ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-06 11:48:47 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-06 11:49:44 przez Monika Janicka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
 
1. Miejsce wykonywania pracy:
Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach, Miłowice 26.
 
2. Stanowisko:
Administrator do spraw pracowniczych.
 
Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku:
 
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
    Wykształcenie: - preferowane wykształcenie wyższe na kierunku: organizacja i zarządzanie, prawo, ekonomia lub średnie połączone z kursem kadrowo- płacowym .
3. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowisku związanym  z obsługą kadrową pracowników .
4. Znajomość przepisów kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Znajomość i obsługa komputera i podstawowych pakietów MSO tj. Word, Exel, PowerPoint.
6. Znajomość i obsługa systemu Progman Kadry.
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 
Wymagania dodatkowe:
 
1. Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych.
2. Umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność.
3. Duża motywacja do pracy i wysoka kultura osobista.
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
1. Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi
    w tym zakresie przepisami.
2. Prowadzenie spraw dotyczących rocznych ewidencji obecności, ewidencji czasu pracy, w tym wyjść służbowych i prywatnych.
3. Sporządzanie planów urlopów wypoczynkowych.
4. Prowadzenie spraw emerytalno-rentowych i ubezpieczeniowych pracowników.
5. Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem
     i rozwiązywaniem stosunku pracy.
6. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, prowadzenie rejestru wyjazdów służbowych.
7. Prowadzenie spraw związanych z awansowaniem i nagradzaniem pracowników, w tym ustalanie uprawnień do nagród jubileuszowych
    i dodatków za wieloletnią pracę.
8. Prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników samorządowych – postępowanie konkursowe. Współpraca z urzędem pracy w sprawach dotyczących staży i zatrudnienia.
9. Prowadzenie spraw dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
10. Sporządzanie wszelkich sprawozdań dotyczących spraw kadrowych
      w systemie informatycznym GUS i SAC.
11. Sporządzanie deklaracji PFRON w systemie informatycznym.
12. Prowadzenie ewidencji szkoleń pracowniczych. Zgłaszanie pracowników do udziału w szkoleniach.
13. Prowadzenie Archiwum Zakładowego.
14. Kompleksowe prowadzenie sekretariatu, w tym: przygotowywanie pism do wysyłki, rejestracja pism przychodzących i wychodzących.
15. Przygotowywanie na polecenie Dyrektora dyplomów, listów gratulacyjnych, podziękowań dla pracowników.
 
Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 
1. Wymiar zatrudnienia - cały etat.
2. Praca w podstawowym systemie czasu pracy, 8 - godzinna norma dobowa, przeciętnie 40-to godzinna norma tygodniowa.
3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 
Wymagane dokumenty:
 
1. Życiorys (CV) zawierający przebieg pracy zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom, świadectwa szkolne, szkolenia , kursy), oryginały do wglądu.
4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
5. Oświadczenie o niekaralności i pełnej zdolności do czynności prawnych
    i korzystania z praw publicznych.
6. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności na zajmowanym stanowisku.
 
  
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie  z podanym adresem zwrotnym  osobiście lub wysłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach, Miłowice 26,  68 – 200 Żary, z dopiskiem: „konkurs na stanowisko administratora ds. pracowniczych” w terminie do 20.04.2018. do godz. 1500.
Osoby spełniające w/w kryteria zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o której zostaną powiadomione telefonicznie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  do dnia 15.05.2018r.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w BIP Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach na stronie internetowej: www.dps-milowice.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie Domu.
Wymagane dokumenty tj. list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 922) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 902).
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł 12,02 %.
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na podany adres zwrotny.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 68/ 374- 38- 22.
 
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w MIłowicach /-/ Barbara Litewka
Miłowice, 06.04.2018r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Na stanowisko
ADMINISTRATOR DS. PRACOWNICZYCH
 W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁOWICACH
 
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury  naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Sajnaj zamieszkała w Żarach.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Anna Sajnaj spośród zakwalifikowanych do konkursu osób otrzymała największa ilość punktów (8)
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  w Miłowicach (-) Barbara Litewka
Miłowice, 30.04.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Dyrektor Pomocy Społecznej w Miłowicach /-/ Barbara Litewka Data wytworzenia informacji: 2018-04-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor Pomocy Społecznej w Miłowicach /-/ Barbara Litewka Data wprowadzenia do BIP 2018-04-06 11:48:47
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-04-06 11:49:44
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-05-02 08:06:58
Artykuł był wyświetlony: 1057 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH