komunikacji - demontaż umywalek baterii wraz z podejściami, - demontaż i ponowny montaż grzejników z demontażu z wkuciem pionów w ścianę wraz z zamknięciem i wykończeniem bruzd, - obudowa istniejących poziomów z płyty GK z wykonaniem izolacji rur, wszystkie narożniki zabezpieczone metalowymi narożnikami, - demontaż nieczynnej instalacji gazowej, - demontaż zbędnej konstrukcji stalowej - wykucie wszystkich zbędnych (nieużytkowanych) wsporników, - wykonanie zakotwiczonych w istniejących przegrodach ścianek działowych do sufitu z bloczków Silka M18 z przesklepieniem otworów drzwiowych, - skucie istniejących tynków, - wykonanie nowych tynków na ścianach nowych i istniejących, - montaż drzwi (ościeżnica + skrzydło) z kratką wentylacyjną zabezpieczone blachą nierdzewną ( jak na części warsztatów przebudowanych) - szt 2 - czyszczenie i malowanie istniejącego słupa stalowego, - miejscowa wymiana płytek lastrykowych, uzupełnienie fug, - szlifowanie i zakonserwowanie środkami przeznaczonymi do tego typu powierzchni posadzki lastrykowej, - dwukrotne malowanie ścian - lamperia 2,05 m farbą olejną powyżej farba emulsyjna – szatnie, kolor uzgodniony z Zamawiającym - tynk żywiczny do 1,6 m powyżej farba emulsyjna – komunikacja, kolor uzgodniony z Zamawiającym - wykonanie cokolików z płytek gresowych - wywóz i utylizacja na składowisku odpadów (uprawnionego przedsiębiorcy) materiałów z rozbiórek, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego przekazanie odpadów 4. Remont pomieszczenia socjalno-bytowego i wydzielonej komunikacji - skucie istniejących tynków, - demontaż i ponowny montaż grzejników z demontażu z wkuciem pionów w ścianę, wraz z zamknięciem i wykończeniem bruzd, - demontaż drzwi wejściowych oraz ościeżnicy, - demontaż naświetla istniejącego na korytarz i zamurowanie otworu, - rozbiórka paneli podłogowych, - wykonanie warstwy wyrównawczej posadzki gr. 4 cm - układanie płytek na posadzkach z płytek antypoślizgowych R10 z wykonaniem cokolików w pom. socjalnym i korytarzu, kolor uzgodniony z Zamawiającym - wykonanie ścianek działowych zakotwiczonych w istniejących przegrodach do 3m z bloków Silka M18 z przesklepieniem otworów drzwiowych, - wykonanie nowych tynków na ścianach nowych i istniejących - wykonanie glazury na ścianie wysokości 1,6 m na długości 4,1m, pozostała część lamperia malowana farbą olejną do wysokości 2,0 m, powyżej malowanie farbą emulsyjną kolor uzgodniony z Zamawiającym - montaż drzwi (ościeżnica + skrzydło) zabezpieczone blachą nierdzewną (jak na części warsztatów przebudowanych) szt 1 oraz 1 szt z kratką wentylacyjną, drzwi przeznaczone do pomieszczeń w obiekcie użyteczności publicznej, (m. in. zwiększona wytrzymałość, łatwe w utrzymaniu czystości) - tynk żywiczny do 1,6m powyżej farba emulsyjna - komunikacja kolor uzgodniony z Zamawiającym - montaż sufitu podwieszonego z płyt GK na profilach stolowych z obiciem dwustronnym płytą GK z malowaniem - korytarz oraz montażem w polach 0,6x1,2 szt3 szkła akrylowego mlecznegr. 