Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Przetargi

Szczegóły informacji

Zarząd Powiatu Żarskiego OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, oznaczonej działką nr 222/6 o powierzchni 0.2780 ha położonej w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody

Informacja ogłoszona dnia 2019-06-13 15:07:43 przez Monika Janicka, informacja należąca do archiwum

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Zarząd Powiatu Żarskiego OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, oznaczonej działką nr 222/6 o powierzchni 0.2780 ha położonej w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody.
 1. Położenie nieruchomości: obręb Olszyna, gmina Trzebiel (Terminal Południowy w Olszynie).
 2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 222/6, zapisanej w księdze wieczystej nr ZG1R/00052432/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Opis nieruchomości: Część nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 31 wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 80,0 m2 (wg mapy sytuacyjnej). Budynek nr 31 o powierzchni użytkowej 28,20 m2 (powierzchni zabudowy 39,0 m2) oraz grunt (41,0 m2 teren przy budynku, dotyczy wysepki wyłożonej kostką z polbruku). Rok budowy 2000. Obiekt składa się z dwóch lokali oddzielonych ścianką działową z szybą, dwóch węzłów sanitarnych oraz dwóch osobnych wejść. Okna i drzwi aluminiowe. Wyposażenie w instalację: elektryczną (oświetlenia, gniazd wtykowych), odgromową, wentylacyjną, strukturalną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody zimnej, istnieje możliwość zamontowania termy pojemnościowej do wody ciepłej. Brak jest kotłowni do centralnego ogrzewania, istnieje możliwość montażu ogrzewania np. elektrycznego. Nieruchomość posiada swobodny dojazd do drogi powiatowej nr 1108F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18.
 4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 222/6 brak jest uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiel uchwalonym uchwałą Nr XXII/99/2000 Rady Gminy w Trzebielu w dniu 21.11.2000r. przewidziano sposób zagospodarowania przedmiotowej działki jako: U8 – usługi, publiczne i komercyjne, obszar zabudowy do adaptacji i uzupełnień. Budynek przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej.
 5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 6. Cena wywoławcza: 10,00 zł netto za 1 mpowierzchni najmu.
  Przedmiotem licytacji będzie stawka czynszu za 1 mpowierzchni najmu. Do ustalonej w wyniku przetargu stawki czynszu zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień przeprowadzenia przetargu, która obciąża Najemcę. Czynsz płatny będzie z góry do 10 – go dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Stawka czynszu może być waloryzowana corocznie, w pierwszym kwartale każdego roku z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, o ile wskaźnik ten ulegnie wzrostowi.
 7.  Wadium: 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych).
 8.  Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 roku w siedzibie Powiatu Żarskiego: Starostwo Powiatowe w Żarach, Aleja Jana Pawła II nr 5, o godzinie 1300, sala nr 108.
 9. .Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w takim terminie aby najpóźniej w dniu 25 czerwca 2019 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Powiatu Żarskiego. Wadium wnoszone  w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Powiatu Żarskiego, Aleja Jana Pawła II nr 5, 68-200 Żary, PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517.
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Powiatu Żarskiego. Na dowodzie wpłaty należy wpisać opis nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłaty wadium, tj. właściciela rachunku bankowego bądź pełnomocnika do tego rachunku, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium.
 10. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do okazania/przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu
 • w przypadku osoby fizycznej: dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, paszport);
 • w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, paszport) oraz pełnomocnictwo notarialne lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy;
 • w przypadku osoby fizycznej przystępującej do przetargu jako osoba prowadząca działalność gospodarczą: dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, paszport) oraz aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępują do przetargu w ramach spółki cywilnej – aktualną umowę spółki (tekst jednolity lub umowę ze wszystkimi aneksami), a gdy działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wszystkich wspólników na najem nieruchomości, chyba, że umowa spółki uprawnia wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do najmowania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników;
 • w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej przystępującej do przetargu jako osoba prowadząca działalność gospodarczą: dokument stwierdzający tożsamość, pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy oraz aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku pełnomocników osób fizycznych, które przystępują do przetargu w ramach spółki cywilnej – aktualną umowę spółki (tekst jednolity lub umowę ze wszystkimi aneksami), a gdy działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wszystkich wspólników na najem nieruchomości, chyba, że umowa spółki uprawnia wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do najmowania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników;
 • dodatkowo w przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pozostającej w związku małżeńskim oświadczenie współmałżonka, gdy:pozostaje we wspólnocie majątkowej (ustawowej lub umownej), iż wyraża on zgodę na wspólne najmowanie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu na warunkach zaoferowanych przez współmałżonka uczestniczącego w przetarguposiada rozdzielność majątkową, iż na dzień przetargu pozostaje związana umową o rozdzielności majątkowej
 • w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KSR: dokument stwierdzający tożsamość oraz aktualny odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KSR: dokument stwierdzający tożsamość, pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy oraz aktualny odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument stwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu; w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,
 • dowodu wniesienia wadium; pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu;
11. Uczestnicy przetargu są zobowiązani przed przystąpieniem do przetargu do zapoznania się z:
 • klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego przetargu,
 • stanem prawnym, technicznym i faktycznym przedmiotu przetargu, tym samym nie wnoszą i nie będą wnosić z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych roszczeń w stosunku do Powiatu Żarskiego
 • warunkami przetargu, które przyjmują bez zastrzeżeń

12. Wpłacone przez uczestnika przetargu wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet kaucji zabezpieczającej płatności zobowiązań finansowych Najemcy wobec Wynajmującego - w przypadku wygrania przetargu,

 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od wpłacenia kaucji w wyznaczonym terminie,
 • przepadkowi w razie uchylenia się lub odstąpienia uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy,
 • zwrotowi – w przypadku odwołania bądź unieważnienia lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym – na rachunek bankowy wpłacających wadium, nie dłużej niż w ciągu 5 dni od daty unieważnienia lub odwołania lub zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym,
 • zwrotowi – uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu na ich rachunek bankowy, nie dłużej niż w ciągu 5 dni od daty zakończenia przetargu.
13. Podpisanie umowy z najemcą wyłonionym w wyniku przetargu nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizującego przetarg nie później jednak niż 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy najmu oraz utraty wpłaconego wadium.
14. Wyłoniony w wyniku przetargu najemca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu najmu celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
15. Szczegółowe zasady najmu regulować będzie umowa najmu, z której wzorem uczestnicy przetargu zobowiązani są zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach, pokój nr 14 (parter).
16. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku. poz. 2204 ze zm.) oraz uchwały nr 413 Zarządu Powiatu Żarskiego  z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych, stanowiących własność Powiatu Żarskiego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
17. Wysokość postąpienia ustala Przewodniczący Komisji Przetargowej, z tym że postąpienie nie może wynosić więcej niż 50% stawki wywoławczej o której mowa w pkt.6 niniejszego przetargu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiętnych części złotego.
18. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania najwyższej zaoferowanej ceny nie ma dalszych postąpień.
19. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą. 
20. Organizator zastrzega, że przysługuje mu prawo do odwołania bądź unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn, a także prawo zmiany ogłoszenia oraz warunków przetargu.
21. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach tel. 68 4790614, 68 4790679.
22. Oględziny nieruchomości mogą odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, nr tel. 68 - 479 06 79.

Żary, 13 czerwca 2019r.
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-13 15:07:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-13 15:07:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-30 13:06:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
904 raz(y)