Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

ZARZĄD POWIATU ŻARSKIEGO OGŁASZA KONKURS na kandydata na stanowisko DYREKTORA: Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych, ul. Chopina 10, 68 – 300 Lubsko; Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, ul. Szkolna 4, 68 – 300 Lubsko

Informacja ogłoszona dnia 2019-05-30 13:50:52 przez Paula Przybyłek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 88/2019 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 30 maja 2019 r.

ZARZĄD  POWIATU  ŻARSKIEGO OGŁASZA KONKURS
 
na kandydata na stanowisko DYREKTORA:
 
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych, ul. Chopina 10, 68 – 300 Lubsko
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, ul. Szkolna 4, 68 – 300 Lubsko
 
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
 
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:
a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce;
b) ukończyła  studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
3) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, albo w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;
4) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
5) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2018 r.,  poz. 967 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.);
10) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.).
 
2. Do konkursu może przystąpić również:
 
1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratoriom oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U z 2019 r. poz. 263)
- spełniający wymagania określone w ogłoszeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
 
3. Do konkursu może przystąpić także osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
6) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
7) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.);
10) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.).
 
4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły, placówki;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
a. imię (imiona) i nazwisko,
b. datę i miejsce urodzenia,
c. obywatelstwo,
d. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
4) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
5) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
8) poświadczoną przez kandydata za zgodnością z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwa skarbowe;
11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z  dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1458 ze zm.);
12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 poz. 430 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
15) poświadczoną przez kandydata za zgodnością z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa  w ustawie z dnia 7  października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.) – w przypadku cudzoziemca;
 
5. Przed przystąpienie do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem do korespondencji i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora (podać nazwę placówki i miejscowość)” w terminie do dnia 14.06.2019 r., na adres: Starostwo Powiatowe, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary.
W przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
7. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. W tym przypadku oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do ofert.
Oferty należy składać w terminie do 14.06.2019 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu).
Adres skrytki Starostwa Powiatowego w Żarach na ePUAP: /3j8o3v0smg/skrytka

8.  Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Żarskiego.
Przewodniczący Komisji Konkursowej ustali termin i miejsce posiedzenia Komisji, o czym powiadomi na piśmie członków Komisji oraz kandydatów, nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia.
 
9.  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żarach z siedzibą przy al. Jana Pawła II 5,68- 200 Żary,  reprezentowane przez Starostę Żarskiego, z którym można się skontaktować pisemnie na adres siedziby, telefonicznie: 68 4790600
 
Inspektor ochrony danych
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Panią Agnieszką Oskierko – Liczner,  pod adresem e-mail:  , tel. 684790605 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 
Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i dokumentacji  konkursu na stanowisko dyrektora  szkoły lub placówki, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę, na podstawie przepisów prawa  art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h RODO,  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
 
Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane mogą być przekazywane innym organom i podmiotom, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań.
 
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane:
- w przypadku kandydatów na stanowisko dyrektora: przez okres 3 miesięcy od dnia powołania kandydata wyłonionego w konkursie  (konkurs  rozstrzygnięty), a w przypadku niewyłonienia kandydata - przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku konkursu (konkurs nierozstrzygnięty) oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- w przypadku powołania na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki: przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 
Obowiązek podania danych
Podanie przez państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa, są Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki.
 
Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
- dostępu do treści swoich danych  oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania oraz otrzymania ich kopii,
- ograniczenia przetwarzania - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
-  wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
Ponadto informujemy, iż dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu Żarskiego /-/ Józef Radzion

Uchwała Nr 88/2019 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lubsku  
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 63 ust. 1 i 10 w związku   z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) oraz  § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku  w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) uchwala się co następuje:
 
§ 1
Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora:
 1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych, ul. Chopina 10, 68 – 300 Lubsko,
 2. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, ul. Szkolna 4, 68 – 300 Lubsko. 
§ 2
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Żarskiego.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
 1. Józef Radzion – Przewodniczący 
 2. Małgorzata Issel – Wiceprzewodniczący 
 3. Tomasz Czajkowski – Członek 
 4. Marek Femlak – Członek 
 5. Michał Rudnicki – Członek 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-30 12:10:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-30 13:50:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-30 11:50:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4801 raz(y)