3 - 4mm - montaż przy ścianach tzw. barowego blatu drewnianego lakierowanego długości 3 m szer.0,4 gr. 38 mm, na 5 wspornikach metalowych co ok. 0,7 m oraz podporze (nogi do blatów barowych na zakończeniach ) - szt 2 - montaż umywalki - 1 szt i zlewozmywaka dwukomorowego 1 szt ze stali nierdzewnej z montażem baterii (wymiar dostosowany do szafki kuchennej - 80 cm), z doprowadzeniem instalacji wod-kan w bruzdach, - wywóz i utylizacja na składowisku odpadów (uprawnionego przedsiębiorcy) materiałów z rozbiórek, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego przekazanie odpadów 5. Remont pomieszczenia WC - skucie istniejących tynków i okładzin płytkowych, - skucie posadzek, - demontaż urządzeń i armatury sanitarnej, - wymiana instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej z rury PVC-U fi 160 łącznie z przyłączem do studzienki kanalizacyjnej znajdującej się w odległości około 4 m od budynku oraz odtworzenie nawierzchni z trylinki, - wykonanie instalacji wod-kan z wyprowadzeniem odpowietrzenia kanalizacji ponad dach - montaż elektrycznego podgrzewacza wody 80 l z wykonaniem podejść i zasileniem elektrycznym, (dla kabiny prysznicowej) - demontaż grzejnika dwupłytowego i montaż dwóch grzejników łazienkowych drabinkowych, pionowych o łącznej mocy grzewczej 2100W z wykonaniem zasilenia i podejść pod grzejniki w bruzdach, - montaż urządzeń sanitarnych z armaturą tj. muszli kompakt, pisuaru, wpustu liniowego ze stali nierdzewnej, wpustu-kratki ściekowej ze stali nierdzewnej i koryta do mycia dwustanowiskowego ze stali nierdzewnej (z doprowadzeniem ciepłej wody), zaworu czerpalnego (dla napełniania wiader). - poszerzenie istniejących otworów drzwiowych umożliwiających montaż drzwi "80" - montaż ościeżnic kątowych mały w kabinach i skrzydeł drzwiowych płytowych "80" okleinowanych CPL z płyty otworowej z kratką nawiewną - szt. 2 - montaż drzwi (ościeżnica + skrzydło) zabezpieczone blachą nierdzewną (jak na części warsztatów przebudowanych) 1 szt z kratką wentylacyjną - tynkowanie ścian, wykonanie izolacji z folii płynnej w kabinie natryskowej w pełnej wysokości – do sufitu, wykonanie okładziny ściennej z płytek z fugą epoksydową do sufitu – wzór płytek i kolor uzgodnić należy z zamawiającym - demontaż sufitu z paneli PCV i montaż płyt GK wodoodpornych na ruszcie stalowym z montażem folii paroizolacyjnej i malowanie sufitu farbą silikonową. - wykonanie warstwy wyrównawczej na posadzce, izolacji z folii płynnej i ułożenie płytek antypoślizgowych R10 (układ w tzw karo) - wykonanie wentylacji wywiewnej mechaniczno - grawitacyjnej (ujęto dach nad spawalnią). - wywóz i utylizacja na składowisku odpadów (uprawnionego przedsiębiorcy) materiałów z rozbiórek, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego przekazanie odpadów 6. Instalacja elektryczna dla pomieszczeń opisanych w pkt. 1-5 - demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, - wykonanie WLZ przewodem 5x4mm2 z montażem zabezpieczenia z RG oraz montaż tablicy bezpiecznikowej (prowadzenie przewodu w przestrzeni sufitu podwieszonego) - montaż instalacji gniazd wtykowych przewodem YDY 3x2,5mm2 podtynkowo, na każdym korytarzu co najmniej jedno gniazdo, w pomieszczeniach szatni – na ścianie w miejscu łatwo dostępnym (podwójne), w pomieszczeniu socjalnym na każdej ścianie, przy czym co najmniej po jednym podwójnym nad blatami i co najmniej jedno podwójne na ścianie z zamontowanymi: umywalką i zlewozmywakiem (planowane podłączenie kuchenki mikrofalowej i lodówki), - w ciągach komunikacyjnych włączniki krzyżowe – schodowe, - oświetlenie w łazience uruchamiane, - montaż instalacji wyrównawczej dla łazienki, - montaż instalacji oświetleniowej przy zastosowaniu opraw LED - oświetlenie podstawowe, ewakuacyjne, wraz z oznaczeniem podświetlanym drogi ewakuacyjnej (strzałki ewakuacyjne). W łazience zastosować osprzęt min IP 44 na czujnik ruchu, - wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, (protokół z pomiarów należy przekazać Zamawiającemu) - wywóz i utylizacja na składowisku odpadów (uprawnionego przedsiębiorcy) materiałów z rozbiórek, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego przekazanie odpadów. 7. Instalacja elektryczna dla pomieszczeń I piętra części warsztatów przebudowywanych - montaż przewody YDY 3x1,5 mm2 w kanale instalacyjnym z RG na parterze z montażem zabezpieczenia i zegara astronomicznego. Przewody doprowadzić do miejsca montażu herbu Powiatu Żarskiego oraz napisu CKZiU na elewacji północnej - wykonanie zasilenia tablicy bezpiecznikowej na I piętrze z RG (parter) przewodem YDY 5x4mm2 w kanale instalacyjnym z zamontowaniem zabezpieczenia oraz wykonanie zasilenia korytarza na I piętrze przewodem YDY 3x2,5mm2 - wykonanie zasilenia sali elektrotechniki na I piętrze z RG (parter) przewodem YDY 5x4mm2 w kanale instalacyjnym z zamontowaniem zabezpieczenia. - wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej. Zadanie nr 2: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: 1. Przyłącze wodociągowe do celów p.poż. przebudowanej części warsztatów szkolnych wg. warunków technicznych przyłączenia budynku do sieci wodociągowej wydanych przez ZWiK Żary wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, 2. Dostosowanie (przeróbka) istniejącej instalacji p.poż. z montażem 2 szt hydrantów na I piętrze z połączeniem z ww przyłączem wodociągowym w sposób umożliwiający uzyskanie parametrów instalacji hydrantowej w obiekcie zgodnych z obowiązującymi przepisami i umożliwiających odbiór instalacji przez SP, Wykonawca przedstawi koncepcję rozwiązań projektowych do zatwierdzenia w terminie 14 dni od podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany do przekazania dokumentacji projektowej oraz uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń i protokołów odbioru wykonanego przyłącza najpóźniej w dniu zakończenia realizacji zakresu robót wynikającego z zawartej umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania mapy powykonawczej z naniesionym przyłączem wodociągowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. do SIWZ – przedmiar, rysunki techniczne Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z terenem budowy i dokumentacją techniczną oraz wnieść ewentualne uwagi na etapie i w terminie ogłoszonego przetargu. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz budynkach i obiektach użyteczności publicznej, wraz z uwzględnieniem przepisów sanitarno – higienicznych (dla pomieszczeń szkolnych). Przed wbudowaniem lub użyciem Wykonawca jest obowiązany uzyskać aprobatę inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz przekazać wszystkie dokumenty po zakończeniu inwestycji Zamawiającemu jako załącznik do dokumentacji odbiorowej. Wykonawca, który zastosuje wyroby niespełniające powyższych wymagań, oraz które spowodują brak odbioru ze strony Inspektora sanitarnego, Straż Pożarną (w przypadku instalacji p.poż.) zobowiązany jest na własny koszt i odpowiedzialność zdemontować (usunąć) wyroby i materiały i wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami umowy i SIWZ. UWAGA: Nie przypisuje się przedmiarowi decydującego znaczenia z punktu widzenia sposobu obliczenia ceny ofertowej. Zapis ten należy odnieść również do art. 632 § 1 kc. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego „kosztorys” do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie: wizji na terenie budowy, rysunków technicznych oraz przedmiarów. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Pomieszczenia przeznaczone do remontu – modernizacji dostępne są do oglądu codziennie w dni robocze od godz. 9 00 do 14 00. 

II.5) Główny kod CPV: 45214220-8 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45261000-4
45453000-7
45442000-7
45432000-4
45332000-3
45311000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-31 
II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca musi przedstawić w wykazie, że wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną dotyczącą wykonania robót w obiektach użyteczności publicznej w zakresie obejmującym położenie okładzin ceramicznych, oraz wykonywania instalacji sanitarnych i elektrycznych (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), o wartości minimum 100 000 zł. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: wymagane jest posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 PLN. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca musi dysponować minimum 1 osobą zdolną do wykonania przedmiotowego zamówienia posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz dysponować osobami posiadającymi odpowiednie: - uprawnienia branżowe w zakresie robót instalacji elektrycznych i sanitarnych; - doświadczenie (co najmniej 12 – miesięczne w wykonywaniu robót budowlanych i wykończeniowych (malarz, murarz, tynkarz, płytkarz). 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Wykonawca musi przedstawić w wykazie, że wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną dotyczącą wykonania robót w obiektach użyteczności publicznej w zakresie obejmującym położenie okładzin ceramicznych, oraz wykonywania instalacji sanitarnych i elektrycznych (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), o wartości minimum 100 000 zł.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
2.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę. 2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty: a. wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1. b. w przypadku Wykonawców występujących wspólnie – pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. XI ppkt.3 niniejszej SIWZ c. parafowany wzór umowy.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5 000.00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. 3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, lub też nie zastosuje się do wezwania Zamawiającego zgodnie z art. 46 ust 4a Pzp. 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą. 7. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa pracowni gastronomicznej w ZSOiT w Żarach przy ulicy Zielonogórskiej 23” 8. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 9. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia, w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej dla zamawiającego.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
gwarancja jakości
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1) ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. 2) ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Istotne zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, możliwe są w następującym zakresie i przy zaistnieniu poniższych przesłanek: a) zmiany przepisów prawa podatkowego, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy ze względu na błędy w dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a koniecznej do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej – jeżeli ta zmiana ma istotny wpływ na wysokość kosztów wykonania przedmiotu umowy i była niemożliwa do przewidzenia na podstawie posiadanej dokumentacji i dokonanych oględzin przed złożeniem oferty, b) konieczności wykonania prac lub zastosowania materiałów nieobjętych opisem przedmiotu zamówienia ze względu na istotne błędy w dokumentacji projektowej, bez usunięcia których nie byłoby możliwe prawidłowe zrealizowanie przedmiotu umowy, a które ujawniły się w trakcie jego realizacji, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej - jeżeli ta zmiana ma istotny wpływ na wysokość kosztów wykonania przedmiotu umowy i była niemożliwa do przewidzenia na podstawie posiadanej dokumentacji i dokonanych oględzin przed złożeniem oferty,. 3) ZMIANA TERMINU WYKONANIA UMOWY zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów możliwa jest w następujących przypadkach: a) złożenia przez Wykonawcę wniosku o skrócenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli skrócenie tego terminu nie wpłynie negatywnie na należyte wykonanie przedmiotu umowy, b) wystąpienia działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany przepisów i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania przedmiotu umowy, przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień, o ile wystąpiły one bez winy wykonawcy, c) przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty, d) wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia, e) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności powódź, deszcz nawalny, pożar, wichury, trzęsienia ziemi, osuwiska; Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, uzasadnienia wpływu zjawiska na realizację przedmiotu zamówienia, i udokumentowania zaistnienia tego stanu, f) wystąpienia udokumentowanych przez wykonawcę warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w stopniu większym niż można byłoby to racjonalnie przewidywać, g) wystąpienia powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia, h) konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych zamówień dodatkowych i uzupełniających na realizację przedmiotu umowy; i) wykrycie błędów w dokumentacji projektowej, które mają istotny wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a których pominięcie, przesunięcie w harmonogramie i inne działania mające na celu zminimalizowanie lub usunięcie błędu istotnie wpłynęło na termin realizacji przedmiotu zamówienia i niemożliwym było zastosowanie innych rozwiązań, dla usunięcia błędu w dokumentacji projektowej. ZMIANA ZAKRESU I SPOSOBU wykonania Przedmiotu Umowy możliwa jest w następujących przypadkach: a) wystąpienia konieczności realizowania przedmiotu umowy w inny sposób niż zastosowany ze względu na zmianę obowiązującego prawa, b) ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy z uwagi na ograniczenie zakresu robót spowodowanego uwarunkowaniami techniczno-eksploatacyjnymi, c) zastosowania innych technologii, jeżeli zmiana jest korzystna z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszty ponoszone przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy, d) wykrycie błędów w dokumentacji projektowej, których nie można usunąć w sposób inny niż zmiana zakresu lub techniki wykonania lub zmiana technologii, a które to niw wpływają na wartość techniczną, użytkową przedmiotu zamówienia, e) dodatkowych nakazów, wytycznych, decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności, mających wpływ na wydłużenie terminu wykonania umowy, termin ten może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania tych okoliczności lub czas niezbędny do usunięcia zaistniałych przeszkód. 3. Do zmian w zawartej umowie stosuje się postanowienia zgodne z art. 144 Pzp. 4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 5. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, które są przesłanką do wystąpienia z pisemnym wnioskiem. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-06-22, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary 6.06.2018                                                   
 

 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy: Przebudowa warsztatów szkolnych w ramach Lubuskiej Sieci Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach przy ul. Parkowej 9
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ), Zamawiający zmienia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu   nieograniczonego na ww. robotę budowlaną.
 
Zakres  zmian jest następujący:
1.W pkt XVII Miejsce, termin składania i otwarcia ofert
 
zmienia się zapis:
 
1.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczające jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Powiat Żarski
Al. Jana Pawła II 5
68-200 Żary
i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
Przebudowa warsztatów szkolnych w ramach Lubuskiej Sieci Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Żarach przy ulicy Parkowej 9” nie otwierać przed 22.06.2018 roku godz. 10:15”
2. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Starostwie Powiatowym w Żarach, 68-200, Żary  al. Jana Pawła II 5, w biurze podawczym.
3. Termin składania ofert upływa dnia: 22.06.2018 o godz. 10:00. Oferty złożone po  terminie zwraca się zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy pzp.
4. Otwarcie ofert nastąpi: w dniu: 22.06.2018  o godzinie 10:15 w siedzibie  Zamawiającego tzn. w Starostwie Powiatowym w Żarach, al. Jana Pawła II 5, pok. Nr 108 
 
na zapis:
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczające jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Powiat Żarski
Al. Jana Pawła II 5
68-200 Żary
i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
Przebudowa warsztatów szkolnych w ramach Lubuskiej Sieci Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Żarach przy ulicy Parkowej 9”
nie otwierać przed 27.06.2018 roku godz. 10:15”
6. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Starostwie Powiatowym w Żarach, 68-200, Żary  al. Jana Pawła II 5, w biurze podawczym.
7. Termin składania ofert upływa dnia: 27.06.2018 o godz. 10:00. Oferty złożone po  terminie zwraca się zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy pzp.
8. Otwarcie ofert nastąpi: w dniu: 27.06.2018  o godzinie 10:15 w siedzibie  Zamawiającego tzn. w Starostwie Powiatowym w Żarach, al. Jana Pawła II 5, pok. Nr 108 
 
2.W Rozdziale II Załącznik nr 1 do SIWZ- formularz oferty
zmienia się zapis:
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa warsztatów szkolnych w ramach Lubuskiej Sieci Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Żarach przy ulicy Parkowej 9”
1.Oferujemy wykonanie  zadania na: 
Zadanie 1
cenę ryczałtową brutto:
(słownie ………………………………………………………………………………………………………..zł)
ustaloną przy:
- stawce podatku VAT …..%
Zadanie 2
cenę ryczałtową brutto:
(słownie ………………………………………………………………………………………………………..zł)
ustaloną przy:
- stawce podatku VAT …..%
Łącznie:
cenę ryczałtową brutto:
(słownie ………………………………………………………………………………………………………..zł)
ustaloną przy:
- stawce podatku VAT …..%
2. Oferowana cena  uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu
zamówienia oraz obowiązków Wykonawcy określonych w umowie.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz umożliwiono nam dokonanie wizytacji na budowie i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, posiadamy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
5. Zamówienie zamierzamy wykonać w terminie: do dnia 31.08.2018 r.
6. Termin płatności  …..…. dni.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Jako obowiązkowy załącznik przedstawiamy kosztorys ofertowy dla zadania nr 1.
9. Usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania wykonamy samodzielnie / z udziałem
podwykonawców
Wykonanie zamówienia (określić zakres i podwykonawcę) zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
………………………………………………………………………………………………………
10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a................................................................
b................................................................
c................................................................
d................................................................
e(...)
 
na zapis:
 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa warsztatów szkolnych w ramach Lubuskiej Sieci Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Żarach przy ulicy Parkowej 9”
 
2. Oferujemy wykonanie  zadania na: 
Zadanie 1
cenę ryczałtową brutto:
(słownie ………………………………………………………………………………………………………..zł)
ustaloną przy:
- stawce podatku VAT …..%
Zadanie 2
cenę ryczałtową brutto:
(słownie ………………………………………………………………………………………………………..zł)
ustaloną przy:
- stawce podatku VAT …..%
Łącznie:
cenę ryczałtową brutto:
(słownie ………………………………………………………………………………………………………..zł)
ustaloną przy:
- stawce podatku VAT …..%
2. Oferowana cena  uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu
zamówienia oraz obowiązków Wykonawcy określonych w umowie.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz umożliwiono nam dokonanie wizytacji na budowie i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, posiadamy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
5. Zamówienie zamierzamy wykonać w terminie: do dnia 31.08.2018 r.
6. Termin płatności  …..…. dni.
7.Oferujemy termin gwarancji jakości w wysokości ………..miesięcy
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarci
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Jako obowiązkowy załącznik przedstawiamy kosztorys ofertowy dla zadania nr 1.
10. Usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania wykonamy samodzielnie / z udziałem
podwykonawców*
Wykonanie zamówienia (określić zakres i podwykonawcę) zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
………………………………………………………………………………………………………
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a................................................................
b................................................................
c................................................................
d................................................................
e(...)
3. W Rozdziale II Załącznik nr 5 do SIWZ- projekt umowy
 
zmienia się zapis:
 § 7
1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej (słownie: sześćdziesiąt miesięcy) gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały, który rozpoczyna swój bieg z pierwszym dniem miesiąca następującym po miesiącu, w którym dokonano odbioru końcowego określonym w § 4 ust. 8.  
 
na zapis:
§ 7
  1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …… miesięcznej (słownie: ……. miesięcy) gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały, który rozpoczyna swój bieg z pierwszym dniem miesiąca następującym po miesiącu, w którym dokonano odbioru końcowego określonym w § 4 ust. 8
4.Do dokumentacji technicznej dodaje się załącznik p.n.
Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej budynku warsztatów szkolnych CKZiU
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 21.06.2018 r.
 

Akapit nr 3 - brak tytułu

Ogłoszenie nr 500142294-N-2018 z dnia 21-06-2018 r.
Żary:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 568341-N-2018 
Data: 06062018 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Żarski, Krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5, 68-200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, e-mail , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (url): www.powiatzary.pl 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: 2018-06-22 
W ogłoszeniu powinno być: 2018-06-27 
II.2) Tekst, który należy dodać 
Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.6) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zmiana z dnia 21/06.2018 obejmuje również: -modyfikację formularza oferty ( w załączeniu) -projekt umowy w zakresie paragrafu nr 7 -dołączenie dokumentacji technicznej -warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej budynku 

​Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
21.06.2018 r.
 
 

Informacja z otwarcia ofert

WIGN.272.12.2018
 
Zgodnie z art.86 ust.5 w związku z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Przebudowa warsztatów szkolnych w ramach lubuskiej sieci kształcenia zawodowego i ustawicznego w Żarach przy ulicy Parkowej 9 ”
 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania: 547 000 zł brutto
 
Oferty złożone w terminie wraz z podaniem nazw, adresów oraz ceny  i gwarancji jakości
 
 
L.P.
nazwa
adres
cena brutto PLN
termin gwarancji w miesiącach
1.
 
 
 
Przedsiębiorstwo Budowlane JANBUD
Sp. z o.o. 68-200 Żary
 
ul. Okrzei 104
68-200 Żary
 
665  273,33 zł
60
 
 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 29.06.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020 Oś priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej ,poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej-projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
WIGN.272.12.2018    
 
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Starosta Żarski informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na roboty budowlane o wartości  poniżej 5 548 000 euro na wykonanie zadania pn. „Przebudowa warsztatów szkolnych w ramach Lubuskiej Sieci Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”  wybrana została oferta nr 1, złożona przez firmę:
 
Przedsiębiorstwo Budowlane JANBUD Sp z o.o.
ul. Okrzei 104
68-200 Żary
 
z ceną brutto: 665 273,33 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy  zł 33/100) i 60 miesięczną gwarancją na wykonane roboty i materiały. 
 
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ i zawiera korzystne dla Zamawiającego wynagrodzenie i gwarancję jakości. W  kryteriach oceny  oferta uzyskała 100 pkt , w tym  60 pkt w kryterium ceny oferty oraz 40 pkt w kryterium gwarancji jakości.
 
W postępowaniu nie wpłynęły inne oferty.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Zary, dn. 13.07.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-06-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-06-06 09:51:54
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-06-06 09:53:23
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-07-20 10:17:40
Artykuł był wyświetlony: 2115 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH