Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań powiatu żarskiego w 2019 r. - Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w powiecie żarskim; Prowadzenie Ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego; Współpraca z organizacją pozarządową w zakresie realizacji zadania pn. „Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim – Praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia”

Informacja ogłoszona dnia 2018-12-12 14:20:35 przez Monika Janicka

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań powiatu żarskiego w 2019 r.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o samorządzie powiatowym (t.j: Dz. U. 2018, poz. 995 ze zm.), art. 11 ust 1. pkt 1 i ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018, poz. 450 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XLI/255/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, uchwala się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018, poz. 450 ze zm.) ubiegających się o udzielenie dotacji z budżetu powiatu żarskiego na realizację następujących zadań w 2019 r.:
1. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w powiecie żarskim;
2. Prowadzenie Ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego.
3. Współpraca z organizacją pozarządową w zakresie realizacji zadania pn. „Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim – Praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia”
 
§ 2. W roku 2019 przeznacza się następujące środki publiczne na zadania określone w  § 1:
1. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 przeznacza się środki w wysokości 25.917  zł.
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych),
2. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 2 przeznacza się środki w wysokości 10.611 zł.
(słownie: dziesięć tysięcy sześćset jedenaście złotych).
3. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 3 przeznacza się środki w wysokości 40.000 zł.
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
 
§ 3. Rodzaj zadań, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadań, termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert, informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim, związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3, stanowią załącznik do uchwały i zostaną opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żarach (www.powiatzary.pl) w dziale NGO, w BIP-ie w dziale KONKURSY OFERT oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach i siedzibie PCPR w Żarach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie Zarządu:
Józef Radzion – Przewodniczący Zarządu........................
Małgorzata Issel – Wiceprzewodniczący………..............
Tomasz Czajkowski– Członek Zarządu.............................
Marek Femlak – Członek Zarządu....................................
Michał Rudnicki – Członek Zarządu.................................
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-12 14:18:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-12 14:20:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-12 14:20:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1015 raz(y)