ˆ

Przetargi

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Żary: Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni drogowych dróg powiatowych Powiatu Żarskiego.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-04-12 12:36:11 Informacja ogłoszona dnia 2017-04-12 12:39:21 przez Monika Janicka

WIGN.272.13.2017

Ogłoszenie w UZP nr 64496 - 2017 z dnia 2017-04-12 r.
 
Żary: Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni drogowych dróg powiatowych Powiatu Żarskiego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5, 68200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, e-mail , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzary.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak 
www.powiatzary.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
ofert w formie pisemnej przesłane za pomocą operatora pocztowego, kuriera, gońca lub złożone osobiście
Adres: 
Starostwo Powiatowe w Żarach, 68-200 Żary, al. Jana Pawła II 5, biuro podawcze lub pok. nr 208.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni drogowych dróg powiatowych Powiatu Żarskiego.
Numer referencyjny: WIGN.272.13.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni drogowych dróg powiatowych Powiatu Żarskiego z podziałem na części: Część 1. Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni drogowych dróg powiatowych Powiatu Żarskiego oznaczonych nr: - 1133Fw m. Kumiałtowice od km 2+826 do km 4+408, - 1127F Białków – Stara Woda od km 8+730 do km 9+420, - 1127F Białków –Stara Woda od km 9+705 do km 11+953, - 1121F Jasień – Jabłoniec od km 0+000 do km 1+387, - 1077F Bieniów – Biedrzychowice od km 5+996 do km 11+512, - 1095F w m.Lubanice od 17+438 do km 20+593, - 1105F Jędrzychowice –Mieszków od km 3+220 do km 4+542, - 11094F w m . Boruszyn od km 0+990 do km 1+530, - 1093F Żary-Łaz od km 1+950 do km 2+250 - droga – ul. Pszenna w Żarach na odcinku od km 0+000 do km 0+153, Zakres robót obejmuje: a/ mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej na pow.65 534,00 m2, b/ powierzchniowe podwójne utrwalenie nawierzchni drogowych na pow. 65 534,00 m2, skropienie- warstwa: - pierwsza warstwa przy użyciu emulsji asfaltowej modyfikowanej w ilości nie mniejszej niż 1,4 kg/m2 i grysów kamiennych w ilości 20 kg/m2, - druga warstwa przy użyciu emulsji asfaltowej modyfikowanej w ilości nie mniejszej niż 1,9 kg/ m2 i grysów kamiennych w ilości 14,0 kg/m2 c/ ręczne wyrównanie istniejącej podbudowy (zniszczonej nawierzchni) mieszanką mineralno- asfaltową w ilości 196,52 t., d/ remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfatową w ilości 2,50 t. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić Zamawiającego i uzyskać odbiór każdej warstwy za pomocą protokołu robót ulegających zakryciu. Uwaga: roboty na drodze powiatowej nr 1095F w m.Lubanice od 17+438 do km 20+593 wykonanć po robotach związanych z wymianą nawierzchni chodnika na ww. drodze. Część 2.Wymianę nawierzchni chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 1095F w m. Lubanice. Zakres robót obejmuje: - wymianę nawierzchni chodnika w m. Lubanice na odcinku 1400 mb przy zmiennej szerokości 1,0-2,1 m w tym 29 szt zjazdów. Przy wymianie nawierzchni chodnika należy przewidzieć między innymi: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnika w terenie równinnym - Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik - Rozebranie nawierzchni z betonu i asfaltobetonu na zjazdach i dojściach - Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - wzdłuż chodnika i wjazdy - Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej - Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników Krotność = 1.5 - Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej chodników - wjazdy - Transport całych płyt chodnikowych 35x35x5 na paletach do siedziby Zamawiającego do 14km - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – chodnik i wjazdy - Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - chodnik - Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - wjazdy - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - ciąg chodnika - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - wjazdy - Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej - Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - chodnik -Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wjazdy - Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV - Utylizacja pozostałych materiałów Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić Zamawiającego i uzyskać odbiór każdej warstwy za pomocą protokołu robót ulegających zakryciu. 2. Do podwójnego powierzchniowego utrwalenia należy stosować kruszywo łamane o frakcjach: - od 5 mm do 8 mm; od 8 mm do 11 mm 3. Wykaz dróg stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. 4. Technologia wykonania oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodny ze specyfikacją techniczną wykonania i odbiór robót stanowiący załącznik do niniejszej do SIWZ. 5. Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robó i po niezbędnych uzgodnieniach przedłoży do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Żarach. 6. Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami zawartymi w SIWZ. 7. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w art.29 ust.3a ustawy pzp, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności wskazane zostały w projekcie umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ”. 
II.5) Główny kod CPV: 45233141-9
Dodatkowe kody CPV:45110000-1, 45233220-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 10/07/2017
II.9) Informacje dodatkowe: część 1 - zakończenie do 10/07/2017 część 2 - zakończenie do 14/06/2017
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu,
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu,
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże,że dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie: Części 1; - szczotek mechanicznych do oczyszczania nawierzchni i usuwania niezwiązanych ziarn po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia, (minimum 1 szt.) Zaleca się stosowanie urządzeń dwuszczotkowych, w skł 10% w kierunku podłużnym i poprzecznym. - rozsypywarek kruszywa - do rozłożenia kruszywa na nawierzchni (minimum 1 szt.) Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca zapewni jeden z poniższych typów rozsypywarek kruszywa: - doczepną do skrzyni samochodu z kruszywem, - pchaną przez samochód z kruszywem, - doczepną do skrapiarki. Ze względu na konieczność uzyskania dużej dokładności dozowania kruszywa preferuje się użycie rozsypywarek samojezdnych. Rozsypywarkę kruszywa można uznać za przydatną do wykonania powierzchniowego utrwalenia, jeżeli pomierzone odchylenia ilości dozowanego kruszywa nie różnią się od przewidzianej ilości więcej niż o 1 l/m2. - walców drogowych - do przywałowania rozłożonego kruszywa (minimum 1 szt.) Do przywałowania kruszywa Wykonawca użyje walców ogumionych wyposażonych w opony o gładkim bieżniku, ze stałym ciśnieniem do 0,6 MPa i obciążeniem 15 kN na koło oraz lekkich walców statycznych o stalowych pancerzach, pod warunkiem, że nie będą one powodowały miażdżenia ziarn kruszywa. - walec stalowy gładki minimum 1 szt, - przecinarki do nawierzchni minimum 1 szt, - młoty spalinowe minimum 1 szt. - frezarka do nawierzchni minimum 1 szt.±ad których wchodzi szczotka wykonana z twardych elementów czyszczących, służąca do zdrapywania i usuwania zanieczyszczeń, oraz szczotka miękka służąca do zamiatania i usuwania niezwiązanych ziarn kruszywa. Ze względu na duże pylenie powstające w procesie czyszczenia, szczotki powinny być wyposażone w urządzenie pochłaniające pyły oraz umożliwiające czyszczenie powierzchni na sucho i na mokro. - skrapiarek lepiszcza - do rozłożenia lepiszcza na nawierzchni, (minimum 1 szt.) Wykonawca robót jest zobowiązany do użycia tylko takiej skrapiarki, która zapewni rozłożenie na jezdni przewidzianej ilości lepiszcza równomiernie, zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym. Dla zapewnienia równomiernego rozłożenia przewidzianej ilości lepiszcza na nawierzchni, skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne oraz mechanizmy regulacyjne, pozwalające na sprawdzenie i regulowanie parametrów takich jak: - temperatury rozkładanego lepiszcza, - ciśnienia lepiszcza w kolektorze, - obrotów pompy dozującej lepiszcze, - prędkości poruszania się skrapiarki (szczególnie dokładny pomiar i wskazanie w zakresie zwykle od 3 do 6 km/h), - wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza. Dla zachowania niezmiennej temperatury rozkładanego lepiszcza, skrapiarka powinna posiadać zbiornik izolowany termicznie. Kolektor skrapiarki powinien być wyposażony w dysze szczelinowe oraz posiadać regulację wysokości swego położenia nad powierzchnią jezdni, dla zapewnienia równomiernego pokrycia nawierzchni lepiszczem z dwóch lub trzech dysz. Nie dopuszcza się stosowania skrapiarek, których kolektor jest wyposażony w dysze stożkowe. Zależności pomiędzy wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanych parametrów takich jak: ciśnienie, obroty pompy prędkość jazdy skrapiarki i temperatura lepiszcza powinny być zawarte w aktualnych wynikach cechowania skrapiarki. Skrapiarkę można uznać za przydatną do wykonywania powierzchniowego utrwalenia, jeżeli odchylenia rozkładanego lepiszcza od ilości założonych mieszczą się w przedziale  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykazu wyposażenia zakładu dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami w zakresie części 1;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
Zamawiający nie żąda oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 i nr 1a 2. Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 5.2.3 SIWZ, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy lub pełnomocnik reprezentujący Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 3. Dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapu
 
