Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Informacja ogłoszona dnia 2016-03-01 09:53:31 przez Andrzej Buczyński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłaszający konkurs:
Starostwo Powiatowe w Żarach
Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
NIP 928-174-25-18
REGON:970770161
Strona internetowa: www.powiatzarski.pl
 
I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146) Starosta Powiatu Żarskiego ogłasza otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach osi priorytetowej VIII Nowoczesna Edukacja 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą Zit, Regionalnego Programu Operacyjnego – lubuskie 2020.
 
II. CEL PARTNERSTWA:
Wspólne przygotowanie, zarządzanie i realizację projektu w ramach osi priorytetowej VIII Nowoczesna Edukacja 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego – lubuskie 2020. Do zadań Partnera będzie należało:
1. Wsparcie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego - Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe.
2. Dodatkowe zajęcia dla uczniów - zajęcia specjalistyczne, kursy nadające nowe kwalifikacje i umiejętności, kursy  i szkolenia przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich
3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe uczniów - zadania związane z tworzeniem Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, inne formy doradztwa zawodowego, także z wykorzystaniem technologii komunikacyjno-informacyjnych.
 
III. ZAKRES TEMATYCZNY PARTNERSTWA:
W ramach projektu przewidziane są działania związane z kompleksowym wsparciem szkół z terenu powiatu żarskiego, których celem jest poprawa jakości edukacji, realizowana w oparciu o diagnozę potrzeb, w szczególności przez:
1. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, poprzez:
a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;
c) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów;
d) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.
2. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU poprzez:
a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży;
b) wsparcie realizacji zadań przez CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonych branż.
3 Rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego, poprzez:
a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz poodnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery;
c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno zawodowego.
 
IV. KRYTERIA WYBORU PARTNERA
Kryteria dostępu:
Do postępowania mogą przystąpić wyłącznie podmioty posiadające osobowość prawną,
które łącznie spełniają wymogi
1. Prowadzenie działalności potencjalnego partnera w zakresie zgodnym z celami partnerstwa
2. Prowadzenie od min.3 lat biura na terenie województwa lubuskiego
3. Nie zaleganie z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
4. Nie zaleganie z opłaceniem składek wobec Urzędu Skarbowego
5. Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885) z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy.
6. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu konsorcjów
 
Kryteria dodatkowe
1. Okres prowadzenia działalności:
a) do 3 lat – 1 pkt
b) powyżej 3 do 5 lat – 2 pkt
c) powyżej 5 do 7 lat – 3 pkt
d) powyżej 7 lat – 4 pkt
2. Posiada doświadczenie w realizacji (jako lider lub partner) co najmniej 5 projektów o wartości powyżej 500 tys. zł współfinansowanych z EFS w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty współpracy
a) 5 projektów – 1pkt
b) po wyżej 5 projektów – 2pkt
3. Posiada doświadczenie w realizacji (jako lider lub partner) co najmniej 2 projektów współfinansowanych z EFS w okresie ostatnich 3 lat w obszarze wsparcia placówek edukacyjnych z czego 1 prowadzony na terenie województwa lubuskiego.
a) 2 projekty - 1 pkt
b) za każdy dodatkowy projekt – 3 pkt
4. Posiada potencjał ludzki, organizacyjny i techniczny niezbędny do realizacji zgłaszanych do projektu działań – od 0 do 20 pkt
5. Proponowany zakres merytoryczny działań wraz z wykorzystaniem narzędzi w projekcie – od 0 do 30 pkt
6. Posiada Certyfikacje/akredytacje/standardy dotyczące jakości działania Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, które są wystawiane przez instytucje zewnętrzne i podlegają weryfikacji/kontroli/audytowi.
a) ISO 9001:2008 i/lub ISO 29990:2010- (15 pkt  posiadanie jednego certyfikatu, 30 pkt posiadanie dwóch certyfikatów)
 
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):
1. Wypełnionego formularza oferty w oparciu o wzór zawarty w ogłoszeniu.
2. Aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno – prawną podmiotu
3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków.
5. Oświadczenia podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
6. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.
Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą sumę punktów przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera do projektu z zastrzeżeniem, iż wybierane będą kolejno podmioty z najwyższą ilością punktów.
Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, która określi w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez Powiat Żarski środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach projektu.
 
VI. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
5. Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe Żary, Al.Jana Pawła II 5, 68-200 Żary, z adnotacją:
„KONKURS NA WYBÓR PARTNERA (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach osi priorytetowej VIII Nowoczesna Edukacja 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą Zit, Regionalnego Programu Operacyjnego – lubuskie 2020. Nie otwierać przed rozstrzygnięciem”
6. Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 22 marca 2016r.do godz.15  w Starostwie Powiatowym w Żarach, al. Jana Pawła II 5 (biuro podawcze) lub drogą pocztową ( decyduje data stempla pocztowego).Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.
 
Dane osób do kontaktu w sprawie naboru:
1. Małgorzata Issel - Wicestarosta
2. Agnieszka Domaradzka - Sekretarz Powiatu
 
VII DODATKOWE INFORMACJE:
1. W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta uzyskała w kolejności najwyższą liczbę punktów.
2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji Projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.
3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo anulowania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem w przypadku niezłożenia projektu w konkursie na wybór partnera w celu w ramach osi priorytetowej VIII Nowoczesna Edukacja 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą Zit, Regionalnego Programu Operacyjnego – lubuskie 2020.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 1.03.2016
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-01 09:52:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Buczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-01 09:53:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Buczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-14 08:25:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15907 raz(y)