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60
Okres gwarancji jakości
40
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapu
 
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1.1 ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. 1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy: a) w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług(VAT). 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. 2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 27/04/2017, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni drogowych dróg powiatowych Powiatu Żarskiego o
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni drogowych dróg powiatowych Powiatu Żarskiego oznaczonych nr: - 1133Fw m. Kumiałtowice od km 2+826 do km 4+408, - 1127F Białków – Stara Woda od km 8+730 do km 9+420, - 1127F Białków –Stara Woda od km 9+705 do km 11+953, - 1121F Jasień – Jabłoniec od km 0+000 do km 1+387, - 1077F Bieniów – Biedrzychowice od km 5+996 do km 11+512, - 1095F w m.Lubanice od 17+438 do km 20+593, - 1105F Jędrzychowice –Mieszków od km 3+220 do km 4+542, - 11094F w m . Boruszyn od km 0+990 do km 1+530, - 1093F Żary-Łaz od km 1+950 do km 2+250 - droga – ul. Pszenna w Żarach na odcinku od km 0+000 do km 0+153, Zakres robót obejmuje: a/ mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej na pow.65 534,00 m2, b/ powierzchniowe podwójne utrwalenie nawierzchni drogowych na pow. 65 534,00 m2, skropienie- warstwa: - pierwsza warstwa przy użyciu emulsji asfaltowej modyfikowanej w ilości nie mniejszej niż 1,4 kg/m2 i grysów kamiennych w ilości 20 kg/m2, - druga warstwa przy użyciu emulsji asfaltowej modyfikowanej w ilości nie mniejszej niż 1,9 kg/ m2 i grysów kamiennych w ilości 14,0 kg/m2 c/ ręczne wyrównanie istniejącej podbudowy (zniszczonej nawierzchni) mieszanką mineralno- asfaltową w ilości 196,52 t., d/ remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfatową w ilości 2,50 t. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić Zamawiającego i uzyskać odbiór każdej warstwy za pomocą protokołu robót ulegających zakryciu. Uwaga: roboty na drodze powiatowej nr 1095F w m.Lubanice od 17+438 do km 20+593 wykonanć po robotach związanych z wymianą nawierzchni chodnika na ww. drodze. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 10/07/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
60
okres gwarancji jakości
40
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
Część nr: 2    Nazwa: Wymianę nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1095F w m. Lubanice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wymianę nawierzchni chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 1095F w m. Lubanice. Zakres robót obejmuje: - wymianę nawierzchni chodnika w m. Lubanice na odcinku 1400 mb przy zmiennej szerokości 1,0-2,1 m w tym 29 szt zjazdów. Przy wymianie nawierzchni chodnika należy przewidzieć między innymi: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnika w terenie równinnym - Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik - Rozebranie nawierzchni z betonu i asfaltobetonu na zjazdach i dojściach - Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - wzdłuż chodnika i wjazdy - Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej - Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników Krotność = 1.5 - Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej chodników - wjazdy - Transport całych płyt chodnikowych 35x35x5 na paletach do siedziby Zamawiającego do 14km - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – chodnik i wjazdy - Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - chodnik - Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - wjazdy - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - ciąg chodnika - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - wjazdy - Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej - Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - chodnik -Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wjazdy - Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV - Utylizacja pozostałych materiałów
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1, 45233220-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 14/06/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
60
okres gwarancji jakości
40
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 
Starosta Żarski Janusz Dudojć
Żary, 12.04.2017 r.
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENI

Dotyczy: Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni drogowych dróg powiatowych Powiatu Żarskiego

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zmianami ) w związku  z otrzymanym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ww. postępowania, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie
W specyfikacji Technicznych D—5.03.08 pkt. 2.2.1 jest zapis, że do powierzchniowego utrwalenia należy stosować grysy 5/8 mm i 8/11 natomiast w Umowie pkt. 2. jest zapis, że należy zastosować grysy 2/5 mm i 5/8 mm. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę kosztorysu w poz. 2.
 
Wyjaśnienie
Należy zastosować grysy 2/5 mm i 5/8 mm.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 20.04.2017 r.
 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na   odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni drogowych dróg powiatowych Powiatu Żarskiego z podziałem na części:
Część 1. Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni drogowych dróg powiatowych Powiatu Żarskiego oznaczonych nr:
Część 2. Wymianę nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1095F w m. Lubanice.
 
Zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych   ( t.j.  Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami) informuję:
 
1. Na sfinansowanie  ww. zamówienia zamawiający przeznaczył kwotę
a/ zadanie 1 -  572,725,00  zł brutto
b/ zadanie 2 -  298 100,00 zł brutto
2. Do przedmiotowego postępowania zostały złożone nw. oferty:
 
Część 1
Lp.
Nazwa firmy
Adres firmy
Cena brutto
Gwarancja jakości
 
1.
Przedsiębiorstwo Budownictwa
Drogowego S.A. KALISZ
 
62-800 Kalisz
Ul. Noskowska 3-5
 
832 907,02
 
48 m-cy
2.
Przedsiębiorstwo  Drogowe
 BUD-DRÓG
Ryszard Kwapiszewski
67-120 Kożuchów
ul .Leśna 9
 
799 216,60
 
48 m-cy
3.
EMULEX Kalinowski Sp. z o.o.
73-102 Stargard
ul. Czesława Tańskiego 16
 
629 168,02
 
48 m-cy
4.
Zakład Transportowy i Ogólnbudowlany
Edward Karpowicz
68-300 Lubsko
ul. Przemysłowa 62
 
784 808,40
 
48 m-cy
 
Część 2
Lp.
Nazwa firmy
Adres firmy
Cena brutto
Gwarancja jakości
1.
Zakład Transportowy i Ogólnbudowlany
Edward Karpowicz
68-300 Lubsko
ul. Przemysłowa 62
 
422 800,00
 
48 m-cy
 
Mając na uwadze powyższe oraz postanowienia art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych   ( t.j.  Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami) wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przedmiotowej informacji na stronie internetowej zamawiającego,  przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg załącznika do SIWZ
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 27.04.2017 r.
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WIGN.272.13.2017
Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( t.j.  Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni drogowych dróg powiatowych Powiatu Żarskiego z podziałem na części:
- Część 1. Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni drogowych dróg powiatowych Powiatu.
- Część 2. Wymianę nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1095F w m. Lubanice,
 została wybrana oferta złożona przez:
 
Część 1
EMULEX Kalinowski Sp. z o.o.
ul. Czesława Tańskiego 16
73-102 Stargard
z ceną ryczałtową brutto 629 168,02  zł i 48 miesięcznym okresem gwarancji
 
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ i przedstawia najkorzystniejszy bilans  ceny i okresu gwarancji . W kryteriach oceny oferta otrzymała 100 pkt. tj.:
- kryterium ceny – 60,00 punktów,
- kryterium gwarancja jakości  – 40,00 punktów
 
Do przedmiotowego postępowania zostały złożone następujące ważne oferty:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
       w zł
Gwarancja
jakości
Przyznane punkty za :
 
Łączna punktacja
cenę
 gwarancję
1
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego
S.A. Kalisz
62-800 Kalisz, ul. Noskowska 3-5
 
832 907,02
 
48 m-cy
 
45,32
 
40,00
 
   85,32
2
Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG
Ryszard  Kwapiszewski
67-120 Kożuchów, ul. Leśna 9
 
799 216,60
 
48 m-cy
 
47,23
 
40,00
 
   87,23
3
EMULEX Kalinowski Sp. z o.o.
Ul. Czesława Tańskiego 16
73-102 Stargard
 
629 168,02
 
48 m-cy
 
60,00
 
40,00
 
100,00
4
Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany
Edward Karpowicz
68-300 Lubsko, ul. Przemysłowa 62
 
784 808,40
 
48 m-cy
 
48,10
 
40,00
 
    88,10
 
Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.
Jednocześnie informuję, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 22.05.2017 roku.
 
– części 2
 
Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany
Edward Karpowicz
68-300 Lubsko, ul. Przemysłowa 62
z ceną ryczałtową brutto 422 800,00  zł i 48 miesięcznym okresem gwarancji
 
Złożono tylko jedną ofertę, która jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ i przedstawia korzystne  warunki wykonania zamówienia
Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.
Jednocześnie informuję, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 22.05.2017 roku
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 15.05.2017 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Jerzy Chomik Data wytworzenia informacji: 2017-04-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-04-12 12:36:11
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-04-12 12:39:21
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-05-15 15:12:47
Artykuł był wyświetlony: 403 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH